7 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

7 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: MÜBÜRLÜRA İ 8203 NUSHAST-HER. YERDEMİK 7 Ağustos 3a İDARE: İSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI, PERŞEVBEL GK2 SU İKAST KARŞIS zÜ Halk bununla görür. Halk bununla - İşidir. TA Halkın dilidir: Halk bununla söyl SINDAYIZ Şark Hadisesi evletimize Karşı Hakiki Bir Sui Kasttır... '-'Ylııın İ;recîlen İster ariçte Olsun İster Dahilde Mutlaka Ezilmelidir Ankara, 6(H. M.) — Şark hudutlarımızda çikâan hadise- Hin alelade bir haydut işinden Tiyade — devletimize karşı yas Pilmiş bir suikast —Olduğu ve tariçten idare edildiği gün geç- $e daha ziyade vuzuhla anlaşılmaktadır. Bu düşüncenin son sebepleri #anlardır : 1—Ağrıdağında mahsur bulu- Pan asileri kurtarmak maksa- dle bir kaç gün evvel Harzan Fyhi avenesi ile birlikte Irak tarafından hududumuza girdi. 2 — Bu çete derhal mu- hasara altma alindı, imha edik Mesi zamanı yaklaştı. 3 — Tam bu dakikada ge- İstanbul, Henüz Izmir, 2 (Hususi) - - Şehri- mizin maruf “ Altay,, takımı, İstanbul takımları ile futbol maçı yapmak üzere İstanbul'da bu- tek Ağrı dağında mahsur bu- 'nan ilk çetenin gerek Ora- lunan salâhiyettar murahhasları Şeref Beye talimat vermiştir. Mer köyünde muhasara altına Altay, İzmirin en kuvvetli İzmir Şampiyonu Buraya Gelecek Kulübün Murahhası Müzakereye Başladı Cevap Vermedi l İzmir Şampiyonu Altay I takımidır. Son maçında, Gala- tasaray'a (0- 1) mağlüp olmuş, Fenerbahçe takımı ile berabere kalmıştır. Muvafık cevap alınırsa Altüy kuvvetli bir kadro ile seyahate çıkacaktır. n Harzan. -şeyhi! avede- :_% kurtarılması için ikinci İr teşebbüs yapılmıştır. 4 — Bu teşebbü dün ya- Pilmıştır. 5 — İsyan esnasında mu- kaddeme olarak yapılan te- #ebbüs İrandan.. 6 — İkinci teşebbüs İraktan 7 — Bu son teşebbüs ise s"'ye tarafından gelmiştir. bi 8 — Demek ki bu herifler İze bitişik olan üç memlekette | i de bir el tarafından idare | tdilmektedir. 9 — Bunların müşevvikleri herede ve kim olursa olsun Butlaka tedip edilmelidir. lom — Surye hududundan Prağımıza girenlerin başın- (Haso) denilen Kürt 'gerdesi vardır. içte hazırlanıp toprak- saldıran bu şakiler Reçtikleri yerlerde telgraf tel- ki İ ve — direklerini - yıkıp b:"'liılı, ayni zamanda da * beyanname neşrederek i“l!ıkil Kürdistan için çalış« larını ilân etmişlerdir. İ "hıu) nun Üzerine de kuv- *t sevkedilmiştir. Fakat Hasu Ttisında yalmız bir ordu ::İÜ— ayni zamanda da şuurlu halk- kitlesi görmektedir. orcwek Ağnrdakilerin, gerekj n mer'dekilerin, gerekse Su- “':ıhududundın geçen Haso | su ) hainlerinin mahv edi- “cekleri muhakkaktır. Bu da yakındır. Pek İranın Cevabı Elan Gelmedi uAnkaıı, 6 (H.M) — İra- | ç Sevabı elan beklenmekte- * Secikmesi teessürü mu- Müller Raporu Devam Ediyor Borçların Kabulüdür ki Bu Buhranı Hazırladı Senei cariyeden itibaren, şimendifer inşaatından mütevellit döviz ihtiyacatından daha vâsi mikyasta yeni döviz ihtiyaçları başgöstermiştir. Bu ihtiyaçlar yalnız devlet maliyesinde mühim bir tazyik icra etmekle kalmıyarak, devleti en büyük ve devamlı bir döviz mübayaacısı mevkiine getirmiştir. 'Türk düyunu hariciyesi servisinin geçen seneye kadar ta- mameh muattal kalmış olduğu malümdur. Hükümet bundan başka maliklerile bir itilâfa vasıl olmıyarak senelerdenberi Anadolu hattını ve Haydarpaşa liman tesissatını işletmskte idi. 13 Haziran 928 tarihidde akdolunan Paris itilâfı ile Türkiye düyunu hariciyesini tanzim etmek gibi şayanı takdir bir eser vucüde getirmiş ve 10 kânunuevvel 928 de Anadolu hattı ile Mersin - Adana hattını ve Haydarpaşa liman tesişatının ( Devamı 7 inci sayıfamızda | Dün Sabah Elektrik Kablosu Denize Kondı'g | * larını istemişlerdir . Yeni gümrük tarifesinin yanlış anlaşılması yüzünden İzmir itha- etmiştir. nı:ü iş için İzmire bir tahkik heyetinin gönderilmesi bile mev- zubahstir, deniliyor. Bundan daha dikkate lâyık bir yanlışlık ta Trabzon'da olmuştur. Buradaki müdür,yeni harfleri seç- mekte müşkülât çekiyormuş. Ve- Hİ tarifenin sene başında tatbik edileceğini zannetmiş. 929 eylü- || Jünde tatbik ettirmemiş. Burası, daha garip olarak, sene başını || mart biliyormuş. Yeni tarifenin fatbikine 930 martında başlamış. Bu ne dalgınlıktır? 'Mekteplere Akın Başlıyor Liselerle kız ve erkek muallim Üekteplerine alınacak talebe 813 numaralı kanun mucibince müsabaka ile almacaktır. Bir- çok çocuk velileri Maarife mü- racaat ederek çocuklarının be- dava olarak mektebe alınma- Vekâlet kanuna riayet etmek mecbu- riyetinde buluuulduğunu bildir- miştir. Bu da müsabakaya girmek şartıdır. Ayda Bin Lira Kazanabilirsiniz Lütfen gazetemizin ilk gü- nünden itibaren dağıtmağa adığı kuponları ehemmi- yetle saklayınız! Bu, sizin için bir tali tecrübesidir Bu müsabakaya - İstanbul ve taşrada bulunan bütün arilerimiz iştirak edebilirler. Eksik Kuponlar İstediğiniz zaman matba- amızdan tamamlanır. İç sayıfada tafsilât vardır. Bir İhbar Eski Bir Şehadetname Hikâyesi Muallim Nazmiye ve Mu- | azzez Hanımlarla diğer beş yakasının, Silâhtarağa fabrikadından alınacak cere- yanla aydınlatılması düşünülüyordu. Dün sabah bu tasavvurun ilk adımı atılmıştır. Resmimiz, çölik kabloyu, Rumeli yakasından Anadolu kişinin para mukabilinde, bir- kaç sene evvel kapatılan Men- Bir Haydut Çetesi Gene Hududu Geçti Hem De Başka Taraftan .. Lütfen Ankara Telgraflarını Okuyunuz.. Bugünün Meseles Şark Hadisesinin Mes'ullerini Aramak Zamanı Geldi.. Şark hadisesine artık bitmiş nazarile bakılabilir. Ağrı da- ğgındaki tenkil hareketi —her vakit yapılan adi şekavet ten- kilinden başka birşey değildir. Hükümetin İran ile taati et- mekte olduğu notalar ise hudut meselesinin halli pılimşteşebbüslerden tbarettir. Binaenaleyh, artık Şark hadisesinde mes'ul tırabiliriz. Bizim için ya- olanları . araş- tahkikatımıza göre mes'uliyet Şark - vilâyetleri umlu- | mi müfettişliği üzerinde toplanmaktadır. Bizce, umumimüfettişlik -vaktile tedbir almiş - ve| vaziyeti görmüş olsaydı isyanı doğmadan boğmak mümkündü. İddiamızı şu noktalara istinat ettiriyoruz : 1 — Şeyh Sait isyanından sonra, umumi müfettişlik, o va- kitki vaziyetin icap ettirdiği tertibatı almamıştır | Devamı 7 inci sayfada | ö Azimli, Küçük Bir Amerikan Kızı . .. Mis Barbara Yüzerek Boğ Geçti oğazı eçti Büu Kiz, Henüz Sekiz Yaşındadır nım ku, “Standartoil,, gaz - girketinin — başmühendisi M Tomkins'in küçük kızı Mis & ğ ğ Barbara Tomkins'tir. İriliğine bakmayın. Henüz sekiz yaşın- dadır. Mis Barbara'nın büyük kız kardeşi geçen sene yüzerek Boğazı geçmiştir. Küçük Bar- bara 'da heiiğiresi gibi' Boğazı geçmek arzusuna düştü. Bir sene çalıştı “ve geçen pa- zar - gönü “emeline” müvaffak oldu. Sabah saat on buçukta denize girdi, (27) dakika sonra Tarabya'da karaya çıkti. De- ğgil kaz çocukları — ar: erkekler arasında bile Mis Bar- bara'nın elde ettiği muvaffa- kiyeti kazanacak pek az kimse Acaba Sebebi Ne? baülirfan mektebinden şeha- detname tedarik ettikleri hak- kında İstanbul Maarifine bir ihbar — yapılmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. Esnaf Cemiyetleri Mevcut (42) esnaf cemiye- tinden “15,inin umumi kâtip- leri değiştirilmiştir. AUPON: 12 “SON POSTA,, NIN “1000, LİRALIK KUR'ASI vallı Adilin dili tutulmuş, bi öyliyeniuyor. TU a Ku alrm

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler