8 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

8 Kasım 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çölde kaydolanlar Çoban Yıldızı ile yollarım bulurlar ve hedeflerine vasıl olurlar İŞ BANSASI kumbarası raki adl elenen er da işlerini bilenlerin Çöban Yıldızı dır. Sıkıntılı günlerde imdada koşan, yo! gösleren odur. İstanbul Maarif Müdürlüğünden Vilâyetimiz dahilinde aşağıda gösterilen mekteplerde millet dersaneleri açılmıştır. Taliplerin mektep idarelerine müracaatları lin olunur. (0535) Dersanenin bulunduğu mektep Adresi İstanbul 3 üncü mektep Kadirgada "7 ” Süleymaniye . 35 " Eyüp Rami " 38 ” Eyüp di 5 , De'terdar Beyoğlu 29 Ki Taksim Parmakkapı Telgraf sokak "4 ” Şişli " 45 ” Kuledibi Üsküdar 13 “ Kısıklı n 15 , Toptaşı e wi Atlama Taşı "2 ” Beylerbeyi vw. 28 “ Çengelköy PK " Anadoluhisan " 4 » Beykoz | İnhisarlar U. Müdürlüğünden: | Kâğıt ve Karton Kırpıntıları Malmainon 220,000 kilo Cibalide Tütün Fabrikasında olup bir sene zarfında peyder- pey kaldırıla- « caktır. Yakliyat işlerinde kullanılan 46 adet Cibalide Nakli- tüçük ve büyük müstamel muşamba yat Şubesinde, Yukarda yazılı iki kalem malzeme pazarlık suretile satılaca- ğından taliplerin 11/11/4934 tarihine müsadif Pazar günü saat on dörtte 9615 teminatlarile birlikte Cibalide Levazım ve Mibayaat Şubesine müracaatları. “7416, bk Gebzeli ALi RiZA Ticarethanesinde zirdekli fiatlarla Ura 450 X2 15 475 X19 15 ©w©5 xw 16 MD x$5 28 Amerikadan getirdiği yeni otomobil (o lâstiklerini diğer markalardan 96 50 tenzilâtla satmaktadır. Adres: oOGalata, Karaköy, Hamam sokak No. 3 ve 12 Şubesi: Bursa Yeniyol No. 90 Her akşam NOVOTNİ Necip ve Zirkin ORKESTRASI KONSERİ İstanbul yedinci icra memur- luğunden: Bir borçtan dolayı mah- cuz ve paraya çevrilmesine karar ve- rilen ve yeminli üç ohlivuknf tarafın- dan tamamına (328) lira kıymet takdir edilen Beylerbeyinde Burhaniye mahal- lesinde Hasimağa #okağında atik 12 mtikerrer cedit 12/3 bumareli malümül- hudut bir kıta arsanın tamamı açik arttırmıya vazedilmiştir. 16-12-34 tari- hine müsüdif Cumurtesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır. mast icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhameninenin 24 75 ini buk

ğu takdirde müşterisi Üzerinde bıra- kılacaktır. Aksi takdirde en son arttır. manın tashhüdü baki kalmak üze ort tırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 30-12-944 tarihine müsadif Pazar günü sant 14 ten Jö ya kadar keza dairemizde yapılacak (ikinci açık (o arltırmasında arttırma bedeli sile Mmuhamminenin 75 ni ( bulma takdirde 3s numaralı konun abkâmına teri kan geri bırakılır. Satiş peşindir. Art temaya (işürek Oetmek i i: a ma m Mide: ti gesi a lanmaları lâzımdır. Hakları tapu sicili ile sabit olmayan İpotekli alacaklılarla diğer ulâkadaramn ve irtifak hakkı sabiplerinin bu ve busüsile fniz ve wnesurife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ilç ie ilân tari- da birlikte dairemize bildirmeleri lâzem» dır. Aksi takdirde hakları tapn sicili ile sabit olmayanlar (satış bedelinin laşmasından hariç kalırlar mütere- im vergi, tenviriye, tanzifiyeden mü- tevellit belediye o rüsumu wüşteriye aittir, | Daha fazla O malâmat almak isteyenler 20-11-934 tarihinden itibaren herkesin göretiilmesi için dairede açık bulundurulacak artırma şartnamesi ilg 34(1747 No.lu dosyaya o müracaatla mezkür izale mevcut vesaiki göre bilecekleri olunur. (156) , İ mükemmel özlü unlarla yavrularınız neşeli, Hasan Özlü'U Vitamin Arpa özü Kalori Yulaf özü Gıda irmik özü | Kuvvet Türlü özü özü özü virinç Çavdar Hayat Nişasta © Özü Sıhhat Patates © özü Neş'e ! e Mercimek > ölz Nefaset | | ğ Beyaz Mısır öüz Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olarlar. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar, HASAN ÖZLÜ UNLARİLE YAPILAN MAHALLEBİ ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve Sakalını tıraş için basit bir usul “Valet, Antostrop: bütün dünyada en müessir tıraş mkinesid r, Hiçağını kendi kendine bilediğ: için her sakal için kusursuz bir keskinlik kesbeder, Bir bıçakla haftalarda tıraş olabilirsiniz. Söküp yerine konulmasına ihyası olmıyan bir makanedir. Şu belde “Valet, ten başka hiçbir makine kullanmayınız. ye A , Safety Razor Mukaddema Maçkada Maçkapalasta üçüncü kapıda 8 Nolu dairede mukim icen halen ikametgâhı meçhul bulunan Cemil B. zevcesi Halet Hanıma İstanbul İkinci İera Memurluğundan: Emniyet Sandığından Ödünç almış olduğunu mebaliğe mukabil mezkür sandık namına 41833 No.lu deyn senedile rehnetmiş olduğunuz bir pırlantalı boroş (beş taş noksan) bir roza tektaş ve bir pirlanta yüzük bir çift roza küpe sekiz altın bilezik, bir elmaslı saat ( bir taş noksan ) sekiz adet pırlanta çıplak taş 21/T.sani/934 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtten itibaren İstanbul Belediyesi, Sandal bedesteni mezat dairesinde müstenidi bulunduğu 934/1272 numaralı dosya ile birinci açık arttırma süretile satılacağı malümunuz olmak ve bu husustaki tarafımıza tebliği lâzım gelen ilin varakası tebliği maka- mına kaim olmak Üzere keyfiyet ilân o'unur. (7529) alize !

Aynı gün çıkan diğer gazeteler