20 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

20 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K Ziya Şakir B incdi kısım Her hakkı mahfuzdun. No. 259 20 - 4.- 935 İTTİHAD v TERAKKİ Nasıl Doğdu?.. Nasıl Yaşadı?.. Nasıl Öldü? Yalıda Mühim Görüşmeler oluyor, Bir Taraftan Da Saz Çalıyordu.. Güneş gurub ederken, yalının yemek odasına yedi kişilik bir tofra ” kurulmuştu. Bu “esnada Enver” Paşa, bitişik odada, en samimt! dostlarından Alman cene- ralı ( Fon Bronsart ) ile başbaşa vermiş.. sessizce kanüşüyordu. İçeri Hayretüllah girdi. Enver Paşanın Trablusgarptanberi — yâs nından ayırmadığı bu Alrikalı, en Mutemet adamlarından biri idi. Paşanın kulağına eğildi: — Cemal Paşâi şilre me- muru Seyfi Bey geldi. Sizi görmek İstiyor. Ş Dedi... Enver Paşa, Alman ceneralından müsaade aldı. Büyük salonun ortasında, Seyfi Beyle karşılaştı. Seyfi Bey, paşayı se- lâmladı. Kulağına eğildi: — Comal Paşa biraderiniz, gözlerinizden öpüyorlar. Bu gecekl hattıhareketleri hakkında tavsiye- nizi bekliyorlar. Dedi... Enver Paşa, derhal: — Gece, tam saat 12 de bir sandala — binsinler. Baltalimamı açıklari beklesinler. İstanbul tarafından gelecek olan motöre, fenerle İşaret versinler. Cevabını verdi. Seyfi Bey, bu talimatı alır almaz avdet etmiş.. Enver Paşa da tekrar cenoral Fon Bromnsart'ın ya- nına gelmişti. Aralarındaki konuş- ma, devam etmekte idi. Bu sırada, birer ikişer misafir gelmekte ve aalonda birleşmektelerdi. Bu misa- firler de; Azmi, Bedri, Bahaeddin Şakir, Topal —Nâzım beylerle - Kafkas murahhas'arı heyeti ara- sında İstanbula — gelen Haydar İbrahimof isminde bir müslüman Gürcüden ibaretti. Enver Paşanın Ceneral Fon Bronsart ile görüşeceği — şeyler bittikten sonra yemek Ssalonuna geçilmişti. Ortada mühim — bir hâdiseye bazırlanıldığına dair hiç birşey görülmemekte İdi. Yemek salonunda, neşeli bir surette ye- mek yenillyor; sofada ağır şarkır lar çalan saz takımının gürültülü ahengi, sarayın haricine kadar aksediyordu. Sarayın rıhtımızda, ikl kanun çavuşu, ağır ağır gezi niyorlar.. Arada sırada durarak sazın ahenginl yın diğer kapılarındaki . askeri zabıta memurlarıda ayni şeki'de vazifelerine devam edi- yorlardı. Teşrinisani ayının ilk günü olmakla beraber — hava ilık ve berraktı. Fakat arabi ayının s0n günleri olduğu için her taraf simsiyahtı. .meıîıı:ık ve saz faslı, epeyce devam etmişti. — Sonra, rıhtıma nazır olan balkonun kapıs! ıçıhııııi denize doğru akan geniş blrmıqıîif dalgasının arasında — mühte &l tilmişti: e : xlınuı'llıhııı. ne İâlif ha- va... — Mümkün olsa da, bu gece sabaha kadar şurada bir uyku ksem. z — Sanki, yaz gecesl.. Sadece bir, mehtap eksik. — Cıgaralarımızı lim, Bu karma karışık sözler 'ıırl' tında hasır koltukları çekmişler. burada İçe- Talât Paşanın en son resml birer köşeye yerleşmişlerdi. Cıga- ralar yakılmış, yüksek sesle ko- nuşmalar başlamıştı. Bütün bu konuşmalar, ertesi gün İstanbul- da yıpılıcık Işlere taallük ed- — Hayır, yarın başka işler m l yvar. öbürgün buluşalım. Gibi sözler de deveran eyli- yordu. Enver paşa, bazan ortadan kayboluyor.. bazanda misafirleri- nin yanına geliyor. Arkasını bal- konun parmaklığına dayayarak mi- safirlerile konuşmıya devam ediyor- du.Vakit, epeyce geçmiş.. Saat on bir buçuğa gelmişti. Misafirler, yine yüksek sesle Enver Paşadan izin istemişlerdi. Enver Paşa, balkonun karşısında bir kenara çekilmiş olan kanun çavuşlarına işittirecek bir sesle: — Vakit geç oldu. Ya- yan gidemezsiniz. Otomobil çe karsınlar. Dedi. Ve kapıya doğru gide- rek otomobil hazırlanmasını em- retti. Halbuki bir Alman şoför, evvelce aldığı emir üzerine, oto- mobilin yanında beklemekte İdi. Buna binaen hareket emri verilir verilmez, derhal saray kapısının önüne gelmişti. (C Arkan var ) Tüy / ı qkiy Ehaââğş 'fş AS, BiRİKTİi RAHAT- Kadınlar bün Dî Toplandılar ( Baştarafı Tinci yüzde ) alınmış tedbirlere muhalif olan ve umumiyetle kadınlar veya bir kadın zümresi aleyhindeki nizam- nameler ilga edilmelidir.,, Bundan sonra bazı delegeler &Ööz almışlar, kendi memleketlerin de kadınlığın ahlâki vazliyetinl ve hususiyetlerini izah etmişlerdir. Kadının içtimai vaziyetini tet- kike memur komisyon, Fransız delelegesi avukat Bayan Maria Veronenin — başkanlığı — altında toplanmıştır. Bir çok delegeler söz aldıktan sonra aşağıdaki karar reye ko- nulmuştur: * Cins'er arasında her sahada müsavat tesisini kadınlığın mut- lak bir ideali addeden armulusal kadırlar bir'iği kongrası, 1933 ilkkânununda dört merkeri ve cenubi Amerika hükümetinin mu- rahhasları tarafından imza edilen Montevideo muahedesinde tasrih edilen “ hukuk müsavatı ,, pren- sibini, elinde mevcut bütün vasıta- larla müdafaa etmek kararım dadır. » Reyin neticesi şudur; 14 müdafaa, 1 aleyhte rey ve blir Imtina.. karar aleyhinda rey veren Bayan, Amerika delegesldir. Komisyon başkanı Bayan Ma- REN CDER *“hukuk — müsavatı,, rla Verone, kadınlar — birliğinir prensipine iltihakının sebeplerini izah eden bir mektup yazacak ve bu teksir edilecek olan mektup — uluslar kurumu azalarına dağıtılacaktır. Öğleden sonra Bayan Eşbi'nin başkanlığı altında bir içtima yapılmış ve brçok — delegeler şarkla — garbin — teşriki mesaisl mevzuu Üzerinde söz söylemişler- dir. Delegeler muhtelif memle- ketlerde kadınlar hakkında tatbik len kanunların tadili ve tekem- mül ettirilmesi hususunda temen- nilerde bulunmuşlardır. H eT çei leei drriee İ ea gö e ÇĞ Nöbetçi Eczaneler Bugece nöbetçi eczaneler şuntardırı İstanbul tarafu Şehzadebaşı (Ün!- versite), Aksaray — (Ziya Nuri), Edirnekapı (Arif), Şehremini (A. Hamdi ), Samatya (Teofilos), Kü- çükpazarda (Küçükpazar), Eyüpte (Hikmet), Lâlelide (Sıtkı), Fenere de ( Emilyadi ), Cağaloğlunda (Übeyt), Yemişte (Henason), Ba- kırköy (İstefan Terziyan), Beyoğ- lu tarafış. — Taksim — Bozstanbaşı (İtimat), — Tepebaşiı — (Kinyoli), Tarlabaş , Galata (Kapıiçi), Şişlide (Şişli), Kanmpaşada (Yeni Turan), Hasköyde ( Yeni Türkiye), Kadı- köy tarafı; Modada (Fuik İsken- der), Pazar — yolunda (Namık İsmet), Büyükadada (Halk), Gül, Limon, Anber, Fujer, Şipr, Leylak, Revdor, Fiördamur, Acıbadem, Akasya kokulu HASAN TUVALET GLİSERİN SABUNLARI Hasan Zeytin yağından ve Hasan Kreminden ve Hasan İiriyatından yapılmış olup gliserinli ve tuvalei için nevileri vardır. Cildi yumuşatır, Üüzel ve nazik ciltli kadınlara, ço- cuklara şayanı tavsiyedir. Avrupa- nın — terkibi meçhul — yağlarından yapılmış sabunlar cilde mazarrat varecekinden — bunlardan — sakınınız. 10-15-25-85 kuruştur. Toptancılara tenzilât. Hasan deposu, Abkara, İstanbul, Beyoğlu. SMANLI BANKAS TÜRK ANONİM ŞİRKE1I TESİS TARİHİ: 1868 Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lirası Türkiyenin başlıca şehirlerile Paria, Marsilya, Nis,Londra ve Mançester'de. Misir, Kıbne, İrak, İran, Filistin ve Yunanistan'da Şabeleri, Yugoslavya, Romaaya, Buriye ve Yunanistaa'de Filyalleri vardır. Her tüzlü Banka muameleleri yapar Dr. HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Telefon 118, Divanyolu 22398 Cumadan maada her 21044 igün öğleden sonra

Bu sayıdan diğer sayfalar: