17 Ağustos 1933 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

17 Ağustos 1933 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Loyll - Nohırl - Kıx * Erkek imxıı.ıuı ı.isnı.nni Ana - İlk -Orta ve Lise sınıfları Müessisi: NEBİ ZADE HAMDİ Kayit ve kabul muamelesine başlamıştır. Resimi mekteplere muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim heyetine maliktir. Ecnebi lisam tedrisatına ilk kısmın son iki sınıfından başlanır. Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. Cumadan mada hergün saat 14 ile 14 arasında müracaat olunabilir. Cağaloğlu Yanık Saraylar caddesi 4, uw SON POSTA Aguık 3 17 bi Deniz Yolları İşletmesi ACENTALARI Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telelon: 22740 MERSİN POSTASI ANAFARTA vapuru 18/8/933 Cuma günü saat 10 da İdare rıhtımından kalkar. Gelibolu ve ” Kuş- adası'na yalnız dönüşte uğ- rar. “4164,, CAPAMARKA müstahzaratı BAHARAT BBeR;EiC; BEKBNeâlnaAi'TEN YİDİR Mahmut Cevat ECZANESİ NAİM VAPUR İDARESİ izmir sür'at postası ADANAN vapuru Perşembe günü Baat tam 18 de Doğru İZMİRE “"ğ'*î* Tatsilât için Galatâ, Gün yısında Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görülen FOSFATLI Şark Malt HULÂSASI kullaninız.. Her eczanede satılır. Tel 4ıou- 634 Yemeklerinizin . NEFASETİNİ A SADIKZADE BiRADERLER ve Nİ 7 VAPURLARI LEZZETİNi İzmir sürat postası Yalnız ÇAPAMARKA Baharatını Sakarya YARIA kuHanmakla temin edebilirsiniz. Her Cumartesi günü VAA TÜK AT — nn TÜRK KADIN BİRLİĞİ Himaye ve mürakabesinde KIZ TALEBE YURDU (6832) Şehzadebaşında açılıyor z Üniversiteye devam edecek hanımlar Cağaloğlunda Türk Kadın Birliğine tahriren müracaatle yer tutmalıdırlar. hareket eder. Fazla tafsilât için Sirkeci Mey- menet Hanı altında acentalığa mü- racaat. — Telefon : 22134, wıu-—ı wıı TRGINNO MAŞITTIMA (TAŞLANA- SITMAR Adalar Belediyesi Şubesinden : Büyükada'da Altınordu cadde- sinde Delaplâj oteli bahçesi ittisalinde deniz kenarında vaki 389 metre murabbaı ârsa bir sene müddetle ve açık arttırma ile- kira- ya verilecektir. Talip olanların 7 Eylül 933 Perşembe günü saat 16 yı kadar daire encümenine müracaatları ilân olunur. *4184,, - ACENTE Listanymrza gölmkel' hekdlöndn vağarlar ASSİRİA vapuru 90 Ağustos Pazar (Köstence, Varna ve Burgaz ) dan STELLA DİTALYA vapuru 20 A- gustos Pazar ( İtalya ve Yunanistan) dan BULGARİA vapuru 29 Ağustos Salı (ÖOdesa, Köstence Varna ve Burgaz) dan Limanımızdan gidecek vapurlar vapuru 20 Ağustos Pazar olmak Brendizi, Ağastos Çar- Kiralık köşki Fevkalâde manzara -Her türlü esbabı İstirahati cami Yakacıkta ayazma caddesinde CIHAN Oteil ittisalinde 4 yatak odası, istiyenler Dünyanın en ucüz ve en iyi emmniyet usturaları bütün cihanda maruf olan BHAVEX firması tarafından yapıl- mıştır. Fiat almak ve acente olmek istiyenlerin şu adrese müracaatları SHAVEx Company, 40 Blenhelm Road. Londres, No, 19. Angleterre z, Vuraa, Köstence, Su- bir büyük salon, alafran- İbraile ) || ga banyo, Ofis ve mut- Şimali, Cenubi ve faktan ibaret kâglr mü- e Avusturalya, Yeni Zelan caddet bir KÖŞK maa ark için doğru bilet verir. “ İTA BAHÇE Müracaat: v.k'ı cıkta bakkal MEHMET KÂMİiL Efendiye. Tolefon Kârtal 7 ., (615s EN EYİ ARKADAŞIMIZ: KUMBARADIR T OSMEEE N ST O TAŞZKAMEA MAT Z UK GKT SOGACME LO Karaciğer-Mide - Barsak, Taş, Kum hastalıklarının kat'i tedavisi içi. TUZLA iÇMELERİ En son konforlu yeni otel - pansiyon - lokanta - plâj B| e Bıhtım hanında (Lloyd Tricstino ) bi 'e Telefi 870 — yahut Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da | Cinlatasaray'da sabık Selânik bonmar- ALMANAĞI Haydarpaşaya giden Vvapurların trenleri ve Cumalari ilâveten aıbıh7ı ' şesi binasmdaki yazıhanelerine, Tele- B u Çıktı. Her kitapçıda bulunur. vapurunun' treni İÇMe membalarına kudar gider gelirler, fon: 42490 Sahibi: Ali Ekrem Fiatı 1 hiradır. Neşriyat- Müdürü: Hzlil Lütfi vapur. kumpanyasının lüks — vapurile Matbuat Cemiyeti tarafından tertip edilen 1933 MATBUAT muhtelit servis. Hler nevi tafsilât için Galatada Mer. Istanbul Ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Annnım Şirketinden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az B olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba $ İ tedüm çağarda Kristal Toz Şekerin v 3E6,75 SandıktaKüp Şekerin vesı BO,DO verıstr. | $ Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. $ Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına $i sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş İira tenzilâttan istifade ederler. Adres: İstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 - 30 Telgraf adresi :İstanbu]ı Şeker Telefon No. 24470.

Bu sayıdan diğer sayfalar: