17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Ağustos — Türk-Rus Hududunda | Zilli Köprü SÖN POSTAY 0 Sayfa 15 50 Derecelik HÂRiKA RAKISI Demir Markara köprüsü ve ortasındaki hudut kapısı Iğdır ( Hususi ) — Iğdırda Türk - Rus hüdudu üzerinde Markara köprüsü denilen bir demir geçit vardır. Bu geçitin yarısı “Rusyaya, i—i.n" da Türkiyeye aittir ve geçitin tam ortasında bir kapı vardır. ududu geçeçek bir yolcu pasaport ve gümrük muamelesini ikmal ettirdikten sonra bu kapı açılmakta ve otomatik ziller çalınarak diğer taraftan yolcu geldiğinden haberdar edilmektedir. Hükümetimiz köprünün başında gayet büyük bir gümrük ambarı ettirmektedir. ve binası inşa İzmit Maçları İzmit (Hususi) — Cuma günü şehrimizde senenin en mühim spor temasları yapılmıştır. Birinci maç 932 Kocaeli mıntakası şam- piyonu Adapazarı İdman Yurdu ile İzmit İdman Yurdu arasında idi. Yeni yapılmakta olan mınta- ka sahası çok kalabalıktı. Seyir- ciler 2 bin kişiden ziyade idi, Rüzgârları lehlerine alan İz- mitliler ilk akınla beraber hâki- miyeti ele aldılar. Bu suretle bi- rinci devrede iki gol atarak oyu- nun yarısını 2- 0 bitirdiler. İkinci haftayım — başlarken İzmit — takımı yine — vaziyete hâkim, canlı, istekli oyunlarile devrenin ortalarına kadar uzamış ve bu sırada Üçüncü gollerini yapmışlardır. Oyunun bitmesine on beş da- kika kala, İzmitlilerin iki kıymetli oyuncusunun sakatlanarak çıkma- sından — istifade eden Adalılar ikinci ve —müteakiben üçüncü gollerini yaparak — beraberliği elde etmişlerdir. İkinci maç Ada Gençlerbirliği Andifli Gençleri- * N . nin Seyahati Andifili (Hüsusi) — — Klübü- müz Fethiyede Ege gençler bir- liği klübü ile iki maç yapmak üzere bugün deniz yoluyle hare- ket etmiştir. Kafilemiz 16 kişiliktir. Komşuğ bir klüple yapacağımız iki maçı - dikkatle bekliyoruz. Gençler birliği kiübümüz her gün eksersizlerine devam ediyor. Kalileye doktor. Ferruh Niyazi Bey baş <" Ce Bandırma ... «.Xa Şampiyan- luğu Yarım Kaldı Bandırma, ( Hususi ) — Bu senekiğlik maçlarında ihtilâf zühur ettiğinden netice hasıl olmamış- tır. Öğrendiğime göre mıntaka heyeti bu seneki İik maçlarını yarıda bırakmış ve feshine karar vermiştir. Maçlara devam edilmiş olsaydı Gönenliler şampiyonluğu kazanacaklardı. ——— M Z ile İzmit İttihatspor arasında idi. Her iki takımın canlı, ahenkli oyunu neticesinde bu maçta 1-le beraberlikle bitmiştir. Türkiye Ziraat Bankasından: Bankamızın mühtelif servislerinde istihdam edilmek üzer yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi memurlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlarından olmak üzere bilmusabaka sekiz memur alınacaktır. Musabaka imtihanı Ankara ve İstanbulda 29 Ağustos 1933 tarihine müsadif salı günü saat dokuzda yapılacaktır. İmtihan programı ve sair şartları havi — | anbul ve İzmir Ziraat Bankalarından teda- | izahname Ankara ve İst rik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikaları bir mektupla —| beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin İstannbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet akşamına kadar göndermek etmiş bulunmalıdırlar. Müdürlüğüne veya 23 Ağustos 933 veya bizzat vermek suretile müracaat “3920,, Gümrük Muhaf—aza Ünük Kuman- danlığı İstanbul Satınalma Komis- yonundan: 1 — Galata yolcu salonundaki - tamirat ve tadilât pazarlıkla yaptırılacaktır. 2 — Pazarlık Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satın- ahna Komisyonunda yapılacaktır. 3 — Pazarlık 24/8/933 tarihine rastlıyan saat 14 tedir. perşembe günü 4 — Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce yapmış ve Ticaret Oc- undan birinde mukayyet bulunmuş olduklarını veyahut inşaatta sali' iyeti fenniyeyi haiz mühendis veya mimar olmaları veya mü- hendis ve mimar istihdam edeceklerini Noterlikçe musaddak vesa- ikle ispat eylemeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz istekliler iğreti gü- venmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. $ — Şartname ve projeler komisyonda hergün görülebilir. “3976,, - fiçılarda — DİNLENDİRİLMİŞTİR. (5496) İstanbul 1 inci Miâs memur- fuğundan: Kurtaluşta Fethibey sok * ğında oturmakta ve büyük çarşıda Vu hacıhanı sokağında 8 numarada sa: tçi- Hkle meşgul bulunmakta olan İstepan Benkiyan Efendi iflâe etmiş ve illâsı bugünden itibaren açılıp tasfiyınin adi şekilde yapılmasına karar. verilmiş oldu- Bundan (D — Müflisten “alacağı olanların ve istihkak iddiasında bulunduların slacak- larını ve istihkaklarını ilündan bir n3 içinde 1 inci İfâs dairesine yelerek kaydettirmeleri ve delillerini ( senet *e defter hulâsaları ve saire ) asıl veya musaddak suretlerini tevdi ey'emeleri, 2 — Hilâfma hareket cezal mesul yet müstelzim olmak üzere müflisin borç'u- larının aymı müddet içinde kendilerini, ve borçlarını bildirmeleri. 8 — Müflisin mallarını her ne gifatla olursa ellerinde bulunduranların o mallar üz rindeki haklan malıfaz- kalmak - şartile bunları aynı müddet iç tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul | Müzoretleri bulunmadıkça cezai mesu- liyete uğriyscakları ve ruçhan hakla- rından mahrum kalacakları. 4 — 26-8-933 tarihine müsadif Cumartesi günü aaat 13 te alacaklıların ilk içtimaa şelmeleri ve müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu tekeffül edin eair kimselerin toplanmada bulunmiya hakları olduğu ilfm olunur. (6440) Bi P vi D A, KUTİEL Karaköy, Taopçular caddesi No. 33 (5936) dizi doadet ve Refaha : “ kavuyturor j A . . . ge .. Y ce İnkılâp Liseleri Müdürlüğünden: Bakalorya ve sımıf ikmal imtihanlarına Eylülün ikinci Cumartesi günün- den itibaren başlanacağı talebelerimizin malümu olmak üzere ilân olunur.(6459) TUÜDKWYE - ZARARAT BANKASI BiRiKT iREN RAHAT-EDER

Bu sayıdan diğer sayfalar: