5 Ekim 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8

5 Ekim 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tü rkiye Hilâliahmer ( Cemiyetinden: Hilâliahmer Cemiyetinin Yenipostane civarında Aksaraylı- lar Hanının (3) numaralı Satış - Bürosunda mevcut nümune ve Şartnamesi mucibince imal ottireceği (200) adet prinç iane kutusunun —açık münakasa suüretile Taşrinlevvelin onuncu cumartesi günü saat 14 te ihalei evveliyesi icra edileceğinden talip — olanların nümune ve — şartnameyi görmek üzere yeni postane civarında Aksaraylılar ham No. 20 de Hilâli- ahmer oyun kâğıtları ve maden suları satış deposu Müdü- TUZLA İÇMELERİ 15 Teşrinievvele kadar sabahları saat 6,25 8,40 11,40ta Köprüden Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenleri membalara kadar giderler. İstanbul. ( Gümrükleri Baş- müdürlüğünden: İstanbul Gümrükleri için 110 ton lâvamarin kömürü ve 826 çeki meşe odunu ile 30,500 kilo mangal kömürünün kapalı zarf usulile mubayaası mukarrerdir. Taliplerin, şartnamelerine ittıla husulile beraber bu baptaki teklifnamelerini ve 424 lira olan teminatı muvakkateyi hamilen 18-10-931 pazar günü saat 14 de Başmüdürlükteki Mubayaat komisyonuna müracaat- ları, (2864) Saraçhanebaşında Kız ve erkek Leylt ve Nehari evlerinden mektebin otomobill bürdar zade Teşrinlevelde — başlamıştır. AYVALIK SÜR'AT P. (MERSİN) 6 Teşrinievvel Salı 17 de Sirkeci rıhtımın- dan. PİRE - İSKENDERİYE P. (ANKARA) 6 Teşriniev- vel Salı 10 da Galata Rıh- tımından kalkacaktır. F 6 Teşrinievvel Salı Trab- zon postası yapılmiyacaktır. LH &VAPURLARI KARADENİZ POSTASI meliyettedir. baba, edebilirler. — Mufassal izahname Ve BARTIN Cik Bartın Vapuru tüwsi Pazartesi günü saat 19 da Sirkeci rıktımından hare- ketle, Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cide lakele- lerine azimet ve ayni tarikle İs- tanbul'a avdet edecektir. T inel, 2 inci, Süned sınıf kama- ralarla güverte yolcularma mah- sus mahfuz mahalleri vardır. Müracaat mahalli: Eminönü Sebze Sokak No. 8 Telefon : 23609 ve 23388 günü akşamı Sirkeciden hareketle ( Zonguldak, İne- bolu, Samsun, Ordu, Gire- sun, Trabzon, Sürmene ve Rizeye ) gidecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci, Yelkenci hanındaki acenta- lığına müracaat. Tel. 21515 İktısat Vekâletinden: Ankara'da telsiz telgraf civarında inşa edilmekte bulunan Ziraat ve Baytari enstitülerinin (61235) lira bedeli keşifli Ma- sa, Dolap, Sandalya ve sair tesisatı tedrisiyesinin imali kapalı zarf usulü ile 21 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Projeleri ve diğer evrakı fenniyesi Vekâlet muhasebesine veri- lecek 15 lira mukabilinde mahalli inşaattaki fen heyetinden verilecektir. Münakasaya iştirak edecek talipler ilân edilen bedeli keşfin *6 7,ö ğu nisbetinde usulüne tevfikan yazılmış Banka teminat mektubunu ve yahut merkez muhasebeciliğine aynı miktarda yatırılan paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. Nakit teminat kabul edilmiyecektir. Taliplerin ehliyeti fenniye vesikaları ve yukarıda yazilı şe- kilde teminatlarile birlikte 22 Teşrinievvel 931 terihine müsa- | dif perşembe günü saat 15te Ziraat Müsteşarlığı kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilân olunur. (2831) z İNKILAP LİSELERİ : & vrularımı İNKILÂP LİSELERİNE POSTASI | Seyyar satıcılar tarafından satılan GNOCCHİ mürekkepleri, vvel memleketimize ithal edilen GNOCCHİ boş şişelerine ada doldurulmakta olduğundan bu gibi satıcılardan mubayaa edilmemesini muhterem müşterilerimizden rica - ederiz. Herkesçe nefaseti takdir edilmiş olan hakikt GNOCCHİ mürek- kebinden mubayaa etmek arzusunda olan müşterilerimizin zirdeki ticarethanelerden mubayaa elmeleri bilhassa rica olunur: Galata : — Vitali Banbanasta Arelan Kırtasiye mağaranı Çiturle - Biraderler All Asgar Ve mahdumları Salamon — Yeruşalmi En son model olarak getirmiş olduğum iktısatlı “ŞIK , markalı sobalar on çeki yerine beş çeki odun yakıyor. ve 10 seme tamire ihtiyaç göstermiyor. Her tecrübe || pan iktısatlı STELLA sobaları eden memnun kalıyor. Taklitle- gelmiştr. rinden sakınınız, ŞIK SOBA MAĞAZASI (ŞIRAKYAN) hstanbul, Büyük Postahame karşısında Türbe sakağında No, 6 da satılır. | ANKARADA SAMANPAZARICİVARINDA Hususi Bizim Mektep ANA — İLK — ORTA KISIMLARI İlk kusman 3,4,5 incl sınıfların da her gün Fransızca tedrisatı da vardı. Kayıt muamelesi devam ediyor. Telefon: 2459 Dünyanın en zon modeli Yirmi sekiz saat devamlı ya- nan ve bütün kış mevsiminde yal- nız bir ton antrasit sarfiyatı ya- Münir Paşa konaklarında Ana - İlk HAYRİYE LİSELERİ -: ." Tekmil sınıfları mevcuttur.Kayde başlanmıştır.Tedrisat,Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir.Talebe sabah Tedrisat 1 Telefon 2053 lerile alınır ve akşam ayni vasıta ile evlerine gönderllir. Hergün 10 dan 18 e& kadar müracaat edilebilir. İlk, kısımları NEBİZADE HAMDİ tedrisatı, cenebl mekteplerine kat'iyyen — lüzum Talim ve terbiye heyetleri memleketimizin en güzide mualll: mürebbilerinden her hususta tam bir emaiyet ve huzuru kalple teslim vereceğiniz adrese gönderilir. Mektep Nurussmaniyededir. Telefon: 20019 iktısat Vekâlett Maadin işleri Umum Müdürlüğünden:

Gümüşhane Vilâyetinin Torol kazasının Körtün nahiyesinin Şıhlı Kızilot karyelerinde kâin olup hükümet malı bulunan bakır madeni 1 — Madenin teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 100,000 Türk lirası sermaye ile bir Türk şirketi teşkil ederek hukuku bu şirkete devredilmek, 2 — İlk sene zarfında sahai imtiyaziyenin 1/5000 mikya- tında muntazam topoğrafi ve jeolojik haritaları yapılmak ve eski İmalâtın ve sathı arzın tetkikinden elde edilecek neticeler fenni bir rapor ile tesbit ve tetkikat netayicine göre işletme projeleri tanzim edilerek İktısat Vekâletine ita edilmek. 3 — İkinci sene zarfında maden mevkiinden denize rap- tedilecek yol yapılmak. A — Üçüncü seneden itibaren asgari ( 1000 ) ton cevher ihraç ve sevkedilmek ve sevkolunamadığı takdirde bu mik- tara tekabül eden kıymet Üzerinden yüzde beş resmi nlsbi ile mezkür resmin yüzde altısı nisbetinde teçhizatı askeriye tertibi werilmek ve milli Bankalardan birinin ( 5000 ) liralık teminat mektubu ita edilmek ve teşkil olunacak şirketin temettüatı safiyesinin maadinin imtiyaz kararnamesine zeylen tanzim ve teati kılınacak olan şertnamenin ahkâmı maliye faslında gös- terildiği üzere muayyen nisbetler dairesinde hükümete his: temetlü verilmek şartile ihale edileceğinden taliplerin 3 teşri- nisani 931 tarihine müsadif gsalı günü saat on beşe kadar kapalı zarfla ve teminat meklubu ile azami şeraitin İktısat Vekâleti Maadin Müdiriyeti umumiyesine ita eylemeleri. İSTANBUL--ADLİYE LE- VAZIM DAİRESİNDEN: İstanbul ve Üsküdar hapishane — ve tevkifaneleri ekmeyi kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Adliye levazım idaresine ve münakasaya İştirak edeceklerin de 15 teşrinievvel 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te teminatı muvakkate mek- tuplarile birlikte Defterdarlıkta müteşekkil mubayaa komisyo- | vuna müracaatleri ilân olunur. (2700) Mücasisi : |(EMLÂK VE EYTAM BANKASI 1 İSTANBUL ŞUBESİNDEN | Kiralık Esas Mevki ve Nevi Bedeli icarı senevi 87/9 Çırpıcı 20 dönüm tarla 155-L. 18V1 Teşvikiyede Hırbıyı mektebi arkasında bostan 85- * 131/2 u # “ 15 dönüm “ 201- 1313 —« “ “ #40 6 a 140 ısia * “ W PE HB Yü a İşiyiz 197 — Nişantaşında Meşrutiyet mahallesinde Çiflik sokağında 8-9-10 No. bostan Küçükparzar Rüstempaşa mahallesi Balkapan han 4 No. oda Süleymaniyede Kâtip Şemsettin mahallesinde Harem sokağında atik 4 cedit 2 No. hane ahır ve arabalık 240 - Balâda yazılı emlâk birer sene müddetle bilmüzayede ki- raya verileceğinden taliplerin 10 - 10931 cumartesi günü saat on altıda şubemize müracaatları. Dr.HORHORUNi nt Taksim Zambak sokak - Na. tİ: 302 290 Gümüşane Vilâyeti Nafıa Baş Mühendisliğinden Gümüşane Vilâyeti dahilinde ve Trabzon - Erzurum yolunun köprü başı ile Zıgana arasında iki ve Kelkit kazasının Köse ile Kelkit arasında bir ki ceman üç adet on iki tonluk Ruslar- dan metrük harap silindirin tamiri 6750 lira ile 21-9-931 ta- rihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Tenzilât yapmak ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Gümüşane Nafıa Baş Mühendisliğine müracaatları ilân olunur. (2837) Harita Umum Mü dürlüğünden: Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühendis- liği tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 12, 13 ve 14Teşrinievvel 1931 tarihlerinde üç gün müsabaka imtihanı yapılacaktır. Muhtelif liselerce talebe kanununa tevfikan namzet göste- rilmiş olan efendilerin o tarihlerde sabah saat 8,30 da aşağıda yazılı liselerden birine müracaatla imtihana iştirak etmeleri Tâzımdır . Namzetlerin imtihana girebilmeleri için 10.10. 1931 akşa- mına kadar hüviyet cüzdanları ve lise şahadetnameleriyle im- tihan olacakları lise müdürlüğüne kendilerini kaydettirmeleri mecburidir. Kastamonu, Bursa, Askeri, Kuleli Askeri, İzmir, Ankara, Sıvas, Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Erkek liseleri Mü- dürlüklerine müracaat edilmesi lâzımdır. Eskişehir Vilâyetinden: Sarıköy - Mihaliçcik tarikinde mebdeden itibaren yapılacak olan on bir adet düz ve altı adet menfezler - 4825. 48 - lira bedeli keşifle 22-9- 931 tarihinden itibaren 12. 10. 931 pazar- tesi günü saat on beş buçuğa kadar yirmi gün müddetle alenen münakasaya vazolunmuştur. Münakasaya iştirak ede- ceklerin bedeli keşfin *6 7,Sğu nisbetinde teminat akçesi vermeleri ve inşaatin devamı müddetince nezareti fenniyesini kabul ettiğine dair fen memuru veya ehliyeti Nafia Baş Mü- hendisliğince musaddak bir çavuş taahhütnamesinin ibrazı lâ- zımdır. Proje, evrakı keşfiye ve saireyi görmek ve fazla malü- mat almak istiyenlerin Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (2835) 'SONPOSTA İYevmi, Siyast, Havadis ve Halk yazetesi Fatih İcra Memurluğundan: Nafakadan — bilasala — ve çocukları Semiha Pervin ve Fatma Hacer Hanım- larla Mehmet — Remzl Efcndi namina kâle Nuritap Hanım ile Meliha va Fatma Talât bul Nuruosmaniye sokağı 38 - 37 ldare ve Salme — Hanimlarin Şi şayıan mulasarrıf — oldukları Tepeba- prer caddesinde 17 ve 33/83 | Telefon İstanbul - 20203 grada Posta kutusu ; İstanbul - 741 Telgraf: kstanbul SON POSTA ABONE FIATI numaralı bağ mahalli — olup, elyevm maaa bahçe ç eda ve İki #ofa ve tavan arsam ve bir helâ ve altı ahır ve itti- salinda ufak bir mutfak mahalli ile bahçede bir kuyu ve eşcarı mülsmireyi havt bir. bap hanenin — izalel şuyuu zunaında füruhtu takarrür edip Teşrini- | saninin ($) 1981 beşinci perşambe günü | saat (1S)te on beşte arttırması İera | Gelen ovrak geri verilmes. İlânlardan mes'aliyet alınmaz. Adros değiştirilmesi (20) kuruştur. MATBAAİ EBUZZİYA .— Sahipleri Ali Ekrem, Selim RagiP Neşriyat Müdürü- Selim Razif kılınacağından talip olanların kiymeti muhamminesi olan (3000) üç bin Hranım yüzde onu nlsbetinde pey akçesini ve yı mustazhiben müra-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler