28 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

28 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j SÖON POSTA # HARUNÜRREŞİT e aKN * AA Yaan: ** Tarihin Esrarengiz Sayfaları Surahinin — parlak karnında saklanan zehirin son katreleri de yedi kadehe dağılarak kızların midesine boşaldı. Kendi kâsesini de bir hamlede boşaltmış olan Zübeyde, kestiği kuzuların kanlı cesetleri önünde şarkı okuyan bir kassap bissizliğile def çalı- yordu, balayıklar da memnun ve bahtiyar oynuyorlardı. Onlar geceki yorgunluklarını benüz çıkarmamışlardı. Hepsinin sinirlerinde mahmur bir gevşeklik vardı. Biribiri ardınca içtikleri üç büyük kadeh nebiz, bu gevşek- liği - özerine su dökülen dağınık bir ip külçesi gibi - değiştirmişti, gergin bir şekle koymuştu. Su- yun kuruyup ta ipin yine gev- şekleşeceği dakikaya kadar de- vam edecek olan bu muvakkat diriliğin şevkile gerdan kırıyorlar, acip inhinalar içinde kavrılıp bü- külüyorlardı. Zübeydenin elindeki def, git- tikçe bırçınlaşıyordu. Gerçi çıkar- dığı ses, oymyanların ahengine uygundu. Fakat bu — tenasüp, Melikecin parmaklarında canla- nan kan kokusu almış kaplan homurtusunu pek te saklayamı- yordu. Bir aralık Zübeyde şöyle bir ferane tuturdur Halet lifakdiküm eyyamüna fogadet: Sevden ve kânet biküm r Teyzan leyalina (J O, beyti okurken belki kendi elemini terennüm ediyordu. Fakat balayıklar, © sözlerle haşmetpe- nah âşıklarından ayrı kalmaklığın melâlini hatırlamış oldular, yeni baştan hararetlendiler, daha çılgın ve daha ateşli surette oynamıya koyuldular, Zübeyde, kadımlara mahsus olan sezişle onların Reşidi dü- şündüklerini, Reşidin hayaline kollarını açarak — dolaştıklarısı anladı, içine bir ezgi yayıldı. Bunlar, nereden geldikleri belir- siz bu yedi kız, kendi kocası için çıldırıyorlardı. Bir gecelik temas, bir gecelik —mülâhaza onları mecnuna çevirmişti. İşte © cinnetle mesut ve pür neşe, kanat çırpıyorlardı. — Ellerinden gelse belki uçacaklar, Reşidin eteğine yükselmek için ufuklar aşacaklardı. Hallerinde böyle bir incizap, böyle bir iştiyak vardı. Demek ki cadamın bir. kıy- meti, yedi kız yüreğini bir anda hulyalara boğan bir meziyeti var- dı. Kadin için kıskançlık, adeta wzvi mahiyette bir duygu iken şa kızlar, biribirlerini kıskanmı- yorlar ve müşterek bir gururun, müşterek bir sürurun kucağında dolaşıyorlardı. Harun, ne büyük bir şahsiyet ve ne büyük bir güneş idi ki en kuvvetli istidatla- rı, kadın bilkatindeki kıskançlık kabiliyetini — öldürebiliyordu — ve kadınları adeta pervaneleştiri- yordu. Evet. Bu kızlarda bir pervane D “Hicran yüründea günler gözümlür- &e deği,ti. Yanınızda zeceleri gün - gibi parlak sörürlük. Şimdi —gösleri siyah Şörüyoruz , demektir, hissiyeti vardı. Biribirini kıskan- madan, biribirini incitmeden, hat- ta biribirinin farkında bile olma- dan ayni şulenin etrafında dönü- yorlar ve ©o şuleye yüreklerini veriyorlardı. Zübeyede, mücevherli daire- sini tıkırdatırken bunları düşü- nüyor ve ölüme mahküm ettiği kızlara âdeta gıpta ediyordu. Keşki kendi de kıskançlığını kocasının bir tebessümile ben- Hiğinden çıkarıp atacak kadar basit olsaydı?.. Bu basitliği, bu fedakârlığı belki gösterebilirdi. Fakat o tebessümü bulmak müm- Çin- Japon müsellâh — ihtilâfı yeni bir mahiyet ve cephe ar- zedeceğe beuziyor. Cenupta Çin- Klerle çarpışan Japonlar, şimdi şimale doğru uzanarak Rus hudu- duna da asker sevkine teşebbüs etmişlerdir. Bu teşebbüs, Rusya- kün değildi. Çünki kocası, kendi- sini artık sevmiyordu, ıevemiyor- du. Bu sebeple de, kadın yüreği- ne herşeyi kabul ettirm, o sevdavi tebessümü gösteremiyordu. Zübeyde>bu ağır ve acı mü- Iâhazalar altında artık ağızla te- rennümü bırakmıştı. Gazel oku- mak istese dudaklarından feryat döküleceğinden korkuyordu. Za- ten dudaklarında da hareket için şevk — kalmamıştı, tozlanmış — bir çilek gibi renksizleşmişlerdi. Yal- nız parmakları, şuursuz - çırpınış- larla, daireyi titretiyordu. ( Arkası var ) MELEK sinemasında YVANIN'nin hoş opereti AĞZIMDAN DEĞİL Pas sur la bouche ELHAMRA sinemasında LİLAN HARVEY ve HENRY — GARAT'nın temslli Kongre Eğleniyor Önümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren BRİĞGİTTE HELM ve WİLLY FRITSCH E L HA MR A sınemasında GİZLİ ZİF filminde arzı cndın edeceklerdir. Önümüzdeki Çarşamba MELEK sinemasında Kadınlar Avukatı U F A' nın muazzam filmini göreceksiniz. Tehlike Buyuyor Gibi... Çin - Japon İhtilâfı, Bir Japon -Rus İhtilafı Doguracaga Benziyor yı haklı bir endişeye düşürmüş- tür. Bu münasebetle iki taraf bükümetleri arasında siyast! ve az da sertçe müzakerelere baş- lanmıştır. Gerek bu - teşebbüs etrafında ve gerek Şaıııluy ve civarındaki — m ait tafsilât aşağıdadır. _]aponların Bir Muvaffakıyeti Bildiriliyor Şangbay 27 — — Biribirini takip ıoıırı en son yaptıkları bir ta- arruz neticesi olarak Japonlar, Çinlilerin en çok mukavemet ettikleri Kiyang - Van'ı zaptettik- lerini haber veriyorlar. Japon — tayyareleri, — ayrıca Hanşov şehrini de bombardıman etmişlerdir. Çin bhükümeti, hiç bir makul sebep olmaksizıin bu şehrin bombardımanını protesto etmiştir. Japon hükümeti, Çin tayyarelerinin Japon nakliyeleri- ne taarruza hazırlandıklarına dair çikan haberler üzerine bu bom- bardımanın yapıldığımı söylemiştir. Şanghay, 27 Sabahleyin saat beşte Japon topçusu Şapey Ruslarla Da Bir Moskova 27 — Rus Tas ajan- sına göre Hariciye Komiser Mu- avini Karahan dün Japon Sefiri M. İrotayı kabul etmiş ve kendi- sile mühim meseleler hakkında görüşmüştür. Bu mülâkatın sebe- bi, Harbindeki Japon kumanda- nının Şarkt Çin demiryolları ida- İhtilaf Mı Üzerine şiddetli bir atı r. BERS Ş Müğlk a ykamEE Y AİRE ler süratle etrafa sirayet etmek- tedir. Çin bataryaları derhal cevap vermiye başlamış ve mu- harebe bir topçu duellosu hâline gelrgışlıı a aat ona doğru ateş kesilir gibi olmuştu. Bu bombardımana en iki Japon bataryası İştirak etmiştir. Çinliler Ludondorfu Çağırmışlar Londra 27 — Deyli Ekspres gazetesine göre Çinliler, milli ordularının tensik ve teşkili ve kumandasını deruhde etmek için sabık Alman Orduları Karargâhı Umumi Reisi Ludendorfu davet etmişlerdir. Çıkıyor? nakliyat münasebetile yüzde on tenzilât istemekte, Şarki Çin de- miryolunun — muhafazası — için gönderilecek askerin de müte- madiyen nakledilmesini arzu ey- lemektedirler. Karahan, bu teklifin Çin - Japonya ve Rusya arasındaki resine müracaatle ]ıpoıı tebaasını| muahedeleri — müteessir edecek müdafaa maksadile ve Pograniçaya —asker — nakletmek için kendisine 17 katar verilme- sini istemesidir. Hariciye komiser muavini, bu talebin, R: ile ara- sında evvelu_y- yıpılınwmuıııt itilâfina mugayir olduğunu sefire alktmei "i ga B bedadana asker nakli mevzuubahs ğ için vaziyete nazarı dikkati eel— betmiştir. — Japonlar, ayrıca mahiyette olduğunu da — be- r—oyleııuıAync-beyu Mançuarideki ydleı'ıni ve Japon ınıluıını askeriyesince bunlara gösterilen müzaherete sefirin nazarı dik- teşkil olıııın hükümet =hıdı da Rusyaya malümat vermesi istenilmiştir. Sefir M. Hi- rota bunları hükümetine bildire- ceğini vadetmiştir. İzvestiya, Japon İştıhası Arttı, Diyor Moskova 27 — Bu münase- betle İzvestiya gazetesi bir. ma- kale yazarak diyor ki: Bir Japon gazetesinin şimal sularındaki balıkçılık meselesinin halledilmesi hakkında — yaptığı neşriyat doğru ise Japonlar, ge- rek kendi efkârı umumiyelerini ve gerek dünya efkârı umumi- yesini aldatmak istiyorlar. Balıkçılık meselesi, bir Rus - ! Japon muahedesile lespit ve hal- ledilmiştir. Demek ki hakikatte mevzubahs olan balıkçılık değil, belki son vukuat ile iştihaları kabaran bazı Japon mehafilinin yeni vaziyetler ihdas etmek istemeleridir. Belki de Sovyet sular nda tali tecrübe- sine girişmek istiyorlar. Bu me- hafil iştihalarını tadil edz:.crse herşey yoluna girer. l ı Bugün akşam saat 21,30 da | müşküL İTİRAF Facila 3 perde Yazanı M. A, ve Ötto E, Hasse Tercüme edenı Nabi Zeki Be Tenzilât Halk | Gecesi 'ıswıım mmmı_ NN N Te Gecesi K VAA Japonya Durdurulmak Lâzımdır Londra 27 — Çin-Japon ihti- | mat vererek İngiliz hariciye me- lâfından bıhud Frane Elmuomııt mecmuası, kimsenin yhllnı Lluak olmadığını, kaybolan bu ıınfııı ve itibarı kazanmak için — Japon müfritlerinin belki bütün dünya efkârına — meydan intizar — lâzım hailenin belki iki üç sene sürüp Japom- yanın bhezimeti ile nihayetlenme- sinden korkulabileceğini yazdık- tan sonra diyor ki: Bulııı lllı vazifemiz Japonyayi ileri kten menetmektir. Ikinci vazifemiz de ona yar- dım etmektir, Bu suretle harpten sonraki iktısat tarihinin yeni bir sayfasını çevirmek mevzu bahstir. Vaşington, 28 — M. Stimson Tokyodaki Amerika sefirine talk zırın talebi üzerine İngil sız ve İtalyan sefirlerile beraber Japon bükümeti nezdinde yapı« İacak teşebbüse iştirak etmesini bildirmiştir. İngilterenin bu te- şebbüsü, Amerikanın uzak şark- taki ı.i'ymlini tasvip ettiği mana- mmaktadır. Maamafih bazı Amenkan mehafili, İngilterenin uzak şark ihtilâlinin lnleldı ettiği — menfaatleri gilterenin müdafaaya meyletmek istemedi- ğini — açıkça ıölüyorlu İngiliz dostu — mehafil ise İngilterenin Cemiyeti Akvam azası olduğu, bu itibarla Amerikanın vaziyetin- de bulunmadığını ileri sürmekte- dirler. Bundan dolayıdır ki giliı Hariciyesi oldukça - sıkınlılı bir vaziyette bulunuyor, diyorlar. Amerikan Boykotajı Endişe Uyandırdı Londra 27 — Amerikada Ja- pon mallarına karşı - teressüm etmiye başlıyan boykotaj, JIPW yada şiddetli bir endişe uyandır- mıştır. Mali mehafilde Japonya AmerıkanHarıcıye- sinin Açık Mektubu Londra 27 — Hariciye Nazırı M. Stimsonun M. Boraha hitaben neşrettiği açık mektup bir hayli münakaşalara sebep oluyor. Si- yasi mehafil ihtiyatlıdır. Bu me- hafile göre Amerika, bu mektu- bun neşri münasebetile İngiltere- ye malümat —vermiş — değildir. Sonra Amerika efkârı umumi- yesinin temayülünü — Japonyaya bildirmek için intihap eden bu bilvasıta yolun, diğer devletlerin Vaşington ile teşriki mesai etmek istememelerinin bir neticesi de değildir. Bu mnokta da ayrıca kaydedilmektedir. MOSKOVA ÇOCUKLARI Muskova'da metruk çocukların tallidir. MOSKOVA — ÇOCUKLARI En mükemimci casusluk dramıdir. MOSKOVA ÇOCUKLARI Çarşamba akşamından itibaren OPERA: göreceksiniz. tarafından alınan mel bedelleri- nin derhal ve peşin olarak Amerika bankaları tarafından iş- te:meainduı sıkıntıya — düşmek- tedir. a e - SESüÜSRELLLEE |Söuwamoaö- Bo 188888 Tahvilât . Dabili , Muvahhide . Demiryolu

Bu sayıdan diğer sayfalar: