31 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 9

31 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İTTİHRAT v TERAKKİ — Her hakkı mahfuzdur — Beşinci Gelişi İttihatçıları Ürkütşnüştü Zatiâlinizin bu gizli cemi- Yetin başında bulunduğunuza dair bazı sözler deveran ediyor. Ha- hedanıpadişahiye mensup olmanız asebile sizi sıyaneti bir vazife âddediyorum. — Bu bir heticeye iktiran edinceye kadar Ktanbuldan biraz uzaklaşınız. Demişti.. Damat Salih Paşa v teklife yanaşmak şu tarafa dürsün, bilâkis Cemal Bey #iddetli bir münakaşaya girişmiş; &rtk tehditkâr bir vaziyet almak Mecburiyetini hisseden İstanbul Mohafızına : — Elinizden geleni yapmaktan geri kalmayınız. Ben şuradan Şuraya gitlmem. Diye sert bir cevap verdikten Sonra çıkıp sarayına — gitmişti. Salih Paşanın böyle pervasızça Cevap vermesi, Cemal Bey üze- menfi — bir husule getirmiş; artık komitacıların her işlerini yollarına koyarak icraata geçecekleri zamanın pek yaklaş- tığımı ihsas eylemişti. Buna binaen Maiyetindeki tarassut şebekesine, takibatın şiddetlendirilmesi hak- kında —sıkı emirler vermişti Gariptir ki tam o günlerde, - Mısırda bulunan - Kâmil Paşa da İstanbula gelmişti. Kâmil Paşanın birdenbire gelmesi Cemal beyin bütün kanaatlerini takviye etmiş.. Polis müdürü Azmi beyi muha- fızlığa çağırtarak: — İhtilâle hazırlananlar, işte Mmüstakbel sadırazamlarını getirt- tiler. Demek ki artık harekete geçecekler. Müşterek memurları- mızla Paşanın konağını derhal Mmuhafaza altına alalım, Hariçten gelenlerle görüşmesine mani ola- hm. Ve sonra da, hiç kimse ile ihtilât etmeden derhal Mısıra lıvdı—.ı etmesi için haber yollaya- him. Demişti... Bu karar derhal tat- bik edilmiş; Istanbul — muhafızlığı Yyaveri Hilmi Bey Kâmil Paşaya giderek Cemal Beyin (Hükümet namma) verdiği bu (karar) 1 pa- Şaya tebliğ etmişti. Kâmil Paşa, yaver Hilmi Beyi sekinetle dinle- Miş, ve sonra: — Hükümetin, hilâfı salâhiyet olarak ittihaz ettiği bu karara tâbi olmuya lüzum görmiyorum. Cevabını — vermişti... Paşanin bu makul ve mantıki cevabi, Cemal Beyi fena halde öfkeler- dirmiş, (konağın ne dahilden ha- rice ve ne de hariçten dahile hiç 'msenin girmesine müsaade edil- miyecek) derecede nezaret altına gazvürlei v NAaede e sensemasenacene, Na Son Posta iLÂN — FiATLARI mescle ile rinde tesir 1 — Gazetenin esas gazısile bir sütunun iki satırı bür (santim) sayılır. 2— Sayfasına göre bir sanli- mün ilân fiatı şunlardır: . ı*.—ı)lı,[.*lğ'ırli Son | sayla a 5 İyerler| sayfa | sayfa | 2 A & santimde — vasali vardır. yazılar göre 3 — Bir (8) kelime S— Ince ve kalın tatacakları — yere santimle ölçülür. v İ | abınmasını İ namına Kısım No. 13 Nasıl Doğdu ? Nasıl Yaşadı?.. llli Nasıl Ö!dıî.?’ 984 un Miısırdan İstanbula emreylemişti. Fakat bu emrin şiddetle tatbikma baş- lacır başlanmaz, İngiltere safareti ni (Fiç Moris), sefir Kâmil Paşayı ziyarele gelmişti... Fiç Moris, memurların mümanaatı karşısında bittabi ko- nağa girememiş ve Kâmil Paşa Aradan br baş terc görüşememişti. saat geçer geçmez - Mahmut ket — Paşa Cemal — Beyi arbiye Nezaretine — getirtmiş, Kâmil Paşa hakkında böyle bir muamele icra ettiğinden dolayı acı bir surette tekdir etmiş: — Şimdi size emrediyorum, | paşanın konağı etrafındaki taras- sut kuvvetini derhal kaldırınız ve paşayı serbest bırakınız. I»'m bur rada otursunlar, ister harice git- sinler... Söylediklerimi şimdi yap- malı. Aksi halde sana en ,Ş,Cdlt g ; ı | icra ederim. Benim başıma bir İngiliz vak'ası mı çı- karmak istiyorsu muameleyi Baş tercüma- klerini duysaydın, o ğın hatanın derecesini nın — söyled zaman ya anlardın Demişti. Cemal Bey, gözleri yaşla bu söz- lere — karşı dolu olarak: — Emredersiniz. Cevabını vermekten başka bir sözle mukabele edememişti. Cemal Bey, bu ağır vaziyet karşısında derhal istifa etmişse de kabul olunmamıştı, Ertesi gün de Mahmat Şevket Paşa kendisini Babiâliye celbederek bir gün evvel yaptığı seriçe muameleden dolayı gönlünü almak istediği zaman Ce- mal bey, bütün (ihtilâl tertibatını paşaya anlatmıştı.. Cemal beyin: (Arkası var) İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : Gümrüklere gelmiş Yugoslavya eşyaları sıraya konacakların: dan ellerinde beyannamesi olan tüccarların S Ağustos 934 taril kadar hemen gümrüklerine müracaatle beyannamelerini tesbit ve sıraya koymaları ve bu tarihten sonra vaki müracaatlarında sıra haklarından istifade edemiyecekleri ehemmiyetle ilân olunur. "*4293,, Silihal ve İçtimat Muavenet Vekâleti Hudut ve Sahiller Sıhhat U. Müdürlüğünden : Kapalı zarf asulile Istanbul Limamı Sahil Sıhhiye Merkezi - için 1000 ilâ 2000 teneke ve açık münakasa ile Çanakkale Merkezinde teslim edilmek üzere 400 teneke benzin — satın alınacaktır. Münakasa 11/Ağustos/934 Cumartesi günü şafl 14 ı_e Galatada Karamustafapaşa sokağında Istanbul Limanı Sa?ııl Sılıhı)'e Merke- zinde müteşekkil komisyonda yopılacağından isteyenlerin şartna- melerini görmek Üzeri e Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliğine veya mezkür Merkez Baştaba- betine müracaatları. *4012,, —İstanbul Zîraat Mekteği Alım Satım komisyonundan: Istanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 935 gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek, mevaddı müştcile ve hayvan yemi 21/8/934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usu- Kle mün: ya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak için hergün ve iştirak için de mezkür günde İstanbul Maarif Müdürlüğü — bina- sında Liseler Muhasebeciliği nezdindeki Komisyona müracaatları ve teminatı muvakkateli teklif vermeleri. Çorlu Asliye H. mahkeme- sinden: Çorlunun Velimeşe köyün den Tekirdağlı İbrahim oğlu Must! Vellmeşe köyünden İbrahim kızı Fat- adan aleyhinize açılan boşan- ma davası ilânen yapılan teb- ligala rağıne yen günde mah- kemeye gelmediğinizden bittalep hak- kınızda giyap kararı verilmiş ve mu- ma İa hakeme 14 e talik kılınmış ve hanenize gele- rek ikametgühınızı yevmü muayyende bildirmediğiniz takdirde — muhakeme gıyabınızda devam edeceği yevm ve vakti mezkürde Çorlu asliye hukuk mahkemesine gelmeniz tebliğ makamına kaim olmak — üzere ilân olunur.

Üsküdar İcra Dairesinden: | Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya ayfa. | çevrilmesi mukarrer bir adet patniyer marka kasanın S/3/934 tarihine müsadif pazar günü saat İl den 12 ye kadar Galatada Askirosyani Cenerali hanın. da 47 No. lu yazıhane Öncünde açık artlırma suretile satılacağından talip | olanların vakti muayyeninde hazır bulunacak memuruna müracaat etme- (519) leri ilân olunur. 30:9-984 pazar günü enat | cihetle | zarflarımı saate kadar (4136) mezkür Dnizyolları İŞLETMESİ leri 1 Karaköy Köprübı ç:l..nı:;“r? — Sirkeci Mühürdarıade Han Tel. 77740 Trabzon Yolu ERZUR"M vapuru 31 emmuz Salı 20 de Galata rihtimin- dan kalkacak. Gidişte Zongul- dak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun- lara ilâveten Sürmenco, Ordu'ya uğrayacaktır. “4236,, Ayvalık Yolu BANDIRMA — gPu | Ağustos Çarşamba 19 da Sirkecl rıhtımından kalkacaktır. *4300,, | leri aksi takdirde hakları tapu HEHZUS3 UY epdenjel A : PEYNIC BANKA KOMERÇİYALE iTALYANA 700,000,000 çesi 4, 580,000,000 Merkezi idare: MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde E oslovakya, ya, Romanya, — Bulguristan, ika Cemahiri Müttehidesi, i, Uruguay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afilyasyonlar ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ Gulata - Voyvoda caddesi Karaköy Palas ( Telef. 2641 231445 ) Şehir dahilindeki acenteler: İstanbulda: Alalemciyan hanında Telek 2821. Beyoğlunda: İstiklâl caddesi Tolel. 1046.Kampiyo dairesi Borsada Telet. 1718. İZMİRDE ŞUBE Üsküdar İcra Dairesinden: Tamamına yeminli üç ehlivukuf ta- rafından (3750) Lira kiymet - takdir olunan Kadıköyünde Osmanağa ma- hallesinde söğütlü çeşme sokağında atik 69, 67 cedit S9, S7 No. lu maa oda dükkânın tamamı 2280 No, lu kanuna tevfikan açık arttırmaya vaz edilmiştir. Satış peşindir. Müterakim vergi evkaf borçları ve tanzifat ve tenviriye ve rusumu dellâliye müş- teriyo aittir. — Müşterilerin — kıymeti muhammenenin & yedi buçuk betinde pey akçeleri vermeleri icap eder. Arttırma şartnamesi - 15-8-934 tarihine müsadif çarşamba günü di- vanhaneye talik edilecektir. Birinci arttırma 1-9.934 tarihine müsadif cu- martesi günü saat 14 den 16 ya ka- dar Üsküdar icra dairesinde yapıla- caktır. Arttırma bedeli kiymeti mu- hammenenin * 75 ini bulduğu tak- dirde üÜstünde bırakılır aksl takdirde en son arttırmaman taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek — 16-9-034 - tarihine müsadif pazar günü ayni saatte İcra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammönenin * 75 gini bulduğu takdirde Üstünde bırakılır aksi tak- dirde 2280 No. lu kanun mucibince muamele ifa edilecektir. 2004 No, lu icra ve iflâ« kanunu- nun 126 cı maddesi mucibince ipotek alacaklılarla diğer «lükadaranın ve irtifak hakkı sahiplörinin gayrı men- kul üzerindeki hakkları ve huzusiyle falz ve masarile dair olan iddlalarını evrakı müsbitelerile birlikt nihayet 20 gün zarfında icra dairesine bildirme- sici. satış hariç Hle sabit olmıyan alacaklılar bedelinin — paylaşmalarından TAHTA KURULAR KORKUNÇ birer kâbusturlar 4 ... Onları FLİT ile öldürünüz. bir » DU evden Ni ve ay nanda zararl diğer tay ölme, haşarat öldürücü & Kurularına karşı tosi Hırlar. Bunları öldürmek FLİT dört harfı FT tecarik ve asker at ediniz, Siyah kuşaklı rasimlı Barı tenekelöre © Onları musirren talep ediniz FLIT 8 ST istantek. Galatâ, Veyvota Han Me | dikk İstanbul ikinci icra memur- luğundamn: Mahcuz olup — paraya çevrilmesi mukarrer bulunan ve ta mamına yöminli eh'i vukuf tarafından | dört yüz otuz dokuz İira kıymet | takdir edilen Edirnekapıda Kâhriyel Atikalipaşa — mahallesinin Bahçıvan ; oğlu s#okağında alik 16 ve cedit 18 namara ile murakkam maabahçe bir bap hanenin tamamı 120 sehim itiba- rile 97,50 bissesi açık arttırmaya vazedilmiş olup 3/9/934 tarihine mü- sadif pazarlesi günü saat 14 den 16 ya kadar dalremizde açık arttır. | ması lera kılmacaktır. Arttırma bedeli mezkür gayri menkulün tamamına takdir edilen kıymet hasebile hizsei musibeye hesap edecek kiymetin * de 75 şini bulduğu takdirde mezkür gayri menkul bhissesi müşterisi üstün- de birakılacaktr. Aksi halde son arttıranın — teahhüdü baki kalmak Üzere 18/9/934 - tarihine münadif salı günü aat 14 dön 16 ya kadar keza dalremizde yapilacak —olan — ikincl arttırmasında — dahi arttrma bedeli kıymeti muhamıninenin $ de 75 şini bulmadığı surette satış 2280 numaralı kanun ahkâmına tevfikan geri bıra- kılacaktır. Arttırmaya — iştirak etmek isteyenlerin mezkür gayri menkulün kaymeti muhamminesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millt bir bankanın teminat mektubu- nu hamil bulunmaları Vâzumdır. Hak- tapu elçillerile sabit olmayar | ipotekdi alacaklılarla diğer alacaklıla- rin irtifak hakkı sahiplerinin bu hak- ve hususile faiz ve mesarife ları larını dair olan iddialarının ilân tarihindân itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bil- dirmeleri lâzımdır. Aksi halde hak- ları tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, vakıf İca- resi tanzifiye ve tenviriyeden müte- vollit belediye rusumu müşteriye aittir Daha fazla malümat almak isteyene leria 11/8/934 tarih kesin — görebilme: her. emizde den itibarı için di bulundurulacak olan arttırma 933.600 numaralı dosya- sında mevcut halli evsaf mesaha ve salresini havi açık şartaame: mezkürun vaziyet ve m görüp (1531) ve takdiri kiymet anlayabilecekleri ilân olunur. raporunu ilâs fikan mü- No, ilân (57) kalırlar alâkadaranın İera ve K. nun mevadı mahsusasına t bareket etmeleri ve daha - fazi lü k istiyenlerin 9 Tu dosyaya müracaat etmele olunur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler