10 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

10 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— TELEFON: MÜDÜRLÜK? İs 203 NUSHASİ HER. YERDE.S K, 10 Ağustos 1930— GEMARTESİ Nö. 15 STT O , G GK NN n GAOAU A LAT Son Posta İDARE: İSTANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI, -— TA Halkın gözüdür: TA Halkın ıuluıdm TA Halkın dilidir: Halk bununla görür. Halk bununla - İşidir. Halk bununla söyler. İSTANBUL'DA “SON POSTA, GAZETESİNE YALOVA, # açam sea 1 — FIRKANIN İSMİ (SERBEST CÜMHURİ- 'YET) TİR. PROGRAMI YAKİNDA TEBLİĞ OLUNACAKTIR. Cemil Paşa Zadeler Kaçtılar Haco Aâ(ardaşlarile Birlikte Suriyeye Geçti Sarkta Yeni Bir Ankara, 9 (H M) — İsya- 'ğ:' tertip edilmek üzere oldu- kendisine haber - verildiği lde bu haberi nazarı dik- | T © almıyan memur, İbrahim | aN Bey değildir. Bitlis valisi | €*ynelâbidin Bey olduğu söy- lenmektedir Maamafih Dahiliye vekâleti ihbarın yaki — olmadığını Yan etmektedir Ankara, 9 (H. M) — Ce- P hudüdünden gelerek hu- Ut üzerinde kâin ( Hubat) 1 Ye. civarındaki 16 köyü işgal ih“!! olan (Haco) üzerine sev- edilen askerin kendisini mu- Asara altına alacağını hisse- €r etmez kaçmıştır. Haco köyde müzaherct gö- m;âîuıı zannelmiş, fakat zan- ..M"'.ıldnndıgmı çabuk sıılı' Cemil Paşa Zadeler Megdanda Yok e.Piyarıbekir, 9( H. M. ) — emil Paşa zadeler birdenbire irden tegayyüp etmişlerdir. Bu kardeşler Şeyh Sait isya- tda — methaldar — oldukları ile evelce istiklâl mahke- | Mesine verilmişlerdi. O vakit- tenberi Diyarıbekirde — oturu- Hetlardı. Kaçmaları son hadise * alâkadar oldukları zannını _'îy'mdlrmışlır u -Hadise Olmadı Erkânı Harbiye Reisimiz | Fefzi Paşa ' Ankara, 9 (H. M.) — Er- kânı harbiye reisimiz Şark vilâyetlerine hareketini tehir Amanullâh M Yalı_Ajgg l L.ıY“l geçirmek üzere İstanbul'a gelen Efgan kıralı Amanullah İçla d Büyükdere'de oturuyor. & bazı tasavvuru vardır. Bunun için, Burada büsbütün — yerleşmek bir yalının pazar- Üina girişmiştir. Bu yalı için elli bin lira istenmektedir. M Titmiş bulunmaktadır. yalı uvukat Aziz B. namında bir zata aittir. Amanüllah timdiki halde kısa bir müddet kalmak üzere İtalyaya || bir Nota Gelmiştir, Tetkik Ediliyor Ankara 9, (Telefon) — İran hükümeti tarafından notamıza verilen cevap gelmiştir. 5 hadisenin aksi - olarak yapılan neşriyat doğru ğil. dir. Nota, hariciyede - deşifre edilmiş, Başvekil İsmet paşaya gönderilmiştir. Reisicümhür — hazretlerinin mütaleasına da arzedilecektir, Nota, umumi şekli ile menfi mahiyettedir. Hâmiller vekilleri namına mali vaziyetimizi son olarak tetkik eden Rist, raporunu hükümete göndermiştir. An- kara muhabirimiz bu raporun suretini elde etmiğtir. Müller raporunu ilk defa alanilaamednar, eeet azetemiz bu raporu da her- esten evvel olarak birkaç güne kadar neşre - başlıya- caktır. Mallar Dah f Düzeltilemedi Yerli mallar sergisi pazarte- si günü — açılacaktır. Açılma bu kadar yaklaştığı halde sergiye mal koyacak müesse- selerin bir çoğu yerlerini işgal etmiş, fakat buraları — dü- zeltmiye başlamamışlardır.Bu işi zar gününe bırakmışlardır. hunun sebebi şudur: Geçen sene, bazı müesseseler, eşya- ların teşhirinde, birbirinin dü- zeltme usulünü taklit etmişler. | Bu sene serginin daha evvel düzeltilmemesinin sebebi bu imiş. Müller Raporu Alman mütehassısının yazdı- || ğı rapor “T, inci sayfamız- dadır. Okuyunuz. Tabanca Atıyormuş Aksaray'da Rüştü isminde bir gencin Kilise camii yanında tabanca attığı görülmüş, ya- kalanmıştır. FETHİ Fe_tlıi B. Fırkası Neler Yapmak İçin Meydana Çıkıyor?.. Fırka, Şimdiden, 4.,,,1 Yeni Fırka |Memnuniyetle Karşılandı!” Paris sefiri Fethi Beyin ye- | ni bir fırka teşkiline teşeb- büs etmesi Reisicümhur Hz. tarafından tabii, makul ve Cümhuriyetin salim tezahüra- tından olarak — telâkki edil- miştir . Gazi, yeni fırkaya teveccüh- kâr bir - vaziyet almüş, Fethi Beyin bn teşebbüsünü nunî:ede karşılamıştır. İstihbaratımıza göre Gazi, her iki fırkanın fevkinde nâzım bir rol _'y"l’üt.on MHA | kalmak niyetindedir. | — Başvekil İsmet Paşa, Fethi |Beyin teşebbüsünü memnuniyetle karşıladığını söylemiş, muhalif fırkanın mukabil faaliyeti önün- de hükümet tarafından yapı- lan icraatın daha fazla seme- re vereceği ve bizzat kendisinin tecrübeli arkadaşı — tarafında yapılacak tenkit ve muraka- beden istifade edeceği müta- lcasında bulunmuştur. Bu itibarla Fethi Bey Paris elçiliğinden çekilip te siyasi hayata -alılmak - için — münhal mem- * Üai y Ünre Yeni Fırka Hakkında Aldığımız Haberler Burada j Bitmedi Lütfen İç Sayfalarımıza TAŞRA- KARİLERİ DE PİYANGOMUZA İŞTİRAK EDEBİLECEKLERDİR Taşra karilerimiz bize gönderdik- leri mektuplarda piyangomuza iştirak edip edemiyeceklerini sormaktadırlar. Kendilerini birkaç kelime ile tatmin edelim: Taşra karilerimiz de tıpka İe- tanbul karilerimiz. gibi piyangomuza leceklerdir. son kupotumuzun meşri 65 Meb'usun İştirakini Temin Etmiş d Bakınız. Türk Ocaklarında Rakı Meselesi ekilmesi arasında, kasa, | | mizin biriktirdikleri kuponlarlı — bire göuderebilmeleri için kâfi zaman bırakılacaktır. Taşra karflerlmiz kuponlarını bize mektupla ve bizden taahhütlü pon alacal gönderilen kuponun, ayni sümarayı taşıyan lasma da kâtibi adil tarafından mühürlenen kutuya atılacaktır. EKSİK KUPONLARIN MAT- BAAMIZDAN — TEDARİKİ HER VAKİT MÜMKÜNDÜR | İ| “SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI — Bu ne hal birader? Nereden geliyorsun böyle? — Bizim Ocaktaki toplantıdan. ğ

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler