15 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r———————— p A T NN O TELEFON; MÜDBÜRLÜRA İs. 208 HER. YERDE $ Ki. NUSHASİ 15 Ağustos 1930 CUÜUMA No, 20 MAT TT D CRM A A SNT AR LNM DA K PK G G IDAREı İSTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREFSSOKAGĞI Son Posta özüdür — Hinlk bununla görür ulağıdır! Halk bununla İşitir. TA Halkın dllldlr Halk bununla sö le YENI FIRKA İKTİDAR MEVKİİNE GEÇTIĞI TAKDIRDE MECLİSTE ANASIR MEB'USLARIDA BULUNACAK MI? KANUN MÜSAADE ! ERSE — MECLİSE GAYRİ MÜSLİMLER -DE GİREBİLİRLER Serbest Cüm Cüıhunyıt fırkası deri. Fethi B. dün öğleden v Yaloyada et - paşayı ziya- dörtte ayrıldı. Sak, iskeleye — indi,. | fakatı)t ıowm.. bindi. - Re- Yoşgat — meb'usu sd'h Rize - meb'usu - Hasan ve Aı'ddınn meb'usu L. | ol halde keı do%!uve altı F Büvikdereye vardı. &i &thi Beyin buraya gelme- 'N sebebi Serbest Cümhu- BİSİ Fırkası, tarafından İstan- _elım Yapılacak teşkilâtın te- İi çt um.k::.n (da ancak bulda anı üç gün chak sonra gö- %ı“nmı göre, (Yalova) ya Tünyarak veya uğramıyarak &,ık"l) ya gidecek, orada edil, teşkilâtını yapmıya memur İ Talât Bey ile hazırlık- vi sikmal edecektir. Maama- | ç Fethi Bey İstanbulda fır- | işlerini — tetkike — başla- m'"_ evel karşısında gaze- eri bülmüş ve yi rağmen et etti . sıı( Otomobil lu- n ini | b’!lam,ı görülen nezaketi ile tar. F“hl beyin bu defa temas 'lıcıelelerden en mühimi v:,ı. işleridir. FETHİ B. DİYOR Kİ: dola ç Vergi vermediklerinden | “kd);. hapisaneye girenlerin | İ ziyade olduğuna göre %'Y.ıîrm tahammül fevkinde anlaşılınıştır. "ÜRR!YEH EFKÂR LÂZIM hıı:. Beyın temas ettiği hfu-,, meselelerin — ikincisi .,WY—: tikâr prensipidir. De- Limya“”dın sonra hiç kimse ş Sti efkârından — dolayı z.mn olamaz, buna kuvvetle l.dq:"“ Cümhuriyet fırkası tü şimdiye kadar gazete Sinda '“rına geçen beyanatı ara- qw:cde kaydedilmiş lıııı 'kn.,r’ rden, — Fethi kılrllıbılıı'dı "*' ü Bey dün bu noktayı Ş"îendıler yapılmasın p.ı Yoktur. Şimendifer ya- m:d fakat masraf ıptıâıı zeme kıymetini geçmemeli, eti yeni — teşekkül eit bir fırkanın hayatında t.. Ğ“dlmnkıymeumhlhık- &a kd" eden bir devlet '.'dlı 'atile — gazetecilerin ı""" karşı yorgunluğunu |Dovamı 2'taci sayfada | | | nesillere de © Zaro Aganın Karısı | İle Mülâkat Küdret H. Kocasını ıskanmıyor.. O,Diyor,HiçBir Kadına İltifat Etmez Zaro Ağanın Bura Ve Oradaki Meskenleri (65) lik bir haremi Vardır. Bu neşriyat ve bu resimler, elbette ki, bu kadının üzenin- Zaro ağa, ömründe aklına bile getiremiyeceği bir şiir ve hıyıl devresi yaşıyor. Gelen Amerika gazeteleri, bu yüz de fena tesir yâapar. Dün'bir Vellilik ihtiyarı genç ve dinç | muharririmiz. Kudret hanımla kadın kollarında, yanak yana- | görüşmüş, kocasının Amerika ğa gösteriyor. Fakat Zaro”ağa evlidir. İs- | karşısında —neler duyduğuünu tanbul'da Kudret Hi. isminde ( Devamı 2 inci ı.,f.ı. 1 Şah Temailin. T ahtına Talip Çıktı Amerika'da Para İle Teşhir Edilecekti 'Hükümet, Bunu Kabul Etmeiniştir | Şah İsmail'in Tahtı | lıhnbuldııı Nevyuvk Taymis gazstesine bn&fm İö". bir İngiliz şirketi hükümete müracaat ederek Şah İsmailim tahtını satın ılııık istemiş ve bunun için mühim bir pars teklif etmiştir. Şirket bu tahtı Amerikaya götürerek halka teşhir etmek fikrinde imiş. Fakat asarı atika mahiyetini haiz hiçbir. şeyin u(ılmıyıugı beyınıle hükümet, teklifi reddetmiştir. | kadınlarından — gördüğü - iltifat | mühuvnlu tııtulınıılıı&r Millet Beyenmiyor Beylerbeyi'nde — bir — sokak varmış. Şu iptidaf sokaklardan biri. Ne kaldırım, ne de tek bir. feneri olmıyan garip bir sokak. Bu geçide “Millet beyendi » adını koymuşlar, O civar : halkı bize müracaat etti: İ i İzmir Mutemedinin Sözleri Tahkik Edılıyor Halk Fırkanıın / İzmir ma- temedi Salih Bey tarafından Yeni Asır arkadaşımıza söyle- mnen sözleri yazdık, Mumaileyh | tarafın- dan bu sözlerin bayal | mahsulü olduğu hakkında gön- derilen mektubu da kaydettik | ve nihayet Yeni Asır arkada- gamızın bu tekzibe yaptığı mu- kabeleyi de aldık, Fakat dün öğrendik ki hadise bir gazete ile- bir mutemet arasında münakaşa- danzibaret kalmamış, işe fırka merkezi — tarafından — vazıyet | edilmiştir. Filhakika Halk fırkası umu- mi kâtibi Saffet B. fırkanın Beye bir telgraf çekerek mu- temedin bu sözleri - söyleyip ıöylemodiğiııi tahkik etmesini rica etmiştir. İzmirde tetkikat bııhmııur | Hayat Hikâyeleri İCUMARTESİDEN İTİBAREN GAZETEMİZDE — İNTİŞAR EDECEK | Karilerimiz bize başlarından geçen sen mübim vak'aları ya- zip gönderiyorlar. Biz, doğru- dan - doğruya - hakiki — hayattan alınan bu mevzularda — yazılan hikâyeleri cumartesiden İtibaren neşredeceğiz. Geçmiş Olain Anadolu Sahili Karan- lıkta Kalıyordu (4) gündenberi sakatlarımış Olan Kandilli ile Arnavutköy arasındaki kablonun tamiri bu- gün bitecektir. Eğer muvakkat tedbirler alınmamış — olsaydı, yakası kâmilen kua- Bir Tecavüz Dün gece Galata'da kahveci İhsan Efendi, ailesi ile oturur- ken Çeşmemeydanı kabadayı- larından sandalcı Selim, Salih, Mustafa ve Ali'nin tecavüzüne uğramışlardır. Sarhoş — olan FETHİ BEY İSTANBULDA V_ılnıuunhk Bugünün Meselelerinden Yeni Fırka Lideri Fethi Beye Açık Mektup Bir karlimizden ı-l'ıtıuıın- bitap eden açık bir mektup aldık. Bitaraf- kğımza binaca Efendim ; Siyasi fırka teşkilinizdeki teşebbüsünüzü — Büyük Gazi- bulması, azim inkılâbatın — millet — tarafından hazmedildiğine beşarettir. Teşebbüsatınızda — şüphesiz muvaffak — olacaksınız; — fakat muvaffakiyetinizde daim olmanız temeanisile son yirmi senelik tarihçei vekayü nazarı dikkatte bulundurmanım rica ederim, Ahrarlar, İttihat ve Terekkiler, İtili .Wl. ve bilmem neler ne güzel programlarla Fakat hepsi de çarçabuk “sarsıldılar ve tutunmak için zulme dayandılar ve neticedene çirkef kanallardan geçtiler ve nasıl can verdiler? Bunların hepsi de fena şahsiyetlerden mi müteşekkildi? Şüphesiz değildi. Pek iyi bilirsiniz ki içlerinde vatanı uğ- runa titriyenler de çoktu. O halde nedean muvaffak olamadı- lar? Kısaca söyleyivereyim: Dalkavukların ve — vatansızların istilâsına uğradılar da onun için. Bunlar maatteessüf memleketimizde eksik değildir. Ayak — bastıkları tarlayı bilâ merhamet — kuruturlar, Ayni zamanda Fatin Efendinin aletlerinden de daha bassastırlar. Bun- lara “hâcıyatmazlar,, da diyebiliriz. Bir gün gelir, padişahçıdırlar, Vahdetilere akil — hocalığı yaparlar, ÇDdvülü” & n saylada ) | Kadınların Mebus!ugu! İzmir havalisi müfettişi Zühtü | - Kadım — Yeni Fırka bizi de meb'us yapacak ha? Erkek — Bııı ne? Terzin sevinsin ! KUPOlK20—, * SON POSTA,, NIN “1000,, Bir ceset Bulundu He.y::h:; Çınar gazinosu civarıı ceset bulı tur. — Sakallıdır. Eli ;:;Tı:ıâı görünmektedir. Her — ihtimale | kırşı Morg'da muayene edile- Fırka Haberlen 2 inci Sayfada Devam Ediyor.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler