19 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

19 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TTTT ERŞÜRETTR KA » Ziya Şekir B İnci kısım MHer hakkı mahfuzdur. No. 258 19 - 4- 985 İTTİHAD ve TERAKKİ . Nasıl Doğdu?.. Nasıl Yaşadı?.. lttiatçıların Bir Kısmı İIhtikârcıları SON POSTA Nasıl Öldü? GazetelerleTeşhiriniTeklifEdiyorlardı Memleketin idaresi, daimi bir te- zebzlip içinde — çalkanıp durmuş- tur, İIhtikâr ve inhisarın art- ması yüzünden, —halkın mab şeti haleldar — olmuş. — Açlık ve sefalet, hiçbir milletin taham- mül edemiyeceği dereceyi buk- Muştur... Fırka içinde bir zümre türemiş.. Bunlar, idareyi kendi ellerine alarak memleketin bütün varlığını — Almanlarım arrusuna feda ve kurban etmiştir. Devlet ve milletin müdafaa esaslarına is- tinat etmesi İâzımgelen harp wi>- yaseti de haleldar olmuş.. Or- dunun bir kısmı, meticesi belli olmıyan birtakım macera ve ser- güzeştler —arkasından koşturul- Müştur... İktısadiyat, kökünden yıkılmıştır. Milletin efradı, koca bir kütle halinde açlık ve sefalet içinde Inim İnim İnlerken, mem- leketin iaşe mevadım inbisar al- tıma alanlardan mürekkep olmak Üzere ortaya birtakım harp zen- ginleri ve milyonerler çıkmıştir... İşte, bu hallere meydan verdiğin- den dolayı Ittihat ve Terakki fırkası, milletin emniyet ve itima- dını kaybetmiş.. (Ittihat - Terakki siyaseti) de bu memlekette tama- men iflâs eylemiştir. Buna bina- en, gu anda yapılacak yalmız bir şey vardır.. O da, arbık (Ittihat * Terakki ) cemiyet ve firkasinin hayatına hatime — ver- mek.. Bundan sonra milletin mü- zaheretine mazhar olmak ümidi kalmıyan bu mücssesenin infisa- hını ilân eylemekten ibarettir. Hatiplerin, tamamen biribirine benzeyen şu mealdeki nutukları, içtima salonundaki havayı derhal değiştirmiş.. Ve bir fırtıma haline getirmişti. Murahhaslar ve kâtibi mes'ullerle bunlara taraftar olan- lar, derhal mukabeleye geçmiş lerdi. Murahhas ve kâtibi mes'uk lerden bir kısmı, içtima salonunu terketmeye mecbur kalmışlardı. Mevkilerini terketmek İstemiyen- İ:: ise, tıhaMrdıınrlı'ıı lstis- line uğramışlardı. Nııuîlr:r devam ediyor, #öz alan hatiplerden bazıları I_ınfuı- dan, (Ittihat ve Terakkinin saf ve nezih evlâtları arasına soku- lan ( Taşeci ) ve (lhdldrfı) ların ııı:.. ve Terakki kötlesi arasın” alarak, hunların isi nin :k:('bnıı vasıtasile teşbiri) teklif ediliyordu. Bu fıı—tuıyııuı. büyük bir bora halini kesbetmesi, çok muhtemel görünüyordu. Esasen vakit te öğle zamanını bir haylı geçiyordu. Reis, bu buhrana nihayet v İstemiş.. içtima bir iki saat tatil eylemişti. Bu tatil esnasında, azalardan bir çokları dağılmış-. İçtima tek- rar başladığı zaman salonda pek az kimse kalmıştı. Ertağrul me> busu Şemsettin Bey #söz Bu zat kürsüye geldiği zaman, Vaziyetin nezaketinl izah etmiş.-. Bugün yapılacak münakaşa ve tenkitlerin, beybude hiddet ve Asabiyetlerin hiç bir Iılııl: V::'İ' yeceğini söylemiş.. ve nihayet; — (ıı':’l.-ııyıu'ı tesisi) vazifer tini ifa ettikten sonra, artık hat ve Terakki Cemiyeti) nim va- l ı zifesi ve sebebi mevcudiyeti kal- mamışlır. Bu cemiyetten doğan fırkaya da, çu son dört sene zar- fında bir çok seyyiat isnat edi- mektedir. Isnat edilen suüstimal- lerin çoğu hakikat olmasa bile; fırka ve cemiyet, elkârıumumiye karşısında müttehem bir vaziyet- tedir. Buna binaen ya fırkayı büs- bütün feshederek yeni bir fırka tesis etmeli. ve yahut, ismini de- giştirmelidir. Şemseddin Beyin bu sözleri, müzakeralı ilidal ve sükünet sa- hasına sürüklemişti. Şimdi, müzakeratın mevraunda İki cereyan husule gelmişti. Aza- dan bir kısımı: — Varziyet bu merkerze geldik- ten sonra, artık ( Ittihat - Terakki) lsmi yaşayamaz. Ve onun ankazı üzerine yeni bir bina kurmak ta doğru olamaz. Mukadderata rıza göstermek ve artık teşkilâtımızın hayatına hitam vermekten başka gare yoktur. Diyorlardı... — Azanın — diğer kısmı bu fikre itiraz ediyorları — Bu fikir, doğru değildir. Biliyoruz ki, bugün mütareke im- za edilecek. Hiç şüpbesiz ki ya- rın da memlekette bir takım siyasi cereyanlar başgösterecek. Belki de Geçen Bilmece- mizi Doğru Halledenler ( Baştarafı 6 ıncı yüzde ) Bıdıka Toran, Kayseri yollama memu- ru Tekmen Ruza oğlu Zeki, Çorlu Şücaaddin — mektebi sımt & den 4l Kaptan, Eyüp 36 mcı meklep C-4 den 187 N. Mustafa Sabri, Erbaa Hakimi- yetimilliye —mektebi G üncü sınıf 88 Kadri, İzmir P. 'T.'T. muhasebesinde Nuriye kızı — Nezihe Ziya, Sındırgı S incl mektep 3 üncü smıftan 1 Emin, Yozgat İsmetpaşa mektebi — TI R. Sakarya, Bandırma 3 üncü İlkmektep snif 2 den 3 Zahir Mehmet, —Ankara musiki muallim mektebi muallimlerin- den Bay Tahir oğlu Gençay, Enkişe- bir İnöntü Tlkmektebi 101 Emin, İstan- bul Alman İisesinden —Râzi Osman, İstanbul erkek lisesinden — 877 Ferdüâ, İstaabul 1 inci mektep A - 8 den 166 Münevver, İstanbul erkek — lisesi B-1 den 1327 S. Özelp, İzmir — Kurantina Türkoğlu sokak No, 31 de Nail Bay ve Bayatılar. Konya İsmetpaşa mektebi A-4 den 739 Nureddin, —Edremit mektep | Havran £ inci mektep defteri | sınıl 4 den 145 Hasan, İzmir İstiklâl mektebi £ üncü smıf 109 Türkân Tevfik, Ankara Tüze Bakan- lığı levazım çevirmenliği u_oııırlırındıı Süleyman kızı Remrziye Nibal, Anh;r-ı Hakimiyetimilliye mektebi —A- 8 de 327 Fuat, Eyüp ortamektep 697 Sabit, İstanbul kız lisesi 85 Lümia, Kadıköy 10 uncu mektep Çelikadres Yusuf 'Dyı.' Ankara — Hakimiyetimiliye ıuıllı-b! A-8 den 326 Cemal, Eskişehir Gazi Bışn MELE AWFORD - FRANCHOT TONE - İN GENE RAYMOND Sevmek Yaşamaktır sızca sözlü Metro - Goldwyn - Mayer filminde. ieer Bir kadın hayatı... Bir _ul sahifesi. milli varlığımız, büyük bir tehli- keye girecek. Bunun için teşkilâ- fımızı dağıtımıyalım. İsmimizi de- giştirelim. Programımızda tadilât icra edelim. Bilhassa, mecliste kuvvetlenelim, Diyo ısrar gösteriyorlardı. Azanın çoğu —evvelca bu fikre ihzar edildiği için nihayet, fırkanın yenileştirilmesine taraftar tadilâtın müzakeresine girişilmişti. Yeni program, muhafazakârlığa mı, yoksa mi istinat edecekti?. Bu esasların ihzarı için de bir encümen teşkili tekarrür etti. Artık saat ta altı buçuğa gek mişti. Sabahın onundanberi fikir mücadelesinin heyecanlarile sarsı- lan azalar, bitkin bir hale gelmiş- lerdi. Pazar günü, yine saat onda içtima edilmek üzere içtimaa, nihayet verildi. * O gece İstanbulun — muühtelif semtlerinde ve muhtelif köşele- rinde bu meselenin münakaşası cereyan ederken, Enver Paşanın Kuruçeşmedeki yalısında da esrar- engiz bir sabne hazırlanıyordu. ( Arkası var ) Ti tılar, Davetler Etıibba Sdasında Kitep Sergisi Etibba Odası bugün merkez bina- mında saat 15 te sihbi ve tıbbi kitap- lar sergisini açacaktır. Bu münase- betle bu akşam operatör Bay Kâzım İsmail tarafındon “Yaralılara ne yap- malı?,,; cumartesi günü akşamı bakte- riyolog Osman Şerafedain tarafından * Bulaşık hastalıklardan korunma ,, ; pazar günü de Dr. Fahrettin Kerim tarafından “ Cümhuriyetten evvel ve sonra sağlık işleri , başlığı altında birer konferane verilecektir. Dün akgam İlk olarak doktor Bay Süheyl tıp tarihinden bahsetmiştir. Türk Musikisi Yayım Kurumu Yeni Türk Musikisi Yayım Kurumu geçen pazartesi umumi bir toplantı yapmış, geçen seneki işler görüşül. dükten #«sonra idare heyetine Bay Hüseyin Taşkıran, Bayan Fatma Yalçın, Bay (Cemal Tav, Necdet Emea, B. Remzi Yalçın seçilmişlerdir. İlkmektep sınıf 2/8 den 87 — Molühat, Adana Pilevne İlkmektebi sınıf 3 de 121 M. Turgüt, Alpulla İlkmektebi sınaf Bden 73 Kemaleddin, Düzce J. B. kumandanı kızı Caye Erkan, Beyoğlu 12 inci mektep Nevzat Çelik, Istanbul 44 üncü mektep — 996 İzidor — Meriç, Gedikpaşa Eminsinan mahallesi Oamli- gerif sokak No 493 de Ali Tünçer, İstanbal 44 üncü mektep A-8 den 164 Hikmet, Nişantaş Kodaman — caddesi No, 72-2 de Tevlik Şener, — İstanbul erkek Hsesi 985 Tevfik Kutay, İstan- bül 49 ancu mektep $ üncü sım? — 90 Vedat, İstanbul Gelenbevi ortamektep A-1 den 352 Kadri Turnsoğla Bay ve Bayanlar, Sinemasında Sayta 9 Denizde Silâh Yarışı Dünya Deniz Kuvvetle- rine Umumi Bir Bakış n | Hangi memleketin donanması Daha Kuvvetlidir Ve Kuvvetlenmektedir Ve Bir deniz hava kuvvetleri kombinezonu Bütün milletlerin kara, hava ve denirde hararetli bir silâh- lanma yarışına girişmiş oldukları göze batacak bir dereceyi buldu. Kara ve hava silâhlarının yarış- larındaki GSmiller ne İse, deniz yarışlarında da ayni — âmiller göze çarpmaktadır. Deniz silâh- larını, 1937 yılına kadar mer'iyeti devam edecek olan Vaşington muahedesi inzibat altına almıştı. Japonya, kendisine bu muahede ile haksızlık — yapıldığını beyan edip bir taraflı olarak kısmetinl istoyince İş değişmişti. Binaen- aleyh 1937 yılı ikinci kânununun birinde —mer'iyet mevkline gire- cek olan bu fesh kararı karşı« sında her millet silâhlanmaya hazırlanmaktadır. Bu işte, kârlı mevkide görünen yine Japonya- dır. Çünkü bu devlet, Vaşington muahedesile — kendisine - verilen hakların — hepsinden — harfiyen Yoni Meşriyatı ——— Yeni Adam — Terbiyeci İsmail Hakkının çıkardığı buş mecmuanın 68 inel sayım da İntişar etmiştir. Bu sayıda — İsmail — Hakkı, — .Caml, Arif Bedlinin yazları Nevit Osmanın tercüme ettiği bir şaheser, anket eevapları, Hikir müsabakaları Amok lslmli roman tefrikam, karikatürler, ve salre vardır. Tunç Sesleri — Genç şairlerden Vasfi Mahir bu lsim altındaki girlerini küçük bir kitap halinde bastırmıştır. Hafta — Bu haftalık mecmuanın Ikinci cildinin son sa; tı. Nefis şekilde bamla: simlerle dolu olan bu mecmdada Pe- yaml Safa ile diğer yazıcıların değerli yanları var, Kalp Ağrısı — Zeynonnu oğlu- nun birinci kısmı olan Halide Edip'in Kalp ağrısı Halk kitaphanesi tarafın- dan bugün neşredilmiştir. Müzik — Konser, türküler, ope- ra ve tiyatrodan bahsede bu musiki emuasının Sinel sayım — İntişar etmiştir. Ulusal Efsaneler — Muallim Bay Şerif Gürol ve Ferruh tarafından gçıkarılmış çocuklara —mabsus küçük bir kitaptır. CLARK GABLE"! SON GÜNAHI İliminde görmeli ve — ölmeti B istifade etmiştir. Halbuk! Ame- rika ile Ingiltere, hemen hemen yeni İnşaat yapmamışlardır. O suretle Japonya, gemi — İtibarile Amerikadan az gemiye sahiptir. Fakat bunların kuvvetl -Ameri-« kanınkinden — fazladır. — Yalnız Ingiltere, bütün dünyada, yine donanma itibarile birinci safta geliyor. Fakat bu yeni vaziyette (50) kravazörl ve (150) torpidosu yaş mladını geçirdiği için bun« ları yebilemek mevkünde bulu- nuüyor. — Ayrıca Almanyanın donanmasını iİhyaya — koyulması, bu husustaki faaliyetin artmasi için bir saik olmuştur. Bu arada Italyanın (35) bin tonluk İki hat harp gemisi yaptırmaya kalk- maşı, Fransayt da — ayni yola dökmüş, 35 bin tonluk Dünkerkle, 26,500 tonluk Strazburg zırhlısını yaptırmaya — başlamıştır. Bunlar henüz yarışın başlangıcıdır. Asıl gürültülü faaliyet bundan sonra gelecektir. Doktor Bay Zühtü Tevfik Geldi Değerli doktorlarımızdan Hey- beliada verem sanatoryomu dahbili hastalıklar — mütehassısı doktor. Zühtü Tevfik Almanya, Fransa ve İsviçredeki sanatoryomlarda yaptığı uzun bir tetkik seyahatin- den sonra vazifesi başına döne müştür, — Değerli — doktorumuza muvaffakiyetler dileriz. Nöbetçi Eczaneler Bugece nöbetçi cczaneler şunlardırı İstanbul — tarafı: — Şihmdebaşı (Asaf), Aksaray (Ethem P r ev), Karagümrük (Surt), Tapkapi (Na- am), Samatya (Erof'lox), Zeyreke te (Hasan Hulüsi), Eyüpte (Hik- met), Kumkapıda (B lkıs), B !at ta (Toi'ie), Divanyolunda (Esat), Bahçekapıda — ( Agop Masay in), Bakırköy (Merker), Beyoğlu ta- raf: Kılyoncu (B yoğlu), T iksim (Taksm eczaaesi), Gülata Mah- mu liye (Mişel Sokronyadıs), Şişli Hamam (Haik), K s-mpaş> ( Mer- kez), Hasköyde (Haik). Ka köy tarafi Mojada (A âeddin), P zar yo'und | (R fat Mümtaz), Büyüka- dada (Şükrül Rizi)

Bu sayıdan diğer sayfalar: