8 Eylül 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

8 Eylül 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Begkozlular Şampiyon Oî:lular Dünkü Y Yüzme Müsabaka- larında Rekorlar Yapıldı Beş muhtelif fotoğrafını koy- duğumuz dünkü yüzme birinci- likleri, Moda banyosundaki yüzme havuzunda icra edilmiştir. Kalabalık bir seyirci kütlesi tarafından takip edilen yarışlar yeni Türkiye rekorları kazandır- Ması itibarile çok şayanı dikkat olmuştur. Neticeler şunlardır: 100 metre serbest erkekler: Galatasaraydan Orhan birinci 1,07,4, Galatasaraydan Halil ikin- ti, Fenerbahçeden Fuat üçüncü. 100 metre serbest hanımlar. Fenerbahçeden matmazel İola birinci 1,36, yeni bir Türkiye ve- Tekoru tesis etmiştir. İstanbul su #porları kulübünden Leylâ Âsım Turgul haaım ikinci olmumuştur. 400 metre serbest erkekler: Galatasaraydan Holil 5,45,9 birinci, Beykozdan Safvan ikinci, 200 metre kurbalama hanımlar: İstanbul su sporları kulübünden Leylâ Âsım Turgut hanım rakipsiz birinci, 200 metre kurbalama erkekler: 1Be N ';':duı İzzet 3,36 birinci, bıgç:ı;eıı O?m" ikinci, Fener- han ü Üçürcü, 100 metre kurbalama erkekler: Beykozdan Agâh 23,6 ile yeni bir Türkiye rekoru tesis etmiştir. Galatasaraydan — Orhan — ikinci, Beykozdan Niko üçüncü, 200 metre serbest erkekler; Galatasaraydan Halil 2,39,1 birinci, Beykozdan Safvan ikinci, Fenerbahçeden Fuat üçüncü. 4(” metre lCrbe" ha""nlır: Fenerfahçeden matmazel Lola 7,48 ile yeni bir Türkiye rekoru fesis etmiştir. İstanbul su sporları kulübünden Leylâ Asım Turgut hanım müsabakayı terketmiştir. 1500 metre serbest erkekler: Beykordan Safvan 29,55 ile yeni bir Türkiye rekeru tesis et- miştir. Beykozdan Mekin ikinci, Beykozdan Toma üçüncü. 4X100 bayrak yarışı: Suat, Cihat, Orhan, Halilden mürekkep — Galatasaray — ekibi 11,41,8 ile birinci, Beykoz ikinci. Puvan vaziyeti: Istanbul şampiyonluğunu tes- bit eden umumi puvan vaziyetine nazaran Beykoz 111 puvanla İs- tanbul şampiyonu olmuştur. Ga- latasaray 9i puvanla ikinci, Fe- nerbahçe 60 puvanla üçüncü olmuştur. Beykoz kulübü, Istanbul yüzme şampiyonluğu hedefine, oldukça uzun süren meşakkatli bir mesai devresinden sonra vasıl olmuştur. Bu —muvaffakıyetlerde — Beykoz yüzücüleri kadar kıymetli kaptan- ları İhsan ve Fahri Beylerin his- sesi vardır. Avrupa Şampiyonası Başlıyor Bu sene İtalyada Torino şeh- rinde icra edilecek olan Avrupa atletizm — birinciliklerine, bayrak yarışları hariç olarak, 351 - atlet iştirak edecektir. — Amerikalılar müstesna olarak bunların arasında dünyanın en meşhur - atletleri mevcuttur. Balkan milletleri ara- sında Yunanlılar Frangudis, Man- dikas, Yorgakopulos, Çukalas ve Yugoslavya — Krevs ile iştirak etmektedir. Müsabakalardan bilhassa 800, 1500 ve 5000 metrelerin pek hararetli olacağı tahmin edil- mektedir. Diyarıbekirde İddi- alı Bir Maç Nihayet Neticelendi Diyarıbekir, (Hususi) — Yıldız takımının 2-1 galip geldiğini ve Türkiye birincilik maçlarına İştk rak etmek üzere Antalyaya gide- ceğini yazmıştım. Ayspor, birgün sonra oynanan, yirmi dakikalık oyuna İtirarz etmiş ve meseleyi federasyondan sormuştu. — Fede- rasyon, böyle yirmi dakika oyun oynanması talimata mugayir oldu- ğgundan, tekrar edilmesini bildirmiş- tir. Cuma günü iki takım, aynı oyuncularla, karşılaştı ve bu sefer de 3-1 Ayspor galip geldi. Oyuna hakem Nafıa Fen Memuru Sezal Beyin Idaresinde başlandı. Bugün pek şiddetli oynanıyor- du; heyecan nlıbelın lıılı idi. Akınlar i dakikada Ayspor peni dıı sayısını kay- detti .Onuncu dakikada Ay kale- cisi topu tutarken kaleden biraz

içeri girdiğinden Yıldız. hesabına da bir sayı kaydoldu. Bu suretle haftayım beraberlikle bitti. Ikinci haftayımda Ayspor takımı bir sayı daha kaydetti. Geçen sefer galip gelen Yıldız * takımı - galibiyetini kaybetmemek için pek — xiyade çalışıyor fakat birtlirlü sayı çıka- ramıyordu. Ayspor penaltıdan bir sayı daha kaydetti ve neticede üçe karşı birle galip gelmiş oldu. Şimdilik bu oyun için hiçbir itiraz - sesi duyulmuyor, — Galip ta- kım Tayyare takımile de maç yapacaktır. Beşiktaş Birincili- ğe Hazırlanıyor Bugün Fenerbahbçe ve Şeref stadlarında futbol maçları - yapıl- mıştır. — Beşiktaşlılar, — yaklaşan Türkiye birinciliği İçin hazırlık olmak üzere Süleymaniye ile. bir maç yapmışlar Fınoılllııdı kendi Dünkü yüzme yarışlarından bir intiva e L İ:ııaîr_ Mümsase aA AA AAA AAA “ Müthiş Türk! ,, ereraara AAA Amerika'da Muvaffakiyet KazananBir Pehlivanımız Amerika'da Dinarlı Beyden aldığımız mektubu aşağıya koyuyoruz. Amerikada yapılan profesyo- nel güreşler, geçende Taksimde yapılanlara benzememektedir. Orada biribirine yakın kuvvette çok pehlivan bulunduğu için mü- sabakaların ekserisi ciddidir. Bu itibarla Nevyorktan gönderilen mektuptaki Dinarlı'nın muvaffa- kiyetlerine sevinebiliriz. * Efendim, Nevyork ( Hususi ) — Bundan sekiz ay evvel Nevyork gazete- lerinde; — Türkiyeden — Mehmet Yusuf —isminde bir pehlivanın Amerika topraklarına ayak bas- tığını işittizim zaman bilâihtiyar korkmuştum. — Çünkü — buranın yırtıcı ve çelik gibi pehlivanları karşısında Mehmedin fevkalâde hırpalanarak — mağlübiyetlere uğ- ratılacağını — ve Koca Yusufla Yusuf Hüseyinin biraktığı şöhre- tin de silineceğini acı acı düşün- müştüm. Dinarlının burada yaptığı ilk *müsabakalardan sonra ilk zanla- rımda nekadar yanıldığımı anla- dım. Ve bu değerli pehlivanımı- | zın gözlerim önünde cereyan eden muvaffakıyetlerini bildirmeyi bir vazife addettim. Dinarlı Mehmet buraya gel- diğinden beri Amerikanın muhte- lif şehirlerinde yetmişi mütecaviz maç yapmıştır. Kendisinin sikleti 100 — kiloyu geçmediği halde karşısına çıkan daha ağır rakip- lerin hepisini alt etmiştir. Bundan bir ay evvel de Trenton şerinde güzel güreşler yaptığı aşağıdaki Mehmedin gazetemize gönderdiği von fotoğrafı Nevyorkta bulunan M. Hamdi | mektapla bildirilen eski dünya — şampiyonlarından Strangler Lois'le yaparak rakibini 35 dakikada yendi. Bu galibiye- tinden sonra Amerikalılar Dinar- hya — “ Müthiş Türk ,, lâkabını taktılar. Dinarlı Mehmet geçen haf a Long Island şehrinin yazlık sta- dında 50,000 kişi önünde dünya- nın en baş pehlivanlarından addo- lunan Dik Shikat ismindeki Al- manla bir saat on iki dakikalık bir güreşten Ssonra beraberliği temin etti. Kendisi Yunanlı Cim Londosla tutuşmak istiyor fakat Yunanlı bilinemez — nedense — Dinarlının davetlerini kabul etmek istemiyor. Biz buradaki Türkler yüzümüzü güldüren Dinarlının galibiyetleri. nin devamını temenni ediyoruz. M. Hamdi Calata;a_ra?/lı lar Çanakkaleye Gidecekler Galatasaraylı kürakçiler, gele- cek ayın iptidasında tatbik edil- mek Üzere bir Marmara turu hazırlamaktadırlar, Galatasuraylı gençler iki ekip halinde Bebekten hareket edecekler, birinci -ekip Rumeli — sahilini takip ederek Çanakkaleye gidecek, ikinci ekip de Anadolu kıyılarından Çanak- kaleye giderek birinci ekiple bir- leşecektir. Marmaranın her iki kıyısındaki bütün uğrakları ziyaret edecek olan Galatasaraylı genç- ler Çanakkaleden vapurla Tstane bula döneceklerdir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler