6 Nisan 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8

6 Nisan 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

daki cetvelde gosteı'ılmı Bakırköy kazası Sandık yeri Bakırköy istasyon karşısında mahalli mahsus İstasyonda mahalli mahsusta İstasyonda mahalli mahsus İstasyonda mevkil mahsus Sandık dolasacak Rey verecek mahalleler Kartaltepe, Osmaniye Zeytinlik, Cevizlik Yeni mahalle, Sakız ağacı Yeşilköy Safra, Kalitarya, Halkalı Şekmeu Anbarlı, Amindorz, iruz Ayapa, Nifos, Mahmutbey, Yeni bosaa Cift burgaz, Vidos, Litrosavas Beyoğlu kazası Sandığın yeri Hasköy iskele gazinosu Halıcı oğlu meydanı Camiikebir avlusunda Sahaf Muhiddin camii yanında Zincirli kuyu camii avlusunda Yahaya kâhya camii avlusunda Arapcamii avlusu İnönü altın bakkal muhtarlık binası Kılıncalipaşa camit Nusratiya camü Molla çelebi camii Firuzağa cami Kemankeş camil Kule dibi Kılyontu belediye mevki Ağa camü Kamer hatun camüi Dolapdere bdediye hekimi mev kii Ayaspaşa ca: Kılılıpl.ı eıddeıı Hilâl gazi- 0|nııbey eczahane civarı Şişli karakolu Rey verecek mahalleler Keçeci piri Sütlüce, Piripa: Camükebir ettin Hacı Hüsrev, Hacı “Ahmet 5!(,& piyale kaptan kadı Yahya kâhya, Süruri Emek yemez, Arap camii Pıngıltı. İnönü Hacı mimi, Tum tum Pürtelâş, Kılncılıpışı Ömer Avni Firuzağa, Cihangir Kemankeş Yenicami Bereket zade, Şah kulu, Mü- eyyit 2 Asmalı mescit Kalyoncu, Çu- kur, Kul oğlu, Kâtip mustafa- çelebi Hüseyin ağa, Şehit Muhtar Bey Kamer hatun Bostan Kocatepe, Bülbül, Eskişehir Gümüş suyu Bozkurt Duılepe. Eskişehir Feriköy Meşrutiyet, Harbiye Şişli Cumhuriyet, Muradiye, Kâğıtane, Mecidiye Halâskâr — gazi Beşiktaş kazası Sandığın yeri Teşvikiye camii methalinde hu- susi mahal Muhtarlık dairesi önünde hu- susi mahal Sinanpaşa caminde hususi ma- hal Beşiktaş değirmen yavında hu- susi mahal Abbasağa camii yanında hu- susi mahal Anberağa camii yanında hu- susi mabal Ortaköy camii methalinde hu- sus! mahal Arnavutköy camünde hususi mahal Bebek camii methalinde hasusi mahal Rey verilecek mahaller Teşvikiye ve Muradiye Vişne zade Sinanpaşa Türkali, Dikilitas Abbasağa Cihannüma ve Yildız Mecidiye ve Hiç Mahmut Arnavutköy, Kuruçeşme Büyük Bebek, Küçük Bebek Kadıköy kazası Sandığın yeri Göztepe heyeti ihtiyariye odası Erenköy dördüncü ilk mektep dahilinde Merdiven heyeti ihtiyariye odası Suadiye camiinde Kozyatağı heyeti ihtiyariye odası Bostancı heyeti ihtiyariye odası İçerenköy heyeti ihtiyariye odası Caferağa heyeti Osman ağa heyet Hasanpaşa heyeti ihtiyı İkbaliye heyeti ihtiyariye odası Yeldeğirmeni Rasim paşa he- yeti ihtiyariye odası Ibrahimağa heyeti ihtiyariye odası Osmaniye, Mecidiye heyeti ih- tiyariye odası Zühtüpaşa heyeti ihtiyariye odası Rey verecek mahalleler Göztepe Erenköy, Sahrıcedit Merdiven köy Sundiye Kozyatağı Bostancı İçucnköy Caferağa Osman ağa Hasanpaşa İkbaliye Yeldeğirmeni İbrahimağa Osmaniye Mecidiye Zühtüpaşa, Tuğlacı Eminönü kazası Sandığın yeri Yenicami muvakkıthanesinde Hocapaşa camiinde Hopyar camiinde Rüstempaşa camiinde Ahı bi camiinde Kumkapıda karakol civarında Kumkapı meydanında Nişancı camiinde Yenikapı karakol civarında Simekşihanı yeya Hasan şa karakolu Eıırkımıl camiinde veya jan- darma karakolunda Şehzade muvakkıthanesinde Eminönü kaymakamlığı bina- sında Mercan ağa camiinde Süleymaniye camii civarında Servi camiinde Mahınutpaşa mahallesinde Gedikpaşa inde Akbıyık camiinde Binbirdirek meydant Feruzağa camiinde Atikalipaşa camiinde Küçük Ayasolya camiinde Hoca Hamza camiinde Hacıkadın camiinde çmihraplı camide Sarıyer Sandığın yeri — ., Rumeli kavağı heyeti ıhlıyuıya odasında Sarıyer camiinin son caııııt z Büyükdere çarşısında Karabe- tin kahvesinde Kireçburnunda camide Rumeli fenerinde heyeti ihtiya- riye odasında Zekeriya köyünde ıogıık su gazinosu WLk Kilyosta muhtar İsmail Efendi gazinosunda Tarabyada çarşıda kahvede Yeniköyde — iskele başındaki azinoda fınııyede itfaiye garajı karşı- sındaki gazino Uluköyde - iskele mesdut gazino Rumelihisarında heyeti ihtiya- riye odası Ayasağda camide Kemerburgazda camide Oda yerinde yakınındaki Ağaçlıda kahvede Gümüşderede camide Adalar Belediye mevkii skele gazinosu Kınalıada iskele gııınoıu Rey verecek mahalleler Şehmemet — keylâni; Çelebi du Alâattin locapaşa Hopyar Tahtakale, Rüstempaşa Ahirçelebi iıhııvıı. Çadırcı jayram çavuş mahallesine Kazani sadi, Nişancı Tülbentçi vekâtip kasıl yalı

Mesihpaşa, Mimar Kemal Mimar Hayrettin,Saraçishak Tavşar a :ijlı Hüsrev emalpaşa Camcı Ali ve Beyazıt Mercanağa, Daya Hatun ve Büyük çarşı Süleymaniye, Elmaruf Servi mahallesinde Mahmutpaşa Emin Sinan Sultanabmet, Cankurtaran Binbirdirekte Alemdar Mollafenari Küçük Ayasofya, İshakpaşa Zındankapı ve Demirtaş Hacıkadın, Hocakıyasettin Yavuzsinan, Sarı timur. kazası Rey verecek mahalleler Rumeli kavağı Sarıyer, Yenimahalle, Maden Büyükdere ve Bağçe köy Kireçburnu Rumeli feneri ve Garipçe Zekeriya ve Uskumru 'Kilyos ve Demirci köyleri 'Tarabya Yeniköy İıunyı: Ulüköy Rumelihisarı Ayasağa Kcmerburgıı. Petnahur, Pi- rinççi caddesi Oda yeri, Kısır İhsaniye Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan Gümüşdere Kısırkaya kazası Rey verecek mahalleler Büyükada Heybeli Burgaz Kinalı mandıra Üsküdar kazası Sandığın yerleri Çinili polis merkeri önüde Bulgurlu mescit camii önünd Yeni cami avlusunda İnadiye meydanında lhsınıye heyet odası Selimiye heyet odası Doğancılar meydanında Ümrabiye camiinde Rey verecek mahalleler Selâmi Ali Efendi, Dürbalı, Solak Sinan, Toygar Hamrza Tenbel Hacı Mehmet, Bul- gurlu Mescit, Kara Davut, Evliya Hoaca Gülfem Hatun, Rumi Mehmet Hesna Hatun Tavaşı Hasan ağa, Dıbağlar İhsaniye Selimiye Çakırcı Sinan paşa, Ahmet Çelebi Salacık, - İmrahur, Ayazma, Hamzafaki Selma ağa, Paşa, Hacı Keçce dede, Hayreddin çarfi Pazarbaşı, Muratreis Arakiyeci Hacı Mehmet Vi C'*Jı Du!luk kahvesinde Pazarbaşı Muratreis mahalleleri Arakiyeci Hacı Mehmet Valdei atik Kazasker Ahmet Efendi, Aşçı başı, Arakiyeci Cafer Çengelköy Beylerbeyi iye Kuıguncuk İcadiye ı Kandilli, Vııııküy Dudullu camit Kısıklı camii Bulgurlu. Ümraniye Beykoz Sandık yeri Anadoluhisarında Kanlıcada Paşabahçede dei atik Kazasker, Arakiveci Beylerbeyi Burhıaiye Kuzg ıncuk İcaaıye Kandilli, Vaniköy Dudullu, Çekme, Küçül 'gaklı, Altnni zade Ümraniye kazası Rey verecek mahallel? 1,4 Hisar, Göksu Kanlıca, Çubuklıı Paşabahçe, incir köy Anadolukavağı, Mirkişal Poyraz Fener, Riva, Akbaba, De Polenez, Alibahadir, mandıra, Muratlı, Eıel'“l Ömerli, Koçullu, Sırap"* Küçükhüseyinli, Boı_’ıaııc. hçlı, İsaklı Mahmut Şe'*' Paşa, ; Cümhuriyot, Yalıköy. Fatih kazası Rey verilecek mahall? Eyüp İslâm Bey, Dökmeciltf ç şehitler, Gümüş ıııyıı Rımı. Cumanyeni, Maha! Fethi çelebi, Nişancı MM Sandık dolaşacaktır Bev! Sandığın yeri Eyüp camii kebir avlusu Eyüp Kasım çavuş camii Ramide ocak ittisalindeki kahve Okçularda karakol ittisali ocak binası paşa Alı::y köyü ocak binası karşı- — Alibey köy Defterdar iskelesinde halk gazi- — Abdülvedut nosunda Cezri hasil paşa camii odası Karagümrük tramvay caddesi Mustafa Efendi kahvesinde Fethiye, kâtipmuslâhattin mahal- lesi ihtiyar heyeti odası tomrukta ük mektep Cezri hasıl paşa Muhtesip iskender, Kocadi” de, Beyceğiz, Derviş ali Hatip mustaattiır, Kâtipmt” lâhattin H Kasım güaani Monla & Ayvansaray Tevfiki Cafer, Tahta minâff Hızır çavş, hacı Muhiddit Atik Mustafa paşa, Avcı bö Balat, Karabay üfrl'“' Salma Tahta minare camii odası Ayvansaray hacı Ali kahvesinde Fener Apti su başı ocağı önü Küçük Mustafa paşa Gül camii Demir hundunde Elvan zade camii Yedikule tramvay cuddesinde durak yeri bahçeli kahve Apti su başı Küçük Mustafa paşa, Mi Elvan zade Kazlı çeşme, İmrahor, Hat Avhat, hacı Hamza Koca Mustafa paşada çiçek pa- i azarında Mustafa ef. kahvesinde — Koca Mustafa paşa, Arı'f" beyazıt, Ali efendi, Canba! Mevlevibane kapı,hacı, evliya ma- hallesi Mehmet cfendi kahvesinde Topkapı mahfelinde Şehremini tramvay — meydanı bahçeli kahve Aydın kethuda — mahallesinde odabaşı İbrahim ağa kahvesinde Edirnekapı cemii Melek hatun, Merkez GM& Veledi karabaş 6 Beyazotağ,Fatma sultan 4 Ördek kasap, Ereğli Dt aptal, Mobehar Monla 54': İbrahim çavuş, Sait Uzun Yusuf Kabhriyei atik, Hatiçe sultsf Zişah Mimar Sinan,Keçeci, K"M Hüssam Bey, Kırk 9“’.5' İskenderpaşa, Murat, fulu, N: :Eıır Halife Sinan ağa, Kıreıııl"ı resmi mahmut Hü Babahasan ali, Guraba; seyin ağa Eminbey, Keçibatun, Dayutpaşa, Hobyar Kürkçübaşı, Kasap ily4* Sancaktar Hıyrot Yü Hüsrev aj kll Mes'ul Müdür: Hlld Mimar Sinan ihtiyar heyeti Saraçhane mimar Ayas cemli Sofular tekkesi Atpazarında kahvehanede Aksaray Valde camii Çakırağa camii Cerrahpaşa. kahvehanesinde Davutpaşada 25 cı ilk mektep binasında Samatya (ramvay caddesinde Abdullah Ef. kahvehanesinde

Aynı gün çıkan diğer gazeteler