2 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Ağüsine ç İDARE: İSTANBUL NÜRÜOSMANİYE ŞEREF SOKAĞAERCĞUN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın gözüdür: SON POSTA Halkın kula; SON-POSTA Halkın dili Halk bununla görür. Halk bununla İşidir. Halk bununla $ GAYE TOPRAĞIMIZI MUH AFAZADIR rk;);ıya, "Susuzluktan Bunaldı | | AğllStOS Çıkarıılan Rivayetlere Inanmak Doğru Değildir.. İranlle Vaziyetimizin Alacağı Elektrik Tenviratı Da Intizamını Kaybetti Ecnebi Bir Mütehassıs Gidecek Susuzluktan Bunalan Konya t Konya 31, (Hususi)— Gerek | - Belediye ve elektrik şirketi, '*ram taraflarında, gerek Kon- | elyevm — Fransa'da — bulunan Ya'ya civar mülhakatta son ! Dijen Darülfünunu müderris- derece şiddetli susuzluk hüküm | lerinden Tabakat mütehassısı Sürmektedir. *“Şapvi, yi Konya'ya davet Menbaların ekserisi — kuru- | etmiştir. Muştur, — Sebzeler, — tehlikeye | — Mütehassıs “15, Ağustosta a buraya gelecek, Meram bağ- Susuzluk o kadar fazladır ki larında letkikat — yapacanım. Hektrik tenviratı dahi intizamını | mütehassma dünde- yüz - lira 'ybetmiştir. ücret verilecektir. — Sabri Balkan Olempiyadı Karşısında Bir Atletizm Meselesi Antrenör Her Aleksi Abraham İyi Midır, Fena- Mıdır? SAA RR NL | yerleşmiştir. Spor idarecileri- * | miz eski tecrübelere rağmen şifayı hâlâ seyahat ilâcından beklerler. Ben de” aksine, seyahatleri sevmem, Paris olempiyadına gidileceği zamanlarda teşkilât- ta olduğum halde, iştirak aley- hinde yazabildiğim kadar yaz- mıştım. Gidildi, ondan sonra Amisterdam ölempiyadına da gittik.. O tarihtenberi kulüple- rimiz bir çok bususi teferrüç yaptılar. Bütün şu — seyahatlerden, o temaslardan bizde ne kalb- mıştır? Malüm d:Fıl Bugün — sporcularımızı — en ziyade —alâkadar eden bir seyahat — meselesi daha çıktı. Balkan olempiyadı. Atletizmimizi idare edenler bu olempiyada iştirakimizi mu- vi görmüşler ve masrafını temin için teşebbüsata giriş- | mişlerdir. Acaba 'idarecilerimizi bu fikre sevkeden sebepler nelerdir? 100, 200, 400 metre rekor- larımızla yüksek atlama rekor- | Tarımına Balkan — milletlerine pazaran Faik oluşu, netayici s"'f"ı ve Mehmet Ali Beyler Bilmem — nedense — harice SPorcu göndermenin, gençlere falaşPayI — göstermenin — çok olacağı kanaati bizde bir-seyahat için kâfi bir âmil midir? Yoksa atletizmle uğra- |Devamı 7 inci sahifemizdel şimdiden malüm olan böyle | Her Tarafta Polis —müdüriyeti, bugün için, izinli memı izinleri- ni kaldırmıştır. Bu sabah, her merkez, tam kadrosü ile va- zife yapmıya başlamıştır, De- <nilebilir ki, zabıta, bugün, kuvvel muntazıra halindedir. Bunun sebebi, bugünün | ağustos olmasıdır. Her yerde amele, bayram ve nümayiş ya- par. Oralarda da, zabıta hadisea çıkmaması için uyanık bulunur, Bizim polisteki hazırlık ta işte bu nevidendir. Sarüketmar a S vf Ayda Bin Lira Kazanabilirsiniz Lütfen gııîmizin ilk gü- nünden itibaren dağıtmağa başladığı kuponları ehemmi- || yetle saklayınız ! Bu Sizin İçin Bir ali Tecrübesidi Bu müsabakaya İstimbul ve taşrada bulunan bütün karilerimiz iştirak edebilirler. İç sayıfada” tafsilat vatdir. ir Ahlaksiz — Maraş 29 — Burada Sdtman isimli bir köylü, 9 ve 5 yaş- larında iki masum kızın gümu- sunu berbat etmiştir. 5 yaşm- daki darhal ölmüş, öteki de hşıuneye yatırılmıştır. * * —HKUPON:7 “SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI BOKSA Amele Günüdür Şekli Pazrtesiye Anlıyabileceğiz Haydutların Erkânı Harbiye Reisi Batumda Bulunmuş Ç Cepheden aldığımız son rkası da İK e Acaba Ne Olmuş? Adana, S1 ( Hususi ) — “İyi bir Türk,, imzasile vilâyete bir ihbar yapılmıştır. İhbarın mahiyeti gizli tutuluyor? Maarif Emini Ankara, 1 (Felelon) — if emini dün İstan hareket etmiştir. Adana Belediye Reisi Adana belediye reisi Turhan | Cevat Bey şehrimize gelmiştir, DAİR Ma- bul'a İ I bine_rkıı. bir de inerken ! — Sen hayatında hiç boks yaptın mı ? Âlâsını yaparımn. Hem günde iki defa : Bir tramvaya | REŞ GDN SA Talât İsminde Bir Yüzbaşıdır fotograflar: Salih ve Zeki Paşalar ile birinci süvari Reisicümhur memur mudur anketine devam ediyoruz. Avukat Prof. Kenan Ömer Bey diyorki :| “Devlet bütçesinden maaş alan her fert memurin kanu- nuna nazaran memur addolun- duğu gibi, son tekaüt kanu- nu ile kendileri takaüt maaşına müstahak itibar olunmak itiba- *| rile memur kokusu biraz daha arttırılmıştır. Yalnız teşkilâtı Esasiye kanu- numuza göre Reisicumhur mebus kalmakta ve mebuslukla me- murluğun bir şahista içtimaı menni kta — bulunmasına ve teşkilâtı esasiye kanununun tadili hususi merasime tabi olma- sına göre, memurin ve tekaüt kanunlarının noktai nazarı ne olursa olsun, Teşkilâtı Esasiye kanununun muvacehesinde Re- isicümhurumuzun memur - ad- gi kumandanı ve Ekrem bey harekâtı esnasnda ( Lütfen Üçüncü Sayıfaya Koyduğumuz Telgraf Haberlerine Bakınız J n üle ü ai aati akae eee d $bele ll ĞG Rçisicümhw Memur Mudur? Avukal Uana ç Fikirlerini Söylüyorlar K— Kenan Ömer B. I (B dine imkân! hukuki yoktur. Bundan başka —memurda (Mabadi 2 inci sayfada ) M. Müller Rapor.unda Ne Divor? Türk Parası Niçin Kıymetten Düştü Tediye Muvazenesi Niçin Bozuktur? 1929 senesi sonlarına doğru mali buhran kendisini hisset- tirmeğe — başlamıştı. Paramız korkunç bir şekilde düşüyordu. Buhranı — karşılamak — için mali vazizeti anlamağa ihtieac vardı. Hükümet bu vaziyeti tetkik etmek ve fikirlerinden müstefit olmak üzere Alman- yanın en meşhur - maliyecisi olan “ ŞAHT ,, 1 çağırdı. | — Fakat bu zat o vakit Cemi- yeti Akvamda meşguldu. Yerine muavini “MÜLLER, i gönderdi, Müller, bir ay kadar Anka- (Mabadi 8 inci sayıfada |

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler