11 Ağustos 1931 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1931 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TELEFON: MÜDÜRLÜK —. 20203 NÜSHASI HER YERDE “5 Kr. SALI V — İDARE: /STANBUL NURUOSMANİYE ŞEREF SOKAĞI HERGÜN NEŞROLUNUR 1 Ağustos 1931 No..*375 İKİNCİ TABI Darül Fünun Takımı | Dün Rusyaya Giden Ta- kımımıza Son Posta Muhabiri De Dahildir KE Darülfünan takımı öyüncu- ları dün Galata rıhtımında Darülfünun futbol takımı, eweles — bildirdiğimiz. - gibi, dün akşam Odesaya mütevec- chen bareket etti. o Giden futbolgular Ulvi, Rıza, Sadi, Suphi; “Ziya, Saim, Hüsmü, Nuri Cevat, Reşat, Salâhattin, Rebii, Leblebi Mebmet, Zeki, Muzaffer, Mehmet, Alâattin Beylerdir. Mevcut anlaşma, Harkof, Leningrat ve Moskovada dört Oyun oynanmasını icap ettir. mektedir, (Kafileye refakat *den sporcularımızdan Kemal Bey Son Posta karilerini telgraf, mektup ve resimle muntazaman futbolcularımızın seyahatleri (o hakkında tenvir *decektir. Gençlerimizin mu- vaffak bir netice ile dönmele- Tini temenni ederiz. — yandı. Vilâyet, polis, Şirketin şehri susuz artık bu şirketin cezasız diyor, Birçok sigorta şirketleri, karar vermişlerdir. Fakat ve yeter. Sen Pasin Terkos aleyhine dava açmıya leri dava açmaktar. âciz b bu gibi kimseler namma ve karar vermiştir. ç Yangından zarar görem.er Noter Mithat Cemal Beye hazırlanmış vekâletnameyi i larının miktarım bildirmelerini i cezasma mahküm edildilmiş- - Harikzedeler İçin Son Posta Terk«su Dava $ ———— ae yermi ei Rim bu derece büyü- ini ibi Terk tini mesinin müsebbibi Mei sag erdiği kırakılmamasını şiddetle emre- MÜSTEHCEN NEŞRİYAT YÜZÜNDEN DAVA Akşamın İki Muharriri Tevkif Edildi Vâlâ Nurettin Ve İskender Fahrettin : . B.ler Dün Tevkifhaneye Sevkedildi gazetesi muharrir” | h . lerinden Selâmi İzzet, er t ttin. Beylerle (o gazete e» ve yeni al müdürleri Hikmet Feridun ve İskender Fahrettin Beyler müstehcen | © © heşriyat cürmile ikisi birer ay, | diğer ikisi ise birer buçuk ay | hapse ve bir miktar da para di yi yine ayni gazatenin bu 'neşriyatta devam ettiği iddiasile aleyhine ikinci bir va açılı ve bu tahkikat ibi” müttantikliğe tevdi olunmuştur. Müstantik dava evrakını tetkik ve gazete nüshalarını gözden geçirdikten sonra yazı muharriri Vâlâ Nu- rettin, Mes'ul Müdür İskender Fahrettin Beylerin omevkufen muhakemelerine karar vermiş, bu iki zat. dün tevkif edilerek Vâlâ Nurettin beş mesi icap eden neviden olduğu için muhakemeleri bugünlerde tevkifhaneye — sevkolunmuşlar- | başlıyacaktır. ği Bir Köprü 5 |Meelisfe Gazete Su Şehrinde Büyük Bir HMRPAMIA e | 4 ndshadan avam Köprü Yaptırılıyor Ekendiler Büyük le Ankara, 11 (Hususi) —Na- ii ği Tldılar. o fıa Vekâleti Şebinkarahisar dahilinde Suşehri civarındaki Akçağıl köprüsünün inşası için ir münakasa açmıştır. : Bu köprü o civarın iktisadi vaziyeti itibarile çok mühimdir. Vekâlet, bu köprü için doksan bin lira kadar tahsisat ayır- mıştır. Köprü beton olarak yaptırılacaktır. sam mm halde bunların vaziyeti ne- dir ? Hangi mahkeme bunla- rı muhakeme edebilir. Hangi (Devamı 7 inci sayfada) Ediyor yüz kadar ev ve dükkân gösterdiler. bu inat, irket aleyhinde dava açmıya ik evler sigortasızdır. Sahip- düncü hi in Galatada Dör: kora ederek mamımıza dır. Dava, müstacelen görül- e ,, (Devamı Zini sayfada). . Dem Bir Pazarlık Tayyareciler Yarın Amerika Yolcu- luğuna Başlıyacaklar Amerikalı hava kahraman- ları M. Bordman ve Polando- nun Marsilyaya muvasaletlerini dün baber vermiştik. Tayya- reciler yarn (o Marsilyadan vapurla Amerikaya (hareket edecekler, tayyarelerini de be- raber götüreceklerdir. Tayyareciler | Marsilyadan Tayyare cemiyetine bir telğraf çekerek İstanbulda gördükleri misafirperverliğe teşekkür et- mişlerdir. Kangal Hâkimi- nin Katli Davası Maktul mahkeme aza mülâzimi GALİP B. HYazın dördüncü sayfamızdadır.) masraf oalmaksızin harikzedeleri hi avuk ile takip ettirecektir. i A yo gli kazanılarak Me zarar j in ektiri kanidir.

A giti mayi imzalıyarak Acele ediniz ve Notere gidip © Z€ zarar ve ziyânınızın miktarını bildiriniz a eml amm mma Müşteri — Bu pırlanta iğneye sudan ucuz diyorsun amma biç öyle değil. Möcevherci — Öyledir Efendim, herbalde Terkos suyunden ucuzdur. e sine Bugün Başlandı ( STA Halkın SONPO SONPO SON PO izüdür: Halk bununla görür. STA Halkın kulağıdırı Halk bununla işitir. STA Halkın dilidir: Halk bununla söyler. Son Posta Tayyare Piyangosunun Birinci Keşide- en e Yedinci Bulacaksınız. ) Dil Anketi Halit Ziya Bey Söylüyor... “Hiçbir Lisanın tarihinde Onun Muhtelif İstihale- lerine Encümenler, Heyetler Hâkim Olamamıştır.,, Halit Ziya Beyle dilimiz için konuşmya baylar başlamaz anla dım ki, anketimizde sorduğumuz şeylerle, kendisi ötedenberi meş- guldür. Yeni bir mesele karşısın da kalanların hayretini göster- medi; batta, müselsel makaleler halinde yazmak istediği fikir lerini tam bir insicam içinde söyledi. İtiyat sevkile ağrından kaçırdığı Arapça ve Acemce terkipleri, vasfı terkibileri hemen Türkçeleştiriyor (ve o şekilde kaydetmemi istiyordu. Üstadın cümlelerini tam ola- rak nakledebilmek İçin bir iste- nografi (o sadakati (göstermiye çaışıyorüm. Diyorlar ki: —Birinci sualinize cevap vere- yim. Kabul edilen alfabe, lisanı savt itibarile nakletmiye salih olmalı idi. Bence bu noktai nazardan noksanı vardır. Me- selâ almancaya mahsus olan (2) ve (ch) İngilizceye mahsus olan ( th ) kabilinden seslerden kat'ı nazar, biç olmazsa, diphtonguc, çift saitlere mah- sus sesleri bihakkin ifade ede- bilmeli idi. Bu, derecei tâliyede kalır. Fakat “ka, ile “kü, ve*ga, ile “ge, nin yumuşak sesleri ayrı ayrı harflarla terkim edil mek elbette şimdi kabul edilen usulden daha kolay olurdu. Buna mümasil teferruata ait ve bu meyanda A ve O sait- lerinin iki aevi seslerini tefrik edecek işarati mahsusa kab- linde bazı noktalarda şimdiki alfabenin (nakıs © olduğuna zabibim. İmlâ meselesine gelince bu, sarf kavaidinin tesbitine tabi bir meseledir. Size muhtasaran söyleyeyim ki barı yerlerde “t, nin “d, ye tebdilini muvafık görmemekteyim. Bu uzun uzun münakaşa edilmiş, fakat kat'i bir neticeve İsal olunmamış bir meseledir. Ben kendi kem dimi yokluyorum, “gelmişdir. derim, “gelmiştir, demem. Ben mi tir demeyenlere tabaiyet etineliyim, yoksa tir demeyen- leri mi dir diyenleri taklit gimelidir. Zannediyorum ki bu biçbir zaman halledilemiye- cektir. Her lisanda (4) nın (1) ye takarrüp edecek surette talâf- fuz edildiği işitilir. Fakat kiç- bir zaman d nın asıl şekli tağ- yir edilerek t ye kalbedilnoz Hatta Arapçadan alınmış d nın bile t ye kalbine taraitar de- ilim. Meselâ kendi ismimin nihayeti t ile yazmıyu tar-f- tar değiliri. Yine t okuyalım, fakat d ile yazalım. Hatta iştikak okaiceierine müracaat İsi alakali panik sonia daimi ln Dil Anketimiz Dil Encümeninin ilgası Gze- rine halledilmemiş bir halde kalan bütün meseleleri ay» dınlatmak için salâhiyettar ların © fildrlerini © topladık. Suallerimizi aşağıya yazıyo- ruz. Bütün Türkçe ve edebi- yat muallimlerimiz de bize cevaplarmı . ve resimlerini gönderebilirler ; 1 — Alfabede, imlâ ka'de- lerinde ve gramerde tadilâta taraftar mısınız? Ne gibi? 2 — Eski Tük dillerinden Çağatayca ve Uygurcadaa bugünkü dilimize kelimeler alınması mümkün müdür? Ve lâzım mi? 3 — İlmi ıstalahların arapça ve acemceden mi, yunanca ve İâtineeden mi alınmasına taraftaraınız? Niçin? 4 — Dil meselelerinin tetkik ve münakaşası için bütün alâkadarlardan © mürekkep bir okongre (toplanmasını faydalı bulur musunuz? $ — Daimi bir dil encüme- nine ihtiyaç var mıdır? Bu encümen kimlerden mürek- kep olmalı, nerede ve nasıl çalışmalıdır ?.. etmeksizin bu kelimelerin ni- hayeilerindeki Harfi harekele- yince d kendiliğinden meyda- na çıkar. (Halidi gördüm, Ha- lide vezdim) gibi, İmlâ hususunda daha ziyade mütalealarımı (o tefsile lüzum görmeden yalnız işaret ede- yim ki, imlâ (kaidelerinde en ziyade mazbut ve bir şekle sokulmak ibtiyi cuuda bulunan fiillerdir. Lisanda razarı dikkate alın- masına İüzum olan cihet yek nız telâfuz değildir. Ayni za- manda kaidelerde mazbuti- yettir. Bu mütülâann füllee taallük eden cihetini izah içii bir misal irat eceyim" (Devamı 5 inci eryfadaj