29 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Temmuz 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: 203 | “MEDÜRLÜRAE | A Ve 77 FY “Son Posta PENMEETE F İNT — | 29 Temmuz 319309 SSÂRE, No G — A aK İAT DA AM İDAREHANE: WURUOSMANİYE ŞEREF KOKAĞI —e 332 POSTA Haa baladın; Hali beznep v lli JERGİ JESROLU sou POSTA Haa dilldir Halk bündni » u EDIRNE MÜHİM BİR FELAKET GEÇİRDİ ASller Umitsizdir Başvekıl Hemen Misli Görülmemiş Bir Kasırgadir Son Tecavüzleri, Bu Kanaati Bugünkü Nutukta Şehırde Ne Kadar Bina Varsa Hep- Tamamile Teyıt Etmıştır. Neler SW"YGCCİ( ü de Camları Kırıklı fotılması münasebetile - bugün Bazı Camilerin Minareleri Ytkıldı, Bazılarının a 5EçEr a 5 Berifeleri Uçtu, Şehir Şimdi Bir Harabe Halinde bizi alâkadar eden bütün | yak için dün akşamki trenle mevzulardan bahsedilmesi muh- | £dirneye gönderdiğimiz mu- temeldir. harririmizden ve Edirnede bulunan muhabirimizden bu sabah aldığımız — müstacel telgraflar: Dün gece Edirneden gelen yolcular şehrin bir gün- evwel | feci bir-facıya sahna oldu- nf gunun söylediler ve kıseca | anlattılar - Akşama doğru do- ğru — hayatımızda bir eşini Okuyucularına Bin Liradan Fazla İkra- miye Dağıtıyor Harçstı “çadırlı ordugüttan İdare &decek 'olan Salih Paşa ve maiyeti Ankara; 28 (Hususi) — Mu- | Zeylan deresinde olduğu gibi OKUYUNUZ l hatırlamadığımız — şiddetli bir Sul tarafından Hakkârm- üze- | bir defada kat'i neticeyi — ver- Tine tecavüze yeltenen M— mesini temin edecek surette lere karşı derhal kâfi mi tertibat alındğı için imha furtuna koptu, şiddetini gi- | #tikce Aartarak yarım saatan Güzel Edirmemiz şimdi bu halde değil in resmi | yekdiğerlerini takripeden çatır- | kadar bina varsa hepsinin d kuvvet gönderilmiş ve . fazla sürdü, ve. şehrin | SĞ © e c sarli büüdüki asiler - derhal vti lşırgkâı şimdiye kadar ge- Mali Vekili daireler de dahil olmak üzere | dılar işitiliyordu. camları kirılmış, dükkânların hıw_m: id':llerek fenh “birivai| Gikmiştir. .. —. çe e ye e nakadar binası var ise hepsi- | — Bir an içinde hava kapka- | kebenkleri yerlerinden çıka- Aııı:;o u.l?urşâm Ağırdağını Gi b N. 6 G.di ? nin de camlarımı çerçevelerini ranlık olmuştu, tam bu sırada iak sllüğttem bilmma " tü er yükarda meşgul olan ıçılın' laımındı' W' lç]n l yor F lete dolu başladı, fiındık -büyüklü- | yapılmış — birer Mt :enubıçekm:lıhlmı- meti tertibat almıştır. Şakilerle sökü, I i ? | günde daneler bir — kurşun | uçurtma gibi havada uçmuş, da muxıfğr:?mğ..ğ:l,ıâ“m İrıı:.nıidr:ul;.nhjı SSGON, : aa $ pddeh ile henüz kırılmamış | | asırlardanberk yaşamakta olan gün bir de mi olmuştur. Tı:&mı 27 (ınl,gh; Tam d..ım.ığ:..f.l:ı. ağaçlar - kökleri ile - birlikte 'emmuzun yirmi c ve tamam cika Ağrıdağı havalisinde muha- ; S hereketi. bitmiş- gibidir. | — Sakiler artık hududun kapalı | ve bu hal saat on dokuza doğrü şeh- | devam h ” | vin garp tarafından kuvvetli Netice Nedir? alih Paşa karargâhinı dağ — Olduğunu veher taraftan muha- Çirannda “karmakı İzere Erzr / sara - edildiklerini / anladıkları idan çadır getirtmektedir. —| için iki gün evvel Kartepe'yi z Evyelâ - İkain da j görmüş, — bazılarının da kü- S; U ü bir rüzgür esmeğe di ve VV urga, sonra da - eZ r:_ Paşa dağ eteğinde | tutan müfrezemize bir başkın !bıı öi ı:ıı K ı::ı::kıınıı dolu esnasında şehirde 'ne | lâhları uçmuştur. içinde misli görülmemiş de- | Edirneye Ait Haberlerimiz Burada Bitimedi, recede kuvvetli bir kasırgaya Lütfen İç Sahifelerimize — Bakınız a ğarae gi Gan hai ada aat BK ZSi yerlerde sürünmüş ve nihayet camilerin — minareleri — hasır 1 kurduktan sonra yapmışlar ve muhasarayı ora- inkılâp etti, hertaraftan müthiş u'“ Yi hılı"ıeke(e başlanacaktır. | Gan ak istmişlerdir. ÇT a| ÇERee bama debe kez ağır top ve milralyözle de | dileri için büyük zayiat ile techiz “edilmiştir. " Hareketin | reddedilmiştir. | bir uğultu. geliyor, her tarafta LOKANTADA “Bir- Oyuncumuz Fena Bir Haydar Rifat Harekette - Bulundu ... Si - B. in İthamları e AŞ Üçüncü itham: Adliye vekili || ALÂATTİN BEY TOP İLE KALE ÖNÜNDE | -— £ ; | Asüye Girelerine tti yapıyon ... [İğş; HbE âğ'î Hi f l H F & Evvelâ İtalya, sonra Berline acak, belki Parişe de gi- | :w&.rıkı!ımhıkhkdıg kararının bir emir iİle bir sene için tehir ettirildiği — bildirilmek- ( tedir. 3 — Abdürrahman Münip B. || burada istinabe suretile dinlen- diği zaman kendisine ait bir vergi meselesinden dolayı Ad- Hy:d vekilinin bizcat hilâfı kanun * SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI bileceğini de ifade etmiştir. Bu iddia ı-ıı.l. tahkik dıl—ül? Müşteri — Aman garson, bu- dil-ne fena pişmiş; yöksa ( Karilerimiz spor yazısını iç sabifelerimizde bulacaklardır. ) siz de mi dil encümeni azasındansınız ?

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler