6 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

6 Ağustos 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Ağustos SON POSTA — I_ Sahıbının Sesi ı î Gramofonların şahıdı En meşhur san'atkârların en son ve hassas plâkları : Bestenigâr şarkı: Eyle Tahammül Bestenigâr şarkı: Kaçma mecburundan Hüzzam beste: - Aldım hayali Hüzzam şarkı: Meftun olalı Karcığar şarır Vah meyusü visalin Ferahnak şarkı: Ruhumda bahar açtı Gamzen ki Kürdili hicazkâr şarkı: Aşşkın bana Bestenigâr beste: Durmadan aksın HER YERDE Sahibinin Sesi Gramofon ve plaklarını arayınız Hüzzam şarkı: Ankara Nafia başmü- hendisliğinden : 108756 lira 49 kuruş bedeli keşifli (43) adet ayakları kârgir köşeleri yono tabliyesi ahşap olmak üzere kızılca- hamam - Gerede yola üzerindeki köprüler kapalı zarf — usulile münakasaya konulmuştur. Yevmi ihale 17 Ağustos 930 | pazar günü saat on beşte Ankara encümeni daimisindedir. Talipler keşifname ve şartnameyi görmek Üüzere “Ankara ve İstanbul baş mühendisliklerine müracaatları ve yevmi ihaleden evvel teklif mektuplarının encümen riyasetinde bulundurulması ve teklif varakalarile yüzde yedi buçuk nmisbetinde teminat mektuplarının ayrıca bir zarfla gönderilmesi ilân olunur. Böbrek hastalığınız varsa VİTEL Suyu içiııîz, tesirini derhal görursünüz y |Ş denberi tecrübe İ"W"lhı— WII[İMI“ ukemmel şurelte Merkez acentesi Galata köp- rü başında Beyoğlu 2362 Şube acentesi Mahmudiye hanı altında İstanbul 2740 İskenderiye sürat postası ( İzmir ) tos cuma rıhtımından — kalkarak martesi - sabahı cektir. ( Konya ) — vapuru 6 Ağustos — Çarşamba — 11 de Galata — Rıhtımından kalkarak Çanakkale, İzmir, Küllük, Fethiye, Finike, Antalya, Alâiye, Mersin'e gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamor, Alâiye, Antalya, Finike, Fethiye, Küllük, İz- mire uğrayarak gelecektir. cu verilir yolcu alınır. SÜT VEREN ANNELERE cuklarınızın kemiklerini kuv- vetlendirmek — için seneler- tesiri görülmüş olan FOSFATLI HÜLÂSASI Kullanınız her eczanede bulunur Vapuru 8 Ağus- 13 te Galata cu- ir'e ve akşamı — İzmir'den kalkarak pazartesi İskenderiye'ye va- racak ve çarşamba İsken- deriye'den kalkarak İzmir'e uğrıyarak — İstanbul'a — gele- Mers;Sürat Postası Çanakkale'de yalnız yol- İ Sütünüzü arttırmak ve ço- l | edilmiş ve | ŞARK MALTİ Yazlık ve kışlık kostümler, pardesüler çok güzel ve en iyi kumaşlardan imal edilir. MODA Eminönü esvap terzihanesine uğramadan geçmeyiniz. Dünyanın en uzak köşesi bile elinizin altındadır Mârkoni INGILIZ ROYAL MAIL LAYİN yasının MUAZZAM ve MUHTEŞEM vapurlarile seyahat etmelidirler. TÜRKİYE acentesi N. A. Kostantinidis Efendiye müracaat alunma- ü hıdır. ğ e Tel. B. 3126. Galata “Rih- B |f tım caddesi No. 27-29 DÜNYANIN her tarafına VYAPUR ve ŞİMENDİFER bileti verilir, Telsiz makineleri bunu size . . YUNANFZ'IAANDAKI EMLÂK temin ediyor nbul Vilâyetinden: * nl—- Yunanistanda kâin ola- rak 1-8-929 tarihine kadar sa- hiplerinin yeddi tasarruf ve is- | tifadesinde kalıp Yunan hükü- metince vazıyet edilmemiş olan emlâk sahiplerinin, &— Ve bir de sahiplerinin hakkı tasarrufları nezolunarak Yunan hükümetine intikal edeı Yunanistanda kâin emvali rişmenkule derununda ki nııı olan . emvali menkule — sahip- lerinin. Muhtelit Mübadele ko- *Üi misyonu Türk heyeti murahhasası riyasetine> müracaatları lüzumu ilân olıınur ROZENGART EN KÜÇÜK, EN SAĞLAM VE EN UCUZ OTOMOBİL SORUNUZ, ÖĞRENİNİZ, Yakında şehrimize Ş külliyetli miktarda |Ş gelecektir K TECRÜBE EDİNİZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: