9 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

9 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MÜDÜRLÜK4 İs2o3 NUSHASİ HER. YERDE SIKİ 9 Ağustos EB8— GERARTISIKIAC. 14 —_ İDARL İSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF, S()KAĞ! Som Pos:ta. lRANlN CEVABI GELDİ, MENFİDİR İranla Aramızda Paylaşılamıyan Koz Nâdir? Bu Mesele, Yalnız Bir Hudut Değil, Bir Memleket Meselesıdır.. Şarkı İyi Bilen Bir Muharririmiz Vaziyeti Bildiriyor Van, 3 (H.M) — İran'la ara- | iki büyük' ana meösledir : Mızda son zamanlarda dikka- te Çok şayan bir safhaya gi- Tet bir hadise baş göstermiş- Bu, henüz bir ihtilâf ma- biyetinde değildir. Aramızda yalnız bir. hudut Meselesi yoktur. Bu, herşeyden ı"l_jıı memleket işidir. Ve 1 — Ağrı dağının vaziyeti. 2 — İran'ın üzerindeki aşiretlerinin vaziyeti. Ağrı dağı hemen hemen bir nısfı Türkiyede ve diğer kısmı İran'da olmak üzere çok sarp ve geçilmez tepeleri daimi karla örtülü şayanı dikkat bir Zaro Ağa Günün Adamı Oldu Elinde Kılıçla Halka Teşhir Ediliyor En Büyük Zevki Kadına Bakmakmış | Nıvywk Temmuz 20 (Hr )::' — Zaro Ağnın Ameri- oldu Selişi mühim bir hadise Yüz ellilik ihtiyarı bi yarı buraya İ""eıııer Amerikalılardır. Bu- hayatını tanzim eden A (Calvııı Harris) isminde bir 'ntrıkılıdır Geldiğinin — ertesi ok kendııım görmek üzere SİÇİÇ Bittim. Bir de baktım ki ağa büyük holünde Zaro k:l:ı:'.'ı etrafını — büyük — bir ny"ı"'k Sarmış, resim çıkar- Nevyork'ün — meşhur '"Ml:nnden biri — kollarını ağ h'"" boynuna dolamış, fotoğ- '*ynı sına geçmiş poz "ıî:um agı memnun. Yalnız "l bakıyor, ve onlarla ıürn., Z."' 'll en ziyade doktor- lar nezdinde alâka uyandırmış- tır. Beş on gündenberi klinik- tıern kl:nığe götürdüler. Bir- çok muayeneler, tetkikler. Neticeden herkes mütehay- y Fakat işin bir de fena tara- fi var. Zaroyu Amerikalılar getirdikleri — için hemşerileri pek te üzerinde tesir yapamı- yorlar. Amerikalılar onu Ko- ney İland denilen _î_n götür- düler. Orada eski Türk kıya- fetine sokarak ve eline bir kılıç vererek halka teşhir edi- yorlar. Bu teşhir hepimizi, fa- kat bilhassa ağanın hemşeri- lerini pek mütcessir ediyor. Amerikan gazeteleri Zaro ağaya ait birçok şeyler yazı- | yorlar. Yazdıkları şeyler içinde lllunmık(ııı memnun | Zaro ağanın şu sözlerini de kaydediyorlar : Zaro Ağa demiş ki: “Ben on iki defa evlendim Fakat beni anlıyan bir kadın hudutlarımız | " oldu. O da üçüncü karım Hanife | sıralanmış dağlar parçasıdır. Buralarda bilhassa göçebe aşiretler oturur. Bu köylerin içtimal — vaziyetleri büsbütün başkadır. Bunlar, senenin he- men sekiz ayı şiddetli kış ya- pan buralardan İran'ın Makü ve ÂAybey dağı etekleri tara- | Devamı 7 inci sayfada J Tazmaaa idi. O anlayışta bir kadı daha bulsam gene - evlenirim. Fakat — nerede — o kadınlar simdi?.,, İRAN - TALEBİMİZİ Bugıınun Mesılosı 'REDDEDİYOR Şekeri Niçin Pahalı Ankara, 8 (H. M.) — İran Hükümeti notamızın ©evabını bugün öğleden sonra Tahran Befirimize tevdi etti. Tahran sefirimiz de notayı şıfreli tel- sizle saat “4,, te Hariciye Ve- kâletimize - bildirdi, ve Çok uzun — olduğundan gece geç vakta kadar deşifre edilmesi ile uğraşıldı. Bu dakikada nota Hariciye vekâletimizden Başvekil İsmet paşa - hazretlerine - bildirilmiş bulunmaktadır. Cevabı nota Vekiller heyeti huzürunda — okunmadığı aeşedilmemiştir. Fakat muhte- viyatının menfi olduğu söylen- mektedir. Erkânı Harbiye Reisi Şarka Gitti Ankara?, (Telefon)— Umumi Erkânı Harbiye Reisi Fevzi Pş. teftişatta bulunmak üzere bu gün şark vilâyetlerine hareket edecektir. Harekatin Başlaması Yakındır D Ankara,»8 (H.M) — Surye- den gelerek hududumuza giren Haço Habat köyünden kımıl- danmamıştır. — Askerimiz — bu adamı Suryeye kaçırtmamak için icap eden tedbirleri ala- rak ilerilemektedir. Ankara, 8 (H, M.) — Haco vaktile Irakta aktedilen Kürt kungresının kendisine - verdiği talimata göre hareket etmek- tedir. Ankara, 8 (H. M.) — Ag- rida mahsur bulunan kürtleri kurtarmak için İran'daki Ce- lâli —Aşireti Türk hududuna yaklaşmak istemiş isede İran müfrezeleri tarafından püskür- tülmüştür. Haço Kaçamamalıdır Ankara, 8 (H.M) — İranın hotası geldikten sonra Harici- ye - Vekâletimiz — Irak - sefa- reti ile mükâlemede bulun- Muştur. Müzakere (Haço) nun İrak arazisine kaçamaması için alınacak tedbirlerle alâkadardır. için Şark meselesine ait haberlerimiz, burada bitmedi. Lütfen 3 üncü sayfaya bakınız. Müller Raporu Alman mütehassısının yazdı- Sı. ııpu “T7. inci sayfamız- Okuyunuz. “ SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI Yemek Mecburiyetinde Bulunuyoruz?.. Şekeri pabalı yiyişimizin sebebi memlekette yaşaması mümkün olmıyan şeker sanayünin himayesine ehemmiyet verilmesidir. Dört senelik tecrübe bu memlekette — şeker sanayünin inkişaf edemiyeceğini göstermiştir. Alpüllu şeker fabrikası &enede azami iki ay, Uşak şeker fabrikası bir say çalışmaktadır, Bunun için de bu fabrikaların yaptığı şeker (27 -30) kuruşa malolmaktadır. Bu Ffabrika'arım zararını kapatmak - içim :bir taraftan bunlara yardım -edilmekte, bir taraftan da biz okka başına (30) kuruşa yalın fazla para ödemekteyiz, UŞAK FABRİKASININ ZAF ARI Uşak şeker fabrikası fena ve susuz bir * kurulmuştur. Burada su bulunmadığı için pancar yetiştirilemiyor. Pancarın bir kısmı dağınık araziye, bir kısmı da Uşak - İzmir hattı bo- ir. Bu dağınık arazideki pancarların - hasadı zası, nakli hem güç, hem de pahalı oluyor. yüzden Uşak Şeker fabrikası iki senede ( 400,000 ) lira etmiştir. fabrikayı yaşatmak için bir buçuk milyon lira yardımda bulunulmuştur. Fabrikanın sahipleri İskoda ismindeki Çekoslovak şirketile, Sanayi ve Maadin bankası ve Uşaklı Nuri Beyle arkadaşlarıdır. Şeker sanayiini himaye için - bu müesseselere - verecek, bir buçuk milyon lira fazla paramız var mıdır? ALPULLU FABRİKASININ ZİYANI Alpullu Şeker fabrikasının ziyanı da bundan az değildir. Alpullu Şeker fabrikası evvelâ (500,000) lira sermaye ile yapılmış, sonra bu para kâfi gelmiyerek - (250,000) lira daha ilâve edilmiş ve 750,000 lira yardım görmüştür. Bu fabrika da üç sene kâr etmemiş, yalnız bu sene hissedar- lara yüzde altı nisbetinde bir kâr dağıtmıştır, Senede iki ay çalışan ve harice sevkiyat yapamadıktan maada dahilin ihtiyacını bile temin edemiyen bu fabrikanın da IDevamı 2 inci sayfada) ziyan Bu I —İs!uıı/)ul'da Susuzluk ! Ahali — Aman yahu.. Arozözler geliyor... Koşun... Kovala- tımıza biraz su alalım.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler