10 Kasım 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

10 Kasım 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- BALKIN- GOÖZÜ HALKIN. KULAĞI HALKIN DİLİ a S tene Sene 3 — No: 825 Yam İçleri telefonnar İstanbul — 20203 Son P 10 Teşrinisani 1932 — PERŞEMBE — Bu Adam Mecnundur! Bir Serseri, 'Bulgâ;a);üüa'nna Türk Düşmanlığı Telkin Etmiye Kalkıştı Sofya, 10 (Husust) — Trakyalı l Bulgarlar Cemiyeti son günler zarfında hükümete karşi menft bir cephe aldı ve ( Trakya ) ismi altında çıkardığı gazete ile şiddetli heşriyata girişti. Takip — ettiği maksat, Bulgar hükümetini, Bulk- ğgar efkâri umumiyesi önünde tedelemektir. Bu gayeye varmak için seçtiği yol da halk kütlelerine Bulgar hükümetinin harici siyase- tinin yanlış olduğu — kanaatini telkin etmektir. Diyor ki: — “ Balkan işlerinin tabil bir tereyan alması için Bulgar muha- tirlerinin Şarki Trakyaya, Rumla- mn Anadoluya dönmeleri, Anado- kladaki Bulgar emlâkinin de insa- niyet kaidelerine göre tasfiyo edilmesi lâzımdır.,, Trakya gazetesi bu mevzu Üzerinde — işlediği — makalelerle Bulgar efkârı umumiyesini aldat- mıya çalışırken diğer taraftan da Bulgar hükümetinin samimiyeti üzerinde Bulgaristanın komşularını Yüpheye - düşürtecek — haberler kkat etmektedir. Diyor ki: “Esir Trakya hakkında şim- diye kadar mektep bir şeyler yazılmazdı. Fakat artık bu — yanlışlığın — doğrultulmasına Vulgaristanın hükümet merkezi Sofyadan bir köşe doğru gidilmektedir. Filhakika Petkanof'un esir Trakya hakkın- daki yazıları ilkmekteplerimizin yüksek sınıflarında - okutulan kı- raat kitaplarına geçmiye başla- mıştır, , Trakya Cemiyeti ve Trakya gazetesi vatanperverlerden ziyade hırslarını ve menfaatlerini tatmine İstanbul Nekadar Bina Vergisi Verecek? Yeni Tahrir Bittiktdenf Sonra Bina Vergileri Bir Miktar Artacak e"|!ttılıbu| Vilâyeti (15) kazasile hu.b“ senede (2) milyon liralık biu. vergisi ödemektedir. Yeni '“et.l lfhr'uindeı sonra bina kıy- Sri eskisine nazaren daha "lılu tespit edildiği için yeni ln."'. #sasına göre vergi alın- ,"ünşlılıııdığı zaman bugünkü &rtar in dörtte biri nispetinde ““Ğ?d' tahmin — edilmektedir. ilih.'. “rhk bu fazlalığı nazarı Büdüça, , Sarak evviki gün mal le Tahrir komisyonu İstanbulun yeni binalarından Iki apartıman reislerinin iştirak ettiği bir ko- misyonda tahririn 933 senesine kadar bitirilmesi esaslarını tespit etmiştir. Bunun için Eminönü mıntakası daha dört komisyonla takviye edilmiştir. Esasen Emin- önü Kaymakamlığı dahilinde tah- riri yapılmadık ancak Üüç dört mahalle kalmıştır. Bunlar gelecek seneye kadar bitirilecek ve 933 senesinden itibaren bina vergileri de yeni kıymetlere göre alua- çaktır. t çalışanlar tarafındaa çıkarılır, tes siri mahduttur, Alelhusus doğru düşünen bazı Bulgar gazeteleri dan arasıra mukabole gör- düğü için bu mahdut tesir Üze- tinde de durulmıyabilir. Binaena- leyhi Trakyanın iddialarını gülerek geçbiliriz. Türk dostluğuna ehem- miyet veren azlm ekseriyet tara- fından da ayni şekilde karşılan- masını bekliyebiliriz. Fakat sulh düşmanları tarafından yapılan ba- zı hareketler vardır ki lâkaydi ile telâkkisi caiz değildir ve iptidal mekteplerde — çocuklara komşu bir millet düşmanlığı - telkin et- miye çalışmak © hareketlerden birldir. Hükümetimizin —açtığı — sulh çığırında Bulgar kabinesinin bizi takip ettiği muhakkak olmak Tâzımdır ve bu sahada söylediği sözler ve yaptığı hareketler unu- tulmıyacak kadar yenidir, Bu - itibarla mektep kitaplar rında çocuklara Türk düşmanlı- ğının telkin edildiği Iddlası doğru ise bu fıkraların Bulgar Maari Nezareti Tetkik beyetinin gözünden kaçtığına ve hemen düzeltileceğine inanmak zarurldir. Bugün Sayfa İktisadi Müzakerat Yapılıyor Ankara, 10 (H'uuıl) - Hü- kümetimizle Macaristan, Çekoslo- vakya, Avusturya araşında iktısa- di müzakereler cereyan etmek- tedir. Söylendiğine göre İktısat Vekâleti bu müzakerelerde Türk Ahracatını -arttıracak bir noktai nazar takip ek[nelıte. bu memle- ketlerle olan ihracat ve ilhalât istatistiklerimizi göz önünde bu- hundurmaktadır. — Müzakerelerin hüsnü suretle neliceleneuği ümi- di kuvvetlidir. Eski Borçlar Müzakereleri Ankara, 9 — Pariste Düyunu Umumiye müzakeresile meşgul olan Saracoğlu Şükrü B.den hükü- ete malümat gelmiştir. Kondisine icap eden talimat verilmiştir. Anlaşıldığına göre hâmillerle teferruata ait müzakereler devam etmektedir. İtalyadan alınacak otuz milyonluk kredi meselesi de hal- ledilmek — özeredir, — ehemmiyet- siz ban cihetler etrafında mu- harebe cerevan etmektedir. ı.r>l':'_!_9(_,. ta S e e e O — T SA G İdare işleri telefonu: İstanbul — 20203 Fiati 8 kuruş a Dün şehrimize geldiğini haber verdiğimiz Başvakli İsmat Pş Heybelladada biraderlerinin köşklerine gitmişler, geceyi orada geçirmişlerdir. Başvekil Paşa cumartesi günü allesi İle birlikte Ankaraya döneceklerdir. Resmimiz dün Haydarpaşada alınmıştır. aa DiplomatlaraHükmâc;n GizliKuvvetler Meşhur Lort Kiçnerin Esrarlı Ölümü... Birçok İddialara Göre İngiliz Casusları- nın Tertip Ettikleri Bir Faciadır —9 Entelicens servisin muvaffa- kıyetle kullandığı ve hizmetinden büyük menfaatler temin etti; adamlardan biri de yüzbaşı Si ney Reiliydir. Sidne İngiliz hava teskilâtimın kendisine büyük ümitler bağladığı — bir gençti. Güzel ve asil bir İngiliz kızını sevdi, fakat genç kızın silesi tarafından yüz bulmadı, bu inkisarın tesirile Entelicens servisin hizmetine girdi. Rusyada birçok — vazifeler gördü. Gizli isim altinda Sovyet komiserler meclisine kadar nüfuz edebildi, iaanılmıyacak roller oynadı. Fa- kat son yaptıği seyahatte gizli hüviyeti anlaşıldı ve bir daha kendisinden bahsedilmedi. Ente- licens Servisin bu kurnar ve türetkâr fedaisi, sonradan anla- şildi ki, Sovyet Çekası tarafın- | Rusyadan Yazan: R. Boucard l Reiliy, | dan yakalanmış ve derhal kur- şuna dizilmiştir. * Railiy, harp içinde çok mühim raporlar gönderiyordu. Bir zaman geldi ki, (Deam Vi İnci sayfada ) Sidney I - Allah Bizi Nelerden Saklasın ? I — 2 Florinalı Nâzım Beyin traşından..

Bu sayıdan diğer sayfalar: