22 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10

22 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tefrika No: 3 Dünkü ve evvelki günkü kısımların hülâsası: Pregda, hariciye nezaretinin genlş bir odasında Çek dış bukanile Alman aefiri kargı karşıya.. Ses fir, Almanyanın en büyük insa- nina yapılan suikasttan — dolayi, Çekoslovakyada bulunan komü- niatlerle, Alıman — devleti aleyh- darlarının derhal — hudut harici edilmesini isliyor. — Fakat nazır bu teklifi — kapalı bir surette at- Jatmak — sevdasındadır, Bu sırada İngiliz — hariciye me- murlarından bitinin karımı Prağa gitmek Özeredir. Fakat kocası, bu seyahatın tehir edilmesi ta- raftarıdır. Çöünkü merkezi Avru- puda hava gitükçe karar- maki » Kadın, bir arkadaşile yola çıkmıştır. Kocası, karısına, onun yemek yimek — Gdetinde olduğa — bir. Tokaantaya — haber gönderiyor. — “Bu sizin için, zannederim, madam,, Caresse beklemekte olan gar- sondan mektubu aldı. Zarfın Ü- tündeki yazıdan, kimden geldi- ğini anladığı İçin, telâş etmiyerek açtı ve bir dakika soara hayretle yerinden sıçradı: — “Böyle saçma şey olur mu? Bak! Gerald . gitmemizi — iste- miyor..,, Bu kelimeler genç kızı daldığı hulyadan uyandırdı. Hayretle açılan gözlerini ar- kadaşınıa dikti : — “Gittiğimizi istemiyor mu? Neden ? ,, — “Hiç ! Sözde denirzde fırtına olduğunu, Merkez Avrupada ha- vaların. bozüuk olduğunu haber almış! Kânunusanide ne bekli- yordu sanki!,, Bunu söylerken bile yürüttüğü muhakemenin ne kadar zayıf o- duğunu, anladı. Zekâsı derhal hareket: gelerek bu mektubun yazılmasında — görünürden daha mühim bir sebep olduğunu sezdi. Birdenbire bir gün evvel ko- casına ihtiyatsızca ve yarı şaka olarak söylediği şeyler hatırına geldi. Fena canı sıkıldı. Acaba Gerald ©o zamandanberi bu mü- nasebetsiz sözler üzerinde tevak- kuf etmiş ve kendisinden bek- lenmiyen bir kıskançlığa mı ka- pilmışti? Yoksa izin alıp kendi de onlarla beraber mi gelecekti ? Kocaların Vesvesesi Nihayet, bu mektuba hiçbir mana veremeyince böyle bir ba- hane i!e son dakikada plânlarının altüst olmasının saçma olduğuna karar verdi. Hafifçe omuzlarını alikti ve: — “Adam sen de! Koca ves- vesesi... Sebebini sonra da anla- rız... Tabil, seyahatimizden vaz- geçemeyiz. Sana karşı haksızlık olur. Bari gu mektuba bir cevap yazayım,, dedi. Kalktı, yazı “odasına giderek kocasına yarı müşfik ve yarı şakacı bir mektup yazdı ve ar- zusunun, — İs'af — edilemiyeceğini kencis'nin de bildiği çocukça bir şey olduğunu ilâve etti, Gerald eve dönünce karısile arkadaşının — gelmediklerini gör- dü. Ferdası sabah karısının mek- tubunu aldığı zaman ise karısile arkadaşı — şimendiferin — yemekli vagonunun penceresinden kayıp giden Belçika manzaralarını sey- rediyorlardı. IV Berlinde eğlenceli iki gün ge- çirdiler, Ikinci gece akşam yeme- ginde İngiliz sefaretine davetli Idiler, Fakat orada bile hazırlan- makta olan korkunç felâkete da- ir hiçbir haber almadılar. Londrada, Geralt Langton'un ilk karkularının da arkası ge- memişti. Almanyanın, komünist suikastçilerinin Pragda emin bir melce bulduklarından dolayı şi- SON POSTA 22 - 4- 1935 bulmakta güçlük çekmediler. Tren Dresden istasyonuna gi- rerken onlar bâlâ yemek salo- nunda idiler, Bu aralık, şişman ve görü- nüşe göre hâli vakti yerinde bir tüccara benziyen bir zat tirene bindi ve bir müddet koridorla boş bir kompartıman ve iki genç kadının eşyaları bulunan ve meş- gel olduğu anlaşılan komparti- man arasında tereddüt etti. BE raz sonra bu kumpartimana girdi, kadınların eşyalarının Üzerindeki İnsanlar bu boğuşmadan ibret almamışa benzerler ! kâyet ettiğini herkes biliyordu. Fakat bu şikâyetin asıl sebebi, Alman Reisicümhurunun hayatına karşı tertip edilen #suikastti ve bu, gayet gizli tutuluyordu. Ber- lin üzerinde müessir olan yeçâne devlet olması itibarile Ingiltere Hükümetinden Çekoslovakya na- mına bu meselenin hüsnüsuretle halline tevassut etmesi rica edil- mişti. Ingiliz harlciye nezareti, aldı- ğı malümata nazaran Almanyada Çekoslovakya ya karşı bir hare- ket hazırlığı olmadığımı Çekosla- vakya sefirine temin etti. Bilhas- sa iki seno evvel son — derece vüs'at ve ehemmiyet kesp etmiş olan Nürenberg tayyare İstaayo- nunda hiç bir faaliyet yoktu ve izinli efradın adedi her zaman- kinden fazla id. Buna nazaran Ingiltere bükümeti Çek hüküme- tinin de sükün göstermesini tavsi- ye ediyordu. Ufacık bir kıvılcımdan kcca bit harb başlayabilirdi.. *.«.. Hiç şüpha yokki müna- sip bir formül bulunacaktı.... Gerald Langton karısına Prağ- da yetişecek ve onu geri döndü- recek bir telgraf müsveddesi ha- zırlamıştı. Fakat bir kaç dafa gözden geçirdikten sonra biraz tereddü de düştü ve nihayet müs- veddeyi yırtıp sepete attı ve ken- di kendine : “— Bana kalırsa, hakikaten lü- zumsuz yere fazla telâşa düşü- yoruz. Borsada bile hiçbir korku alâmeti yok..... Zaten ifşa etme- ğe mezun olduğumdan fazlasını söylemedikçe karımın da avdet etmesi şüphelidir.....,, Dedi. Prağ Ekspresi Carese ile Perdita salı sabahı Berlinden hareket ettiler. Mev- sim dolayısıyle Prağ ekspresine binen yolcular pek azdı. Birinci mevki vagon hemen hemen boş- tü ve eşyaları getiren otel ha- malları boş bir. -kompartıman etiketleri muayene etti ve niha- yet boşolan bir köşeye oturarak elindeki dolu evrak çantasını da karşısındaki boş yere yerleştirdi. Aradan çok geçmeden uzun boylu, evvelkinden daha zayıf ve daha İş adamı kıyafetli bir zat daha geldi ve kompartimanın ka- pisında durdu. Bu iki zat arasında birlbirle- rini tanıdıklarını gösterir ne bir söz, ne de bir İşaret geçti. Yal- nız evvelce gelmiş olan zat, sanki yeni gelene yer gösteriyormuş gibi karşıki köşeye atmış olduğu evraktan çasını kaldırdı. (Arkası var) Yunanistanda Rejim Me- selesi Yok Atina, 21 (Hususi) — General Kondilis, bir Romanyalı gazetc- ciye, — Yunanistanda bir rejim meselesinin mevzuubahs - olmadı- gim, rejim işinde son kararın millete ait olduğunu söylemiştir. Yeni Neşriyatı Demiryolları Mecmuası— Ayda bir çıkarılan bu mecmuanın 122 aci sayısı, güzel bir kapak içinde ve dahilde yapı hüreketlerini bildiren birçok yazılarla çıkmış! idari kısmı, birçok lerle çıkmıştır. i çıkmaya başlayan bu edebiyat ve san'at mecmuasının 3 Üncü sayısı birçok genç yazıcıların makale, hikâye ve gürlerile çıkmıştır. Büyük gazete — Bu haftalk mecmuanın 26 1nci sayısı renkli bir kapak ve içinde Mahmut Yesari vessir — yazıcıların birçok — yazıları, makaleleri, hikâye, sinema, müsabaka sayfaları ve roman tefrikalarile çık- mıştır. ÖLÜM Avukat Mihalâki Nikolayidi ve Avukat Yorgaki Efimyadisin kayın pederleri İstanbul Barosunda mukay- syadis vefat ştir. EBA/D at — ikide Şişlide Rum mezarlığındaki Mitamor- foslu kilisesinde merasimi diniyesi icra kılınacaktır. Nitan 22 Günün Spor Haberleri Galatasaray — Fenerbahçe Eski Maç Hakkında Ni- zamsızlık Kararı Çıktı Bu Karar, Galatasarayı Mağlübiyetten Kurtarmış Oluyor Istanbul futbol birinciliği için üç defa karşılaşan Fenerbahçe, Galatasaray takımlarının. Kadı- köyde son yaptığı maç Fenerin bir sıfır galebesile nihayetlenmiş- H. Bir buçuk saat berabere de- vam eden bu maç usulen yarım- şar saat temdit — edildiği vakit Fenerli oyunculardan birinin yan hakemi tahkir — etmesi Üüzerine oyunu terkeden yan hakem tek- rar sahadaki yerini almamış, bu suretle yarım saatlik oyun da tek yan hakemile cereyan etm'şti.. Galatasaray kaptanının sahada orta hakemine vâki olan İtirazı futbol — heyetinde — görüşülmüş; mesele futbol federasyonuna ha- vale edilmişti.. Nizamsız oynanan bu maçta vaziyeti müdafaa kastile Galata- saray hususi bir şekilde, Ingiltere federasyonuna, Avusturyada Hu- go Mayzele, meşhur Italyan — ba- kemi Manroya müracaat ederek vaziyeti onlardan sormuştu.. İn- giltere, Avusturya ve İtalyadan gelen haberler ne şekilde olursa olsun, maçlarda yan hakem olma- dan yapılan oyunlar gayfi niza- midir, şeklinde cevaplar gelmişti, Futbol federasyonunun hakem encümenine havale ettiği bu iş Ozerinde dün toplanan hoeyette uzun uzadiye görüşülmüş ve ne- ticede — nizamnamenin 13 ve 14 üÜncü maddelerindeki sera- hate binaen Fenerbahçe - Ga- latasaray arasında oynanan ve bir sıfır. gibi bir netlce ile Fenerbahçe lehine biten maçın gayri nizami olduğuna karar ve- rilmiştir. Bu suretle uzaya urzaya dal budak salan bu maç pek yakınlarda tekrar edilecektir. Romanya Milli takımı geliyor Yugoslavya ile yapılacak mil- H maç Teşrinevvel nihayetlerine kaldıktan sonra Futbol federas- yonu Romanyaya müracsat ede- rek milll bir maç teklif etmişdi. Romanyadan gelen son mek- tubda bu maçın 7 Haziran İstam- da yapılması kabul edilmektedir. Balkan — şampiyonasından — evvel Romenlerin bizimle karşılaşması mühim bir spor hadisesidir. Arsıulusal Futbol Federas- yonunda Paris, 21 ( A.A) — Arsmulusal Futbol Federasyonu icra komitesi, mahallt federasyonlar arasındaki ihtilâflara dair olan raporu tetkik eylemiştir. Komite, raportör Lot- si'nin mütaleasına iştirak ve ken- disinl — müzakeratım — devamına memur etmiştir, Komitenin 1936 olimpiyadına dair tesbit eylemiş olduğu mese- leler arasında şunlar vardır: Sahanın tulü azam! 130, asgarl 100, arzı azamt 100, asgarf S0 yarda — olacaktır. Mer- kez — dairesinin — muhiti — 10 yarda, orta çizginin tulü sekiz yarda, kale diriklerinin irtifar 8 kadem, maç — başladığı zaman topun sıkleti 389 ilâ 425 gram olacaktır. ikümsüz kaldığı bildirilen son Galatasaray - Fenerbahçe maçından bir halıra SÜMER SiNEMASI Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen en güzel filmleri göstermeğe devam edecektir. 23 Nisan Milil Bayramı münasebetile yarınki matinelerden Itibaren İki muhteşem film birden: Londra'nın en büyük sineması olan “ Regal Cinâma ,, da aylarca gösterilmiş olan KIRMIZI WAGON filmi. Oyayanlar: RAOUEL TORRES - DON ALVARDO ve Londranın senfonik orkestrası. Ayrıca : Mevsimin muvaffakiyeti : PRENSESİN ÇILGINLIKLARI Oynuuyanlar : — Nafıa ğakanlığından: MARIE BELL - ALBERT PREJEAN DNDÜ ieetie HüMaNÜŞülkeşana ai — 14/4/935 tarihinde münakasasının icra edileceği ilân edilmif olan Filyos - Ereğli hattı Ikinci len lüzüum Gzerine aynı şartlarla tehir edilmiştir. kısım inşaatma ait eksiltme görü” 515/935 Pazar günü saat On be$şt “1

Bu sayıdan diğer sayfalar: