22 Haziran 1933 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 16

22 Haziran 1933 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Sayfa ME —— AMARKA AHARA ARAT ÇAP Yemeklerinizin NEFASETİNİ LEZZETİNİ Yalnız Ç APA MAR K A Baharatını kullanmakla temin edebilirsiniz. Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve ze mi halâtında büyük faide ve tesiri görülen FOSF ATLI ? Şark Malt Her eczanede satılır. kullanınız. HABERİNİZ VARMI? Asri Mobilya Meşheri Bütün malları üzerinde azami tenzilât pg Fırsattan istifade ediniz. İstanbul Rızapaşa yokuşu Mobilya Meşheri. Ahmet Fevzi, Telefon: 2340 ) KASIK BAĞLARI - TIBBİ KORSELER A. KIFIDES Beyoğlu: İstiklâl caddesi Posta sokağı No. 1. Tel 41429 İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: Sandığı namına birinci derecede kıymeti m Tahtakadı 24 numaralarla murakkam bir ipotekli YAN paşada Tahta: görülebileceği ünü saat 14 de satılacaktır. tarihine müsadif Perşembe günü yine saat 14 den lacak olan arttırmasında eyi sa 'ceğinden taliplerin muhammen kiymeti dı Vadi bağ ha e pey akçesini veya mil mili bir Büz kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lâzım du i iyeye te müştei aittir. (126) ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadarlarin ve irtifal hakkı sal kira bu haklarını ve hususile faiz ve masarife olan iddialarını, terihinden itibaren yirmi il BANİ: lerile Bi ik, aksi halde hakları tapu sicillerile s Emsaline faik surette inşa edilerek Ee yON POSTA. TAVİLZADE VAPURLARI Ayvalık ekspros Postası vapuru her Perşsmbe 16 de Sirkeci'den reketle Gelibolu, ganekkle ve Körfez tarikile birini a azimet ve avdet edec Dikkat: Cuma ini Edremit yol- cularını trene yetiştirir ve Ayvalık yoleularıni aynı güü akşamı Ayvalr Za Çıkarır; Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Yazmiyte Tarllsnde Mustafa biraderler. SADIKZADE BİRADERLER VAPURLARI akarya vapırı ISTANBUL -iZMIR SÜR'AT POSTASI ti seyahat 22 saattir. Her halta Cumartesi günü saat Galata rıhtimindan hareket, Pi nü İzmir'e müvasalat, Pazartesi hare- ketle Salı günü İstanbul'a avd £ Fazla tafsilât Mi pe ci same Gaz tesisatınızı yine doğruya size atideki fi Şirketine tevdi etmöniz alan icabın m fevkalâde eh- ir. Kullanıl i Yapraklarının cazip ve göz kamaştırıcı ini Haziran 22 MARMARANIN -PIRLANTASI BOMONTİNİN nezareti altında KIZKULESİ PAREI ve PLÂJI bire kadar her yarım köprüden ve Beşiktaş'tan Salacağa Konsomasyon 20 Taze buzlu küçük Eşik mizin cın e een > Ban; > (Tİ FIÇIL sofrüla, yo Büyüllere 20 çocuklara 10 kuruşti ali eri Tarif çamlık, Üygikhi sanatoryumdur. neş'e kaynağı bu “li ilik CUMA PAZAR müke: Sıhhat ve 6 Temmuz 933 Paj mbe günü saat 15 EM baren gece sabaha kadaı büyük ve mutanlan kır balosu ve mehtaplı cede orman tenezzühü

Her vapurun a vardır. (4813) çiftliğe m muntazam otobüsleri İlânları | | İstanbul Belediyesi m en ekmekleri lediye Zabıtası talimatnamesinin 377inci İnz bir nevi ekmek çıkarılacağından asker ta hariçte satılması memnu olduğu ilân olunur. (287 9) mm ml ai | HAYIRLI BiR HABER Dünyanın emsali olmıyan moşhur Souplex - Plat tine Tıraş bıçakları piyasamıza mr tir ve her atılır DİKKAT: Bıçağı saran kâğıdın “Filigran, Bop. yazılı olmasına dikkat ediniz. Ankara'da Balik caddesinde açılmıştır. Günde iki defa mieyel li çeşit malların teşhiri için sergi halinde İstanbul vE geri gönderilen mallar da kabul dim ektedir. An- karada aldani eşya satmak ve almak için yegâne yer a > m MÜZAYEDE SALONU'dur. Telefon : Ankara 2037 > (47 pudrası iz. mi Gü bösilmnili gibi üç mak- sadın husulüne iYi eder CREME SIMON (KREM SİMON) UMKAPI DENİZ HAMAMI açılmıştır. (4302) Beşiktaş İcra Mi keclilline Borçtan (o dolayı mahcuz arttırma İle satılacağından ların o gün ve saatte bazır buluna; memuruna müracaatları ilân olunur. 47 TI) İstanbul Uçüncü Icra memur- luğundan: Paraya çevrilmesi mukar. rer beş parça halı 24-6-933 te Sandal itenind. lestet k arttırma sure- tile satılacaktır. ni Bir (4787) » Or. A.KUTIEL öy'de Abdullah Efendi 1o- Yentma Gr ALE numaraya -TAŞINMİŞTIR, o lmadıkça sat bedelinin ppm hariç şi okadarda işbu maddenin ezkür ele: d Son Posta Matbaası | Emlâk ve Eytam Bankası İlânları | Emlâk Ve Eytam Bankasından Borçlarının müddetlerini uzattırmak için a 20 ma; mağ nn kadar vermiş olduğumuz —— gs "Meclisimiz. bu 30 la 1933 ve ari e etmiş olduğundan ri eğ M imizde haz e şartlar dairesinde muamele görmek talebinde bulunanların. 2 — Hesapları muntazam bulunmıyan rn he- Map intizama irca suretile temdit ettirmek arzusunda olanların. esapları muntazam Ml müstakrizlerimizden borç- larını temdit etimek istiyenleri 30 Siiri 1933 Tarihine kadar bankamız merkez ve şubelerine tabriren müra- caatta bulma bücekleri in olunur. te I Adalarda Taksitle Sallarık Mutena rsalar e Mebani Esas No. levkii ve nevi Temina 154 bakire nl ii 32 mükerrer kapı ve 188 20 ada ve 17 sel No. 1320 metro murabbaı bağ 6» ehimi yabil” y16 55 Büyükada Kamino 8 biğu 191 ada 13 parsel No.lı 125 51156 metro anal ski 294 Büyükada Meşrutiyet mahallesi Zühre sokağı zı kai 30 139 ada 6 parsel No. lı 571 metro murabbaı ars; 296 Büyükada e 15 kapı 64 ada 4 persel No. lı 225 e 5002 meti Dalyancı Koğuş ro murabbaı arsa 320 yükada a akal yi e ad e ve 20 10 ada 6 parsel No.lı 66 m. rabba 432 Büyükada ” Karanfil makalesi Pistil sok. . lap 107 30 ada 4 parsel No. lı ro murabbaı : 303 Heybeliada yolu 1-2-3 va ve 100 li 1 parsel 170 No. lı 5398 metro akıraılal 304 Heybeliada Tar yolu ii kane 09 ada a parsel No.lı 200 5905 metro raki Balâda muharrer Emlâk aci 8 taksitte tesviye edilmek şar- mize müracaatları. ket etmeleri aha fazla ln. almak - 1963 dosya aim müracaatları ilân olunur. Ekrem Neşriyat Müdürü: Halil Lütfi tile bilmüzayede satılacağından talipleri 27-6-933 Salı ve saat 16 da şubemi (148)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler