17 Eylül 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8

17 Eylül 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | Atina'ya pe 3 Sayfa 'SON POSTA VAPURLAR Buyün Beklenilen Vapurlar Ege - Türk- İskenderiye, Pire, İzmirden Piatin göstermediğini istimal meydana çıkarır Marmara - Türk - Mudanya, ' Gemlikten Bandırma - Türk - ğadan Yeni Dünya - Türk - İzmit- ten Çar Ferdinand » Bulgar” Varna, Burgazdan Bugün Gidecek Vapurlar Karadeniz - Türk - Hopaya Cide - Türk - Cideye Selâmet - Türk - Ayvalığa Adnan - Türk - İzmire Nilüfer - Türk - Mudanya Gemlik Karabi- Patris Il - Yunan - Pire | Marsilyaya Stella D' İtalya - İtalyan - Triyesteye Leopolis - İtalyan - Kös- tence Odesaya Regele Karol 1 - Romanya “Köstenceye Frane Mering - Rus - Ode- saya Çar Ferdinand - Bulgar - İskenderiyeye SEYRİSEFAİN Merker acentası: Galatada Köprü başı B, 2362. Şube A. Sirkeci Mü bürdar zade han 2. 2740 17 Eylül OPerşembeden itibaren Adalar Bostancı ve Adalar hattının 24 nu- maralı (o seferile oAnadolu postasındaki Kinalı, Burgaz iskeleleri lâğvedildilmiştir. LLOYD TRİESTİNO nun “VIENNA,, Muhteşem ve lüks vapurile seyahat Birinci mevki 80, İkinci 60, nel ekonomik 40 Lira. Galata rıhtımı: 24 Eylül perşembe Pireden avdet 4 Teşrinicvvel, Fazla malümat almak İsteyenler, © Galatada Rıhtım caddesinde No i 27-29 da N. A. KONSTANTİNİ- DİS acentalığına müracaat edebi- lirler. Telefon: B. O. 3126... ELER TE KARADENİZ POSTASI Samsun 21“Enı 21 Eylul Pazartesi günü akşamı Sirkeci rıhtı- mından hareketle ( Zongul- dak, İnebolu, Samsun, Ordu; Gireson, (o Trabzon, Ri- ze . iskelelerine uğrayarak Hope ye gidecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci, Yelkenci hanındaki acenta- il lığına müracaat. Tel, 21515 İstanbul 7inci İcra Memur- uğundan: Bir borçtan dolayı ' mahcur paraya çevrilmesi mu- © karrer şi ğaçları 19-9-931 tarihinde saat dokur buçukta © Galatada Kurşunlu handa 6 No.da tılacağından talip olanların tarihi mezkürde mahallinde bulunduru- lacak O memuruna O müracaatları ilân olunur. Doğum ve kadın hastalıkları İ mütehassısı DOKTOR Hüseyin - Naşit Seyahatten avdet etmiştir. Hastalarını Türbe karşısında eski Hilâliahmer binasınd muayenehanesinde hergün öğ- en sonra kabul etmektedir. 'elefon İst. 22622 b Muazzam İstihsalâtı Gemileri Ford Motor Company'ye böyle yüksek vsafı haiz bir ötomobili bu kadar ucuza istihsal etmesin! temin eden yegâne amiller, © muazzam menbalarının cezri bir surette istismarı ile ilmi esaslara istinat ve bir kül teşkili eden büyük teşkilâtının faaliyetidir; Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir mu kayese bundan daha ziyade kendi lehine zuhur edecek bir teşkilât müsahede edile» mez. En yakın Ford bayiinin yapacağı güzek bir tecrübe mamulâtımızın. mükemmel evsafı hakkında tam bir fikir edinmeniz çin kâfidir mulât garantilidir, emin ettiğimiz ser: bu işp zı ya tıracağınız en mükemmel bir İştir. AİRCRAFT FORD MOTOR COMPANY Leyli ve Nehari Kız ve erkek Resmi ders. programlarını Kız ve erkek Leyli ve Nehari Tekmil sınıfları mevcuttur. sabah ltzabel” Mahkemei Asliye 3 üncü hukuk dairesinden: Anesti Efendi tarafından Fe- riköyünde Kuyulubağ ön s0- kağında 8 No.lu İ mukime iken halen ikamet- gâhı meçhul bulunan Madam İ reyan etmekte olan muhake- İ mesinde vesaik ibraz ve şahit istima suretile muamele yapı- larak dava hüküm derecesine gelmiş ve muhakeme 5-10-931 pazartesi saat İ4de bırakıl mış olduğundan yapılan mu- amelelere karşı beş gün zar- fında Madam Hırsulanın itiraz etmesi aksi takdirde mabke- meye kabul edilmiyerek iddia ve vakıalârı kabul etmiş ad- dolunacağı tebliğ olunur. Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı DOKTOR Ömer Abdurrahman İstanbul omrazı rühreviye odişpan- ..ri Ankara İkdam

Yurdu karşısında No.71 başhekimi caddesi İNKILAP LİSELERİ Saraçhanebaşinda HAYRİYE LİSELERİ Kayde başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, Pransızea ve İngilizcedir. Talebe evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam ayni vasıta 4 Her gün 10 dan 18'e kadar müracaat edile hanede | Hırsula aleyhine açılan bo- | şanma davasinm gıyaben ce- | İ dan tarihi tebliğten itibaren iki ay zarfında harcırahı taraf Ana, İlk, Orta Lise kısımları NEBİZADE Ecnebi lisan HAMDİ cnebi mekteplerine katiyyen lüzum güzide muallim ve if emniyet ve huzürü Mektep Nurumamaniyededir. Müessisi » her hususta bam ğinir. sdresi ir. Telefon Münir © Paşa konakfdrında Ana -İlik Orta-Lise ile evlerine 20530 gönderilir. Telefon : İktisat Vekâleti Ma- ... adin Müdürlüğünden: Kadıköylünde - Mısırlıoğlunda 5 Nümarada Ünzile Hanıma Edremit kazasının Havranıkebir kariyesinde 29 eylül 309 tarihli ruhsatnameye müsteniden murisiniz Fuat Paşa tarafın- | dan zahire çıkarılıp ihalesi istide edilmiş olan simli kurşun madeni hududunun murisinize ait 17 mayıs 1325 tarihli ve 33-12 numaralı ruhsatname hududile karışıklığı © bulunduğun- nızdan verilerek (Balıkesir maden mühendisi marifetile bu İ şartnamesile plânlarını karışıklık hallettirilmediği takdirde ruhsatnamedeki ha':kınızın | iskat edileceği ilân olunur. İ EDE RDRHORUNE Mallar HANINDA Sultanhamamında o Yerli Pazarı > Karşısında SADIKİYE al “büküm işl ! Birinci NOTER ve rini mali bütün İm deruhde eder. Vekâletname, pr« >, mukavele ve konturatları 7 yapar, icar isticar leflon İstanbul 1656 i tanzim Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari İSTİKLÂL LİSES İlk, Orta ve Liso kısımların sınıfları Talebe Kaydına Başlanmıştır. Kayıt için hergün müracaat olunabilir. İstiyenlere tarifname gönderilir. Şehzadebaşı » Telefon 22534 . . . Şirketi Hayriyeden: Sonbahar tarifesinin tatbikine kadar Boğaziçinde mukim talebenin azimet ve avdetlerini teshil için eylülün 19 uncu cumartesi gününden itibaren şimdiki tarifede atideki tadilât icra kılınmıştır. 1 — 49 numaralı seferi yapan vapur Büyükderede 35 nır maralı seferi yapan vapurdan aktarma aldıktan sonra 7,25 te Büyükdereden hareketle R. Hisarından sonra fazla olarak Arnavutköyüne uğrıyacaktır. 2 — Çubukludan 7,10 da bir vapur haraketle 7,20 de Kanlıcaya ve 7,30 da A. Hisarına uğradıktan sonra Bebeğe geçerek 39 numaralı sefere aktarma verecektir. 3 — 49 numaralı seferi yapan vapurdan R. Hisarında bir vapur aktarma aldıktan sonra 8,15 te hareketle Kandilliye geçecektir. 4 — Akşamları Arnavutköyünden 17,10 da bir vapur haraketle Bebeğe uğradıktan sonra Kandilliye geçerek 132 numaralı sefere aktarma verecektir. muhtevidir. mevcuttur, Bütün Ümit Sabun Deposu Büyük Muvaffakıyet 1981 senesi beynelmilel Budapeşte sergisinde teşhir edilen Ümit ve Hacı taltifler Han zade sabunlarımız kazanmıştır. nlarımızın nefaseti 600,000 kişinin 600,000 aşmıştır mallarımızı bilmiyen ve görmiyenlerin tecrübeleri iddiamızın hakikatine kâfi bir delildir. Zındankapı Dörtyol ağzında No.:; 53 Ümit Sabun ve Yağ deposu. Telefon 20742 pek büyük takdir ve torbasile birer İstanbul : İstanbul Belediyesi Müessesatından: Sütlücede Karaağaç müessesatında yapılan et satış salonu demir bölmelerile hattı havaisi kâpalı zarf usulile münakâsaya konulmuştur. Keşif bedeli 22823 liradır. Vukubulan teklifler haddi kifayede görüldüğü takdirde 20 Eylül 931 pazar günü saat on beşte meclisi idarede ihalesine karar verilecektir. Münakasaya iştirak etmek arzusunda bulunanlar münakasa beş lira mukabilinde müesseseden BOMONTİ FEVKALÂDE RAKI BOMONTİ Bahçe ALÂ RAKı Nefaset, Lezzet ve Safiyet San'at ve fennin birer harikasıdır. Karaağaç İstanbul Müddeiumumiliğinden: İstanbul Adliye dairesi için mubayaa edilecek 450 çeki odun minakasaya vazedildiğinden' gartessiğyi görülek istiyeb” lerin her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak edeceklerin teminatı muvakkatelerile 1 Teşrinievvel 931 per- şembe günü saat 15te Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatları. (2404) Daima Genç KALMAK İSTERSENİZ aile muhitinizi şenlendiriniz NASIL?.. Arzu ve eksiklerini temin suretile UZUN VADE BASİT MUAMEL Dikranyan Han 21 FAYDA 50 KURUŞA Sinek, Tahtakurusu ve sair haşaratı öldürür. Doktor FUAT SABİT Seyahatten avdetle hastalarını kabule başlamıştır. Ankara caddesi 66 Telefon: 2,2385 MAT BAnİ EBÜ Söyler Ai Erem, Selim Neşriyat Müdürü:

Aynı gün çıkan diğer gazeteler