11 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YTELEFOR. N MÜDÜRLÜK?. İsa203 )| // 77 ” NUSHASI“HER. YERDESK.| V/ 77 l Ağustos 1930 PAZARTESİ “No:16 SEARNMAZA SAA S LT T MA ELAMRUDĞ O İDARE İSTANBÜL NURUOSMANİYE ŞfRFFSOKAĞI Slyasette Halk Önünde Noktai Nazarlarını stıt Edıyorlar... İsmet Pş. “Yaptıgım İşlerı Kuvvetle İzah Ve Müdafaa Edebilirim,, Diyorlar... Fethi Bey öylüyor Gazeteciler dün İsmet Pa> ee yeni fırka hakkında P. Yündüklerini sordular. İsmet "' açık bir ifade ile cevap l o, Yeni fırkayı pek tabü _ırık telâkki ettim. İnşallah ıemlekrc için hayırlı olacak- T Biz noktai nazarımızı ve | "Pllklınmxıx bilerek ve ina- | Berak takip eden adamlarız. abit işlerimizi kuvvetle — ve | İtanla müdafaa cdeceğimize tüphe etmeyiniz. M“ıııkı.pnılı muvaffakiyet- timiz daha iyi tebarüz etti- K ine eminim. Binaenaleyh &hi Beyin teşebbüsünü se- e karşıladım.,, Gazeteciler bir noktayı da- Anlamak istediler: ;mîedıî Bey Cebelibereket 'üğuna namzetliğini ko- | ""kmlş Bu tasavvur karşı- ! ;:dl Halk- fırkasının hattı ı“ ne olacak? e İsmet Paşanın verdiği %vıp 'Üıp Biz siyasi hayata dahil fa teşrii vaziyette ayrılık iyade —e memlekete daha istiyen — Fethi Beyin w'“l hiçbir zaman muarız Y"Il firkaya Cümhuriyet fırkasından iltihak ede- çokmuş? M.INEIWM zannetmem, Tüida Öi htrku noktai naza- “).düıı Reisicümhur 'haz- 'A.l 2 inci ııyh*l Halk Cümhuriyet — fırkasının Ve tesisine ait faaliyet €tmektedir. teskil | "'âiııı aZi k—.ı.. Ti münasebetile sık İçtimalar aktedilmekte, VAZİYET ÇOK NAZİKTİR 'aat teminini derpiş | . " 'Yenı F ırka Nasıl Dogdu Yeni fırkanın eski bir mazisi | esasıma istinat ile son A'nı— padaki ikameti müddetince ic4 eyelFethi Bey Gazi Hz. ne bir | ra ettiği tetkikatın verdigi kâ- | sında kalacak ve şahsi husu-. | mektup yazarak Cümhuriyet | naatlere göre de idarci hazı- | metlere münkalip - olmıyacak- | rejiminin tek Fırka ile idaresi İranın iktısadi ve mali, dahili ve ! tır. Binaenaleyh medeni şekil- « Fırkam , Fakat Hakkında g_'“'- 10 (H. M) — Ser- | yeni fırka lideri ile hükümet | vardır. Filhakika bir müddet | üöl olduğu ve tatbikatın- Z'Hım pek büyük mahzur- ları 'a.aıme.ku bııhıdııgı fırkası arasında, geç vakte kadar süren şiddetli, fakat çok dostane- hasbuhaller yapılmak- | Hazretlerinin Yalova'da | tadır. içtimada Gazi Hazret- leri ve hemşireleri, İsmet Pş. Yeni | Abdülhak Memleketi —İdare Fırsatını* Elde Ettiği Bir Muvaffakiyete Ulaşacaktır, Mütaleasında *Bulunuyor ... tslllet Pş Filmnır—M;FethıB.Fiîirlerini harici — siyasetinde Cenkulı noktaları | bulduğu 1 Devamı 2 inci sayfada ) Dün Gece Yalovada Geç Vakte Kadar İştişal Edildi — İsmet Paşa- Muvakkaten Ankara' ya Gitti FER 9 Forkürün Programı Henüz Resmen Tebliğ Edilmedi | Malümat Vardır ... ' Fetbi Bey, meb'uslardan Nuri - | (Kütahya), Tahsin - (Ardahan) | İbrahim (Bilecik ), Ağaoğlu Ahmet (Kars), Salih (Bozok) Hâmit — Beylerle daha bazı kimseler bulunmuş- tur. Gün Mesaimiz Tam İzah Ediyor Serbest Cümhuriyet fırkası lüderi Fethi Bey dün Yalova- da büyük otelde bir muharriri- mizi kabul etti. Takip edeceği siyasi istikameti bildirmemize müsaadesini rica ettik. İşte tuttuğumuz not: —“Teşkil edeceğim Serbest | Cümhuriyet fırkasınm çehresi lâyik ve tam, samimi cüm- huriyetçiliktir. Neşredeceğim program, şim- diye kadar emsali çok görülen ve fakat temenniyat sahasında kalan ve-> maalesef — tatbikat | sahasına girmiyen uzun vaatler | ve nazariyelerle dolu değildir, Bugün milletin en çok istı- rap çektiği — sıkıntılara - çare bulmak fikrimce neye müte- vakkıf ise onları ihtiva ede- cektir. Herşeyden evel iktısadi ve mali buhranı bugünkü —müz- min halinden kurtararak mem- leket dahilinde iktısadi - faali- yetlere yol açmak için düşün- düğüm tedbirleri efkârı umu- miyeye arzedeceğim. Bittabi kalem Ve fikir hürriyetleri pro- lrımımdı dahildir. Hükümet işlerinde hata olduğunu zan- | nettiğim cihetleri Büyük Millet Meclisinde açıkça tenkit ede- karilerimize | Sbe ubülek fikriyat saha- | de cereyan edecektir. Matbu- atın hürriyetini nezih surette (Devamı 2 inci sayfada | Fethi Beyin Serbest Cümhuriyet — fırkasının programı ve Fethi Beyin idari siyasi, iktısadi ve mali mesail hakkındaki — itirazları mevzu- bahs olmuş İsmet Pş. serdedi- | Devamı 3 üncü sayfada | SON POSTA Halkın gözüdür Halk | SON POSTA Halkın kulağıdır. Halk banunla ı';= SON POSTA Halkm dilidir Halk bununla ebyler. İyı Suya Kavuşabılecek Mıyız e Taşdelen Menbaı Islah Ediliyormuş.. Üsküdardan Bir De Şose Yapılacak ı Heder Olup Giden Kayışdağı Suyu I Emanet Fen ve Sıhhat işleri müdürleri ile umumi müfettiş levfik Bey, birkaç Emanet memuru ile birlikte dün Taşdelen suyu menbamda tetkike gitmişlerdir. Bu su az aktığından sa- tıcıların fazla beklememeleri için fenni ve münasip şekilde nasıl de, özden geçirmişlerdir. Aynî: Bîââııd ııdeuıg:ıııh:ııı bir şose yapılması da karar altına alınmıştır. Muller Rapoı'u Alman mütehassısının yazdı- Ki Tapor “7, inci: saylâmızi || dadır. Okuyumız K * SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI Bugün Heyeti Vekile Toplanacak Mühim — Kararlar Verecektir, Lütfen İç Sayfamıza Bakınız.. ——T y rarLmua el VT RERAİNE AA PK E ' E TÜ UK K dd — AT

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler