20 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 12

20 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman Han, Telefon: 22925 İzmir ve Mersin Sür'at Yolu SADIKZADE 'i? Cuma günü saat 11 de Sirkeci rıhtımindan kalkarak doğru İZMİR, Antalya, Mersine gidecek. Dönüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye uğrayacaktır. İzmir Sür'at Yolu SAKAR YA vapuru Her Perşembe szücü saat 16 da Galata rıhtımından kak kacak doğru İzmire gidecektir. Bu vapür HER PAZAR günü saat 16'da İzmirden kalkıp doğru İstanbula gelecektir. Karabigî Yolu Her GUMARTESi, ÇARŞAMBA günleri sant 20 de Topbane rıhtı- “mindan bir vapur kalkar., Gidiş ve “dönüşte mutat Iskelelere uğrar. İZMİT YOLU Yaz Tarifesi Pazartesi gününden maada her gün bir vapur Cuma ve Sah günleri saat 9 da diğer günlür saat 18.90ta Tophane rıhtımından kalkacaktır. Ergeç bir Soğutma tertibatını satın alacaksınız. Fakat hangisini ? fMmubayaa etmezden evvel iyi düşünmüş iseniz “Frigidalre" karar vereceksiniz. Zira "Frigidaire", elektrik istihlâk Teri Kesmek Zaraklıdır ... t:ıurındı elde edilen iktisat dolayisile en az pahalısı olmakla #aber azami randöman verecek yegâne tertibattır. Frigidaire” in 18 senelik bif teçrübesi vardır. Şimdiye kadar 600,000 adedi satılmıştir, Yafıl her bangi diğer bir markaya ) 1000,000 fazla; BOURLA BİRADERLER ve S“ OTOMATİK ELEKTRİK SOĞUTMA TERTİBATI Coneral ——— — HD .. Bu yeni usulü hemen Her iki —4*—* parmak uçla- ıvl rile çene orta- - | sından — başlayıp, | şakaklara doğru $ gitmek üzere a- şağıdan yukarıya doğru hafifçe ma- saj yapınız. elin Bu yeni masaj usulile en iyi neti- celer ölde etmek için, “cilt gıdası pembe renkli Tokalon kremi,, nden başka bir krema kullanmamak şartile, yukarıda tarif ettiğimiz hareketleri birkaç defa tekrarlayınız. Bu krema- Motora Mamulâtı Bülsmi ilk ve yalınız kendisi taşımıştır Burundan baş- hyarak, — göz kapaklarının üzerinden geçmek ve şakaklara doğ- ru gitmek Üzere, her iki elin par- mak uçlarını dışa- rıya doğru hafifçe hareket ettiriniz. da “Biocel,, denilen ve Viyana Ünl- yersitesinden Prof. Dr. Stejakalin hu- susf formülüne tevfikan genç hayvan- lardan istihsal edilen bir madde var- dır. Bu madde sayesinde, ihtiyar ve solmuş bir cilt süratle genişleşir, bu- bu akşam tecrübe ediniz; derhal 10 yaş daha genç görünürsünüz. Alnın ortasın- dan başlamak üzere, ber iki

elinizin parmak uç- larını, dairevi bir hareketle aşağıdan yukarıya ve içten dışa doğru hare- ettiriniz, ruşuklukları giderir, yüzün çökmüş ciltleri kuvvetlenip — sıklaşır. Hemen bu akşam “cilt gıdası pembe renkli Tokalon kremi ile bu yeni usulü tecrübe ediniz ve parlak neticelerlini gözünüzle görünür. Sakın bir takım terkibi meçhul ilâçlarla terinizi kesmeğe kalkışmayınız. SÜDORONO KAT'iYYEN TERi KESMEZ, Sadece mecrasını değiştirir... Ondan dolayı da hiçbir zararı dokunmaksızın, vücudün - terlik yen herhangi bir uzvu üzerine sürülebilir. istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 87,000 adet günlük yumurta Heybeliada Sanatoryomuna 1934 mali senesi için lüzumu olan 87,000 adet günlük yumurta olbaptaki şartnamesi veçhile ve 17 Temmuz 934 Salı günü saat 14 te kapalı zarf usülile ihale edilmek üzere münakssaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. *3339,, TESVİYECİ ve DEMİRCİ USTA ve AMELE ARANIYOR. Birkeci, Ebüssuut caddesinde Karyola tabrikasına müracaat. İstanbul ikinci ticaret mah- kemesinden: İstanbulda barnatan hanında 6 numarada mukim Mihael Çikvaşvili efendi tarafından mahkeme- ye müracaat edilerek Loid Triyestino vapur kumpaoyasının “Vienna,, vapu- rünün 18 inci soferile “T. T.,, marka ve 150 - 151 numaralı iki sandık yün ipliğiğe mütedair konşimentoyu zayi eylediğini beyan ve bu varakanın ip- tali zumnında müktazi morasimi kant- niyenin ifasını talep eylemiştir. Bina- enaleyh mezkür konşimentonun — har kimin yedinde ise 45 gün — zarfında mahkemeye — ibraz edilmesi ve aksi takdirde ticaret kanununun 638 inci maddesi — tarifatı dairesinde — iptaline karar verileceği ilân olunur. — (616) k disl KoT a DANTOL ; (Su, pasta, toz ve saburiğ Palinde gayet antiseptikye 1Mtifakae Kulu bir diş macunudüur2? Pastors tetebbuatr usulü, Üzeğ Ahzar edilmiş olup, diş etlarini kuvveğ dendirir ve bir kac güN zarfında, diğe vere fevkalâde bir beyazlık verlir? #Netesi tasfiyo attiği cihetle bühasg tütün kullananlara şayanı tavsiyadir, Ağizda 14tIf ve dövamlı bi gerine dik verir, DANTOL ( Başlıca Parfümartlardle ve DÜtün Bozanalarde satılır. TÜRKİYE için umumt deposu AZNAVUR MAHTUMLARI Bencibara Han ÜSTANBUR ' A.KUTİEL Karaköy Topçular caddesi No. 33 geee easesaNNNNEDLeLELESALESARnenesanEdAREEMEAceLEN UN Nzana Son Posta Matbaası aa aemarammeennın, Sahibiz Ali- Ekrem Neşriyat Müdürü: Tahir Zayl — Ailem Ayşe Fevziye, kızım Fatma Hamide, oğlum Süleyman Arif ile kendime ait nüfus kâğılları, evkafın 82 numaralı maaş cüzdanımı, askeri vesi- kamı, Haliç pasomu kaybettim, yenile- rini alacağımdan hükümleri yoktar. (11) Cezti Kasımpaşa camiişerifi müezsini Hatfır Muatafa — ea

Aynı gün çıkan diğer gazeteler