19 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

19 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Sayfa Memleket Manzarası Konyada Ermenak Kasabası Ermenak ( Husust ) — Geniş çam ve meşe ormanları ile çevrili olan Ermenak - kasabası 2245 kilometre murabbaı saha Üzerinde kurulmuş, 16600 ü kadın olmak üzere 30 bin nüfuslu bir kaza merkezidir. Deniz yüzünden 1300 metre yüksekte kurulmuştur. Ararisi, az olduğu için ziraati nüfusunu besleyecek kadar fazla değildir. Ermenaklılar daha xziya- | de ticaretle meşgul olmaktadır- lar. Halkının okuma hevesi faz- ladır. Kasabadan 300 den fazla genç yüksek ve lise tahsili almak üzera kesaba haricindeki mek- teplere gitmiş bulunmaktadırlar. Kasabanın yakında elektrikle aydınlatılması mümkün olacaktır. Elektrik fabrikası kurulmuştur. Bütün köyler telefonla kaza mer- kezine bağlanmıştır. Kasabada Romalılardan, Selçuk Türklerin- den Karaman oğullarından kalma bir çok eski ve kıymetli eserler vardır. Kasabanın on mahallesi, kaza- nın iki nahiyesi, 45 köyü vardır. Ermenakta dokumacılık oldukça ileri gitmiştir. Pekmez imali de kayde değer vaziyettedir. Erme- nakın cevizlisucukları hususf bir şöhrete maliktir. Bursada Ziraat Bankası Yeni Bir Bina Yaptırıyor Bursa, 18 (A.A.) — Ziraat Bankasının Bursa şubesinin Ata- türk caddesinde yaptıracağı bi- nasının temel atımı kalabalık bir kütle karşısında yapıldı. Bu münasebetle —bankanın avukatı Ziraat —Bankasının — tarihçesini, Cümhuriyetin — verdiği — kıymeti anlattı. Davetliler büfede izaz ve ikram edildiler. Aydında Zehirli Gazlar Konferansı Aydın, 18 (A. A.) — Halke- vinde zehirli gazlar ve korunması hakkında bir konfera & verilmiş ve denemeleri yapılmıştır. SEEKEME GKD Son Posta Haki Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 İSTANBUL Gazetemizde kı ve resimlerin bötün hakları ve gatelemize sittir. ABONE FlATLARI burüştur. Göolen curak geri verilmez. ilânlardan mes'uliyet alınmaz. kuruşluk için mektuplara 10 SST W:ıııl ilâvesi lâzımdır. Burdur Güzelleştiriliyor Burdur, (Husust ) — Belediye şehrin imarı için güzel bir proje yapmış ve tatbikine de başlamıştır. Bu projeye göre şehirde beledi- yeye ait güzel binalar yapılacak, geniş yollar açılacak, şehir tıpkı bir Avrupa şekrine benzetilecektir. Eski mezarlık “ziraat numune bahçesi ,, baline konulmaktadır. Şehre giderken gayet güzel bir hastane yapılmaktadır. Cümhuriyet meydamı beş bi- yük caddenin ortasında bulun- maktadır. Meydanın ortasında güzel bir havuz yapılacak, yenl istasyon caddesi ve istasyon şehrin en gürel yeri olacaktır. Buraların plânları ve resimleri mimar Bay Şahine yaptırılmıştır. Bütün İmar işleri beş senelik bir programla tesbit edilmiştir. İstasyon bulvarının uzunluğu dört yüz, genişliği de 21 metre olacaktır. Bu bulvara halkın yap- tıracağı binaların tipleri de tespit edilmiştir. Başka başka Uplerde bina yaptırılmıyacaktır. Muallimler ve memurlar birliği kooperatifi ile Belediye müştereken bir sine- ma ve bir kulüp binası yaptıra- caklardır. Yeni su projesi Bayın- dırlık Bakanlığı tarafından tasdik edilmiştir. Cenupta bulunan büyük bir bir su diğer sularlarla çoğaltılcak, barajdan geçirilerek şehre akıtı- lacak, irva ve ıska işi de temin edilmiş olacaktır. Hulâsa Burdur şimdi komşu şehir ve kasabalarla bir imar müsabakasına girişmiş bir haldedir ve belediye prog- ramını tahakkuk ettirmek için çok çalışmaktadır. İzmitte Pirinç Ekilecek Yerler Tahdit Editdi İzmit, 18 (A. A.) — Vilâyet Umumt! Meclisi nüfusu 5006 kadar olan köy ve çiftliklerden 1000, 500 den 5000 e kadar olan köy- lerden 2000 ve İzmitten de 4000 metrelik bir mesafe dahi.inde pirinç zer'iyatına mü: e edi- mesine karar vermiş ve karar Ziraat Odasına tebliğ olunmuştur, Bunun Üzerlre Ziraat Odası bir toplantı yapmış ve karar daire- sinde pirinç ekim sahasnın tah- didine başlamıştır. Bir Cinayet 70 Yaşında Bir İhtiyarı Vurmuş Figa (Hus:si) — Burada Ka- rahamzalar köyünde birkaç gün evvel bir. cinayet olmuş, Kara Ibrahim oğlu Mehmet, ayni köy- den 70 yuşlarında Mehmet oğlu Yakubu ölüm derecesinde yara- | hamıştır, Yaralı baygın bir halde yatmaktadır. Cinayete sebep te, iki köylü- | nün aralarındaki eski bir husu- mettir. Katil yakalanmıştır. 5 . Yeni Proje “Çok güzeldir ü Yukarıda: İstasyon oaddesinin alacağı yeni şekil, aşağıda Yeni yapılacak sinema ve kulüp Edirnec__le Kavakh Kaiası Edirne (Hususi) — Kavaklı | miştir. Yunan hududu üzerinde oldukça zengin bir kazadır. Kaza merkezi Doğanca — kasabasıdır.. Kasaba son zamanlarda inkişafa başla- mış, yeni yeni binalarla süslen- Çankırıda Yeni Bir İlkmektep Ve Hastane Yapılacak Çankırı, 18(A.A.) — 45 gün- dür toplantıda bulunan Çankırı vilâyet meclisi toplantısına nihayet verdi. Umumi meclis husust büt- çeyi 350 bin- lira olarak kabul etmiştir. Bütçede bayındırlık işlerine 80 bin, kültür işlerine 120 bin, sağ- hk işlerine 36 bin, Belediyeler su yollarına yardım olmak üzere 12 bin, Halkevi için de 3200 lira konulmuştur. Bunlardan — başka bütçeye iki senede — yapılmak üzere asri techizatı havi bir - ilk- mekteple bir de hastane yapılmak üzere tahs'sat konulmuşlur. Bigada Dibağhane Köprüsü Biga (Hususi) — Seller tara- fından yıkılan Debağhane köprüsü 4 hrimiz t ccar'arından B. Sadık LT Ş DOLAŞAMAZSINIZ FAKAT I SWSon Posta DAKİ BİR İLÂN l BürtÜNn ÜLkeyİ HER GÜN - DOLAŞIR Pek eski bir tarihe malik olan Doğancada bu yıl xziraat İşleri çok iyidir. Havaların mü- salt gitmesi köylüyü — sevindir- mektedir. Bigada Yılda Birkaç Defa Biçilen Bir Nevi Yonca Ekiliyor Biga (Hususi) — Ekim memuru Bey Bekir, yılda birkaç defa biçilen bir nevi yonca tohumu getirtmiş ve Üretilmesi için çift- çilere dağıtmıştır. Bu yıl Bigaya ipek tohumu da pek fazla getirtilmiştir. Her yıldan fazla koza istihsali için hazırlık yapılmaktadır. Çocuk Esirgeme Kurumunun Yaptığı Yardımlar Ankara, 18 (A. A.) — Ço- cuk esirgeme kurumu genel mer- kezi 1 Nisun 935 den 16 Nisan 935 tarihine kadar 1524 çocuğa yardım etmiştir. Bunlardan 253 hasta çocuk ve ve anne genel merkezin polikı» liniklerinde muayene ve tedavi edilmiştir. Diş muayene evinde de ayrıca 875 çocuğun dişleri muayene ve tedavi edilmiştir. Süt damlasından her gün 160 çocuğa 1158 kilo yekün olarak bedeva süt dağıtılmıştır. Fakir talebeler için açılan aşbaneden her gün 226 çocuğa sıcak yemek verik- mişlir. Yardım için müracaat eden | çocuklara 428 lira 75 kuruş kıy- metinde yardım yapılmıştır. Ayrı- ca 7 çocuğa da çamaşır, ayakka- bı verilmek süretile sevindirilmiş- tir. Bigaya Dolu Yağdı Biga ( Hususi ) — Buraya 15 dakika kadar dolu yağmış, henliz çiçek açmış olan meyva ağaçları bundan zarar görmüştür. Nisan 19 | I Yurtta Ziraat İşleri # —r——_ 4 Güdülde Fenni Arıcılık Başladı Güdül, (Hususi) — Nıhly'ı mizde bir yıl evvel arıcılık yapıkk — miya başlanılmıştır. Arıcılık - içli- fennin en son kabul ettiği usullef ve malzeme kullanılmaktadır. But rada evvelce de arıcılık ,-npılııı' fakat istihsal verimli olmaktali | çok uzak kalırdı, çünkü laıbl._v edilen usuller ecdattan kalma SÖ'I reneklerden ibaretii. Bu usullerlâ de arı ancak kendi yiyeceği kat dar bal yapmakta, bu bal da kotl vandan çekilince arı aç kalıp tet lef olmakta idi, Güdülde fennt arıcılığın başt lamasına ve çabucak inkişafındi muallimler - rehber — olmuşlardıri Muallim Hürrem Ünsal boş aati | lerden istifade ederek mektept te halka ve köylülere ırıcılı.î dersleri — vermeye ve amell bir tarzda fenni arıcılık öğretmeyâ — başlamış, fenn! kovanları da bizzat kendisi yaparak köylülere gösteri miş ve yapılası, — kullanılmasıni | Öğretmiştir. l Femni arıcılıktan büyük istifaf — deler temin eden bir köylü © demiştir ki: | İ — Ben 20 yıldır. arıcılık yat parım. Fakat bir türlü iyi mahsul alamam. Bunun — sebebini gimdi anladım, bir yılda aldığım mahsul 10 yılda aldığım mahsule tekabül edecek derecededir. t Şimdi — nahiyede büyük b ancılık faaliyeti — vardır. Bütüm marangozlar fenni arı kovanlari yapmaktadırlar. Nahiye müdürlü- gü de her köye dağıtılmak üzerit fenni — kovanlar yaptırmaktad Ayrıca her köye gidilerek fennf arıcılık hakkında köylülere izahal verilmektedir. Muğlada Naren- ciye Yetiştirilece Muğla, 18 (A. A.) — Vilie yette bağcılık gün geçtikçe ilert lemektedir. Son günlerde yüzlerci hektar bağ dikilmiştir. Vilâyetti 1152 hektar bağ vardır. Ge, yıl yedi buçuk milyon küsür kild #züm alınmış ve hepsl villyo'. içinde sarfedilmiştir. Son günlerde filokseralı Ş mıntaka olan Milâs'a dokuz bi Amerika çubuğu getirilerek y usulle dikilmek Üzere dikicil dağıtılmıştır. Filoksersiz bir m taka olan Bodruma da Muğlad 1500 kilo çekirdeksiz. ve rezzaki özüm çubukları yollanmıştır. Vilâ* yetimiz topraklarının narenciyt yetiştirmeye olan kabliliyeti önüne alınarak ve kontenjan büf rici Italyadan 2500 tane 1i / portakal, mandalin, muz pü&â miştir. Fidanlar Marmarls ve Köj” ceğiz kazalarına verilmiştir. ğ Bigada Kanali- ğ zasyon Yapılacak Biga, (Hususi) — Belediye ”' ğ rafından şehre akıtılması karai” laştırılan su şehrin ortasında Y” pılan yüksek depoya kadar ıdl j rilmiştir. Şimdi kasabanın 15 rine çeşme yaptıralacak ve St şehrin her tarafında bol miktâf” da akmı temi l ktır. akması temin ounıcı"b.’_ Bu iş bittikten sonra ka: kanalizasyon tesisatı yıpılıc:lkı Ai

Bu sayıdan diğer sayfalar: