7 Ekim 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

7 Ekim 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-— - Halkın Sesi Heybeli Faciası Ve Halk Matmarada evvelki gece vukua gelen — facıanın -elkânumumiye- deki akislerini dün göyle tesbit edebildik: Nureddin Bey (Kocamustafapaşa mahallebici çıkmazı 11) — Birde deniz közalırına karşı ne Liman idaresi, ne vapur şirketleri, ne de esas itibarile kaptanlır. — hazırlanmış — değillerdir. Dünkü facla, bu müşterek ihmalden doğmuştur. Liman idaresinin seri se- yirli en az yarım dürüne motörleri o'mal. Bunlar bilhzssa geceleri Li- manlarda ve Adzlar önünde bütün . Eğer dünkü kazıda kayıkta ve vapurda men'i müs>deme nizam- namesinin emrettiği tedbirler alınmış e'saydı bu facla doğmazdı. * Ahmet Remzi B. ( Heybelinda va- puru) — İşte kaza mahal inden geçi- yoruz. Heybelinda burau ile Maltepe Önünde fener arısındaki mesafe çok geniştir. Burada başka - bir gemi de demirlemiş deği', Daha önde, adanın tam şimalinde birçok gemiler demir- lemiş bu'unuyor. Kazayı yapan vapu- run kaptamının uyumuş olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü uyursa adanın önündeki 1520 gemiden birisine bin- dirmesi melhuzdur. Bence bülün kaba- hat motörde ve vepurda çarp şmayı menedecek tedbirlerin alınmamış - ol- masıdır. Haydi vapur motörü görme- miştir. Fakat motörcü koca vapuru görmüyor mu idi acaba. Tedvin edil- miş Ümza ve seyrisefer talimatname- leri vardır. Nökil vasıtalarımız. bu talimatnamelere riayet etseler bu ka- zalar azalır sanırım, — * Raşit bey (Heybelisda iakelesi) — Geçen gün Son Postada deniz kazala- rına karşı kayitsızlığımızdan — bahs- ediliyordu. Aradan — bir hafta geçmeden işte müthiş bir facia ol du. 33 kişi boğuldu. Saat 3,5 ol- duğu halde işte kurulanları Heybeli ada yolcu mevkiinin önünde hâlâ aç, Hlâçsız ve bakımsız Lekliyorlar, — titri- yorlar. İşte zavallının birisi mide ağrısından kıvranıyor. HAİA bir yar- dim müessesesi veyahut — Tzhlisiye müessesesi gelip hatırlarını sormadı. Tahlisiyemizi, liman İdaremizin kont- rol vastalarını küvvetlendirmek — ve deniz vasıtasını sıkı bir. mürakabede bulundurmak icap ediyor. Yoksa hayatarımızı Allaha siyanete hava- leden başka bir yapacağ'm'z yoktur. Yeni Bir İikmektep Maarif idaresi Kızıltoprakta yeni bir ilkmektep açmış ve bu mektebe (49) uncu — numarayı vermiştir. Diğer birçok ilkmek- teplerde yeniden (30) şube açık- mıştır. Maarifte Yeni Tayinler Maarif Vekâ'eti Yüksek Tedrisat Umumi Müdürü Hâmit Bey Galata- saray Lisesi tarih muallimliğ'ne t yin edi'mişt'r. Hâmit Bey'n yerine Yük- sek tedrisat Müdürlüğüne Salih Zeki Bey getirilmiştir. Orta Tedrisat Umu- mi Müdürü Hasan Âli Bey de dün Ankeradan ge'miştir. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: SON POSTA Otobüsçüler Anlaşamadılar Halkın Lehine Çalışalım Derken Bir Kısmı Kendi Kazançlarını Düşündüler Şehrimizdeki otobüsçülerin aralarında anlaşarak bir şirket kurduklarını haber vermiştik. Otobüs seferlerini halkın lehine olarak bazı kayıtlar altına aldığını söyliyen bu kuruluş bir netice alınamadan tekrar bozulmuşlur. Buna sebep, bir kısım otobüs büs servislerinde uluorta gelir temin edebilmek maksadile konulan kayıtlara riayet etmek isteme- Ticaret Odasında Meclis Azalığı İçin Yeni Seçim Yapılacak Ticaret Odası Meclisi, yarın aylık toplantısını yap. tır. Bu içtimada Oda muamel'âtına ait birçok mesele'er görüşülecek ve yenilenecek olan Oda meclisi azalığı seçimi hazırlıklarile meşgul olmak üzere bir komisyon seçi- lecektir. Oda meclisi azalığı İçin yapı- lacak seçimin gelecek ay içeri- sinde bitirilmesi icap etmektedir. Yarınki içtimada ayrılacak ko- misyon, hazırlıkların gecikmemesi için derhal çalışmıya başlıyacak- tır. Seçime, Ticaret Odasında kayıtlı bütün tacirler, ihracatçılar ve müesseseler — iştirak edecek- lerdir, 24 Saatin Haâdiseleri Vasil adında birisi, Arnavut- köyünde madam Erkup isminde | bir kadını ölümle tehdit etmiş, fakat suç ortağı Hüseyin İle bir- likte yakalanmıştır. * Galatada Olemo apartıma- ninin kapıcısı Riza — apartımaz sakinlerinden Salomo Elendiyi geç geldiği için sopa ile dövmüştür. * Evvelki gün limanda İzmir | vapurunun dalgasına tutulan bir kayık batmış, bayıkçı Mehmet kurtarılmıştır. 4 Sabıkalı Muammer Kantar- cılardan geçmekte olan Ibrahim Efendi isminde birinin elindeki çantasını kapıp kaçarken yaka- lanmıştır. * Üniversite — bahçesindeki rektör Cemil Beyin — oturduğu köşkten dün yangın çıkmış ise de sirayetine meydan — verilmeden söndürülmüştür. * Kadri isminde bir sütçü, Beyoğlunda müş.erilere süt dağıt- makta iken beygirden düşerek muhtelif yerlerinden ağır surette yaralanmış, bastahaneye kaldırıl- | mıştır. Bunlardan başka dün şehirde iki tramvay ve otomobil kazası da olmuştur. yişleridir. Bununla beraber otobüsçülerin kendi ara- larında herhangi bir şekilde olursa olsun anlaşma- sını faydalı görenler bu şirketin yeniden diriltilmesi için teşebbüslerine devam etmektedirler. Buna önayak olanlar, belediye ile müşterek temaslar sahiplerinin oto- Haydarpaşa Lisesinde Leyli Talebe Sayısı Şim- dilik Çok Eksiktir Yeni açılan Haydarpaşa lisesi kurulurken buraya bin leyli, bin de nehari talebe alınması tekar- rür etmiş — İstanbul ve Kabataş liselerinin leyli kısımları lağvedi- lerek, leyli talebeler buraya nak- lolunmuştu. Bu iki lisenn leyli talebe mecmuu bine yaklaşıyordu Fakat Haydarpaşa lisesinde leyli talebe miktarı şimdiye — kadar ancak (250) yi bulmuştur. A'leleri Anadoluda olan birkisim talebe- | ler de aralarında birleşerek, ha- riçte pansıyonlar tutmuşlar, yine eski mekteplerine neharl olarak yazılmışlardır. Bu- vaziyette Hay- darpaşa lisesinin büyük bir leyli lise olarak tesisi tesavvuru tatbi- katta bugün için mümkün olama- mıştır. Ta'ebeler İstanbul ve Ka- bataş liselerini bırakmıyarak, bu mektepte nehari olarak devamı

tercih etmişlerdir. Diğer taraftan — Haydarpaşa mektebinin hazırlıkları, muallim kadrosu vesair noksanları henüz tamamlanmadığı için tedrisata birkaç gün sonra başlanacaktır. Bir. Kızcağız Pencereden - Düşüp Öldü Fenerde Tahtaminare mahalle- | sinde Yıldırım caddesinde B ya- şında Sultana isminde bir kız ço- cuk fçüncü kat penceresinden sokağa düşerek muhtelif yerlerin- den ağır surette yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı Türk Dili Cemiyeti Teşekkür Ediyor Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Kâtiplizi Matbuat Umüm Müdürlü- ğgüne şü mektubu göndermiştir; “Dul bayrami günü matbuat, ajans ve radyolar tarafından gösterilen bü- yük ve içten çalışmadan dolayı bü iİşi benimseyerok cundan uğraşan yüksek makamıcızla bütün gazetelere, Âna- dolu ujansına Aukara ve İstanbul rad- yolarına karşı düydüğümüz — teşek. || kürlerin —iblâğımı — diler - saygılarımı sunarım efendim,,, Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: l $ yapmayı ve otobüs işinde kendilerini zarara uğratan hususlar etrafında tedbirler alınmasını temin etmeği tasarlamaktadırlar. Eski Hesaplar Mülga Seyrisefainin He- saplarına Tekrar Bakılıyor Mülga Seyrisefain idaresine nit hesapların tasfiyesi için teşkil edilen ikinci tasfiye komisyonunun mesaisi bir haylı ilerlemiştir. Fakat mülga idarenin hesaplarında yapı- lan temizlik bu kamisyonun faa« Kiyeti için tahsis edilen altı aylık müddet — içerisine sığdırılamıya- caklır. Ikinci defa teşkil edilen bu taşfiye heyeti iki aydanberi çalış- maktadır. Lâkin, alâkadarların verdikleri malümata göre, gerl kalan dört ay zarfında hesapların tetkiki işi bitirilemiyecektir. Bu itibarla, Seyrisefaine ait borçların Maliyeye devriaden evvel, tasfiye müddetinin yeniden — uzatılması zaruri görülmekledir. Yumurta Nizamnamesi Vekiller heyetince tasdik olu- nan yumurta ihracı hakkındaki nizamname, Kânunvevvelden İti- baren taçbik sahasına konulacaktır. Yumurtacılığımızın inkişafı için alınması zaruri görülen tedbirler bu nizamname İle tesbit edilmiş- tir. Bundan böyle, yumurtalar yalnız muayyen iskelelerden ihraç edilecek ve teşkil olunacak komls- yonlarca kontrollar yapılacaktır, Bu kontrollar sırasında ihracatçı- larla kontrol memurları arasında çıkacak ihtilâflar Türk ofisi ve mahalli ticaret odalarınca seçile- cek murahhas heyetler tarafından halledilecektir. Muallim Vekilleri Orta tedrisat kadrosunda ge- çen sene kullanılan muallim ve- killerinin varifesine — geçenlerde nihayet verilmişti. Bu vekillerin, bu sene yeniden dershaneler açılması üzerine, tekrar — kullanıl- malarına mecburiyet hasıl ok muştur, Hasan B. — Dün gece ikinci Balkan güreşlerinde bulundum.. *« Bütün Balkanların en Gulü pehlivanlarını.. »« Bizim aslanlar birkaç el ense ile altedip, cetlerine yaraşır bir galibiyet kazandılar. ». Yalnız dikkat ettim: Bizim çocukların — karşılarına çıkanlar minder dışarısına kaçıyorlardı. ğ Birinci teşrin 7 ( Günün Tarihi | Kurtuluş Günümüz Kutlulandı Mübarek Şehitlerimizin ÂAziz Hatıraları Anıldı İstanbulun — kurtuluşu dün — bütüs halkın candan coşkunluğu ile —büyük tezahurat arasında kutlulandı. Resmi husus! bütün müesseseler bayrı donanmış, caddeler günün eri tinden itibaren kalabalıklaşmaya başe mıştı. Kahraman ordı girişi, enat tam onı ması ve toplar atılması suretile kutlur landı. Bunu müteak p Büyük Gaziyâ tazim bisleri izhar edildi.. Mübarek ve aziz gehitlerimizin batırssı inıldi ve Sultanahmet meydanında — geçit resmi başladı. Merasime, bütün sskerli mektepler, azkeri kıtast, polis ve Hfaiye müfrezelerile mektepliler işti- rak ettiler. Alay halkın coşkun teza« hüratı arasında Taksime vardığı xa« man, Belediye, Halk Fırkası ve Halk evi tarafından abideye üÜç çelenle kondu. Abide önünde — hazırlanan direğe merasimle şanlı bayrağımız çekildi. Hazırlanan tribünde İstanbul kus mandanı Halla, Merkez kumandanı Fehmi Paşalar, Vali Mubittin, fırka idare heyeti Reisi Cemal Beylerle diğer zevat yer almışlardı. Şehir meclisi namına Refik Ahmet Bey bir nutuk söyledi ve geçit yapılarak mee rasim saat yarımda nihayet buldu. Kurtuluş bayramı — münasebetile dün gehrin birçok yerlerinde müsame- reler, öğlenceler — tertip edilmiştir. Öğleden sonra muhtelif - teşeküllere mensup birer heyet İstanbul kuman« danlığına rek balkın orduya olan şükran hislerin! bildirmirştir. Rahmi Beyin Cenazesl Merasimle Defnedildi Evvelki gün Büyükadada vefat eden Sıvas mebusu Rahmi Beyla cenazesi Cün Adadan kaldırılmış ve merasimle Eyüp te aile kabristanına defnedilmişt'r. Belediye Seçimt Dün De Devam Etti Ve * — Çok Rey Atıldı Belediye Intihabatı her tarafta iyi bir gekilde devam etmektedir. Dün, ayni zamanda Kurtuluş bayramı ol- duğundan sandık başları çok kalabae hktı. Dün bilhassa Balatta intihabat çok canlı geçmiş, buradaki Musevf , vatandaşlarımız akşama kadar 9 bin kadar rey kullanmışlar ve hep C. H. fırkası — namzetlerine — vermişlerdir. Sandık başları fazla kalabalık oldu- gundan akşamları saat 6 da değil, 9 da sandıkların kapatılması tekarrür etmiştir. Dün Beyoğlu sandığı Taksimde duruyordu. -Burada intihap yeri bir mahşer manzarası arzediyordu. Dün rey atanların ekseriyetini kadınlar teşkil etmiştir. Birçok vatane daşlar, evlerine fatihaba iştirak — için #ira numarası birakılmadığından şikâ« Bu gibi vatandaşların â kta, bu une İntibabat önümüzdeki Cuma günü akşamı saat (21) e kadar devam ede- cektir. Bütün reyler © günün akşamı sayılmağa başlenacak ve sabaha kadar bitirilecektir. Cumartesi günü sabahı netice gazetelerle ilân edilmiş ola- eektır. ; — Neden acaba Hasan Bey 7 Hasan B. — Neden olacak. Selâmeti minder dışında buluyor- lardı da ondan.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler