19 Ocak 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 6

19 Ocak 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dünya Hâdiseleri Fransada Yeni Bir Dolandırıcılık Şekli part gâzeteleri bir müddet- tenberi Pariste yeni şekilde bir dolandırıcılr eğ der İn tatbik “edib mıyan mekte olduğunu hırsızlar. İ haber veriyorlar, Anlattıklarına göre kil dolandırıcılığın vardır: I — Temix ve zarif giyinmiş bir genc, buhran dolayısile apar- tımandaki dairelerinden bir odayı kiraya vermeğe mecbur olah bir aileye pansiyon olarak yerleşir. 2 — Yine bu genc yeni yer- leştiği evde itimad kazandıktan sonra bir kuyumcuya gider, ew lenmek Üzere olduğu için bazı mücevherat alacağını söyler, ve annesine gösterebilmesi için mü- cevherlerin evine gönderilmesini ister, 3 — Yine bu gene apartıma- nın sahibine mühim bir misafiri geleceği için bu zatı salonda kabul etmesine müsaade verme sini rica eder. Kuyumcu gelir, mücevherleri masanın Üzerine s€- rer. Genc de içlerinden birkaç danesini seçerek, annesine göt termek Üzere bitişik odaya girer. Gidiş o gidişdir. Bu yeni usul dolandırıcılığın mucidi Seta İs minde bir Korsikalıdır ve tabi tutulmuştur. bu yeni şe- üç safhası * Birkaç gün evvel Fransada korku ve karekter huşuneti yüzünden bir aile faciası © olmuştur: Bir sabah erken- den gene bir çe cuk amcasının evine koşarak: — Yetişiniz awnem babamı öldürüyor, diye bağırır. Çocuğu işidenler koşarlar, adamı bir oda- nm içinde kan içinde, kadını da baş ucunda bulurlar. Ve hemen zabıtaya haber verirler. Ölüm derecesinde yaralı olan erkek Sitroen fabrika memur- larından Bard isminde 50 ya- şında bir zattır. Tab'an çok ha- gindir, o derecede ki ilk karısının bir gözünü kör etmiştir, ikinci karısını da sık sık dövmektedir. Bu Ikinci kadın ayrılmıya çoktan razıdır, fakat çocuğu olduğu için teredaüd içindedir ve hayatı da hergün kavga ile geçmektedir. Hâdiseden bir gün evvel Bard bir rovelver almış, karısına gör tererek “seri bununla öldürece- gim,,, demiş, #arboşmuş, yap uyumuş, fakat ertesi sabah vyan- dığı zaman tekrar kavgaya baş- layınca kadın korkmuş, kocasının rovelverini - «arak : Üzerine ateş etmiş, kurşunlar. bitince bakmış adam elân ayakla, sofranın üze- rinde duran biber şişe ini yaka: hıyarak Üzerine savurmuş, adam ere yıkılmış kadında başma inerek eline geç rdiği bir çekiç ile vurmıya koyulmuş! Bu bâdisenin hayrete değer noktası şudur : Adam hasteneye götürülürken: leceğim, fakat karımdan m, demiştir, iNKILÂB KITAP EVI — Ankıra caddesi 157 Lüzumlu bir gabeser çıkardı. faciası Alaturka ve Alafranga YEMEK ».TATLI KİTABI Gildaizi 100; © Cildlisi 195 Ke, ——— Dünyada 01 A ELEM RAE LAR Kam Bitenler ss Haydarâbad Nizamının Hazineleri Bu Hazineler, Binbir Gece Masallarına artacak Mahiyettedir Taş Çık z i i ; : p | i Nizamin kendisi Hind hükümdarlarından Hay- darabad Nizamı dünyanın en zen- gin adamı olarak tanınır. Bu ada- mın mücevher, elmas ve tü/lü kiymetli taşlardan mürekkeb öyle bir zengin kolleksiyonu £ vardıki bir milyar İngiz lirası baha biçi- lir. Nizamın gayrimenkul malları bundan hariçtir. Haydarabad rk zamının iki tane kızı vardır, bu kızları, son zamanda, kendi am- cası olan Bahadur Tevakinin o gullarile evlendirmiştir. Du prensler evlenirken Hin- distanda değillerdi. İngilterede tahsillerini" ““bitiriyorlardı. Epey uzun süren bir uzaklklan sonra memleketlerine (| döndük'eri za- man hiğanlandıklarını öğrendiler. O münasebetle evlenecekleri de kendilerine bi'dirildi. Bu evlenme merasimi anlatılmıya değer: Her şeyden evvel büyücek bi- rer terazide tartılahc gen kızların ağırlığınca Nizamın hazinesi altın hazırlamakla işe başladı. Bu al tınlar Haydarabadın bütün fakir- lerine bir bir dağıtı'dı, oSon- ra iki delikan'ı, kollarında nişan Lları olduğu halde Haydarabad Nizamının sarayında bir gezintiye çıkarıldılar. Bu gezinti sarayın iç kısmına doğru yapıldı. Genç erkek ve kadınlar bir hayli mer- divenler indiler, birçok dehlizler- den geçtiler. Nihayet geniş bir mahzene vardılar.Burada, Haydarâbad Ni zamının hazineleri saklıdır. Bu hazinenin yerini yalnız Nizam, başmüflüsü ve üç sadık bendesi bilr. Bu hal, on sekizinci asırdan“ beri böyle devam eder. Zira Hay» darâbad Nizamı (düşmanlarına karşı galebe çaldığı zaman ele geçirdiği büyük serveti işte bu- | raya gömmüşlü, O gün, bugün, bu servet daimi surette arttıni- mış, eksilmemiştir. (Fakat işin tuhafı şundadır ki Nizamın bizzat kendisi dahi bu mahzenin yolunu pek bilmez. Halbuki hayatında oraya üç defa girib çıkmıştır. Bunun sebebi, bu hazinenin Niza- mın şabsından ziyade “ailesine ve hanedanının azasına aid bulun- masıdır. Buraya gizli olarak gir- miye teşebbüs edecek herkes için ölüm vardır. Bunun şeklini de bilen yoktur. Her ne ise, düğün günü, genc kadın ve kızlar dua ile vakit geçirdiler. Ganj nehrinin suyile yıkandılar, ilâhiler dinle- -diler. Sonra gözleri bağlandı. Hazinenin o bul.mduğu o mahzene doğru yol zİmıya başladılar. Bu yolun teki kelerle dolu olduğuna işaret olmak Üzere bir kapı İle karşılaştılar. Baş müftü kapıya elile vurunca kapı açıldı. İçerisi büyükçe bir yerdi “ve birtakım -valışi hayvanlar homurdanıyordu.

Fakat hayvanların yanında bu- lunan muhafızları onları çabuk sakinleştirdiler. Bir müddet sonra rastladıkları ikinci bir demir kapı açılınca, içeride, yüzlerce zehirli yılanın kaynaştıklarna (şahid ol dular. Fakat yılanların muhafız- ları da onları durdurmanın yolunu bildiler. Üçüncü demir kapının kapadığı daireden İse, insana bay» gınlık veren türlü bahar ve afyon kokuları yükseliyordu. o Buradan gizli geçecek herhangi bir kimse- nin bu kokulardan bayı'ıb yere yuvarlanmaması mümkün değildi. Bir dördüncü kapı güzel bir bah- çeye açı'dı. Gençlerin yanındaki sadık adamlar (burada kaldılar, Oradan öteye gitmek onlar için mümkün değildi. İki genç kızla iki genç erkek baş müftü ile baş başa kaldılar, adan da bir haylı yol aldıktan sonra'mahud hazine leri sakliyan mahzene geldiler. Mevcud âdete göre, Nizam aile- sinden ber evlenecek insanın bu hazineden ellerini (o dolduracak kadar mücevher alması adettir. Fakat gencler gördükleri ve şahid oldukları: manzaradan ; o kadar müteessir olmuşlardı ki kımılda- nacak halleri kalmamıştı. Yalnız iki delikanlı gayet (o kıymetli tek taşlı (o birer pırlanta yüzük, genc kizlar ise biri bir pırlanta, diğeri zümrüd olmak üzere iki gerdanlıktan başka birşey ala- madılar. Bu mücevherler, onlara kaydı hayat şartile veri'ir. Fakat öldükleri zaman varislerine kal Nizamın vehalir »« Haydarâbad Nizamınm ha- z.nesine geri döner, fakst hayatta, dahabaşka mücevhere ihtiyacları olursa, yine öldükleri zaman geri iade edilmek üzere alabilirler. > * Genc kızların düğün alaylari görülmemiş bir ihtişamda idi. Bü- tün davetliler, ta uzak memleket; lerden, hususi tren ve vagonlarla geldiler. Bunların masrafı, hep Haydarâbad Nizamına siddir. Dü- fi günü davetlileri eğlendiren do heyeti bin kişiden mürek- kebdi. Nizam tarafından evlenen kızlarile damadlarına verilen he- diyelerin kiymeti ise bir milyon ingiliz lirası kıymetinde olmak üzere tahmin ediliyor. Elektrikli Balıklar Bu Hayvanlar, Düşmanlarını Torpiller Gibi Elektriğe Çarparlar Bu balıklar, denizlerimizde bulunmıyan cinstendirler. Vücut- lerinde görünen beyaz noktalar, etrafa saçtıkları elektrik ziyala- rıdır. Onlar, bu ziyalarla (Ohem yollarım, hem de karşılarına çıka- cak düşmanlarını ( aydınlatırlar. Sonra düşmanlarına karşı hücuma geçerek bir baş temasile karşıla” rımdakini elektrikle (£ öldürürler. Bu balıklara daha ziyade Brezilya sahillerinde Füstlatiır. Tkin'i kânen v Eizs Gönderiniz SW | Size Tabiatınızı Söylüyelim İİ Önce nina kapor de“ gönderisi Kupon dizer seyfammda si Resminizi F 1) Kosya Ereği D. Mahmudı BH 3 yale, duyguya “ fazla yer yermiş! Muayyen © prensi yoktar, zemin zam uymasım bilir, Kaf “ww yerub kendi üzüntülere kaptırma Kudın ve sevgi bahsi as erkenden kasıysili niyetinde olabilir esi Tehhikelerle mücadele eti tatlidir. itemez, — ğ 15 Adana Kâzım Yılmaz. e Utangaç ve çekin: iğ gen iavurlüdur. Gü- rülteyü kavgayı sev- mez, hayatına tehli keli hâdiseler karıştır- mak istemez. Yalniz kadın ve sevçi bab- sine yabancı kalmak niyetinde değildir. - Konya K. H. ( Fotogrfının dercini İstemiyor ) Uyanık hisli ve fikırlıdir. kolaylıkla uymaz. İşini bilen insanlerf mahsus adetleri, tedbirleri vardır. Pa rayı dikkaile sarfeder. Münakaşa mücadeleden çekinmes kafasnı işleti — İstanbul M. F. Belge, (Resminin dercini istemiyor ) Duygusuna daha fazla yer vermişti Çabuk gücenir, kırılır, ve barışır, 78" man zaman neş at daha ziyadf kederli ve müşteki iltifatların6 itimatszea mukabele eder, Pek del ve toplu olmayabilir. — İstannbul K. 5. ( Resminin dereini istemiyor ) Göründüğü kadar neşeli değildi İçin için kederleri ve başkalarına 8e£* dirmek istemiyen gizli düşünceleri 0ls* bilir. Arkadaşlarile tath ve iyi konuşu Hayatının gizli tarafinrım . başkalarıda anlatmaz, buna mukubil birçoklarının sırlarına vakıf olur. - > - İstanbul Y.Z. (Resminin deretni istemiyor) Kendi başına pek OT başkalarının teşvik ve i ine ke laylıkla kapılır. Bu hali uysallık olarak ifade edilebilirse de başkaları için be” zan zararlı olabilir, Nöbetci Eczaneler Bu gece ( möbetei edir: Map (Şehzadebaşı), Ziya Nuri (Aksarey), A, Kemal (Fatih), Erofiles (Samatya), âmin (Topkapı), Arif (Defterdar), Necati Ahmed (Cibali), Hikmet (Eyüb), Asaderyan (Gedik- paşa), Sır Rasim (Çemterlitaş)» Salih Necati (Bahçekap), .Merkes (Bakırköy İstasyon enddesi), Leon Çubuklıyan (K dıköy Muvakkıthane caddes'), Hulüsi Osman (Kadıköy Kuşdili), Merkez (Üsküdar iskele , Halk (Büyükad ), İtimad (Tak sim Bostanbaşı), Kinyoli (Taksim, Tepebaşı), o T.rlab şı o (Tarlabaşı), Kapıiçi o (Galata, Kapiçi), M çka Oi-çka), Mekez (Kasımpaşa), Hslk (Hahe:oğ'u) YENİ ÇIKAN İZAHLI ÖZ TÜRKÇE NİÇİN HER TÜRKE LÂZIMDIR? 1- Atatürk'ün * kulandığı bütün kelimeler izahir olrak vardır. 2. Öztürkçedeki 20 bin gözel ke- lime vardır. 3- Türkçede seçlecek ve yeniden kurulabilecek bütün kelimeleri havidir. ( Yeni ıstlablar dahil ) - Öztürkçe kelimele-in Lütün dün- ” air ra kableitiri sai) lerinden iilaren izahlar ve tahlilleri vardır. HER TÜRKTEŞHER MUALLİMDE, HER MEMURDA, HER MÜESSE- SEDE, HER 'TALEBEDE, HER KÜTÜPHANEDE &ULUNMALIDIR Fiyatı: 50 Taşraya 60 kuruş TEFEYYÜZ KT. scsanelaf

Aynı gün çıkan diğer gazeteler