22 Eylül 1930 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

22 Eylül 1930 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON FOSTA. — REKABETSİZ MALLARIMIZDAN BİRKAÇININ FİATLERİ : Kurış MUHTEREM İSTANBUL HALKININ Sağlam cins ve müntehap renklerde 110, 95 ve Güzel cins ve İpekli çoraplar ajur bagetli İpekli çoraplar d İpekli çoraplar Prtre e İi MK S u Fantazi nim ipekli, gayet — rkek çorapları " )it 7565 e musketer şeklinde teminatlı lî 10tlar cins yıkanabilir. Sıglıın cins rop Krep birman Siftsp' ralerde H lar için - yikı bilir Eldivenler n nnti cins Eıdlvenıer Hanımlara yıkanabilir. surette umlara süet taklidi Eldivenler Haraka vi Ipekl.ı Lrıeyden eyı Na Ğ ; yıkanabili: Bursa ipeği Ö ea el h Krepdoşm Galadi Kre ş ve çamaşır için hi Krep jorjet 5... ıııüntnhıp renklerde Krepdöşin emprime Faleda Sonbahar modası mantoluk ve ropluk kumaşların müntehap çeşitleri INI(/AIIRIL M/NN —— 65. 495 li — SZX ENZARI İSTİFADESİNE: Vual emprime Eşarplar 4 köşe eşarplar Kaşkollar Kemerler Kravatlar İzi her renkte İpeklı ve asri renklerde Tualet için 475 ve Krep döşin emprimeden iki metre tulünde Krepdöşhıden ve güzel (Boayun atkıları) yerseyden muhtelif desenler Hanımlar-için podösüetten deşenlerde ipekli Kravath' Knpdoşınden gayet — Mendiller Mendiller » KK 2 adeli Piver Losyonu Önlükler Beyu ve renkli batistten gocuklar için 1/2 düzünesi Hanımlar için eyi (Hılnlıi) eski —— model Çocuklar için çaprazlı ketenden muhtelif renklerde fantazi Önlükler H, Sank'l Önlükler Kolye ler Pantuflalar el işlemesi Beyaz atkılı ve İsviçre (Gvrdınlıklır) asri ve İeYr Kahtelif. renklerde — Hanımlar için fötrüden. ve tabanı deriden her renkte Paris ve Viyanadan. hergün yeni gelen en son moda roplar, zi 30990 M mantolar, — şapkalar, çantalar ve sawre... HASAN KOLON Bütün mütemeddin memleketlerin 1ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları Hasan kolonyasının ehfes vg ruhnuvaz kokusu karşısında lâl ve hayran kalmışlardır. Fransa, Aşmanya ve Amerika bi nefis Şark müstahzarından klmyedl sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima ve daima sahibimi tebrik — etmektedirler Hağtalara lııyıt ve ııfı verir. Bıygın!ılı ııııır. heymn. başağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayât arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tenrilât yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişlerde — satılı hasan ecza daposu! FASI, Limon çiçeklerinden müstahzar bir harikai san'at olup 90 derecedir. DOKTORLARA: TRlCAl CINE (Kaşe komprime çikolatalı) RlCALClNE OPOTHERAPTOUE — zz Veretm, kemik basta- Pudre ve ugranüle seşvineme ( Granule ) "".'ı: .:.'ı'..:ıdıı. - KABIZLIK SUİHAZIM eçt ';:Şîr:rmıtı:::: smı camidir. Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vücuda lâtif bir ferahlık verir. Bahçkapı'da Zaman, İzmirde Moreno Margımato ecza deposu. Adını M. R.ıhl eczanesi Umumı dcpoıu Bıhçckıpl ıv bankası ırhıındı Mı'mıı Bonoıı ecza depoıu Bnynk şişesi 12(1 kuruş Zarafetle İstifadeyi Mezcedınız Cihanşumul bir şöhreti haiz MANDELBERG larka müflonlu yeya müflonsuz (yün astarlır) en mükemmel empermeabilize PARDSÜLERİ İle kadın ye çocuklara mahsus PALTO, MUŞAMBA ve KOSTÜMLERİN en müntahap çeşitleri Yalnız Galata'da Karaköyde Börekçi - fırını ittis salindeki mahallebicinin üstünde Ekselsior Büyük elbise fabrikasıeda bulunur. Hanımlara mahsus muhtelif renklerde deri taklidi ve Po de Peş Trençkotlar ve Muşambaların En müntahap çeşitleri dahi vardır. ._ISTASYUN LUKANTASI lf eci civarında |En rahat ve en Temiz lokantadır. Alaturka ve Alfaranga Fır yemek ve her |İçki bulüunur. | Servis mükemmel | Fiatlar mutedildir. GLE 7 iVE AKŞAM | YEMEKLERİNİZİ İstasyon Lokantasında | Yiyiniz. Eski Postane | binasındadır. SEYRİSEFA[N Merkez acentesi: Galata köprü başında Beyoğlu 2362. Şube acen- tesi: Sirkeci'de Mühürdar zade ham altında Tel, İst. 2740 Trabzon Birinci Postası Reşitpaşa ) vapuru 22 Eylül Pazartesi 12 - de Galata Rıhtımından kalka- rak İnebolu, Samsun, Gire- son, Trabzon, Rize'ye gide- cek ve dönüşte Sürmene, Trabzon, Tirebolu, Gireson, Ş.'ıdu'z Üııyî'.l Şımıuıı.mk u, a ya u; y göleceklir. — Hırcke! günü yük kabul olunmaz. “Ayvalık Sürat Postası (Mersin) vapuru 23 eylül sah 1T de ğ:rkerj te- mından kalkarak Gelibolu Çanakkale, Küçükkuyu, Ed- remit, Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle birlikte Altınoluğa uğrıyarak gelecektir. İzmir sürat postası ( Gülcemal ) vapuru 22 &ijl Pazartesi 14,30 da ata Rıhtımından kalka- rak Salı sabahı İzmire varır ve Çarşamba 14,30 da İz- mirden kalkarak Perşembe sabahi — gelir. Vapurda mükemmel bir | orkestra ve cazbant mev- cuttur. Mersin sürat postası (İnebnlu) vapuru 24 Ey- tül Ççarşam ı de Galata * Rıhummdın kal- karak ir, Küllük,Fethiye, Finike ,Alâiye,Mersin'e idecek ve dönüşte Taşucu, Kıınmnr, Alâiye, Antalya, Finike, Fethiye, Küllük, îı- nire uğrıyarak gelecektir. Çanakkale'de yalnız yol- cu verilir yolcu alınır, MAZON MEYVA TOZÜ "mek pek / mafidir. Mey- BARTIN'i NezümPOSTAS AYDIN 5ği Pazartesi Sirkeci'den - hareketle Ereğli Zonguldak, Bartın, Kınıudh_ ve Cideye azimet ve ıvdl"’ edecektir. Tafsilât için: Sirkeci Sılo’ sam | karşısında Mizan oğlu han No 2 Telefon İst. 354. Profesör Anjel FRANSIZCA edrisanesinde akşam kul Esas peogntr Mükâleme, Gra” | | mer, lela, kitabet, tercüme Bi ınııhaherm ticariye, tetebbu. Dersler 3 sinıfa ayrılmış Ve haftada 4 defa verilir. Birinci B sınıfın sab $ lira, ikinci vt üçüncü sınıfın 4 Kradır. Münfe” rit dersler için şerait ayrıdır| Hanımlar için ayrıca zamanlar | | vardır. Profesör Anjel 23 senelik tecrübeli ve Türkçenin künhünt vakıftır. MÜHİM: Sabahları Alr man mekteplerine devam cdef Efendiler öğleden sonra bird* F"""f'!' ür:ıebilıeekkd" ııııycnelıııe ve todarüi eleki laboratuvarı: Karaköy Topt' caddesi Na, 34 A0i |Mes'ul Müdür; Burkanettin Al

Bu sayıdan diğer sayfalar: