27 Ocak 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

27 Ocak 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkın Sesi Bayramlarda 2 Mil- yon Liralık Şeker Yiyoruz Tutulan / bir İstatlatik, geker bayramı arfesinde memleke- tin gekere verdiği para ” mik- tarı (2) milyon lira İmiş. Bu azim masraf önünde, ka- rilerimize müracaat — ederek kendilerinden, bu vadide we yapılabileceğini sorduk. Bise oçağıdaki cevapları verdileri Salm Bey - Galata Topane caddesi $- — Şeker bayramı münaşebe- tile memleketimizde iki milyon Hralık şeker satışı olurmuş. Bu, şekerciler kadar halk hesabına da iyi bir haberdir. (Can bağaz- dan gelir) derler. |Şeker de in- sanların sihhatini kuvvetlendiren, vereme karşı koruyan kuvvetli bir gıdadır. Harbr Umumide şeker yemiyenlerin birçokları teverrüm etmiştir. Şeker için verilen para- ya ben acımam. Nihayet kila başıma harice (6) kuruş kadar ehemmiyetsiz bir paramız çıkıyor mütebakisi devletin — hazineşine giriyor. » Nurt Bay (Karaköy Perşembeparan 71) — Nihayet üç Bayram günü için ki milyon Bra şekere veriyormu- goz. İktaadi buhranla bir sene rine karışmıyalın. Yaklsız bea ço- nu tavsiye edeceğim: Bayramda evlerine şeker alan- lar aldıkları şeker parasının yarı- sile incir ve ürüm alsalar bu paranın bir milyon İirası yerli mahsulümüze verilmiş olur. Bu skıntılı zamanda bir milyon lira bıgv:ılırıııızı ihya eder. Üzüm de şeker gibi bir gıdadır. D Şefik Bey (Beyoğlu Yüksekkeldırim 1179) * — Bizdeki şeker fabrikaları memleketimizin şeker - ibtiyacını tamamca tatmin etseydi, bay- ramda sarfedilen şeker parasına acımazdım. Faka henüz fabrika- harımız bu ihtiyacımıza mukabela edecek kadar kuvvetlenmiş de- Hildirler. Binaenaleyh bayramda şeker yerine üzüm sarfedilmesi taraftarıyım. Paramız yerli mal- na verilmiş olur. * Osman B. (Eminöoli Ba'ıkpararı 56 ) — İktisat ve tasarrufun ma- nası artırdığımız paraları yerli mallara vercrek bunların ınhşı— o temin etmektir. Bayramda ekere verilen para Üzüm, incire, indık cevize verilse daha faydalı olur. Paramız dahilde kalır, Müs- gahsillerimizin kesesine girer, DABILİ HABERLER UCUZLUK Şehrimize Mühim Miktarda Tavuk Geldi Şu günlerde İstanbula Ban- dırma, Tekirdağı, İzmit ve Bur- sadan mühim miktarda tavuk ve horoz gelmektedir. Bunun için tavuk ve horoz fiatları çok düş- müştür. Toptan iyi horozlar (40) ile (50) kuruş, tavuklar ise 60-70 kuruş arasında satılmaktadır. Sıra horozları (35) tavuklar (C0) kuru- şa kadar düşmüştür. Ördekler (40) ile (50) kuruş arasında satı- hyor. Yalnız bindi pek az gel- mektedir. Bunun için besili hindilerin çifti (280) ile (300) kuruş arasında müşteri bulmak- adır. Bununla beraber bütün tavuk ve horoz fiatları geçen seneye nispetle yüzde (40 ) düşkündür. Mecburi Tahsil Kanun Bu Sene Tamamen Tatbik Edilecek Vı'iye!ımıı.ın mşııl tahsisatı bu sene bir miktar azalacaktır. Buna mukabil maarif bütçesi ka- baracaktır. Vilâyet iptidai tahsi- lin mecburiyeti hakkındaki kanu- nun muvaffakıyelle tatbikı için İstanbulda on kadar yeni mek- tep açacak ve ayrıca talebe fazlalığına göre mevcut mektep- lere şubeler ilâve edilecektir. Di- ğer taraftan muallimlere mes en bedeli ve lüdem zammı da veri- lecektir. Koli Işleri Paket Postahanesi Eşyaları Sahıplenne Veriyor İthalâtın !ıhdıdı hakkında kararname Posta kolilerine de teş- mil edildiği için bu yüzden Paket postahanesinde 12 bin kadar paket toplanmıştı. Fakat Anka- radan yeni gelen emir Üzerine Posta idaresi bunları sahiplerine teslim etmiye başlamıştır. Birkaç gün içinde beş bin kadar paket sahiplerine verilmiştir , Mükâfat Verilecek Müli Tasarruf ve İktısat haf- tasında güzel yazı müsabakasına iştirak eden talebelerin yanları tasnif edilmektedir. Bu iş bu hafta içinde muhakkak bitiri'e- cek, Jİise, ortamektep talebele- rile, ilkmektep talebesinden 18 kişiye bayramdan — evvel para mükâfatları verilecektir, -— (Son Posta'nın Resi on Posta'nın Resimli Hıkayesı : D İ TI 1: Komşu — Hasan hiç işe gitmek istemiyaor. Haşan Bey — Hasta mısın? bizim çalıştığımız odasın âx adam ki.. On Sekiz Senede 4703 Kazazede Kurtarıldı Tahlisiye idaresinin yeni ha- mırladığı bir istatistiğe göre ida- renin Karadenizin Rumeli — ve Anadolu sahillerindeki (18) istas- yonu 1911i senesinden 1929 se- nesine kadar (4703) kazazede insanın hayatımı kurtarmıştır. Bu müddet zarfında muhtelif millet- lere ait bayrak taşıyan ( 1094 ) gemi karaya oturmuş ve muhtelif suretlerde fırtına kazalarına uğ- ramıştır. — Tahlisiye — idaresinin yeni aldığı ve Karadeniz boğazı açığına koyduğu kendi kendi iş- liyen şamandıradan çok iyi ne- ticeler alınmıştır. Eski şamandıra için senede (50) bin Bra sarfedil- diği balde yeni şamandıra sene- de yalnız (1500) liralık bir mas- rafla idare edilmektedir. İdare tahlisiye işlerine fevkalâde ehem- miyet vermektedir. İdarenin Ru- meli tarafında bulunan Atlama, Kilyos, Kısırkaya, Ağaçlı, Akp- nar, Kunduzdere, Karabarın ve Darboğaz karakollarile Anadolu yakasındaki — Yumburmu, ç Kelagra, Adacıklar, Karaburun Alacalı, Şile, Agva, Kefken, Ereyli istasiyonlarında — bulunan

daimi nebetçilerinden başka bu istasiyonlar arasında da — daima biribirlerine marka vermek sure- tile dalaşan seyyar devriyeler ih- das edilmiştir. Buralarda ( 300 ) devriye dolaşmaktadır. Bir Kaçakçılık Dün Gümrük idaresine kaçakçılık ihbarları yapıldığını yazınıştı.. Bu ihbarlar üzerine mühln biz. kaçakçı- hk şebekesinin meydana — çıkarıdığı haber verilmektedir. Sıhhat Muayenesi Tekrar Başladı Belediye müstahdemin şubesi ahçı ve çamaşırcı gibi temizlik işlerile alâkadar olanların her üç ayda bir ihtisas muayenesine tâbi olduklarını tamim ettiği için ilk muayenelerinden Üç ay geçen bu gibi işçiler tekrar muayeneye gel- miye başlamışlardır. Yalnız ça- maşır fabrikaları kendilerinin hu- susi kanunu mucibince müesse- selerinde Doktor bulundurdukla- rını ileri sürerek çamaşırcılarının Her üç ayda bir müayeneye gev- kedilmemeleri — lâzım geldiğini söylemişlerdir. Fakat bunların da muayene edilmelerine karar ve- rilmiştir . YENİ PULLAR Yetmiş _İî’l_ılyon Posta Pulu Basıldı Damga Matbaasında 19 çeşit üzerine basılacak olan (120) mil- yon yeni posta pulundan şimdiye kadar (7) çeşiti basılmış ve pow ta idaresine teslim edilmiştir. Bunların miktarı (20) milyon ka- dardır, Yeni pullarımın — Alman san'atkârları çok beğenmişlerdir. Bu pullar için Avrupa koleksi- yoncularından — Posta idaresine birçok müracaatler vaki olmak- tadır. Dün de bir Avrupa kolek- siyoncusu Posta idaresine para göndererek yeni pullarımızdan (10) aeri istemiştir. İdare bu pulları derbal göndermektedir. Bir Kooperatif Kanunt Vazifesini Yapma- dığı İçin Tasfiye Edilecek Şehrimiz Ticaret Müdürlüğü (250 ) bin — liralık bir sermaye ile teşkil olunan Bakkallar Koo- peratifinin — vaziyeti hakkında tetkikat yaptırmıştır. Bu tetki- kat neticesinde kooperatifin ka- nuni — vazifelerini ifa etmediği anlaşılmıştır. Ticaret Müdürlüğü bunun üze- rine, kooperatifin tasfiye olun- ması ve idare meclisini teşkil eden kimseler hakkında kanuni takibat yapılması için meseleyi mahkemeye vermiştir. Tütün Stoku Şehrimizde 10 Milyon Kilo Tütün Var Tütün İnbisarı İdaresi stok tütünlere dair bir cetvel hanrla- mıştır. Bu cetvele nazaran şeb- rimizdeki muhtelif tütün depola- rında 1 Kânunusani da (10) mil- yon kilo tütün vardır. Geçen kânunevvel ıyııdı yine ızhnını— de, hiçbir. işe yaramadığı için (20) bin kilo tütün yakılmıştır. Darülfünun Divanı Darü!fünun Divamı bugün iç- tima ederek gazetecilik mektebi bakkında bir karar verecektir. Mütahassış M. Malş Darülfünunu ıslah için getiri- len İsviçreli mütehassıaz M. Malş bugünlerde işe luşlıyıuknr. ae — — ——— — ' l : ! - Günün Tarihi Relsicümhur Hı. dün Dolmabahçe sarayadaki dairelerinde meşgul o muşlar ve bir tarzfa çıkmamışlardır. İran Hükümetinin Tebliği Türk « İram hudutlarının tayin ve tesbiti içla Tahranda imzalanan it- 14f hakkında İran hükümeti de blr veami tebliğ meşretiniştir. Tebligde Iki bükümet arasında hududa ali meselelerin, İki tarafın gösterdiği giddetli arzu İle tamamen halledildi- gt bildirilmektedir. Dardlâcezede Tetkikat Darülâcezeyi Himaye Komltesi ün müesseseyi germişler, ihtıyaçları tesbit etmişlerdir. Şubat İthalâtı Gömrüğe tebliğ edilen şubat anı ithalât Hstesinde mensucat maddeleri biç yoktur. Sinema fil- mi de çok azdır. Suriyede Türk Sigarası Tütün İnbisar igaresinin Suriyede eçtğı fabrikada yapılan — sigaralar kısa bir müddet zarfında büyük bir vağşbat karzanmıştır. Bu variyet kare paada orada iş gören rakip mü- seseselerin etekleri tutuğmuş, menfil ve Bararlı propagandalara — başla» Rocep Beyin Kanfaransı Konyedao bildirildiğine göre tet- kik seyahatinde bulunan Halk Fire kası Nmumi kütibi Recep B. bugün Halk Evler! hakkında bir konferans verecektir. M. Marinetti Gitti Fütürist — İtalyan şairi M. Ma- rinetti dün akşamki ekspresle zevcesile birlikte İtalyaya avdet etmiştir. Zeytinyağ Fiati Yükselecek Be sene İspanyada zeytin mah-s sol0 pek ar olmuştur. Bu sebeple Türk seytinyağları bariç piyasalarda 'üıılııılıılı yrimübadiller Dunku Kongre Çok Münakaşalı Oldu Dün Gayrimübadiller Cemiyetiniz senelik kongresi yapıldı. Evvelâi ldare Heyetinin mesal raporu okun- du. Bundan #oara azadan - bazıları ovöz alarak İdare heyeti —azasının it görmedikleri, kendi gabsl men- faatlerini teminden —başka — birşey yapmadıkları ileri sürüldü. Bu İddi- aya idare beyeti cevap verdi. Fakat münakaşalar çok şiddetli ve nürük tülü geçti. Neiicede idare heyetl intibabının teciline karar verildi. Tarihi Tablolar Çürüyor Arkeri müze binasındaki tarihi tabloların, binanın müsaitsizliği yü. zünden çürümek tehlikesine maruz bulunduğu keydedilmektedir. Polis Moktebi Müsatt bir bina bu unduğu tak- dirde Polis Mektebinla şubalta An- karaya naklolunacağı bildirilmek- todir. Pazar Ola Hasan Bey Ve Komşusunun Derdi & Komşu — Hergün masanın başın da uyüyor ve horul horül borulduyar, 4& Komşu — biz uyuyamıyoruz Hasan Beyli! Onun gürültüsündea ve rahatımış kaçıyar,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler