27 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

27 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SPOR Okuyunuz... saa İzmirde Futbol Şampiyonası Lik Maçlarının Neticele Tahminleri Altüst Etti g Haftada İki Defa Spor Perşembe ve Cumavtesi Günleri i Çıkacak Spor Sayfalarımızı Yukarda: İzmirin şampiyonluk namzetlerinden Altmordu Aşağıda : Kuvvetini kaybeden Altay İzmir, (Hususi ) — Mıntaka- mızda futbol lik maçları bu sene çok zengin bir programla baş- ladı, Maçlara başlanırken şampi- yonluk tahminleri de hararetle ileri sürüldü. Spor alâkadarları «e meraklılar şampiyonluk için yalnız üç kulübün ismini sayr yorlardı: 1 — Altay, 2 — İzmirspor, 3 — Karşıyaka Spor. Alâkadar- ların tahminleri her üç takım için de ayni kuvveti haiz bulu- muyordu. İlk müsabakalar netice- sinde bu tahminlerdeki isabet derecesi de meydana çıkıyordu. Fakat mıntakamızın kuvvetli takımları arasında mevki alan Altınordu takımı da bu üç kulü- be yaklaşmıya başladı. Bu su- retle şampiyona hakkında ileri sürülen tahminler yavaş yavaş zayıllıyordu. Bilhassa büyük bir alâka ve beyecan ile takip olunan mütes- kip müsabakalar neticesinde Karşr yakanın İzmir spora, Altay takı- minın Altınordu ve Türkspor Şilt Maçı İzmirde Karşıyaka Takımı Altınorduyu Yendi İzmir, 28 (A.A) — Alsancak spor sahasında bugün Karşıyaka spor klübü ile Altınordu birin â takımları arasında dömifinal maçı 'dört bini müte- caviz bir seyirci kütlesi huzu- randa icra edildi. Her ta- kımda O beklenilen ve arzu edilen (o oyunu Oo gösteremedi. Elde ettiği birçok fırsatlardan istifade eden Karşıyaka Spor takı- mı dört gol Şayan maçı kazandı. Karşıyaka Spor, İzmirspor » Türk- spor galibile çarpışacaktır. Voleybol Müsabakaları Dün havanın bozuk ve karlı ol maçı yüzünden hiçbir spor müsabakası yapılamadı. Yalnız voleybol şampiyo- Ba müsabakalarına devam edildi. Ne- Ücede Süleymaniye, Kasımpaşaya, şik | takımlarına mağlüp oluşu bütün tahminlerin altını üstüne getirdi. Geçen hafta lik maçlarmın bi- rinci devresi bittiği zaman, şam- piyona ile yakından alâkadar olanlar, tahminlerinin çürümesin- den dolayı hayrete düşmüş bir vaziyette idiler. Şimdi spor efkârı umumiyesi ikinci devre lik maçlarına bara ret ve heyecanla intizar ediyor- lar. Şimdiki Ohalde bugünkü neticelere bakmak suretile şam- piyonluk için söylenebilecek iki isim vardır : 1 — İzmirspor, 2— Altinordu. Boks Hazırlıkları İzmir (Hususi) — Uzun zaman- danberi muattal bir halde bulu- nan boks hareketleri şehrimizde tekrar canlanmıya başladı. Boks muallimlerinden Nuri Beyin riya- seti altında Türkspor kulübünde birkaç gündenberi haftada iki defa boks derslerine başlanmıştır. Bu suretle İzmirde gençler ara- sında boks tekrar revaç bula” caktır. Galatasaray, Istanbulspora; Beşiktaş, | İzmirde geçen sene voleybol şampiyon Fenerbahçeye galip geldiler. olan Altınordu gençleri Memlekette ..Ve Dünyada TI Avcılık Adana (Hususi) — Bebeli ve Adalı cihetlerinde türeyen yaba- ni domuzların itlâfı için bütün avcılarımızın iştirâkile muazzam bir sürek avı tertip edilmiştir. Başta Vali Vehbi Bey olmak üzre Belediye Reisi Turhan Ce- mal, Jandarma kumandanı Kâzım, mıntaka Ziraat Müdürü Hamdi, Merkez Müdürü Naci, Mücadele Müdürü Sabri Beylerle şehrimizin maruf Türk ve ecnebi avcıların- dan mürekkep. kafileler otomobil ve kamyonlarla av yerine hareket etmişlerdir. Netice çok semereli olmuş, birkaç yaban domuzü vurulmuş- tur. Bu sebeple avcılığın bütün kazalara teşmili : münasip görül müştür. “Bu iş için hükümetten bir miktar tahsisat istenilmiştir. Av Köpeklerinin Islahı i ilterede av köpekleri cim sinin ıslahı için yeni teşebbüslere girişmiştir. İngilizler bugünkü av köpeklerinin istenildiği dere- cede fayda temin etmediklerine, köpek cinsinin çok kusurlu ol- : duğuna kani bulunuyorlar. Bu sebeple köpek cinsinin ıslahı meselesile uğraşmıya baş- lamışlardır. Bu bususta Mister Heseltin isminde muhtelif cinslere mensup iyi köpek e heye beenii yapmış, nibayet bu tipleri araya kapamak suretile yeni bir köpek cinsi temin etmiştir. Yu- kariki resimde gördüğünüz bu yeni av köpeği cinsine Mister eltin, (Basset) ismini vermiştir. ayakların. suretle av bususunda daba İsti- fadeli bir köpek temin edilmiş oluyor. Öteki resimde bir tazı görü- yorsunuz. 'Bu tazinn hususiyeti kopoy kırması olmasıdır. ege rede oturan zengin bir Efganlı Hanıma ait olan bu tazı, yeni açılan sergide birinciliği kazam mıştır. Şampiyonluk Suya Düştü İtalya boks federasyonu şam- piyon bokslarından biri hakkında gayrimuayyen bir müddet için unvan mahrumiyeti cerası tatbik etmiştir. Bu boksör ağır sıxlet şampiyonu Orlandidir. (Lak Plâsit) te ski müsabakalarına Gazetemiz şimden sonra perşembe ve cums” tesi günleri olmak Üzere haftada id sayin neşradeceletir.. Ne Perşembe günkü spor sayfasında dünya spo hareketlerini, memleket (o spor £ hüdiselerini okuyacaksınız. Cumartesi sayfasında: tafallâtm bulacakamız. Cuma günkü maçlar Kar Sporlarma Alışalım Herkes Eğleniyor, Fakat vt Biz Mangal Başındayız Paris halkı kış günlerini hep böyle paten eğleneesile geçiriyor Sporda henüz çok geri oldu- ğumuzu tabif inkâr edecek deği- liz. Bu mütearife okadar bayat- ladı ki, bugün zerre kadar bile kıymeti olmıyan bir meta haline geldi. Sporda teknik itibarile belki varlık gösteriyoruz. Fakat asıl geri olduğumuz cihet, henüz mektep talebesi şeklindeki spor- culuktan bir adım ileri gitmeyi- şimizdir. Avrupada spor iki cephelidir. Orada spor yalnız kulüp içeri- sinde kalmamış, bir bayat eğ- lencesi şekline de bürünmüştür. Koca kış mevsimi geldi ve ge çiyor. Kar yağdı, yerler buz tuttu. Biz, tabiatin bu cömert manzarası karşısında yalnız kö- mür ve odun ihtikârmdan, bub- randan şikâyet ettki. Tabiatin bu cömertliğinden istifade etmeyi bir lâhza bile düşünmedik. Evet kış geldi ve geçiyor. Bol bol kar yağdı, her taraf buz tuttu, Fakat biz, asri kış sporlarından vazgeçtik, şu dede- mizden kalma kızağa bile yem göstermedik. 600 bin n koca İstanbulda karlı günlerde giren iki kadın sporcu bayırlara fırlayıp kızak kayanlar acaba kaç kişidir? Bundan da vazgeçtik, kartopu O oynıyanlar bile devede kulak kabilindendir. Hatta o derecede ki, karlı ve buzlu günlerde sokağa bile çık- mıya cesaret edemedik. O bulun- maz kış günlerini henüz mangal başında geçiriyoruz. Fakat başka- memleketlerde vaziyet büsbütün aksinedir. Orada yediden yetmi- şe kadar, zengin ve fakir herkes karlı günlerde kendisini sokağa, dağlara ve kırlara fırlatır. Kızak, ski, paten eğlenceleri o memle- kette kış günlerinin en büyük zev- kidir. Şunusöyliyelim ki maksatsız yapılan her şey boştur. Sporu bayat için bir istifade vasıtası olarak telâkki etmemiz lâzımdır. Daha doğrusu sporu hayat eğ- lencesi şekline sokmıya mecbu- ruz. Spor işlerile uğraşanlar kış sporlarına da ehemmiyet verme- lidirler Memlekette kış var, fa- kat kış sporundan eser yok. Bu nasıl olur ? Hulâsa bizde meydan var, at yok! Otomobil Cihan Otomobil Rekoru Tesbit Edildi Daytons Beach ( Floridada) 25 (A. A.) — Yeni cihan oto- mobil sürat rekoru saatte 253 mil 868 olarak 1300 beygir kuv- vetinde “ Bleu Bird , otomobili üzerinde Sir Malkolm Campbell terafından tesis edilmiştir. Ayni zatın geçen sene tesis etmiş olduğu rekor saatte 245 mil 738 metro idi. Sürat rekoru vasati olarak her istikamette ikişer mil ve ikişer mesafe katedilmek suretile tesis edilmiştir. Birinci mesafenin sürati (gidiş) saatte 267 mil 459 metre ve ikinci mesafenin sürati de (geliş) 241 mil 773 metre idi. Mil vasatisi 14 dakika 17,5 sa niye olmuştur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: