7 Aralık 1931 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

7 Aralık 1931 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— e re egg aaa Lr e e ami vim vs — i.e 7 Kânunuevvel SON PSOTA Hergün a > f Ss Son Postanın Resimli Makalesi * Çalışmak İstememek «| Taramalı Ma, Mu, İl N tikla Mi? İktisadi buhranın N Tlnlerinei Bilmi dünkü “ Son P. den biride, halkın istihlâk ka- da gözünüze iti mi? Kliela biliyetinin elik elliğ Halk istihlâk e fab- rikaların işlemesi mkün değil dir. Fabrikalar ülemsdiliğ ame- lenin iş bulm ması güçleşmektedir. Alış ticari ha- her tarafında tasaj ini ruj bütçelerinde tasarrul mal meşgale. Milletlere de müm- kün olduğu kadi yet ei tavsiye ediyorlar. İngiltere, eml le til nin fena neticesini ilk memlekettir. Birkaç İdin şe Ingiltere | hükümetinin o bütçede tasarruf yiye çalışması, hal- kı da tasarrufa sevketti. MELER istihlâki me işler oduri aşladı. Şim. “Biz size ni in anin başka sarfetmeyiniz demek bizdik E iperlki Geçenlerde Amerikadan dö- nen bir İngiliz Hb, yazdı- ğı makalede pa ile ör asındaki gö: rüş ri farla çe suretle kaydediy ie “Am ikada hük malisak halkı istihlâke Mile ediyor ve buhrandan (kurtulmayı, o halkın istihlâki arttırmasında buluyor. Ler ği re halkı tasar- dav: minen a ile lez iktisadi biran aıda mütezat telâk- kilere sahip sakli göste- iyde Biz de Avrupa propayandası- dayız. Mütemadi- müracaat edilecek abisi tet- kikle meşin nl Halbul buğünkü buhran bize tasarrufu değil, istihlâki emredi- yor. Halka yaylara telkin, tasarruf değil, yerli malı istihlâ- kidir. “Milli Tasarruf Cemiyeti eee değiştirir, sula yerli; malın . isiblaki dururs. a faydalı iş görmüş e fikrindeyiz. Umumi Harpten Kalma ii ya pa rafı İ inci s: arislerinin İstanbul vw Büyükadadaki emlâkine haczi ih: tiyati koydurmuştu! .emenin Gelki günkü celsesinde Baki, Salâh Cimcoz Be; Salâhattin Âli Beyin ederek hi zin kısmen fekkini istemişlerdir. abi me bu talebi tetkik et- mektedir. Kamiyo yo Tetkikatı e Vekâleti ai e Sırı B. bugü: radan şehrimize gelmiştir. ez da tahdit kararile tahassül öde kambiyo vaziyetini tetkik ede- cek, sonra İzmire giderek orada da tetkikat yapacaktır. ni lik, yalnızlık, ile, israr İle, za 1 ik, a yenilebilir. 2 — Hayatın önümüze geni ii müşküleri yenip geçm te mümkün yenemediği 3 — Fakat hayatın bir mania vardır; Çalışmak isteme- mek. Bu ik bir adamı mah- on ini yaşadığı ce- miyetie topu ye > çikabilerak ollnlağ, yalnız çalışanlardır. TELGRAF HABERLERİ iŞ KANUNU İktısat Vekili Bugün Mecliste ili Verecek kara 7 7 (Hususi) — Mil nd değildir. En ziyade 15 bina tir aile ileri sürül- er bunlar da kat'i lk Tülle evvel kaçakçı- lık için yeni tedbir alınması da çok muhtemeldir. Bugün Meclis iki (buçukta: toplanacak, ia Vekili Mustafa Şeref Bey, eski Adliye erine İş Kanunu hakkı ei sorduğu suale cevap verecek enin hararetli olacağı erler Bir Alman Tani Kadın Geliyor Berlin 6 — Maruf Alman Tayya- reci kadın Elli Benhorn Avustral- yaya kadar uçmak üzere hava- lanmıştır. İlk merhale İstanbuldur. Başvekil Natuk Se nkara, Hususi) — tasarruf haftasının ia laması münasebetile önümüzdeki cuma günü bir nutuk söyliye- cektir. Mübadele eş ve . < 2 Ankari Müb. - misyonu a Heyeti” > er kı B. birkaç güne kadar İstan- prn dönecektir. Şevki B. e rinin mayısa kadar bitirileceğini söylemiştir. Yunan Gazeteleri Müselles İtilâftan bee ce 6 d Hususi ) — azeteler, tedir Katimerini gazetesi, yn yele lerinin, Ankarada Bulga 'unan münasebetinin de bii edildiği baklandaki seli üzerinde dura- rak diyoi Ni mis Balkan itilâfını sami- mi surette arzu e m anlaşılmıştır. Ml ik a lee ege ve yahi li bir sak müaeeesinde li li si zete ( müselles a) ye çile Türk iye Bulg. nistanı kastetmekti lir Anadoluda Kar Ve mii ik 7 (Husus — Met oo De inin gizi. orları, göre, Anadoluda şiddetli soğuk lar üenin etmektedir. Erzurum: da karın irtifa 50 sie Kayseride tipi ve kar savrul- maktadır. Bursa ve diğer bazı yerlerde ise son yirmi dört saat zarfında epey yağmur yağmıştır. Malatyada kar devam etmek- tedir. Merkezi Anadoluda pek dü- şük yin kali t der recesi in yağmasile biraz yükselmi; Sıvasta ( suhunet mil an; Kere 14; Aksaray ve Yoz- ape Lan a karın irtifa 32 sani Anadolu tamamen buzlu ve ia, Sarıkamışta karın irtifa 54; Erzurumda 50; Bitliste 53 santimetredir. Moratoryom eşebbüsleri Ciddileşti İzmir 6 Ülastsi) 2 İzmir Tüc- iL e ilânı için hü- küm. müracaat ettiğine dair ii Bayisi» tahkik ettim. Bu heber yalan değil, yanlıştır ve şudur: g 8. İzmir tüccarının mahdut kısmı Başvekâlet, Maliye vekâleti ve Meclis riyasetine hitaben bir telgraf arizası haz era Tüccarlar o bu izada, mi buhranın eşya istleri ia üzerinde el mi netice- de ser kayboldü- zi z levam ettikçe piyasadan birçok tüccarların çe- (65) hahve, bar ve meyhane, 137) tanede rakı ve bunun Amd değil Tir te k pi ans verilmemiş, an Ke terbiye sine yarar ar bir Be bir arala mek istediler; fakat, iç- di en fazla yevmiyeli iki kişi, , bu karara. iştirak bali umar oynanır, maça ve sinema- ya gidilir, fakat o nisbette kitap ve gazete de okunur. lirmel kadar olar dei Tahmininize bırakıyo, (Kasımpaşa Cinayetinin kilmiye mecbur kalacağını, bu .j7. akıbete diğer bütün tüccarların Katili Tutuldu leke ti ilenata tsızlık ileri sürerek adırlar. İm- kepi biter bitmez Başvekâlet ve Maliye vekâletine tolarabiar kieci ktir, » N » 3 N 2 5 3 » 3 ei Iktısat Vekilinin Bir Tekzibi Vekili Evvelki Kasımpaşada çoban Kem. Elendiy öldüren ve polis Emin, şi Şükrü Gobain” de apdiyipik kaçan ale Akif dün geç vakit yakalani Bir Çocuk el > angalın üzerine desk Kine surette yanı tır. Dahiliye Vekili Tetkikatı bale İğ Bir Rapor Haz: nkara Dal Vekili Şükrü Kaya Bayi iü di tetki atını A Ankara, 6 — İktisat Mustafa Şeref B. ticeretin devlet inhisarına o alınacağı haberlerini kat'i surette tekzip etmiştir. İste sinde bu fidanların ithaline müsaade. edil- STER İNAN, İSTER İNANMA ISTER İNAN, İSTER Dün tesadüfen görüştüğümüz bir iki ai içi, bu tüccar, Dersle listesi hakkında bize şu kalmı; malümatı verdiler : al âj Bodrum, Mersin, Tar: ve Antalyalılar, ay içinde iie bir iki senedenberi yaptıkları tecrübelerden mesine aldıkları neticeler üzerine, e İtalyadan incir, ra ve külliyetli miktarda portakal, limon, mandari- malları se a fidanları getirtmeğe teşebbüs etmişler. Bu kik me Li kullanilan çuvalların Sal, vk için bu çuvallarla ambalâi yapı- lırmış. (20). bin kilo bir müessesenin eye hdi ae kâfi değilmiş ve bu si izden 1m) r gö, ğ AŞ SPŞĞAN INANMA! teşebbüs bu sene için akim bir k (20) bin kilo getirik edilmiş. Halbuki tütün, re gibi harice gönderdi; iğimiz rmesi mul Geri e kontenjan mein iyi artı m edildiğine n Mersine ve in Ber Silikezer gilecektir Vekil Be: Eşeeral nup im leri nin vaziyeti ğer di kı ni ge ike bea im bir a RM gön Miraç aç Kandili ki ın Recebin yirmi olduğu için bu gece Miraç gece- sidir. Bu mün ünasebetle minareler bu se kandillerle edilecektir. Bir Eroin Kaçakçısı Aram Efendi isminde bir ec- zacı, dün M caddesindeki dükânında R ismi irine Eroin satarken Un amam a Et Narhı et narkını ayın on Mia tenvir Belediye den ibi tatbik Ağ Gnl ll İR |

Bu sayıdan diğer sayfalar: