19 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

19 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Nisan Hergün Harp Tehlikesi Nerdedir ? Yazanı Lloyd George e Eski İngiliz Başveklii Streza Konferansı hiç bir netice vermeden bitti. On gün evvel herkes gu suali soruyordu: Hitlerin hareketi harbi getiriyor mu? ,, Şimdi herkes bu suale Şu cevabı veriyor: Henüz değil. Hitler harp ilân edecek kadar deli değildir. Hattâ, tamamen son sistem vasıtalarla mücehhez 500 bin kişilik bir ordusu da olsa, Almanya komşularından biç birine karşı muvaffakıyet ümüdile arp açamaz. Fransa, bir harp halinde derhal bir o buçuk (o milyonluk bir ordu çıkarabilir. | Bunun arkasından da derhal cepheye sevkedebilecek iki mil yonluk bir kuvvet hazırdır. Dünyanın en büyük topçuluğu onun elin- dedir. Tank, top ve tayyare hususunda ondan üstün bir devlet yoktur, Hitler bütün bunları bilir, Bu- mu bildikten sonra Alman ricalinin Fransaya bir taarruz fikri besli- yeceklerine inanmak aptallık olur. Muazzam istihkâmları ve müt- hiş cephe tahkimatı ile Fransa Almanya hududundan geçilmesi mümkün olmıyan bir memlekettir. Almanyanın Fransaya karşı bir hava taarruzuna geçmesi İm- küm da yoktur. Çünkü bu tak- dirde karşısında Ingiltere, Fransa ve İtalyanın müşterek kuvvetleri" »l bulacaktır. Ialyaya gelince, Musolini or- dusunun kuvveti ile iftihar et- mektedir. Italyan ordusu harpten Avusturya ordu- sundan çok daha kuvvetlidir. Çekoslovakyanın derhal cep- heye sevk edebileceği bir milyon kişilik kuvveti vardır. Hitler bütün bunları bilir. Binaenaleyh dünyanın en kuvvet- Ni devletlerini üzerine saldırtacak Eğlenmek, yemek kadar tebii bir ihtiyaçtır. İnsan m'şru eğlence vasıtalarından mahrum edilirse, bu ihtiya. ein gayrımeşru yollarda tatmine çalışır. Memleketin her tarafında kâğıt oyununun bu kadar yayılması bundandır. Evvelâ eğlence ihtiyacını tatmin O arzusile | başlayan S Öteki Muahedeler Değişince Biz De Boğazları Tahkim Edeceğiz! İ Bulgaristanda İhtilâl Mi Patlak Verecek? iki Eski Başvekil “Kar Yağdı Sürgün Edildi Cenevre, 18 — Tevfix Rüştü Aras, Lozan muahe deki barı nekeri hükümlerin boğazlar ile Trakyanın bir kısmını müdafan vâstalerından uzak tuttuğunu (söyledikten sonra demiştir ki: — Bu askeri hükümlerin mukabilinde bir Lokarno misakı yoktur. Bu hö- kümler, Türkiyenin zararına olarak göyrimüsavi bir vaziyet ihdas olmakta dirler. Bundan bışka bu müsavatsızlık bu hükümlerin kabulünde âmil olan ahvalde vaki derin tahavvüllere ve ahvalin oObundan böylede maror oyunlar o zamanla kumar şeklini alır. İşte © vakit oynayan (İçin, lesi için, Ooeemiyet için — zararlı olur. o Kumar, insanda kazanç obereketi birakmez, abiâkı (Oo bozar (Ove insanı birçok fenahıklara sürükler, A — —— — ON TELGRAF HABERLERİ >, > i sulh; Erzurum, 18 (A.A.) — Dün denberi 10 santimden fazla kar delice bir harekete girişmesi düşü- kalabileceği esaslı değişikliklere reğ- hülemez. Almanya bugün harbe girecek vaziyette değildir. Bütün Avrupanın bu hakikatı öğrenmesi lâzımdır. Ve daha uzun müddet Avrupa devletleri böyle bir harbe girebilecek halde değillerdir. Das ha önümüzde devamlı bir sulh tesisi için haylı zamanımız vardır. Pence tehlike Fransa, Italya ve Rusyanın Almanyanın lanmasına muhalefette israr et melerindedir. Bu devletler bugün küvvet ellerinde iken Almanyayı ezmek İsterlerse, o vakit harp- ten korkulabilir. da böyle bir Fakat onlan göre harekete teşebbüs zannetmiyorum. Çünkü bir harp vukuunda o müzaffer olanlar da, mağlüplar kadar mustarip olacak” lardır. Bugünkü şerait dahilinde hiç bir devlet böyle ağır bir ğa mes'uliyetini üzerine aga sebeple ben harbi uzun mü İçin mümkün görmüyorum. Çimento Ucuzluyor. dk Iktısat Bakanı bütün vilâyetlere © gönderdiği bir tamime göre, çimento fiatları ton başına 4 lira ucuzlatılarak teslim fiatı olarak 22 liraya satr- lacaktır, Ayr.cu yurt bayındır'ığı nok- tasından çimentodan a'ınan V* Ve resimler | kısmen indirilme maksadile bir lâyiha hazırlana” taktır, men devam etmektedir. Bu hususta aşağıdaki noktayı âçık bir surette tebarüz ettirmeyi İsterim: Mevcut musbedelârle tayin edilmiş olan vaziyette değişiklikler vukubul- duğu takdirde Türkiye bu değişiklik- leri Boğazların askeri rejiminde mu- kabıl | tadilâta mütevakkıf tutmak mecburiyetinde bulunacaktır. Prensibe İstinat eden İki sebep haklı olduğunu ispat et- elemi ii Bunlardan bii botün diğer devletler için olduğu gibi, Türkiyenin de, kendi mevcudiyeti lüzümudur., Zabitlerin Aylıkları Kabine Çekildi. Her Ta- rafta Kaynaşma Var Sofya, 19 ( Hususi ) — Eski Başvekil Gorgiyef (ile mefsuh veeski baş vekil Çankof, eski meb'us Kamilef, Kaymakam Por- kof, eski Polis Müdürü ve Görgi- giyefin hususi kalem müdürü tevkif o.unarak OKaradenizdeki (o Sent Anastazi odasına sürgün edik mişlerdir. Buna sebep, bun li nd devirmek | için zliden harekete geçmiş olma- larıdır. Fakat Kabinsde Hariciye, konomi (o ve Adliye Bakanları buna (Omuhalefet ederek istifa- larını vermişlerdir. Bunun üze- rine Başbakan General (o Zlatef kabinenin istifasını kırala yağmıştır. Fransaya İhracatımız Çoğalacak Ankara, 18 — Fransa hükü- meti Türkiyeye verdiği 3 ve 6 aylık kontenjan hisselerini bir miktar arttırmıştır. Bakla, nohut mercimek, arpa, kabuksuz ve kabuklu ceviz ve fasulye bu me- yandadır. İdam Edilecekler Ankara 19 (Hususi) — Kamus tay, Ahmet oğlu Mehmet ile Abdurrahman adında iki katil hakkındaki idam hükmlinü tasdik etmiştir. ve çok (karışıktır. Büyük bir Ankara, 19 (Hususi) — Za- im | ihtilâlin ani olarak patlamasınd - | vermiştir. Yeni kabinenin kim > N ırak patlamasından peri Ml öle. | tarafından nasıl kurulacağı henliz | çok endişe endişe ediliyor, Hükü- yosmi lâyiha dün ez belli değildir. kümet aleyhinde tezahürat ve kabul edilmiştir. i Iç siyasal veziyet çok gergin ' kaynaşmalar oluyor. dir gazetede okuduke “ Bundan birkaç hafta önce Gümülcinede şirket kuruldu. Ortaklar bir müftü, bir hoca, birkaç tüccar, * Tüccarlar sermayelerini, müftü nüfuzunu, hocalar cehalet ve İrtlen hislerini birer hisse senedi haline koydular, “ öndüler: — lez m Mamamrs bir iş bulmak lâzım ... Ne olabilir 2; “ “ w Piyasada ucurlayan fes stoklarını pahalılandır- mak buna karşı birebir çaredir. “ — Bunu nasıl vapmalıdır? Herkes şapka giyiyor. İSTER İNAN ISTER INANMA/J İSTER İNAN İSTER İNANMA! “ — Bötün Türklere fesi giydirmelidir. * gönderi. efendi adamlarını camilere, şuraya buraya 'anık, yanık ilâbiler, uzun tecvitli, gurineli vaazlar- dan sonra camilerin kürsüleri bir rl, halini aldı, “Cehalet stokların düşkün fiatine bir kanıt gibi ta- kıldı. Sanki bir balon fiatlerin aysğını topraktan kesti, Aksiyon sahibi hoca efendilerin ağızları kaya karşı ateş açmış birer batarya İdi. Kermayerlie $ vE “m Zinhar şapka giymeyiniz. Bir cuma namazında şapkayı ateşe tutan bu müthiş bombardıman devam ederken öbür aksiyon sahibi tüç- cerların etekleri zil çalıyor, telgrafla yeniden fes ısmar- byorlardı.,, ve A pe , Sava 3 Sözün Kısası Kadınlar Kongresi Vesilesile Server Bedi Feminizmin düşmanları çoktur, Başta komünistler. Erkekle kadın arasındaki yaradılış, tarih ve vazife ayrılıklarını en çok uvu- tanlar ve iki cins arasında er çok müsavat arayanlar onlar ok dukları halde feminizmi gülünç bulurlar; xira bugünkü cemiyet sistemi içinde komünistler İçin her törlü zeform hareketi üstüm körüdür, nafiledir. Davayı kökün- den balletmek lâzümmış. Muhafazakârlar da feminizmi alkışlamazlar. Zira kadın erkek gibi sokağa fırlarsa onların ter- liklerini kim çevirecek?! Ben ne komünistler gibi bu- günün İşini (yarının bhulyasına bağlıyan bir rüya içindeyim; ne de mubafazakörlar gibi kadın me- selesine terliklerimin arasından bakıyorum; böyle olduğu halde ben de feminizmin bütün prog- ramına bayran olmaktan çok uza- ğım, Kadınlar ne isterler? Tenhada sorarsanız şapka, mam to, sinema, otomobil, balo veya aşk isterler; kalabalıkta sorarsı- nız intihap hakkı, müsavi ücret, ailede o müsavi (o otorite isterler. Kendi hesabıma onları her intihapta serbest bırakırım: İster saylav, İster şapka, İster koca intihap etsinler. Zira neden oku- ma bilmeyen bir köylü erkek rey alp verme bakkım haiz olsun da Üniversiteyi (bitirmiş bir kadın bu baktan mahrum kal sın? Türkiyede bu mesele, erkek- lerin intihap hakkı derecesinde halledilmiş olduğu için, feminiz- min bu İddiası bana çok birşey söylemez. Fakat benim onların programında akıl erdiremediğim nokta, sokak ve ev işlerini te'life uğraşmalarıdır. Bence O bugünkü cemiyet sistemi şu veya bu tarzda kalacak olursa - ki aksine işa- retler pek azdır » sokak ve ev kadınları arasında yeni bir iş bölümü peyda olacaktır; Fabrika ve elle birbirinden ayrılacaktır. Kadının. ber iki işi birden yük- lenmesine İmkân yoktur. O hem fabrikada, hem de evde çalışacak olursa bundan iki fena şey do- ğar: Kötü mal ve terbiyesiz çocuk. Hitler, Bütün Dün- yaya Meydan Okuyacak (Baştarafı 1 inci yözde ) z umunun kendisi ile Almanya arasın daki köprüyü yıktı bil e © lb ğını bildiriyor. muhabirine göre, Almanya, ya" kında Versay muahedes'ni tama men parçalayıp iptal edecektir. Bazı şayıalara göre de Almanya, Par's, Londra ve Romadaki elçi lerini geriye çağırmayı düşünüyor. Diğer taraftan Hitlerin, bütün dünyayı protesto eden bir nutuk söyliyeceği de haber veriliyor. Yarı resmi mahafilde, Ingiltere aleyhine acı sözler ve Fransa ile Sovyetler o aleyhine de (şiddetli hücumlar işitilmektedir. Bununla beraber, (o bösbütün menfi bir tavır takınmaktan da ictinap ediliyor. Almanya Protesto Yağdırıyor Berlin, 19 (Hususi) — Alman hükümeti Streza ve Cenevrede aleyhine alinan kararlar münase- betile Beriindeki İngiliz ve İtak yan elçileri nezdinde prolesto etmiştir. A,

Bu sayıdan diğer sayfalar: