19 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

19 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 cı)fı bON POSTA —-> zzer — — — Romatizma agrılarını yalnız G R Nısaıı 19 y sesee ee s AAA Haka ada ma ada aa madAkAm AA AA SA a aa U _Erbaa Belediye Başkanlığından : Erbaa kasabasının hali hazır ve müstakbel plânının yapılması 13/4/935 den itibaren bir ay müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 1 — Kesaba, takriben yüz hektorluk düz bir arazldedir. 7000 nufuslu ve 1200 hanelidir. Yol ve sokaklar oldukça geniştir. 2 — Şartname Erbaa Belediyesinden parasız verilecektir. Iste- yenlere posta Ücreti Belediyemize ait olmak lzere derhal adresle- rine gönderilecektir. 3 — Ihale 13/Mayıs/935 Pazartesi günü saat 15 de Erbaa Be- lediyesinde yapılacaktır. 4 — Teklifler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu hüküm- lerine göre tayin olunan gün ve saattan bir saat önce Belediye Başkanlığına yapılmalıdır. ö — İsteklilerin Ticaret Odasından tasdikli malt iktidar vesi- kası ve Nafıa Vekâletinden tasdikli fenni ehilyetnamell olmaları meşrüttur. “1997,, BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Yeni Tertip plânını görünüz. 1. ci keşidesi 11 Mayıs 1935 dedir. 25 _000 Liradır. TURKıYE iMAR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 29/12/1938 tarihli — güzetelerle — ilân olunduğu halde — henüz yari hisse bedellerini tesviye etmeyen bazı hissedarların borçlarını derhal ödemeleri talep ve aksi takdirdö ticaret kanunu ve banka esas mukavelenamesi mucibince muamele yapılacağı ilân olunur. I Emlâk ve Eytam Bankası ilânları —ı Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden Emlâk ve eytam bankasının Beyoğlunda çukur mahallesinde akkiraz sokağında 25 numaralı hanede oturan Niko zimmetinde 300- üçyüz lira alacak davasının icra kılınan duruşmasında müd- delaleyhin ikametgâhının — meçhuliyeti hasebile — ilânen tebligat lera ve muameleigiyab kararı da - tebliğ edildiği haldo mahkemeye gelmediğinden vaklayı ikrar ve kabul etmiş addile 300 liranın tahsiline 7/2/1935 tarihinde karar verilmiş olmakla işbu baş yaz- gan ihbarnamesinin tarihitebliğden itibaren on beş gün zarfında müracaatla temyiz etmediği takdirde hüküm kesbi katiyet edeceği tebliğ makamına kaim olmak Üzere ilân olunur. (98) * » İstanbul asliye ikinci hukuk mahkemesinden : Emlak ve eytam bankasının Hamdi Dâniş ve Şişlide harman s0- kağında 8 numaralı evde oturan Benadeti keller aleyhlerine açtığı alacak davası üzerine müddelaleyhlerinden Benadetti kellere gön- derilen davetiyede evvelki ikametgâhından çıkdığı hali hazır ika- metgâhının mechul bulunduğu meşruhatiyle bila tebliğ iade edildi- ği görülmüş olduğundan 15/4/935 tarihli muhakeme celsesinde gel- miyen müddeileyh Benadeti keller hakkında usulün 398 ve 401 inci maddelerine tevfikan gıyap karari tebliğine ve ilan İçin de 20 gün müddet tayinine ve duruşmanın dahi 18/5/935 cumartesi saat 13-30 a bırakılmasına karar verilmiş ve bu baptaki gıyap kararı da mah- keme divanhanesine asılmış olmakla İşbu gün ve saatte müddelialeyh Benadettin Kellerin mahkemede hazır bulunması veya tarafından bir vekil göndermesi ve aksi halde muamelatı kanuniyenla gıya- bında cereyan edeceği bildirilmek üzere ılan olunur. (97) Büyük ikramiyesi: Doktor HORHORONi Eminönü Valide kıraathanesi yanında. Telefon « 24131 Son Posta Matbaası Sahibi : R, Kökçü Neşr. Müdürü: Tahle Denızyol ları İŞLETMESİ Acenteleri ı Karaköy — Köprübaşı Tel, 42362 - Srkeci Mühürderra”e Haa Tel, 22740 Ayvalık Yolu MERSİN vapuru 20 Nisan CUMARTESİ günü saat 19 da Izmire kadar. “2024,, Mersin Yolu CUMHURİYET vapuru 21Nisan PAZAR günü saat 10 da Mer- sin'e kadar. Not: Bu posta yalnız bu seler gidiş ve dönüşte Rodosa uğramıyacaktır. *2026,, Trabzon Yolu GÜLCEMAL vapuru 21 Nisan PAZAR günü saat 20 de Rize- ye kadar. “2025,, HASRETLE-TAHAYYÜLETTİĞİN GENÇLİĞE V BUNU" TEMİN :EDER) v Ademi İktıdarı giderir. Eczaatlerde bulunur. Fiati İstanbulda 150 kuruştur. Adreş : Galata posta kutusu 1255 Zübrevi ve cilt haslalıkları mütehassısı Ddr. HAYRiİ ÖMER Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami karşısında 133 No, 43 Telı 588 Vakıa 20 1ışmdı olan sısı(süı.ıu ULL“VAN 20 qııîı“'mm SEKSULİN Sinirleri kuvvetlendirdiği gibi dimağ Üzerinde de tesirini göstererek, uzviya- tin umumlt faaliyetini artırır SA LAİ (4 AA ) BU D F Z| — Yaz mevsimi için Gömlek, Pijama ve iç kostümler viparişinizi Beyoğlunda Galatasaray Lisesi. karşısında 178 No, lu DAViT GÖMLEK Ticarethanesine veriniz Ancak geçiren KATAĞRi Bütün Ağrılar Pı N keser. sarere AA rARer AAA AYA AAA AAA YA TA vere İlânları I Muvakkat teminat İstanbul Belediyesi Senelik kirası Kapalıçarşıda Divrik S. eski 45 yeni 47 No.lu kâğir dükkân. 36 Zeyrekde Demirhon mah. Mehmedpaşa S. 18 yeni N, 12 oda ve bahçe ve çeşmeyi havi so- ğuk kuyu medresesi, Fatihte Kirmasti mah. Tetimmeler S. 12 odalı yeni 20 N. kâğir tetimmeisani medresesi. Vefada Kalenderhane mah. Kovacılar S. 25/100 No, lu iki odalı kâğir eski mektep binası, 60 Kapalıçarşıda Hacı Hasan S. 16 No. lu kâğir dükkân. 36 Karagümrükde Keçecipiri mah. kilise S. kuyu, havuz ve muhtelif meyva ağaçlarını havi bostan. Cağaloğlunda Alemdar mah. Hilâliahmer S. Ha- dım Hasanpaşa medresesinde 4 No. lu oda. Zındankapıda Ahiıçelebi mah. Zındankapı S. üstünde 1 odalı 46 No. lu dükkân, Uzunçarşıda Zındankapı C. Rüstempaşa mah. Uzunçarşı S. 348 yeni No, lu küğir dükkân. Ortaköy Cavitağa mah. eski Türk S. 2/1 yeni No. Ju ahşap dükkân. Arnavutköy Lütfiye mah. Küçükayazma eski 30 yeni 65 No, lu iki kattan ibaret 4 oda ve bir mutfağı havi kâğir ev. Çenberlitaşda Mollafenari mah, Çenberlitaş S. Küçük Vezir hanının iktaci katında 6 No. lu kâğir oda. Zeyrekde Zeyrek mah. Zeyrek yokuüş başı S. 31 yeni No. lu 7 odalı Haliliye medresesi. Zeyrekde Ishak Ibrahim mah. ibadethane S. 64 yeni No. da bir adet kuyu ve bahçeyi havi Zenbilli -Ali Ef. mektebi binası, Kapalıçarşıda Kazasker S. 44/46 yeni No. lu kâğir dükkân. Koskada Mollakestel mah. Çukurçeşme S. Taş- han İçinde 7, 23, 25, 30, 3! No. lu 5 oda. Kapalıçarşıda” Kalpakçılar S. 11 No. lu kâğir dükkân. Çukurbostanda Fenal mah. Fenai çeşme $. 1 dorshane 1 oda 1 aralık biraz da bahçeyi ha- vi yeni 2 No, lu eski Çavuş Yusufağa mı:klo- bi binası. Kapalıçarşıda Yorgancılar S. Alipaşa hanının 2 nci katında 10 yeni No. lu oda. Beşiktaşda Sinanpaşa mah. Cami içi $. Sinan- paşa medresesinde 2 yeni No. lu oda. 30 Hocapaşada Ebüssuut C. ve S. iki kattan iba- ret 3 odalı 5 yeni No, lu kâğir matbaa binası. — 480 Alipaşada Hubyar mah. Alipaşa C, iki katlı 107 No. lu ahşap dükkân. 42 3 15 Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kira- ya vermek için ayrı ayrı açık arttırmaya konmuştur. İstekliler şe- raiti anlamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, arttırmaya gir- mek için de hizalarında gösterilen teminatla beraber ihale günlü olan 25/4/935 Perşembe günü saat 15 de Dalmi Encilmende bu- lunmalıdır. “1801,, 480 288 * » Cinsi Boyu Eni Kalınlık Mikdarı Metre mik'al 10 10 10 t 22-25 S. 22-25 » 25 22-25 22 ğ 25 Çıralıçam N GA TÇ Unkapanı köprüsü için alınacak ölan ve yukarıda cinsi, eni, boyu ve mikdarı yazılı bulunan kereste açık ekslitmeye konulmuş- tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Kerestelerin tahmin bedeli 2790 liradır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No, lu ka- nunda yazılı vesika ve 209 buçuk liralık teminatile ihale günü olan 25/4/935 Perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı- dır. SEŞYE,, KATAGRIP * GEÇER İki tanelik kutu (7,5) kuruştur. . P/” tir. - GRiP, NEZLE ö a & : Meşe Gürgen 10 p N - AR ASA VANGAMO N to

Bu sayıdan diğer sayfalar: