28 Ağustos 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8

28 Ağustos 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA stanbul'un Eyi Su Meselesi Halledilmiştir... Sıhhatını tifodan ve sair korumak isteyen- lerin na- zarı dik- marazi âfetler- SU VE GAZOZU KOCATAŞ SUYU Büyükderenin Sarıyer vadisine bakan yamacından nebean eder. Büyükdere'deki fabrikasına kadar Avrupadan sureti mahsusada celbolunan emaye borular içinde tabiattaki safiyetine asla halel gelmeksizin sevk ve isal kaptaj ameliyatı Professör Bürhanettin Beyin nezareti tahtında icra edilmiştir. TAHLİiLLER: İstanbul'da, Lozanda, Paris'te, Viyanada, salâhiyettar lâboratuvarlarda yapılan tahliller neticesinde KOCATAŞ memba suyunun fevkalâde — saf, son derece tatlı, billür gibi berrak, şeffaf olduğu tesbit edilmiştir. Mikyası mâ derecesi (1) olduğu her mevsimde sabit durdukça — bozulmaz, çok miktarda asit karbonik ve radio aktif milhler ve demir mürek- kepleri ihtiva ettiği tasdik edilmiştir. Paris su şirketi merkez lâboratuvarı raporunda KOCATAŞ suyunun — Fransanın - “Bağ- role de lorne,, maden suyuna tamamen müşabih ve aynı havası ve evsafı hail olduğunu bildirmektedir, FENNİ TESİSAT: KOCATAŞ son sistem otomatik makinelerle 17 da Damacanalar da olunur. Bütün bu 'ası ayu Bükde a bilâ i fabrikasında herkesin gözü öcünde anan şişelere el deymeksizin olomatik tertibatla dolmazdan cvvel fasıla y dolarak tıpalanır ve etiketlenir. ayrıca yıkanır ve temhir - olunu — KOCATAŞ SUYU: Daima halkın kontorolu - altında - kaplara imlâ ayrıca da değerli etibamızdan. İstanbul Hilâliahmer reisi tabip Ali ve esbak şehremini oparatör Ceomil p İtalya hastanesi sertabibi Profe Seni ve Dr. Abravaya ve Dr, Kilisli Rifat ve Büyükdere'de Dr. Mehmet Necdet Beyler bu — te fa günlük doldurma faaliyetini bilmünavebe teftiş ve müşahede etmeyi kabul e Umumi tevziat 28 Ağustos Cuma gün Fabrikası : Büyükdere piyasa caddesi Büyükdere 42 edilmekte ve anın başlayacaktır. İzmir deposu : Beyler salonu Merkez deposu : Galata Fermenecilir No. 101 Tel. B. O. 549 sokak No. 45 Türk Müzayede sahibi — Hafız İhsan — Beyin mağazası yanında YENİ RONO *RENAULT, OTOMOBİLLERİ mobilya <zo—T SEYRİSEFAİN başı B 2962 Şube hilrdar zada han 7. MERSİN POSTASI ( Çanakkale ) 28 Ağustos Cuma 10 da Galata Rıhti- mından kalkarlar. | “TRABZON POSTASI günü akşamı 17 de Sir- keci rıhtımından hareket- lc(Lonqulıhk İnebolu, Ayan- cık, Samsun , Ordu, Gire- sun , Trabzon , Rize ve Hopajya azimet ve av- dette ayni iskelelerle ( Sür- mene, Görele, ve Ünye) ye uğnyarak avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet —hanı — altında acenteliğine müracaat. Tel. Geniş Bütün asri tekemmülleri Sağlam Hafif Ucuz haiz, sarfiyatı az, kul - lanması kolay şık - ve 22134 zariftir. Abdi Vehbi 5 Türkiye Tepebaşı Meşrutiyet acentesi: ALEMDAR VAPURI XRI caddesi No. KARADENİZ POSTASI MiLLET vapuru aşetoGUMATTESİ günü akşamı sast 18 de Sir- keci — vrıhti (Zonguld. Ayancık, sun, Trabzon, Rize, ve Hope) ye az (Cumhuriyet ) 27 Ağustos Persembe 17 de. SADIK ZADE Biraderler — vapurları CIŞD Karadeniz postası İ zem ” AŞ Dumlu Pınar n Vapuru soAğantes PAZAR || » İnşaat Münakasası İspirto Ve Ispirtolu İçkiler İnhi- sarı Umumi Müdürlüğünden: | — Paşabahçede kâin İdarei İnhisariyeaye ait rakı ve Soma fabrikasında müceddeden, tadil ve ıslah suretile yapıla- cak inşaat kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ndan — hareketle , İne msun, Ordu Ş lerle Görele ve 2 — Zarflar 1931 senesi eylülünün 19 uncu cumartesi gü- nü saat tam on ikiye kadar kabul edilecektir. 3 — Münakasaya ait evrak takım halinde İdarei merkezi- ye mubhasebesinden (15) liraya mukabil taliplere verilecektir. 4 — İzahat almak istiyenler Müdüriyeti Umumiye Fen M Heyeti Reisliğine müracaat edebilirler. leymenet ham altındaki yazıhane Telefon : İstanbul 1154 Saraçhanebaşında Kız ve erkek Leylt ve Nehari Tekmil sınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, sabah evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Leylt ve Nehari Kız ve erkek Mücaslal : Resmi dera programlarını tamaman tatbik eder. Fcnebi İlaan - tedrisatı, edebilirler. Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: Hastaneye lüzumu olan 214 kalem ilâç ve sıhhf malzeme ve beş kalem malzemei timariyenin kapalı zarf usulile ve on iki. kalem Röntgen malzemesile 800 metre yerli amerikan bezinden kefenlik bezin aleni suretle 8 ağustos 931 tarihinden 29 ağustos 931 cumartesi gününe kadar yirmi gün müddetle | münakasaya konulmuştur. Talip olanlar listesini görmek ve | şeraitini öğrenmek için hergün saat ikiden dörde kadar has- tanede idare memurluğuna ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimaf Muavenet Müdürlüğüne ve ihalesi için 29 ağustos 931 cumar- tesi günü saat 14 te teminatlarile birlikte hastanede müteşek- ilk komisyana müracaatları ilân olunur. Şişli, Son Tramvay İstasiyonunda Leyli ve Niheri Kız ve Erkek ENVER PAŞA ORTA MEKTEBİ Ana - İlk - Orta, müessisi Madam Ortana Enver. Kayit için:

Cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri saat 9 dan 17 ye kadar mektep müdürlüğüne müracant edilebilir. Tedrisat Türkçı— ve Fransızcadır. İstiyenlere mektebin tarifnamesi meccanen gönderilir. | Te ROBERT KOLEC Kolec kısmı - Âlt mühendis kısmı - Sanayi kurları | kadar istical Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan tavsiye — olunur. Istanbu! Asartatika Müzeleri Kok ton Odun çeki kömürü okka 44 180 17400 İstanbul Asarıatika müzeleri ve müştemilâtı için aleni mü- | makaşa suretile mubayaasıma lüzum görülen balâda miktarı | mukarrer mahrukatın ağustosun 29 uncu cumartesi günü saat 15 te ihalesi mukarrer olduğundan taliplerin şartları görmek üzere Asarıatika Müzesi Dahili Müdürlüğüne salı ve cumadan mnndı hergün ınunr'ııl etmelari, Mangal Umum Müdürlüğünden: 4€ Dr. ALİ VAHİT BEYİN * YILDIZ ÇOCUK UNU Hububatın Kolay fosforlu maddelerini ve vitamini havidir. hazmedilecek şekle konulmuştur. Bunun zayıf ve abdesti bozuk ve kemik bastalığı mükemmel bir gıdadır. Bu Un ile beslenen çocuğun kilosu şayanı hayret derecede artar, Hasan Ecza deposu için bilbasan olan çocuklara Umumi deposu: İktısat Vekâletinden: arında yapılacak 8729 lira bedeli keşifli ilâvei inşaat kapalı zarf usulü ile yirmi bir gün müddetle münakasaya çıkaırlmıştır. Evrakı fenniyesi ve projesi Vekâlet muhasebesine verile- | cek Beş bin lira mukabilinde telsiz tolgraf civarında alrat ve baytari enstitüler inşı lerin ilân edilen bedeli keşif Gzerinden ** 7,5 teminatları ve ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan 12 eylöl 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat on dörtte ziraat —müsteşarlığı | müracaatları ilân olunur. | DA | kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna İstanbul Gümrükleri | müdürlüğünden: bettirileceğinden taliplerin şartnamesini ve nümunesini gör- mekle beraber 12-9-931 cumartesi günü saat 14 te yapılması mukarrer olan münakasaya 7,5 teminat akçesi olan 265 lira |ile birlikte iştirak etmek üzere Başmüdürüyetteki komisyona “Mmüracaatları. ayni vasıta Telefon : Ankara Ziraat mektebi yanında bulunan makine laboratu- | t fen hey'etinden verilmektedir. Talip- | i Baş- | 80 formadan ibaret gümrük aylık istatistik mecmuası ta- | Münir Paşa konaklarında HAYRİYE ı.isı:ı.ı:nl Fransızca ve İngilizcedir. ile evlerine gö 20530 GA INKILAP LİSELERİ; NEBİZADE HAMD penebi makteplerine kat'iyyı bırakmıyacak bir mükeMimeliyettedir. Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide muallim ve mürebi mürekkeptir. Ana ve baba, yavrularını İNKILÂP LİSELERİNE — her hususta tam bir emmiyet ve huzuru ka Mufastal İzahname veraceğiniz adrese gönderilir. Mektep - Nurucsmanlyadedir. Telelon 1 İHTİRA BER/ İhtira berat veya im lânlarınızı ve modeller fo 'da 14 eylülden 20 931 tarihine kadar olan BEYNELMİLEL ! w teşhir ediniz. | Sergiyi binlerce fabr cılar ziyaret edere| tira beratlarını satmak | terilerin eline geçmiş * fırsattır. Hemende bütü kalar yenl icat ve ihtira | mek Üzere sergiye mü | göndereceklerdir. Resim ve modelleriniz ücreti 28 dolardır. Bizir sergi memur ve satıcılar ve imtiyazlarınızı fak gösterecek ve onlar temasa koyacaktır. Bur ayrıca komisyon ücreti Berat ve modelinizi ve | deli olan 28 doları d doğruya bize gönderini serginin — nihayelinde 1 | rapor verilecektir. | — Adresi İnternational Patent Hon c.;. leıııdhı Mar u. 8. ğ Harbiye Poyraz soka nikyan aprt. No, 23/1 Mel. Enfıyecıy( Rop, manto, tayyör. « Mezunelara maariften şehi me. — Pazartesisalı, — pe | müracaat. kullanılmış, iyano acele ve ucuz sa; eyoğlur Hamalbaşı No. 97 bir Istanbul 5 inci İcra | luğundan: Ahmet Beye lira vermiye borçlu Kasımi | mukim Ayşe Sıdıka — F birinel arttırma neticesind yüz İlra bedel ile müşterli rinde bulunan ve mahew: Kasnmpaşada Tahtakadı lesinin — Tahtakadı — «0 eski ve yeni üç No.li ve t 900 1i kıymetinde hanenin dörtte üç hissesi | mıya — konulmuştur, 8-9.931 — tarihinda talik edilerek 19-9.931 müsadif — cumartesi — günü | 14 ten 16 ya kadar Beyol İstanbul $ inel icra dalı açık arttırma ile - satıl, 0/0 10teminat parası alıntı tarihinden vergi ve tanzifi tenviriye ve vakıf rüsumu teriye aittir. Hakları tapu lerile sabit olmiyan ipote caklı ile diğer alâkadarlı irtifak hakkı — sahiplerinli ve hususila tarihinden itiharen 20 gü: de evralı müsbitelerile bi! | leri lâzımdır. Aksi takdird ları tapu alcillerile sabit yanlar satış bedelinin paylaşi den hariç kalırlar. Alâkad lcra ve iflâs kanununun 11 maddesi hükmüne göre hareket etmeleri ve daha malümat ve - tafsilât alına | yenlerin 930-670 dosya memuriyetimize müracat et İlân olunur: Doğum ve kadın hastalı mütehassısı DOKTOR Hüseyin N Türbe, eski Hilâliahmer No. (10 Telefon İst. Sıhıpınl— AN Ekrem, Selim Neceluek Bamanz

Aynı gün çıkan diğer gazeteler