5 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: ŞI'ELE: MÜRÜRLÜKA 5 Ağüstos İ330 İSNEORN NUSHAS'NER. YERDİNAKİ W6T10 o İDARE : İSTANBÜL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞL İSTANBULDAKİ *AT RANLILAR Ne Di);rlar? Fikirlerini Sorduk, İkinci Sayfamız- da Lütfen Okuyunuz .. Mübeccel Hanımdan Bir Mekiup T_ Kâmil B—_ İran Hükümeti Noktai Nazarımızı Kabul Ediyor Mu? Zayıfladığına Son | Bu Sabah Tahrandan Gelen Haberlerin Nik- Derece Memnundur Ankaradan Geldi Paris'te Kendisini Tebrik Etmişler I Mübeccel H. I[ Mübeccel H., akrabaları ile Dd ber geçen — cuma :i'— Amerika'ya — hareket Gerek Mübeccel H., gerek U akrabaları , — hareketle- Finden — biraz irer mektup göndermişlerdir. Bu mektuplara nazaran Mü- beccel Hanımın zayıflamış ol- | z Ması, müsabakayı tertip eden YeEt azası arasında pek mu- Vafık görülmüş. Hatta, müsa- bakanın yapılacağı “Los An- İtlos,, şehrinde, iyi bir netice alabileceği de kendisine ihsas edilmi,f"_ Mübeccel H. bu ihsastan d“")'l duyduğu sevinçli mek- tubunda, anlatmakla — bitire- Miyor ! Bu İddialar Doğru Mudur? Maden İşlerinde Yerli Amele Şirketler Ne Zaman Makul Olacak? Gazetemize gönderilen bir dektup, cilden dikkate değer İ meseleden — bahsediyor. ı'“ Mmektup, Zonguldakta bu- sanan Ereğli maden kömürü irketi işlerine dairdir ve işa- î ediyor ki, bu şirket ma- " nizamnamesi hükümlerine “Ark Hayetsizlik göstermekte- Ür. İddiaya nazaran bunlar *Sas itibarile şu noktalardır: leu' — Şirket, - İktısat vekâ- h..!'dhn İlaman muhasibi, mu- t P muavini, makine sipariş *muru gibi namlarla istih- :,"'"'ll müsaade aldığı ecne- kaçıi Sirket kasadarlığı, baş- ipliği gibi memuriyetlerde bu Svnıı €cnebileri kanun — hilâfına _yı'lılcrce lira maaşlı Sülıştırırken küçük ücretle ça- Pa- |- evel âilelerine | Muharririmize söyledikleri şun- lardır: “— Etabli vesikalarının da- gıtılması hususunda noktai na- zarımız halledildiğinden orta- da mesele mıştır.,, Diğer taraftan murahhasla- rımızın haberi olmadan neşre- dilen tebliğ hakkında alâka- darlardan izahat istenecektir. Ayda Bin Lira Kazanabilirsiniz j 2 Lütfen gazetemizin ilk gü- j ! || başladığı kuponları ehemmi- yetle saklayınız! Bu, sizin için bir tali tecrübesidir Bu müsabakaya İstanbul ve taşrada bulunan — bütün karilerimiz iştirak edebilirlir. ı"”'nııııkt olmasına rağmen işciler (12) : Zonguldak Ve Ereğli Madenlerinde I İç sayılada tafsilât vardın Eksik Kuponlar İstediğiniz zaman Poliste Komünistlik - İşi Tahkik Ediliyor Ali Rıza B. Eziliyor nünden itibaren dağıtmağa | lışan yerli Türk memurları tasarruf bahanesile işten çı- karmaktadır. 2 — Türk ustaları varken atelye —usta başılığında bir Fransız çalıştırılmaktadır. — Bu ecnebi usta ve Ümüteha: sıslar yanlarında şimdi- | ye kadar hiçbir Türk genci 1;—Mmemwudiı. Halbuki | buna mecburdurlar. | — 4— 18 yaşından aşağı ame- lenin ocak dahilinde çalışma- ları kat'iyen memnudur. Buna rağmen şirket 15- 16 yaşında bir hayli çocuk - çalıştırmak- tadır. 5 — Çalışma saatinin (8) > , Son günlerde, komünizme ait faaliyetin artması, mucip olmuştur. tarafa posta ile gönderilen ameler hakkında — sıkı surette tahkikat yapılmaktadır. istemiyeceklerine dair senetler de alınmaktadır. 6 — 12 saat çalıştırılan iş- çilere (8) saat yevmiyesi veril- mektedir; bordroda ise ücret- ler iki kat veriliyor gibi gös- terilmektedir. Eğer bu iddialar doğru iğe hiç diyecek yoktur, demektir. saat ç' mıya mecbur lul'ı-W yorlar. u münasebetle l.çi-l lerin ellerinden ilerde, bir hak polisinin de gayrete gelmesini | 1 ağustos münasebetile her | < T e Bitlis, 1 (Hususi) — Van j e Ercis kazası mıntakasında İ tenkili filen hitam bulmuş denebilir. Bu şakiler Aladağ'ın cenubunda, Ten- dürk tepesinde oturan Hay- deran aşiretinin bir kısmı ile Zeylân'da oturan İdmanlı aşi- retidir. Bunlar, Ağrı'dan ge- mendife Milli müdafaa tahsisatı, ma- #arif fasılları arasında en ehemmiyetli mevkidedir. ŞİMENDİFER: TAHSİSATI Hemen tamamen şimendi- fer inşaatına tahsis edilen Na- | fia bütçesinin 2-3 ü memleket müdafaasına ait kategoriye, | 1-3 ü de iktısadi mahiyetteki sarfiyatı gösteren sütuna ithal | edilmiştir. Şimendifer inşaatına hâkim esaslar ve prensiplere | göre Nafia bütçesinin nihayet üçte birinin iktısadi fevaidi kâfi maksatlara tahsis edile- bileceği tahmin olunabilir. | Na! tahsisatını kâmilen Reisicümhur Memur Mudur? Bu mühim meseleye ait avukatlarımızın cevaplarını || yedinci sayfamızda okuyunuz. l KUPON: 10 * SON POSTA ,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASE îr ıntakada Ikı Dayanabildiler Müller Rapo;un un Devamı İ %e Netice Vermiş ? !'Kısa Vadeli Taahhütlerin Neticesi ÇA ei ü 'ak lenlerle birleşince işi büyülte- bileceklerini — zannetmişlerdir. Bunların arasında, İran'da otur ran Halikan'lılarda görülmüş- tür. Bu şakiler, askerlerimize iki gün bile mukavemet ede- memiş, çil yavrusu gibi da- gılmışlardır. Nüsret r Siyaseti memleket müdafaasına ait sü- | tuna koymak belki daha ihti- | yatkârlık olurdu. Zira uzun bir zaman için yalnız inşaat ve tesisata tahsis edilen me- baliğin temettüuüuden sarfına- binlik Vermemesi Mümkün Değil. başmurakbamı Tevfik Kamilber | — Y iyet Tavaz 7 Ça aalandan emşe"| Yarın Akşam Vaziyet Tavazzuh Etmiş Olacak ı İsyandan Evel Kürtler Böyle Çalışıyorlardı.. I Şarkta Ağrı D'mmmüe Türk Hududu ıçinde Ankara, 4 (H.M) — Dün gece vaziyet hakkında Tah- randan şehrimize hususi ha- berler geldi. Bu haberler, İran Vezirler meclisinin notamızı tetkik et- tiğini ve talebimiz etrafında hararetli münakaşalarda bu- lunduğunu - bildirmektedir. Vezirler meclisinin verdiği karar henüz cevabi nota şek- linde yazılmış ve bildirilmiş değildir. Bununla beraber — mahsu- sat — nikbinanedir. — Notamız bir ültimatom — mahiyetinde değil ise de Türk toprağının masuniyeti için elzem *gördü- ğümüz asgari teminatın veril- mesi talebini muhtevidir. Çok naziğgâne, fakat ayni zamanda da çok kat'i bir lisanla ya- zılmıştır. Binaenaleyh kabul edileceği ve Ağrı dağının tamamen hu- dutlarımız. dahiline gireceği, hudut emniyeti için istediğimiz tedbirlerin ittihaz ve tatbik olunacağı beklenebilir. Cevabi Nota Yarın Gelecek Mi? Diyarıbekir, 4 (H.M.) — Türk. toprağında mutlak bir sükün vardır. Eşkiya sadece Ağrı dağında ve mahsur bir vaziyettedir. Atış Talimi Evvelce ilân edildiği üzere Anadolu yakasında topçu atış L Devamı 7 inci sayıfamızda | talimlerine başlanmıştır. Alman iktısat doktoru — Zavallı adam... Adamakıllı mide fesadına uğramış.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler