20 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

20 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Harpteıî Daha Korkunç Tehlike Mikroskobun keşfl tarihi ye- nidir. Eskiden bunun için sari hastalıklar nazarıdikkate alınmı- yordu, Milletler tarihinde emrazı #ariye çok mühim tahrip tesirleri Yapmıştır, On sekizinci asırda veba sal- gini yüzünden kırk milyon kişi ölmüştür. ” 1918 senesinde lıpuyıdg çe Ispanyol salgını (20) milyon İasanın ölümüne sebep olmuştur. Ünyanın birçok yerinde her sene sekiz milyon insan sıtmaya tutu- layor ve iki milyon kişi de sıtma» dan ölüyor. Geçenlerde bu sıtma salgınlarından biri de Hindistanda olmuştu. Ölümün önüne geçmek için tayyarelerle kinin ve diğer aitma ilâçları gönderilmişti. * Şarkta, Anadolu — sahasında Küçük Asyada tarihte isimleri geçen ve inkıraz bulan milletlerin ekserisi harplerin neticesi değil böyle emrazı sariye salgırlarının Mühlik felâketine maruz kalmış- lardır. Harita üzerinde birçok şehir ve kasaba isimleri biliriz ki bu- gılln ne o köyden ve ne de hak mdan eser vardır. Birçoğu sıt- madan ölmüştür. Cümhuriyetin onuncu yıldönü- münde Sıhhiye Vekâletinin neş- rettiği bir kitapta yalnız Antaiya havalisindeki sıtmalıların adedini yüz bin olarak kaydediliyor. Dün- ya emrazısariyesine alt Istatistik- ler Pariste Cemiyeti Akvamın emrazısariye — şubesi — tarafından her on beş de bir defa neşir ve tamim edilmektedir. Emrazısariye zuhur eden her yerden bu büroya malümat veril- mektedir. Mikroskobun çıktığı zamanm larda umumt vefiyat nisbeti *6 30, daha evvelden * 35 idi. Nihayet tabil ölümle ölen İnsanların adedi 4 10 u geçmiyor. Harpten bu kadar korkan mik letler, kendi — içlerinde horg(.lı cereyan eden ve her sene mil- onlarca insant alıp götüren sarl ı:stalık afetinden neden bu dar ürkmüyorlar. Sıtma biz de umum! hastalık- lardan birldir. Harbe karşı mem- leketi korumak için ne kadar müdafaa tertibatı alıyorsak, sarl hastalıklara karşı da ayal dere- cede kuvvetli techizata ihtiyacı- mız. vardır. $ Halbuki İş okadar da mühim değildir. On paralık kinin bir hastaneye bedeldir. Banee İ İsyancılar Yunanistanda |Yeni 'M_nh- kümîyel Kararları Verildi Selânik, 20 ( Hususi ) — Di- Vanıharpler müubakemelere devam ediyor. Yarin birçok hükümler ve rilmesi muhtemeldir. Selânik diva- hıharbi dün birçok isyan suçlularını müuhtelif hapis cezalarına m: m — etmiştir. dlvıııhırâ bugünden itibaren de iki generi İle birçok — zabitleri — yeniden torguya — çekecektir. evkuf tiyasi İlderlerin muhakemelerine günü başlanacaktır. unanistanda y ada bir ekalliyet m teşkil editmiştir. Müdürlük ekalli- Yet işlerine bakacaktır. Üç Kumarhane İki Günde 17 Kumarbaz n Yakalandı a l üdürlüğü mem "vel'l:ıin:::.ı: ı'lllı'ıg'ı şehrimizde € yeni kumarhane daha meydar ha çıkarmışlar ve 17 kumarbaz "kalnnm'ş'ın'ır. UKD T T A TU Resimli Makale SON POSTA B Namuslu Devlet Adamı Bi Dünyanin her tarafında mamuslu devlet adamlarını — krletenler, onların arkasında, fakat onlara dayamarak dalavere çeviren ahlâkı bozuk kemlsyonculardır. 1 Stavleki, Amerikada Tesul, Almanyada Deterring, İngilterede Zaharof, bi z elmilel şöhret almış birer anümunssidir. Devlet adamı, kendisl u mamussuzlardan kurtarımak İçin müendele etmeğe macburdur. latın be, sunu Fransarlı tuleyitler yalnız devlet adamlarının değil, devletin de mamusu İle eyanmaktar çekiamealer, SON TELGRAF HABERLERİ Pariste Çok Mühim Görüş- meler Y_îpılıyor ( Baştarafı 1 inci yüzde olarak inkişaf ettiği tasrih olun- maktadır. Almanya Hitlerin etrafında ASN AYA DÖT MK 48- ci doğum yıldönü hakkında yazı yazan birçok gazeteler di- yorlar ki: * Uluslar kurumunun üumümi kararı Almanyayı mahküm etti. Bu karar, Alman milletini, kendi- sinden başka hiç kimseye itimad etmemeye ve Hitlerin . etrafınde mütesanid bir şekilde toplanma- ketmelidir.,, ; .l;ı:y:o Algemayne Çıytun'g, bu acı tecrübe- diyor ki: b * Milletimize, ye göğüs germek kuvvetini bu- masını dileriz. Hitlerin senei devri- yesinde yapılacak yegâne temen- ni de budur. Dileğimiz yerine gel- diği takdirde dünya, Cenevrenin hiyanetini tasdik etmiye mecbur kalacaktlır.,, Fransız Gazeteleri Ümltil Görünlüyor Paris, 19 (A. A.) — Fran- sız - Rus andlaşması — gazeteleri alâkadar etmektedir. Kat'i şeklin tesbitinde bazı müşküllerin — çık- mış olmasına rağmen, ciddi ma- nilerin çıkması muhtemel görün- memektetir, Pöti parizyen — gazetesi d- yorkl : “ Muhtelif engellerden anla- g 5 şılıyor ki, andlaşmanın kat'i şek- li bugün tesbit edilemiyecektir. ,, Pöti Jurnal şunları yazıyor : “Kat'i şekil bugün parafe Bulgar Kabinesi Kuruldu Yeni Kabineyi Bay Toşef Teşkil Etti Sofya, 20 ( Husust ) — Eski nazırlardan ve bir zamanlar Bul- garistanın İstanbul elçiliğini yap- mış — olan Bay Toşef Yeni kabineyi — teşkile memur — edi- miş, yaptığı istişarelerden sonra geç vakit kabinesini kurmuştur. Henüz resmen - bildirilmemekle beraber, yeni kabine şu suretle teşkil edilmiştir: Başvekil Bay Toşef, Hariciye Nazırı — saray Nazırlığını — yapan Köse Ivanof, —Maliye — Nazırı zahire inhisarı müdürü Kanazkis, İktısat: mesal müdürü Muşanof ( eski Başvekil vekili) Münakalat: Mutafçiyef, Adliye: Digof, Har- biye: Eski Başvekil General Zlatef, — Dahiliye: Eski hazır miralay Kulef, Maarif; eski nazır General Radef. Çok Şiddetli Bir Zelzele Londra, 19 (A.A.) — Londra zelzele aletleri buglün saat 16,26 da merkezi Londradan 3(M00 kilo- metre mesafede çok şiddetli ve sürekli bir zelzele kaydetmişlerdir. edilebilecektir. B. Levalin Mos- kovaya bugün, yahut Mayısta gitmesi, andlaşmanın derhal imza edilmesini temin edecektir. Son dakidada çıkan bazı teferruat müşkülleri, andlaşmanın — mevklii tatbika — konulmasına bir mani teşkil edemez. ,, Fransa - Lehistan ve Sovyet Rusyr Paris, 1£ (Husust) — Övr gazetesi diyor kl: “ Bay Lavalın Varşova seya- hatinin — neticesiz. kalmıyacağı şimdiden tabmin edilebilir. Al: manya İle — münasebetlerinde, Fransa - Rus askeri ittifakının ölmediğini gösterebilmesi, — her- halde Lehistanm aleyhine yazıla- cak bir keyfiyet değildir. ,, Almanyanın Askeri Hazırlıkları Berlin, 19 (ALA.) — Yenl askeri kanuna göre, orduya bünyesi sağlam iyi yetişmi sıhhati !ııısrloulııılıı?r ılıynım." Orduya girecek kura efradı- nın boyları asgarl 154 santim olacaktır. Berlin, 19 (A.A ) — Bahriye Bakanı, her senenin 21 nisanını hava ordusu için kutlulanacak bir bayram günü olarak ilân etmiştir. 21 nisan hava kahramanı Baron Von Rihtofenin ölümünün yıldönümüdür. Bu sene 21 nisan ;ukı;yı yortularına rastgeldiğin en bu — merasim olacaktır. FOK İSTER İNAN ISTER INANMA! Geçen akşam, havalar kararırken, Tophane Önle- rinden göçenler, pek feci manzara ile karşılaştılar. « Bağırmalar, çağırmalar, ağlaşmalar, inleşmeler işitiliyordu.. Yirmi kadar aile, polisler ve memurlar tarafından yakalanarak, sığındıkları “deliklerden dışarıya atılıyordu.. * Masele şuymuş; Tophane camlinin karşısında ve Tophanesdeki lera dalrelerinin altında, yıllardanberi müşterisiz. kalmış harab dükkânlar vardır. Buralara pek fakir aileler sığınmış.. Dükkânların işgal,, diye, bunları sok: kânlara şimdiye kadar nasıl müşteri bulunamamışsa, şimdiden sonra da bulunması kabil değil gibl görün- mekted'r. Çünkü, daha işlek ve civarı daha kesif nüfuzlu cerddelerdeki yepyen! inim inlemektedirler.,, ahibi olan Maliye, “Tuzulf attırıyor. Fakat bu dük« mağazalar bile inim 1İSTER İNAN İSTER İNANMA! D Sözün Kısası Bağa ğ e Gözlük Modası Server - Bedi aa Bağa gözlükler öteden beri Almanyada çok moda. Öyle ki, burunlarının üstüne bu kasan çer» çeveli, ağır ve yusyuvarıak (ki pencereyi otururaya hiç İhtiyacı olmıyan sağlam gözlü A manlar bile, yüzlerme bir fikr adanı cakası, bir profesor eca » 1ere- bümek için bağa gözlük takmıya başlamışiar. D.pleci kzark, bü- zük ve çipil kadın gözlerise sür- menin temin ettiği güzelik yer.- ne, bağa, içi bir yarış meydanı kadar bomboş, — çırçıplak — ve kef Alman gözlerine mn a dol- duruyor. Ne kolaylık, deği, mi? binlerce kitap okumak zahmedine katıan- mıya hacet yak: Bir gözük alıp takıyorlar ve buruaların.n Üstüne bir kütüphane camekânı yerleş- tirmiş gibi ilk bakışta bize bir kültür. havası, bilgi tesiri veri- yorlar. Artık bir adamın seviye- sini anlamak içın kendisile uzun konuşmaya, ince eleşip sık do- kumaya lüzum kalmamıştır. Kir kere yüzüne bakarsınız, gözlüğü yoksa: " Aman bu ne cahil he- rifmiş! ,, der, başınızı çevirirs'- niz; yahut ta hayran olur kalırsı- niz: “Ne malümatlı adam ! Bak- sanıza... Parmak kalınlığında, sim siyah bağa gözlüğü var! ,, Bizde ilme, irfana iltifat eden olmadığı için gözlüğün bu yeni ve değerli hizmetinden kimsenin ha- beri yoktur. “Güzelim gözlüğünü çeşmine tak|,, şarkısının çıktığı devirlerde, kadınlar ve erkekler, kurdelâ veya boyun bağı nev'in- den bir süs olarak renkli gözlük- ler takarlarmış. Haydi " miş ,, demiyeyim, — çünkü ©o devirlere biraz ben de yetiştim: Vapur dumanı gözlükler, mavi gözlükler, Göksuya giden kayıkların, Fener- bahçeye giden uzun arabaların, faytonların içindeki xzarif insan- ların yüzlerinde birer #orguç gibi tHir tir titrer, intizamsız. rakkas hareketleri yaparak sallanır, du- rurdu, Bugün, yaz mevsiminde, türlü renklerde mika gözlük takanlar çoğaldı. Fakat bu süs için değli, kızgın güneşin gözlere küstahça girişine karşı koymak içindir. Bir de herşeyi tatlı ve iyi görmek için gözlerine değil, Idraklerine penbe gözlük takanlar var. Venizelos Pariste ! Atina, 19 (Hususi) — Venize- losun Parise vardığı hakkında bura gazeteleri telgraflar neşre- diyorlar. Yunanistanda 1200 Zabit İhraç Ediliyor Atina, 19 (Hususi) — Doğru: dan doğruya İsyana İştirak edeu Isyancılarla — beraber — oldukları anlaşılarak ordudan İhraç edile- cek küçük ve büyük zabitlerin adedi 1200 zü bulmuştur. Yunan Hudutla- rının Tahkimi Atina, 20 (A., A.) — Harbiye Nazırı, hudutların tahkiml proje- sİni mütalâa etmektedir. Atina ajansı, bazı — ecnebi — memle- ketlerde neşredilen ve hükümetin tahklmat —inşası için Üç — mik- yon İngiliz Haası tahsisat ayırdı- ğına dair olan havadisi tekzip etmekte ve müdafaa planının tatbikinin henüz kararlaştırılma- mış olduğunu bildirmektedir. Musolini - Litvinof Roma, 20 (A.A.) — Sovyet mahafili, yakında Muzolini ile | Litvinof arasında bir — mülâkat yapılacağı şayialarını tekzip et- me! İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: