15 Nisan 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 3

15 Nisan 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Mündericatın pr” çoklu- undan tir. dercedilememiş- ! Gazi Hz. | Edremit Ve Çanakkalede Büyük Reisimiz Her Ta- raftaCoşkun, Candan Teza- hurat İle Selamlanıyorlar Edremit, 14 (A. A.) — Reisi- cümbur Ez. Ayvalıktan sonra Gömeç ve Burhaniyeden geçerek saat 20,40 da Edremide muva- salat buyurdular. Yollar, halâs- kânnı alkışıyan köylülerle dolu idi. Gazi bz. pek büyük tezahü- ratla (o karşılandıkları o Gömeçte ilkmektebe, her tarafı taklar ve meşe dalları ile donatılıp bütün halkı sokaklara dökülmüş olan Burhaniyede de hükümet kona- ğına indiler, halkı selâmladılar ve hatırlarını sordular, Edremitte vakit geç olmasma rağmen halk, caddeleri dolduru- or, Candan elen Oo mej vkzeleri etrafı iletiş or, kalpleri heyecanla taşan Edremit Ballı büyük misafiri karşılıyorlardı. Şehirde muhtelif taklar yapıl- mış, binalar elektriki, donatıl- mıştır. Reisicümhur Hz. evvelâ Bele- diye dairesini teşrif ettiler, Biraz sonra ikametlerine tahsis edilen binaya geldiler. Binanın önünde halkın coşkun tezahüratı uzun müddet devam etti. Akşam ye- meği askeri mahfelde yenildi. Reisicümhur Hz. bu geceyi bura- da geçireceklerdr, Çanakkale, 14 (A.A) — Dün geceyi Edremitte geçiren Reisi- cümhur Hz. bugün saat 10 da oradan hareket etmişler, Ayvacık ve Ezineye uğrıyarak saat 19 da Çanakkaleyi teşrif buyurmuşlardır. yel ves. uzak mesafe- ei ütün köyler halkı çocuk- ları ile beraber kâm'len yollara inerek muhteif yerlerde bayrak- la ve yeşilliklerle süslü birçok taklar yapmışlar ve çok coşkun tezahüratta bulunmuşlardır. Ayvacıktaki tezahürat fevkalâde oldu. Gazi Hz. otomobillerinden inip halkı seli mladılar. Ezine halkı şehirlerini çok güzel donatmışlar istikbal için şehrin haricine Şitap etmişlerdir. | aa br Hz. otomobilden uzun müddet yaya yürü- düler. Neş'e ve Biyacan içinde bulunan halkın batırlarını sor- dular. Büyük bir alkış tufanı içinde otomobillerine binerek yollarına devam ettiler. Çanakkalede yapı- lan istikbal merasim; pek azt- metli idi. Vilâyet memurini, mektepler, izciler, sporcular ; kadın erkek bütün halk burada da j şehrin haricine çıkmışlardır. Gazi Hz, hizalarına gelince "bır set kütle yerlerinden oynadı, Kabı” : z pler- deki sevgi duyguları taştı, “Yy, sadaları etrafı inletmiye e Gazi Hz. halkın önünden olarak geçtiler. 271 Hepsine hatırlarını: sorarak il. tifat buyurduktan sonra otomo- billerine (Obinerek © ikametlerine tahsis kılınan vali konağını teşrif ettiler, Şehir baştan başa donan- mıştır, Her taraf şenlik içindedir. sisicümhur Hz, bugün de azı kıtaatı teftiş ettiler ve tesi “© ettikleri bazı kıl'aların tat- vi katında bulundular, Bu deverin her zaman u € mn Uyamk devlerin uyanık olmazile mümkündür, SON' POSTA BM Bu Devleri Uyandırınız o.ması İâzım, memleketin kurtulması, müüdehar kuvvetlere sahip tu Bu devleri uyandırınız. SON TELGRAF HABERLERİ Millet Meclisinde Hararetli Ve Münakaşalı Bir Celse.. Ankara 15 (Hususi) — Millet Meclisinin dünkü © toplantısında hararetli görüşmeler ve münaka- ni oldu. Evvelâ Ziraat Vekili uhlis Bey, ağaçlara ili olan haşarat ile yapılan mücade- leye dair verilen bir takrire cevap olarak etraflı izahat verdi. Müteakiben bina vergisi ka- nununun değişlirilmiş olan 3üncü maddesine ait Jâyıhanım o müzake- resine geçildi. Bu sırada Hüsnü y (İzmir) vatandaşların öde- 4 ve Türk San'atı Sovyet Rusyadan Çok Takdirkâ' “ir Seş d Moskova, 14 (Tass.) — Novyi r isminde edebiyat ve san'at mecmuasında, Maarif komiserinin refii tarafından o Türkiyed a yede taki, reket'eri hakkında çok ei âr tahil ve cümleleri ihti- a eden bir makale meşredilmiş- he, Makale sah:bi, İstanbulda cüm- *yet devrinde vücude getiri'miş ni elerden bahsederek al ürkiyede milli kurtu- laş harek i ya ıslâhat mimari, Beielire dağ resim dahil olduğ san'atların or halde bütün inkişafına müsait tır.Modern Türk ea Yaratmış. modası geçmiş mevzuları ğı laci mış, milli mevzular çizmi lamıştır.,, vi Türk Talebe Birli grede gayet dikkate meşgul olacak gençler, szayı bir içtimaa day, i l et ediyorlar, birkaç kişi icabet ediyor ve masının sebebini soruyor, Kooperatif teşkiline memur bir veriyor, ve: İSTER İNAN ğinin Cuma günkü aktettiği kon- iğ, şayan bir nokta tebarüz etti, #lik bir kooperatif teşkiline karar vermiştir, Bu » gözetelere ilân veriyor, tabii bir slamayor. e sey. yapılamıy: osğrede aza, kooperatifin şimdiye kadar yapılma- me kabiliyetlerile ve adelet mef- humile telifi mümkün olmayan kanunları doğru bulmadığını, Tet getirmiyen yerlerden vergi alin- maması, 10 bin liralık mobilye ve 5000 liralık otomobil sahip- lerinden vergi alınmadığı balde ufak bir mesken sahibinden ver- gi istenmesinin hiç doğru ok madığını, herşeyden evvel gümrük himayesine | sığınarak bunu İstiş- mar edenlerden vergi alınması Parlamentolar Birliği

Senelik Toplantı Eylülde Şehrimizde Yapılacak Cenevre 14 (A. A. Hususi) — Beynelmilel parlâmentolar birliği konseyi senelik toplantısında işsiz- lik, mesai saatleri ve silâhların bırakılması işlerile meşgul ok muştur. Konseydeki murahhasla- rımiz. Fazıl Ahmet ve Nâzım İz- zet Beyler de bu hususta noktai mazarlarımızı müdafaa etmişlerdir. Birlik bundan sonraki senelik toplantısını 24 eylülde İstanbulda yapmıya karar vermiştir. Bir Cinayet Mercanda Ali Paşa hanında oturan halıcı Muhiddin isminde birisi, aralarında çıkan bir kavga — — — — üzerine kunduracı İbrahim Ef, nin e mm İSTER İNAN İSTER gelmedi, diyor. Bu davete ancak ları itiraf hanım kız izahat yeni Bunun üzerine azadan bir kısmı: — Biz gezete okumuyoruz, haberdar olamadık, lar. ”iemleket işlerile alâkadar olduklarını iddia eden, haftalık mecmualarında memleket işlerine bararetli sütunlar tahsis eden ve Üniversite talebesinden mürek- kep bulunan bir teşekkülün azası, gazete okumadık. ederlerse, artik o memlekette lâzım geldiğini söyledi. Sonra Maliye Vekili vererek dedi ki: “ -— Hüsnü Bey kanunun esa- sına değil muafiyet haddine itiraz ediyor. Esas hakkındaki esbabı mucibe ne ise muafiyet hakkın- daki esbâbı muc'be de aynidir.,, Neticede Hüsnü Beyin, bu lâyıhanın encümene iadesi hak- kındaki takriri reddedilerek lâ- yıha kabul olundu. Filo Kumandanı Amiral Hayime Ankara- brimize Döndü dan 5e 15 (Hususi) — Dün buraya gelen Japon filosu kaman- danı Amiral Hayime Hariciye ve Mili Müdafaa Vekillerimizle, bü- yük Erkâmharbiye Reisimiz Müşir Fevzi Paşa Hazretlerini ziyaret etti. Öğleden sonra da Hariciye Vekili tarafından şereflerine bir ziyafet verildi. Amiral cerapları ikindiye doğru Meclis reisimizle Başvekilimiz Paşayı ziyaret etti. Akşamdan ( İstanbula ( hareket ettiler, (Jopon Bahriye'ileriala şehrimizdeki ge- zintilerine ai tafsl At ve resimler 9 uncu Sayfamızdadı) cevap karnına bıçak saplanmış, pi ai surette ( yaralamıştır. Muhiddin Efendi kaçmak isterken tutul muştur. İNANMA! — Gazetelerle ilân ettik, Arkadaşları çağırdık kimse" gazete İSTER İNANMA! , edilmiş Sözün Kısası Türkçe Konuşmıyan Türkler A.E Cuma günü bir dostu ziyaret için (Pendik) e gitmiştim: — İstasyon caddesini takip ediniz, sahile çıkacaksınız. Sağa sapınız, birinci sokağa giriniz. Önü bahçeli küçük bir ev görür- sünüz, demişlerdi. Fakat O göremeyince adresi Karşıma ilk çıkan zata sordum, Garip bir türkçe ile cevap verdi. Köşeyi dönüyordum, karşıma kadınlı erkekli bir grup çıktı, Ve kulağıma yabancı bir lisan geldi, o zaman hatırladım ki, «Pendik» e Girit muhacirleri iskân edilmiştir. Bunların arasında konuşulan lisan rumcadır. Bir meslektaştan öğrendim: “ Butsa ,da “Uludağ,,ın bir kenarında, (93) mubarebesini mü- teakıp Kafkasyadan hicret etmiş vatandaşlarla meskün bir köy vardır. İçne girdiğiniz zaman kulaklarımza gürcü lisanı gelir. z Ankara civarında va a ayni vaziyetle karşılaşısınız. Orada da öyle bir köy vardır ki içinde yalnız kürtçe konuşulur. “ Pendik ,, te oturan (Girit)li, Bursanın Uludağına yerleşen (Kaf- kaslı, ( Haymana )da çift süren reçber benim kadar Türktür, damarlarında kanımı taşır. Kalbi ayni bisle çarpar. Fakat yanımda başka bir dille koma işittiğim zaman onu | ve kendimi ona yabancı hissetmek- ten nefsimi alıkoyamam, içimde zursuzluk hissederim. > Eş a gelen haberlere bakılırsa Dahiliye Vekâleti Türk harsı bakımından göze çarpan bu gayritabiilikleri kaldırmıya karar vermiştir. Bu maksatla bir kanun lâyihası hazırlamaktadır. Bu lâ yiha ile memleket dahilinde Türk harsına mensubiyet itibarile nüfus kesafetinin tanzim ve tevzini için İcra Vekilleri Hayetine salâhiyet verilecektir. İcra Vekilleri Heyeti de bu salâhiyelini (o memleketi üç mıntakaya ayırmak suretile kullanacaktır. Birinci mıntaka, Türk harsına mensup nüfusun tekâsüfü matlup olan, ikincisi Türk harsına tem- sili matlap nüfusun nakil ve iskânına tahsis edilen, üçüncüsü iktisadi, harsi ve askeri sebepler ile iskân ve ikameti yasak edilen halel ibâret olacaktır. , zün kısas: Türkçe kon mıyan Türkleri Bim halinde bir noktaya iskân etmek suretile asırlardanberi yapmakta olduğu- muz hatanın tamirine başlana- caktır. Mahkeme Dosyası- nı Satıyormuş! Bir Zabıt Kâtibi Yakalandı Ve Tevkif Edildi Asliye 3üncü ceza zabıt kâ- tiplerinden Cemil E£., bazı suçlülar ra ait bir dosyayı satmak teşeb- büsünde bı suçu ile maz- nun olarak dün tevkif edilmiştir. Müddeiumumilik ei ya ahkikata göre Cemil Efen- ari desyeyi ( suçlulara sat- mak üzere 50 liraya pazarlık etmiş ve uyuşulmuştur. Dosya, suçlulara satıldıktan sonra hepsi- nin buzurunda imha edileceği de öğrenilmiştir. Fakat yapılan bir ibbar üzerine Cemil Efendi takip ve elindeki dosya ile suçluların olurduğu apartımana girmek üzere iken yakalanmıştır. Hakkındaki tevkif kararım Sul- tanahmet Sulh hâkimliği vermiştir. Zelzele Oldu Bâlıkesir, 15 (Hususi) — Dün bir zelzele oldu, Akhisar ve Bandırma havalisinde de duyuldu.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler