December 10, 1931 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

December 10, 1931 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haftada Bir Defa Muallim Sayfası Her Hafta Perşembe Günleri Neşredilir. MUALLİM SAYFASI Yani psa ME riyel lerin acti leri Yeni te Bu Sayfada: aa imi 1 Hayat Bilgisinde Buhran Meselesi İktisadi Buhran Meselesini Derslerinize De Mevzu Yapabilirsiniz ni dersleri alâ- eden pek ehemmiyetli ve se Keş liye. Ebe- derecede düşündüren endişelerini görüp duyuyorlar. Birçok çocukluk arzularına veda etmeleri lâzım geleceği kendile- rine anlatılıy Küçük sikleler, anlıyamadıkları bir mektep bugünkü ne olduğunu endişe sarı- bu endişeyi karışık ve or anlat- midir? Acaba müz'iç hayatı ul mikyasta pi kabili. ve bilgisi MAARİFTE de EŞ bi ee ir buhran oyunu ile ve in kâfi de- d erhal ta- recede Fi — henüz “bakkile yad ları cihanşü es yavrulara anlatmıya kal. kışmaktan bahsedei pi Buhra- nı emek de mul iktisadi adar ye hacet yoktur kendi eden buhranı şeklinde pel edilebilir. Cihan bukrena irca edilebi- bir milli bir lirse, milli buhran da buhrana irca edilebilir. Derslerde muallimin tivine (opek büyük verildiği için, bir suretle ailevi inisiya- ehemmiyet nümune gös- —rin etme- vazi- nın tedrisatta kıymetli bir alâka merkezi olabileceğini söylemek iyoruz. aktüalite mesele- me dersleri z oluna- Sırası eğ bilecek an geldikçe ( bunları b ei BİR PLAN AN Bir müddettenberi e maarif Yapılan milyon kadar cut mektepler, bunun ( 450,000 ) darını okutuyor. Bu, mekteplere ih Sa talebenin miktarıdır. Eğer cukların, mektebi bitir- din tı lerini hesaba ka- tarsak, bu olim daha nekadar mayı bir dereceye kadar çe saran koyu ceha- hepsi o muallim O mektel mezunu syn 12-13 bin kadar muallim 4,5 ei çocuğu okul bin muallim, tabif o nispette de ve binası ister, ec on, on beş, hatta yirmi sene içinde, bile temini mümin değildir. Meselenin yal- a ile halledilebileceği de saol Para, yalnız mad- fakat tatmin ed yetştremez. di my istenilen Acaba vaziyetlerine . Mu- affakıyete istenen taallük eder. vardırılmak bir plân tertibi te mıntakaları eşekkülü itibarile, ea gide adar iyice tanımak lâzımdır. e Memleketin vi li vaziyetine üzerine kurulac: Bunu kim tespit ed a. ll mütehassıslar celbi kolay mıdır? Biz, burada plânından bir plâna etli Yalnız bu plân yan ihya plâ- nının bir cüz'ü ak lr zum) ii ği e kendimizi ala- menlkei içtim. Muallim Teşkilâtında noksanlarımız Geçen sayımızda, Anadolu- dan bir muallim kafalı, belki Va bir başmu- allimin refakatine düşer de — azminin kırıl görürse n. yapar ? Meyus mu olur? O vakit işte bir hayat kır bir genç, bir daha e kolay ko- loy kazanılamaz. Muallim mekteplerinde yarının hayatın genç muallimlerine bu türlü acı tarafları or; “siz, o mektepte! şöyle yapacak, böyle muvaffak olacak- sınız. , Denip salıveriliyor. Hal- buki daha ilk adımda hayat, ona acı ve b verici bir darbe be altında ser- uruyor. senli Ki muallim, bir daha kalkınamı Ger hakika © şikâyetçi ür ani gibi, eski Fan sl Kalan iin a i iki ü elik mualli mekeperinde alk yahut ta ehliyetnameli iken mebni analiliğe nail çkin o adamlardır. Bu türlü gen düşünceli, seviyesi allim veya müfettişin düşen genç m mümkün aşağı başı ine uallime acımamak yapmalı? Memle- akat e elli otm bin ilk mualli- im elimizde her in iki üktesep) denilen belânın ma- hiyeti meçhul müdür? a bun- arı erlilerini o değersizlerin- den a; ek kolay mıdır? ii — ya hep, ya hiç! Yurt yavruları için faideleri dan kurkulan bu talim un: , tali yetini gençleştir- ee. bark” e e hareket olur. Ne Salli hi böyle kat'i bir azim göstermek te her yiğitin harcı değil. u halde yapılacak birşey ka- lir: İlk tedrisat müfettişlerini be- hemehal yeni tedris (usullerine vâkıf kıymetli muallimlerden a mek, başmuallimlikleri (O kıdem. değil, talim hayatında ilmi ve Mühendis Mektebinde Talebenin Faaliyeti redilı yoruz. Mühendis tebi talebesi (A n) isminde bir mecmua ine ai eğ mke ini Tale! tarafından pılmı ln karikatürleri, Ag miştir. Bu karikatürlerden ikisini, ve Mühendis Mekte- bi talebesinin sporla alâkalarını bir resmi Mek- g: ğ eslek gösteren nakledi- İzmir, Maarif Cephemizin En Ön Safındadır Yeni Cereyanlar Oradan Doğmuş, Avrupa İle Teması Orası İzmird n beş gönde bir bir | (Fikirler) ismli bir mecmua çık- maktadır. 73üncü sayısı Hakkı Baha, Mustafa Rahmi, Asım İs- met gi ai terkiyocldin makalelerini muhtevidir. isi intişar eden bu terbiye ve edebiyat mec- muasının bir hususiyeti vardır ki, İsviçrede olan in bu azı zaruret- ler leşi Ten geciken ga- mühim (Terbiye Mecmuası)n- İnn ONE kirler) iaalekiniz zin çok bir ua” sıdır. Eskidenbenri ll a de şöhret alan İzmi takası, son Saanlard idari erek hatta ae a ii ü- ecel miyei Oradaki marie, terbiye cilerimiz yadaki anali terbiye âlimleril berede bulunurlar. lerinden ve yeni yeni öğ ve mıntakalarındaki muallim- leri istifade ( ettirdikleri a Ver) mecmuasile de dayı bütün muallimlere al Selesi ar. maarifini idare eden arkadaşlar, bi sene Mösyö Adolphe Faniere'i, geçen sene Lİ. Renin Ter biye Müessesesi müdürü “e e sikiyim kon- ferans vel “Bu zatler bu sayede eği lak i Mk Etmiştir | rare) buradaki muallimlerin de istifadelerine hizmet ettirildiler. Binaenaleyh İzmir maarifi her Temin civarındaki gene rezan de, orada yiriiyeci e beee er tanımak rik al relikbmizi ğe ie ederiz. (Fikirler)i almak için fuad (Fikirler) barla ür caat edilir. Ken iki sayfalık, her sayısı 15 kurı | msi allim Meselesi Eski tedrisatı iptidaiye kanunu- nun bir maddesi eski iki v eya senelik muallim mektepleri masknla BE 'eki f muallim muavini addediy iyeti yette olan muallimleri ve ÜL ee muallim muavini addederek © e ek eat an ni a

Bu sayıdan diğer sayfalar: