14 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M TELEFON: MÜDÜRLÜK NUSHASİ > İs. Wüş3 HER YERDENS Kr. 14 Ağustos1930 “RERSEMEK LN İDARL İSTANBUL NÜRÜOSMANÜELŞEREL UK AĞI —— İSTANBULLULARA MÜJDE ılmır Mutemedı Salıh B Tekzip Ediyor: “Yeni Asır Gazetesinin Yazdıkları Baştan Başa Uydurmad’ır,, ' “Yeni Fırkanın Teşekkul Edecegını Biliyordum,, Cu"ılesmden Baska Bir Şey Söylemiş Değildir. he, DünHEF. İzmir mutemedi Salih '& atfen İzmir gazetelerinden inde çıkan beyanatı yazmış 'u beyanat karşısında bü- ir hayrete duştngümuıü Wdetmiştik. Derhal tahkikii Ve hi -| d_ı";nı.,._ Emanete ait San- | *desteninin girilecek ka- Kösteriyor, Bu kalaba- ene — getirilen ve ddedilen bir ev eşya- 13 ( Telefon ) - ve tekzibini istemıştik. Filhakikü Selih beyi — Yeni fırka bizim müsa- ademizle teşekkül etmektedir, diyordu. Aradan 24 saat geçmeden Eşya Alım Satımında Hararet Acaba, Halk Malını Nıçın Satıyor? sının etrafına biriken kelepir- ilerdir. u.S'orlır zamanda, — halk pebk çok eşya sattığı için bu gibi kelepircilerin miktari da çok artmıştır. Maliye Vekili Saraç Oğlu Şükrü Beyin 9ris Sefirliğine Tayini Söyleniyor. Ondan Münhal Kalacak İzmir Meb! Uluğuna Fethi Beyin Namzetliğini Koyması Muhtemeldir. İ | İzmir mutemedi Salih beyin | bir tekzip mektubunu gördük. Salih beyin bu mektubunda söyledikleri şunlardır: | “Yeni Asır gazetesinin dün- kü nüshasında “Yeni Firkâa, ve “İzmir mutemedine göte danışıklı dövüş,, — serlâvkaları altında bana atfen neşredilen beyanatı hayretle — okudum. Dün Yeni Asır gazetesi mün- tesiplerinden — yalnız Behzat Bey Türk Ocağında konfe- rans salonu —önünde beni gördü, yeni bir fırkanın teşek- külünden haberdar olup olma- dığımı sorunca; “Evet daha evelden haberim vardı. ,, cüm- | lesinden başka hiçbir şey söylemedim ve bu esnada ya- nımda daha birçok zevat ha- | zırdı, başka şekil ve surette | de bir muhavere cereyan et- memiştir. Henüz resmen teşekkül etmi- yen bir fırka hakkında esasem ne söylenebilir? Binaenaleyh (Yeni Asır)da namıma izafeten yazılan mülâkat kim bilir hangi saikin ve hangi maksadın tesi- rile baştan başa uydurma ve muhayyel bir şeydir. Keyfiyetin tenvir ve tavzihi maksadile bu tekzibimin tenize geçirilmesini rica muhterem efendim. İzmir Vilâyeti fırka, mutemedi: Salih, A Hdlıııı A Hılkm Fethi Bey ı'İdı'dar mevküne gelecek olursa — Şehreminimizi iritihapla seçebileceğiz. Bunu kendisi teyit / ediyor. İç sayfamızda / okuyunuz. Müller Raporu Alman mütehassısının yazdı- ği rapor “T,, inci —sayfamız- dadır. - Okuyunuz. 50 Bin Lira — İzmir Gümrüğünün Zararı Bu Kadar İzmir, 10 (Hususi) — Gaze- temizdeki İzmir gümrüklerin- | de bir dalgınlık yüzünden ya- pıldığı yazılan (150) bin lira- | hk suüstimal etrafında bura- | da tetkikat yaptım ve salâ- | hiyettarlarla — görüştüm. — Şu mejiceyea vardım : Zarar (50) bin lira üzerinde oynuyor. Bu da, yeni gümrük kanununun tatbikatında yapılan hatalardan ileri gelmiştir. Bu paranın (10) bin İiralık kısmı, doğrudan doğruya gümrükler umum müdürlüğünün alâkasızlığı yüzünden — hazineye — gireme- miştir. Burada alâkasızlık kelimesi kullanmakta haklıyım. Çünkü hükümetimizle Lituvanya hü- kümeti — arasında — aktedilen 'gümrük itilâfnamesi geç tebliğ edilmiştir. Bura idaresi güm- rüge üzerinde eski tarifenin tatbikında de- vam etmiş (10) bin liralık bir ziyan olmuştur. 40 bin lirada, gelen mallar rından ileri geliyor. İzmire bir teftiş heyeti gelmiş ve tetki- kata başlamıştır. bir zat, hazine aleyhine vuku bulan ziyanın kismen - telâfi edilebileceğini söyledi. Yangın Dün Gece 100 Bin Liralık Zarar Verdi Akşam saat (19) da Galata yolcu aalonu karşısındaki Be- bekliyan hanında Baküs şirketi memurlarından — Zafiri Malino ve hamal Ferruh tarafından Frenkliyan Efendiye ait müski- rat deposu —önünde yakılan Poyarım çuval kâğıt parçaları- nin kavılcımları depnnun ka- pısi aralığından içeri girerek binanın — tutuşmasına sebep olmuştur. Deaoda bu- lman konyak, şarap, şam- panya gibi içkiler tamamen yanmıştır. Zarar (100,000) lirayı geç- mektedir. Beyoğlu etfaiyesi yangını ancak saat (22) de söndürebilmiştir. Gerek yanan içkiler ve gerek bina (90,000) Kiraya sigortalıdır. Zafiri, Ma- Ilııo ve Ferruh yılulııııış. tah- kikata başlanmıştır. KUPON: 1 “SON POSTA,, NIN “1000,, LİRALIK KUR'ASI eski ve yeni | tarife tatbikatının yalnışlıkla- | Salâhiyettar | Bugünün Meselelerinden Şeker Fabrikaları Millete Kaça Mal Oluyor? Memlekette inkişafa müsait olınıyııı sanayiin himayesi yü- zünden devlet harinesinin ne kadar büyük bir ziyaa uğradığını anlamak için şeker fabrikaları kadar güzel bir misal olamaz. Birkaç gün evvel, Alpullu ve Uşak fabrikularını yaşatmak için her vatandaşın okka başına otuz. kuruş vergi verdiğini | kaydetmiştik. İ Hariçten gelen şekerler için verilen bu vergi doğru- | | İ | | dan doğruya milletin hazinesine intikal etmekledir. Fakal yerli şekeri için hal böyie değildir. Aradaki bu otuz kuruşluk büyük fark münha: ahiplerine ait kalmaktadır. Bugün şeker fabril anın bu himayenin fevkinde ve hari: cinde olarak devlet hazinesine, külfetlerden bahse Yeni şel mevcut fabrikalarda lira - sermaye ve (1,5 yani mülete — yüklettiği diğer ceğiz: şirketi hakkındaki kanunda hazinenin matlubatını karşılık göstererek (2,500,000). ,000) lira avans vereceği yazılıyor. Bu kanunu okuduğumuz zaman hazinenin bu fabrikalarda (4,000,000) Kirası olması İözimgeleceğini anladık, ve hangi fabrikada mil- letin ne kadar parası olduğunu tahkik ettik. Bugün için, Al- pullu fabrikasındaki paralar hakkında şu neticeye vardık: Bu fabrikanın gerek çıkırdığı şekerlere mukabil ve gerek açıktan hazineden aldığı pır'ılvr (3,000,000) liraya baliğ oluyor. Şirkelin (929) senesi bilânçosunda yaptığımız - tetkikata nazaran fabrikanın (929) kâri olarak (900,000) liranın kayıtlı olduğunu görürüz. u paradan idare masrafları ve muamelâfi naktiye - masrafı | namile (283,000) lira gibi mühim bir para çıktıktan sonra geriye kalan paranın (300,000) lirası safi kâr ve (270,000) lirası da amortisman tefrik ediliyor ki bu da hissedarlar için sermayeye inkılâp eden ayrıca bir kâr demektir. ( Devamı , 6 ct sayfada ) imendifer Siyaseti l çıkan Çekilmezsen bu ejderha semi | Yeni fırka — Aman Paşam... ezecek... Şöyle birar kenara buyur.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler