20 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

20 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

# Iğdırda Yani Bir Park Yapıldı Bir Kır Balosu İle Küşat Resmi Yapılacak Iğdır (Husust) — Ağaç bay- ramı burada bütün halkın İşti- rakile yapılmış ve spor sabasının etrafı tamamen ağaçlanmıştır. Belediye geçen yıl Kars cad- desi Üzerindeki 200 dönümlük araziyi istimlâk ederek nümüne bahçesi haline koydurmuştu. Bu bahçede yüzlerce meyva fidanı yetiştirilmiş, oyrıca çiçek fidanları için de bir ser yapılmıştır. Pa- pazın bağı denilmekte olan ve kasabanın ortasında bulunan 60 dönümlük arazi de Hususi Muha- sebe İdaresi tarafından Belediye. ye verilmiştir. Burası da park haline getirilecek ve fidanlıkta yetiştirilen — çiçeklerle — süslene- cektir. Bu yeni parkın klişat resmi belediye tarafından verilecek bir kır balosile yapılacaktır. Aİyouda Yeni Ve Asri Bir Pazar Yeri Yapılacak Alfyon ( Hususi ) — Belediye Başkanı Bay Hüseyin Tiryaki, şehrin İmarına ehemmiyet ver- mektedir. Kaldırılan — Atpazar mezarlığına şimdi 75 bin lira sarfile güzel bir pazar yeri yapı- lacaktır. Bundan başka demirci dükkânları da kârgir bir bina dahilinde toplanacaktır. —Uzun- çarşı ile zafer abidesi civarının tanzimi ve icabeden — yerlerin istimlâki işi başlamıştır. Bu işler bu yıl içiade başarılmış olacaktır. Bergamalılar 13 Nisan Tarihini Bay- ram Günü Olarak Kabul Ettiler Bergama (Hususi) — Atatür- Bergamaya —ayak bastığı gün olan 13 nisan burada büyük tezahürat ile — kutlulandı. Ogün bütün Beorgama #süslendi. Her yere taklar kuruldu. Birçok ha- tipler söylev — söyledi. Gece alkevi salonunda müsamere ve- rildi ve 13 nlisan artık Bergama- hlar için bayram ü olarak lubul ıdıldl. a İSTANBUL Gazetemizde — çıkan ve resimlerin l&ün bı= taahfuz ve gazetemizco sittir. Cevap ıç:ıl n"lı.plııı ll_lıııı“ Posta kul -———————— SON POSTA Gazi Mah- mut Kimdir, Belli Deği eğil Uzunköprü (Hususi) — Bura- da Gazi Mahmut, Mimar Hayred- din, Sakarya, Şehslüvar, Şinasl adlarını taşıyan beş - ilkmektep vardır. Bunlardan ikisi beş, biri dört, diğerleri 3 sınıflıdır. Hep- sine 20 muallim 787 çocuğa bilği vermektedir. Muallimler Birliği her on beş günde bir toplanlılar tertip ede- rek mesleği hasbihallere vesile vermektedir. Mevcut mektepler - isimlerini tarihten almışlardır. Ancak Gazi Mahmut isminin nereden çıktığını anlamak bir parça müşküldür. Bundan birkaç yıl önce Bele- diye köprü başında Gazi Mah- mut adlı bir adamın mezarını kaldırmış, başka — yere maklet- miştir. Mektebin bu adama lzafe edildiği anlaşılmakta İse de bu adam savaş, yazı ve kalem tari- hinde nam almış bir kimse değildir. Köprüyü yapan mimar Hüsrev Emirin — oğludur. Çalışamıyacak kadar hasta olduğu için Inşaat esnasında köprünüa — kâtipliğine tayin edilmiş, Fakat daha köp- rünün küşat resmi yapılmadan ölmüş, oracığa gömülmüştür. Kâtip Mahmut Çelebi diye anılan bu adamcağıza hiç savaş yapmamış olduğu halde gazi vasfinin nasıl verildiği — anlaşıla- mamaktadır. FHelvaderede Sürekli Yağmurlar Aksaray, (Husust) — Burada Helvadere köyünde hava mev- simden hiçte beklenilmeyen bir değişiklik göstermiş, nisanın ikinci haftasında evvelâ sürekli bir yağ- mur, bundan sonra da şiddetli bir kar fırtınası olmuştur. Fırtınada birçok ağaçlar yıkılmış, bazı evler harap olmuştur. Yağmur devam- hdır ve âdeta akmıyan ev kalma- mıştır. Maydos Kaymakamı Maydos, (Hususl) — Biga kay- makamı Bay Ali Riza şehrimiz kaymakamlığına —tayın - ediimiş, gelmiş, vazifesine başlamışıtır. Bitlis Diyarıbekir Arasın- Uzun Köprüde Mektep Adları İzmir Kız Sanayi taleboal Bergamada Bergama Hafriyatı Mü- him Neticeler Veriyor | Bergama (Husust) — Bq yık danberi kazılmasına devam edilen Kızıl Avlu hafriyatı iyi neticeler vermektedir. Hafriyat sahası her- gün yerli ve yabaneı birçok ec- nebi gruplar tarafından xiyaret edilmektedir. Son ikl hafta içinde birçok — ziyaretçiler — meyanında İzmir Kıx Lizesi, Erkek Muallim Mektebi, Sanayi Kız Enetitüisli talebeleri de İzmirden buraya gelmişler ve hafriyat sahasında tetkikatta bulunmuşlardır. Yeni yapılan müzenin tasnifi de bugün- lerde bitecektir. Eakişehir Halkevi musiki kola Eskişehir (Hususi) — Şehrimiz gençlerinin musikiye olan İstidat- larını gözönüne alan Halkevi bir musiki kolu tesis etmiştir. Kol gençlere — muntazamen dersleri — vermektedir. haftalık konserler tertibine baş- lanacaktır. Afyon Encümeni Daimi Azaları Afyon ( Hususi) — Umuml meclisi daimi encümenine Afyon- dan Bay Safder, Dinardan Bay Bekir, Emirdağdan Sadık, San- dıklıdan Akif seçilmişlerdir. da Paketler Açılıyordu Bu İşi Yapan Posta Sürücüsü Yakalandı Bitlis, ( Husus! ) — Bitlis ile Diyarıbekir arasında hayvanla posta nakliyatı yapılırken posta paketlerinin açıldığı ve içinden eşya aşırıldığı serilmiş, posta İda- resi derhal tedbir alarak hırsızı yakalamıya muvaffak olmuştur. Bu kurnaz hırsız. posta nakli- yatında hayvanlara bakan seyis Mehmettir. Mehmet şimdiye kadar posta paketlerinden 63 metre krepdöşin, 14 sansar derisi, bir tilki derisi, bir ipek çarşaflık, Iki çift potin çalmıştır. Bu eşyayı da krıpdöılı hariç olmak Üzere seksen İiraya sat- mıştır. Bu seksen İira ile krep- döşin müsadere edilmiş, Mehmet adliyeye verilmiştir, Eskişehir Gençleri Musiki Öğreniyorlar Menemen Muhtarlarının musiki Yakında | Kıyafeti Menemen , ( Husust ) — kaymakam bay Nihat kazanın köy ve köylü işlerile yakın- dan alâkadar olmaktadır. Vi- bürosu tarafın- gönderilen yıl- dırımların tat- biki, muhtar- ların yeni vae zifelerinin his- nüsuretle kav- ranması ve ba- Şarılması — için köylerle kaza arasında İrti- bat noktaları Bay Nihat, Türkiyede ilk defa köy muh- Menemende — muh- tarlar için kabul edilen elbise tarları için resmi bir elbise şekli kabul etmiş ve bütün muhtarla bu resmi elbiseyi giymişlerdir. lâyetin köy z n l ooı.AsAMAzsıNıîg Yurtta Kültür Hareketleri | Mardin Kütüpa: nesınde Bir Yıldn Okuyanlar Mardin ( Hususi ) — Burıq 1926 yılında kurulan kütüpani mubhitin okuma ihtiyacına yet bir vaziyettedir. Kütüpanede kitap vardır. Kütüpanenin büt! kitapları ve muntazam gazı kolleksiyonları cıllle!lhılm.kte“ Mevcut — kitapların — 407 d Türkçe edebiyata, 2181 taj coğrafya ve yurd bilgisine, 70 riyaziyeye, 2000 tabit İliml fizik ve kimyaya, 100ü hbblî sıhhi eserlere, 85 i ziraat, ticarı ve iktısadiyata, 251 hakukâ 679 u muühtelif mevzulara ai 1090 tane hikâye, roman, masâl ve bediiyat kitabı vardır. Ayrı 29 cilt te siyasi, içlima! gazet$ vı mecmua vardır. Kütüpanedâ blr yıl içinde 26 &ı kadın M üzere 1987 kişi mütalea ya Bunlardan 1111i talebe, 133 muallim, 472 si zabit ve me! 271i de — muhtelif ıııılold erbabıdır. Halkevi bu kütüpaneden ı.nd Tünün istifadesi imkânlarını aramaktadır. Gerek Mardin tüpanesindeki eserlerden, Mardinle civarındaki GSsardan d istifade edilerek Mardinin tari do hazırlanmaktadır. Mardin taribi yapılırken — kütüpanenin — birçoli eserler kazanacağı tahmin edil mektedir. Kızılcahamam Posta İşleri Kızılcahamam ( Hususi ) Posta müdürlüğüne tayin edil Bay Bahaeddin halkın posta leri sıkıntı çekmemesi n kexzden posta kutuları çetirtm ve bu suretle halkı posta gişesi beklemekten kurtarmıştır. Şııdl kadar el Samsunda Halkevi Köylülere Yare dım Ediyor Samsun, (Husustj — köycülük kolu köylü için faydalı çalışmalar yapmaklad Bu arada bu yıl birçok meyvi fidanı getirtmiş, köylüye dağıt" mıştır.. Zaman zaman köy! seyahatlar — yapılarak köylü hastaları müayene ve - ted edilmekte, ilâç verilmekte, feranalarla — bilgileri arttırılm tadır. Evin bu alâkası köylüyü vhdıııııkhdlı BUTUN ÜLKEYİ FAKAT 3 mmy? DAJ İ Bürün Üvkeyi HER GUN DOL/ ü T *

Bu sayıdan diğer sayfalar: