19 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

19 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAAT SON POSTA Sayfa 11 19 Nisan dddi ve— —— - a— -— — - — — —— —— Ad l Beyoglu sulh mahkemeleri İstanbul Asliye mahkemesi U an- aları baş yazganlığındanı 1 — Ahmet, | birinci hukuk dalresindeni An- Zmlr e e ecan y <.. . Limia - Helü, Semiha ve Ülkerin | tuvaut Faika tarafından Şişlide Bo- Guzelleştırme müştereken mutasarrıf oldukları Top- | moatide Efe sokak 36 No.li evde atür ; hanede Feruzağa mahallesinde Ka- | ran Nazmi veresesinden oğulları Nadi dlran Blr MUhakeme Cem'yetl Bu Sene De dirler sokağında 22 No, lu arsanın | ve Münür aleyhine açılan ve 8 u(: No, la ge 5” zengin Bir Proğ—rım temamı |ııyu:ı izalesi için açık Pırı- :ü)'ıınenk:lı nâırıı:l hıı;oh: fekki tale n tırmaya konduğundan 19/5/935 Pazar ine müledair davadan dolayı ikumet- ( Baştarafı 1inci yüzde ) Jozef — Yanlışlık oldu, onun Hazırlayor günü saat 15 den 16 ya h.ı:r Bey- | gâülu hazırlarının meçhuliyeti hasebile tüccarı Davit — Abalofya, Leon Matalon ve Bobor Franko var- dir. Suçlüların. hepsi de mev- kuftur. Bügün mahkemeye baş- lanırken suçluların, müdafaalarını kabul —eden on bir avukat salonda — toplanmıştı.. Tahkikat safhasında —büyük bir gizlilik gösterilen bu hâdisenin bütün safhatı mahkeme salonuunda ara- landı. Kaçakçılık — hâdisesinin ele başısr slmakla suçlu bay Jozef Bardo, — mahkemede — hâdiseyi Şöyle anlatmıştır: — Havanada bir kamisyon- cudan 150 kilo afyon ıipırl, almıştım. — Maaşla — geçinemi- yordum. Eszsen oğlum da Hava- nada bulunuyor, bu işimi kolay- laştırıyordu. Afyonlar güpe gün- düz, açık saçık gidemezci. Onla- ri badem — sandıklarına koyarak göndermek fikrinde İdim. Ilkin afyon tüccarı Davit Aba- lafya ile temas ettim. Afyonları, kilosu 7 liradan satın aldım. Son- ra tüccar Davidin delâletile tene- keci Bohora dokuz afyon kasası yaptırdım. Kasaları Davidin tica- rethanesine naklettik. Bir cuma günü Davidin — ticarethanesinde badem kasalarına afyonları yer- leştirdik. Sonra yakalandık. Hakim — Bu işte komlsyoncu Osman Nurinin alakası varmı? Jozef — Hayır, alakası yok- ea ll ll nizde komisyoncu Osman Nuriya bu işi 600 liraya yaptırdığınızı Söylemişsiniz |... (Baştarafı 10 umcu yürzde ) £ I alakası yoktur. Bundan sonra komisyoncu bay Osman Nuri dinlendi. Hadesi şöy- ledir. — Bay Jozefle ben birkaç defa iş yapdım. JIlk iş ağustos ayında idi. Bu zat bana Ağus tos ayında müracaat edarek Havanaya badem sevkedeceğini söyledi.. Kendisi Ticaret Odasına kayıtlı olmadığından beyanname- leri kendi adıma yazdırdım ve ihracat yaptım. Ihraç edilen ma- lın dövizi, Türk Parasını Koruma Yasası mucibince ihracından İlti- baren üç ay İçinde memlekete girmesi icap etmektedir. — Jozef Bardo muayyen vakitte bu döviz- leri bana gösterdi. Ve tesçilini yaptırdı. — Dövizlerin miktarı ne 1di? — 200,000 Fransız frangı... — Malın — kiymeti - 200,000 frank mı idi? — Hayır 25,000 frank... e 25,000 franklık alacak için 200,000 franklık döviz. gelir mi? — Ben bunu Jozef Bardo'dan sordum. Kalan kısmının bundan sonraki siparişlere karşılık oldu- ğunu söyledi. Eldeki vesikalara göre, hı:H: e Üç parti afyon a ;ylı;ıd::plıqm. Postada yakala- nan mektuplardan birinde: “Gön- derdiğin ilk parti iyi.. Ikinci parti fenadır. Bilhassa kokusu çok kö- tüdür. Dikkat lâzım. Kontrol var, fazla gönderme,, denilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki alâkadarlar Örnek: Vatandaşlar ——— ——— T ADMAA T ÇAA Panlan , Dellle , a Te LA A dörtte bitecekken sekize kadar imtiyaz düşünülemez- Yurddaşlar uzadı. İmtihan — Sını Örnek: Mekteb imtihanlatı mas YI8 sonunda İcra olunuyor - Okula sınaçları mayıs sonunda yapılıyor. lm!ihın etmek — Sınamak Örnek : Gençleri imtihan et- mek öyle ehemmiyetsiz bir iş değildir. Gençleri sınamak öy- le önemsiz bir iş değildir. Şifahi imtihan — Sözlü sınaç Tahriri imtihan — Yazılı smaç T.Ğr:o — Deneç ea k : Tecrübe, ulümu ranin en mühim İstinadgâhıdır- Deneç, ilimlerin en önemli dayanağıdır. Gcı:i.l:ı ılıı’elı — Dııoıııek Örnek; Bu izam ettiğiniz işi, müsaade ederseniz, bir de ben tecrübe edeyim — Bu büyük- sediğiniz — işi, İzin verirseniz, bir de ben deneyim. İtntina — Abay Örnek: İmtinaa sebep yok, reyinizi vermelisiniz — Abaya vermi AAA Örnek: Böyle bir wazifeden imtina etmek İçin esbabı ıı; hikka göstermelisiniz — Böy bir ödevi .bıuwn sebepler gösterme! R'“b:î:ık—kıddımık (T.Kö.) Imtisal etmek — Uymak Ç Örnek: Emrinize imtisal !:— ceğim — Emrinize uyaca; Imtisas etmek Emmek İmtiyaz — Bır. onıek Çin, :"lmelı imtiyazını ea umpanyasına demiryollarını işletmek bırakı Bını bir Alman kumpanyamına vermişti. ğ didiyesini hmu:_' Aladü Ayrıt arasında ayırt düşünülemerz. imtizaç etmek — Kaynaşmak Adaları Güzelleştirme Ceml- yeti, yaz münasebetile, yeniden faaliyetini artırmıştır. Bu meyan- da üç su komitesi teşkil edilmiş, Adaların — su derdinden kurtu- ması için alâkadar — mekamlarla temasa geçilmiştir. Cemiyet, va- pur tarifeleri Üzerinde — lüzumu kadar çalıştıktan sonra Haziram dan itibaren — Adalarda Cuma şenlikleri — terbine başlıyacaktır. Bu meyanda 21 Haziran Cuma günü Çiçek Bayramı Mmüansebe- H'e bir sergi açılacak, 2 Temmuz Cuma günü merkep — yarışı, 13 Temmuz Cumartesi akşamı Luna Parkta Gardenparti, 9 Ağustos Cuma günü Heybelide deniz ya- rışları, 23 Ağustos Cuma glnü de bir Deniz Bayramı yapılacak- tır. Ayrıca her Cuma — Şehir Bardosu da Büyükadada buluna- caktır. Bu şenlik — programının 6 Eylül Cumadan başlıyarak Pa- zara kadar uzayacak ve Balkanlı dost'arımızın da — milif girlm ve danslarile süslenecek bir Balkan Haftasile mektedir. kapatılması düşünü- Yurttaş Bir, bir daha iki, bir daba Üç ... işte bu her yent bir, nsml evvelkileri çoğaltırsa sonla de bankadaki hesabma koyacağın bir lirm tasarruflarını öylece çoğaltır, senl kuvvet- lendirir. Koş bankadaki hesabına para yatır. ML ve T. C, bu işte ç:.k kurnazca hareket etmişlerdir. Mahkeme, bazı şabitlerin din- lenmesi için ayın 21 inci gününe bırakılmıştır. Ad. Bil #örü yerine getirir. incimad etmek — Donmak Örnek; — Bürudetten — incimad eden fukara - Soğuktan donan Örnek: Iki düşman gayet eyi yoksullar. imtizaç — ettiler - İki düşman pek eyi kaynaştılar. imtizaç etmek — Baydaşmak, mek, u ık s::k Oııın"l:- imtizaç etmek zannedildiği — kadar — sühuletli değildir. - Onunla baydaşmak (geçinmek, uyuşmak ) sanıldığı kadar kolay Gıî-:ıl: tizaçsız — hb::: İmtizaçsız bir adam - Geçimsiz bir adam. Ademi imtizaç — Birleşemezlik, geçinemerzlik. Örnek: Aralarındaki ademi im- tizaç yevmen feyevmen tezayüt ediyor - Aralarındaki birleşe- mezlik ( geçinemezlik ) günden artıyor. Iıı':.-e— Imza (T. Kö.) inadına — Zoruna in'am inayet — Kayral inan — Dizgin Örnek; Süvari, nagihan önün- deki sahal fesihada irhayı inan He * Atlı, birdenbira önündeki geniş alanda dizginleri gevşe- terek... inbat — Bitim Inbisat — Sünüm Örnek; Cisimler hararet altında inbisata uğrarlar - Cisimler hararet altında sünüme uğrarlar. inbisat etmek — Sünmek Örnek; Her cismin inbisat et- ' mek kabiliyeti bir değildir - Her cismin sünmek gücü bir değildir. incaz etmek — Sözünü yerine Camit — Donuk, cansız Örnek; 1 — Neye öyle camit bir tavır almışsın - Neye öyle donuk bir duruş almışsın. 2 — Camid cisimlerde hayat yoktur » Cansız cisimlerde ha- yat yoktur. incizab etmek — Kapılmak, tw- tolmak Örnek: Bu mazarfirib cemale incizab etmek mümkün değil — Bu göz ahıcı güzelliğe kapılma- mak (tutulmamak) elden gelmi- yor. ind — Yan, göre, - dikte Örnek: 1 — Sizin indinizde bt- tün 'kuds? şeyler abestir — Size göre (sizin yanmızda ) bütün kutsal şeyler boştur. 2 — indelmüzakere — Konu- şuldukta, indi, keyfi — Kendiz indifa etmek — Fışkırmak Örnek: Yanardağ indifa ediyor — Yanardağ fışkırıyor. indiras etmek — Batmak, kaybok| — ker olsaydım mak, çökmek Örnek: İndiras eden Osmanlı imparatorluğu — Batan (çöken) Osmanlı imparatorl 2 — Münderiş” olmuş devletler — Kaybolmuş devletler. infak etmek — Beslemek, yedirip içirmek, geçindirmek. Örnek: Bütün bir alleyi infak etmek kolay bir vazife değildir — Bütün bir ardayı beslemek (geçindirmek, — yedirip içirmek) kolay bir ödev değildir. Nafaka - Geçimlik S ; Merd olan verdiği sözlü oııchwtı!lk.m, ""k“- Er olan verdiği | — Pafakasını — veriyor - / ._—__——_———__—_——— oğlu sulh mahkemesi baş yazganlı- gınca müz>yede ile satılacaktır. Art- tırma bedeli oranlanan bedelin * 75 ni bulursa © gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci günü ge- len 3/6/935 Pazartesi günü aat 15 den 16 ya kadar lera olunacak ve en f:k arttırana ihale edilecektir. £ — aleye kadar birikmiş Maliye, Bele- diye vergileri wv.kıf icaresi tellaliye ahe y» alttir. 3 — Arttırmaya girmek isteyen'er oraulanmış bedelin * yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi ve- ya Ulusal bir bankanın teminat mek- tubunu getirmeleri şarttır. 4 — Art- trma bedeli ihaleden $ gün için- de Mahkeme kasasına yatırılacaktır. aksi takdirde ihale bozularak farkı fiyat xzarar ve ziyan faiz bila hüküm kendisinden alınacaktır. 5- 2004 Sayılı icra ve iflas kanununun 126 madde- sine tevfiksn gayrı menkul üzerinde- ki Ipotek aabibi alacaklılar A. diğer alakadar'ar ise gayrı menkul Üzerin- deki bakların bususile faiz ve masra- fa dair olan iddisiarını isbat için ilân gününden İtibaren 20 gün içinde le- batı beligalarile birlikte satış memu- runa mür cazat etmelidir. Aksl takdir- de bakları tapo kütüğü ile sabit ol- mıyanlar satış parasının paylaşmasın- dan hariç kalırlar. 6- Şartaanme mah- keme divanhanesinde her kesin göre- bileceği yere esılmıştir fazla mulümat almak isteyen'er 930-7 sayısile baş yazganl ga müracaatları — ilân — olu- nur. (100!4’) Kıyıp — Bir sene terkettiğim Vefn Orta ıı.uıuıı.ı verilen tastiknameyi kaybettim. Yal sini alacağımdan hükmü yoktur. Alim Hüsnü Ün Kayıp — Kabataş Llıoıi beşinci #mnıftan 916 senesinde aldığım 328 No li tastiknamemi kaybettim. Yeni- sini alâcağımdan hükmü yoktur. Galatada Arapcami! Caevahir çik- mazın'a 8 No da Hüseyin Hüsnü oşadı, ııeıııhiıd Hıı etmek — GDÇİIĞ. yül.- ek nek; Dünyaya hükmünü İn- faz edenler bile böyle cüret- kârane hareket o(ıııııtu-d'ı— yaya hükmünü geçirenler (yürü- tenler) bile — böyle küstahça hareket etmemiştir. Nüfuz — Geçme işleme Örnek: :Yağmurun iliklerime ka- dar nüfuzu yüzünden hasta- Tandım - yağmurun - iliklerime kadar geçmesi (îılııııl) yük zünden Nüfuz (Tesir ııılıııııı) — Etke nek: Onun nüfuzu her yer- de caridir - onun etkesi her yerde yürür, Nüfuz etmek — Geçmek, işle- mek Örnek: Rutubet kemiklerime kadar nüfuz etti - islaklık ke- miklerime kadar işledi (geçti) Nafiz — Geçen, iliyen Örnek? Nafiz bir nazarla yüzü- me baktı — işleyen bir ba- kışla yüzüme baktı. Nafiz — Etker Örııln Okadar nafiz 0'saydım neler yapardım — O kadar et- neler yapardım, infial — Küsü ilânen vaki tebliğata rağmen muayyon günde gelmiyen mumaileyhin hakkıne da gıyap kararı bilittihaz tayin olanaş celsede mahkemeye gelerek — murislet ve bahaları tarafından haczettirilen dae vacınım hanesi Üzerindeki hacze istinat ettiği haklarının halen baki bulundu- Huna dair vesaik ibraz edilmediği tak- dirde müddeinin müruru zaman iddia- &'nı İkrar ve kabul etmiş sayılacaklas Hnin tasrihile yazılacak gıyap kararıma bir suretinin mahkeme divanhanesine talik ve bir suretinin müddsaleyhlere H. U. M. K. nun 141 inci maddesi mü- cibince ilânen tebliğine ve emri muhae kemenin 8-6-935 saat 14 de talikine karar verildiği ölveçhile tastir ve mahe keme divanhanesine talik kılınan gıyap karamoın tebliği makamma kaim olmak üzere ilân olunur, (10658) Kayıp — 5 Nisan Cuma Ayge tevfik mamındaki — mührüi kaybettim. Bugüne Kkadar — aradış — bulamadım, yenisini yaptıracığımday bükmü yoktur. Kadıköy Misırkoğlş Hayrullah efendi sokağı No. 23 Ayşe Tevfik (3810) Kayıp — Beylerbeyi 27 inci İlk mektebinden 932 senesinde aldığım gahadetnameyi kaybettim. — Yenlslal alacağımdan hükmü yoktur. S. A, mezunlarından 164 mukaddes Kadri »— (309) Kayıp — Kocaumdan almakta ol duğum maaşıma ait tatbik mühürü. mü kaybettim. Yenisini yaptıraca. #ımdan hükmü yoktur. Adapazarındş #frattan Hasan oğlu Ahmet karısı Hatice, ——— Kayıp — Adapazarı Emniyet bans kasında sahip olduğum 9/3/929 tarihli muvakkat hisse senetlerimi kaybatş tim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Adapazarı Semerciler mahallesinde Hersekli Bılur Örnek: Bana ııbı:ııı bir Mmîhm yorum — Bana küsünüzüş sobeplerini bir — türlü çanlaya- miyorum. Serlülinfial — Tesküser Örnek; Arkadaşınız ne serililine fial bir adammış — Arkadaşı« nız ne tesküser bir adammış, Münfeil olmak — Küsmek Örnek: Bu hareketiniz. üzerine münfail olmamak elden gelmi- yor — Bu hareketiniz. üzerine küsmemek elden gelmiyor. filâk etmek — Ayrılmak ( Bakı Fek) infilâk — Patlama Örnek: Haydarpaşa — istasyonu infilâkı Istanbulu dehşet içinde bırakmıştı — Haydarpaşa dü- rağı patlaması, İstanbulu korku içinde bırakmıştı. imfilâk etmek — Patlamak, patlak vermek gerler " Kılavuz sözleri üzerine, her listenin (Son Posta) da çıktığından başlamak üzere bir ay içinde, isteyenler yeni bir önerge İleri sürebilirler. Bunlar T.D.T.C. Ge- nel kâtipliğine şu şekil altında Mrıkuhı hhyıılır bunu kesip aradaki boşlukları tercihan daktilo ile loldurırllı Tlıl: Dili Anıhrııı Krınııuıı göıdıı:hl.ıılor. O-ııla......lııliııdııohlıvudı.......hır.ılıiııı uygun (Yahut: Yeter) görmüyorum. Sebebi (Kıaca). ... ... Önergem şudur : VBti Imza () Burada bir örneğe göslterilmiycn yazılar Üszerino bir şey yağlar mıyacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: