22 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

22 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 22-4-0A5 Padişah Vahdeddin, Birer Birer Göst Beklenmiyen Bir Davet i 1918 (1334) senesi ikinciteşrin m (6)ıncı salı günü erkenden, çi Nazırı, (ve Posta - Telgraf” e Nazır vekili ) Abdurrabr bir Yaver girmişi EE Zatişahane, derhal mabeyni v a teşrifinizi irade buyur- Demişti. Abdurrahman Şeref ver biç beklemediği bu davet sında, © oldukça mühim bir #)ret ve heyecan duymuş — Iradel seniyeye, şimdi ittiba “diyorum, Dedikten sonra derhal araba- ” binmiş. O Yıldız sarayına Bitmiytğ, Abdurrahman Şeref (Bey ! Padişah Vahdeddin)in huzuruna diği zaman, O göze çarpacak ç “recede telâş ve helecan içinde İd. Hatta bunu, Vahdeddin. bile ilesetmig; — Galiba size vakitsizçe ha“ ber gönderdim. Fakat mühim bir Mesele var da, onun için biran evvel görmek istedim, Buyrunuz “tarunuz, Demişli bunun Gzerine Şeref bey, biraz sükönet, keabeyleni. # on dakika, afakt sözlerle . işti, Sonra Vahdettin, birdenbire tavrunu değiştirmiş, büyük (bir ciddiyet kesbedereki — Sizi celbelmekten maksadım şudur... Bu kabinenin hali ne olacak?.. Gazetelerin hücumunu, tabii siz de görüyorsunuz. Bunlar beni müteessir ediyor. Sonra, her gün imzalı imzasız birçok mek» tuplar da alıyorum. Bu mektup “a i, kabinenin bazı gi leri hakkında.. ve bahusus, öde bulunan İttihadcılar aley- inde söylemedik söz bırakmır Yorlar, Yani, bu kabine, ittihat Ve terakki kabinesinden başka birşey değildir; demek istiyorlar. süyorum, düşünüyorum bir tin bunlara bak veriyorum. Hükümetin müteyakkız bulunması! bu möcrimleri kanunun pençesinden Açar lâzım gelmez mi idi? Anlaşılıyor | ki bunlar, iltizam ve tesahüip, görmüşlerdir. E, memle- ketin felâketine sebep , edenler de hot ya YA?.. Sadrazam paşanın 29 Wan devam ediyormuş. Ben, bü Padan birile haber dererek kendilerini “oliteessir etmek İste Miyorum, Size k bir karşı uhabetb beslediklerini de biliyo” Byade, edemez. Buna bir N mete bulsunlar. Hemen mdi gidiniz. Kendisile söyleşiniz Bana e yarın haber getiriniz. Demişti. Zeki bir z4t olan Abdürrahman Şeref” Bey, padi- " maksadının ne olduğunu anlamakta gecikmemişti. Filhaki- ka sözlere nazaran padişah, bütün hoşnutsuzlukların - kabinede aza bulunan - Hayri, Cavit, Fethi, uf Beyler üzerinde temer *ttiğini © kasteylemek istemişti. akat asıl maksat, bu değdi o meclisinde kulaktan pr en fısıltılar, ve sarayda g” N gizliye çevrilen entrikalar labutün başka fikir ve ihtiya etmekte idi. kühatçılardan Halâ Korkuluyor! İttihat ve Terakki rüesasi OSMANLI SA ref Beyin çalışma odasına | Merhum Abdurrahman Şeret Istanbuldan firar edeli aradan tam beş gün geçmişti. Bu müd- det zarfında padişah, bu mesele hakkında resmen hükümetten izâbat (o talep etmediği gibi, Enver Paşa tarafından kendisine bilvasta takdim edilen vedana- meyi de, sadrazam İzzet paşaya göndermekle iktifa (o eylemişti. Halbuki Talât, Enver, Cemal pa“ şalarla arkadaşlarınm firar ettiği gün Ahmet Riza Beyle damat baran dinle görüşmüşler, ittiha e bag müsamahakör davranan bu kabine iktidar mev- kiinde kalırsa daha birçok mües- sif hâdisata intizar etmek Ke fi l erdi. Padişah, geldii sizle dikkatle din m Evet.. Bunu, ben de tsh- min ediyorum. Fakat, birkaç gün aha sabretmek lâzım. 7 Demişti. Acaba Vahdeddinin, bu birkaç gön daha sabır tavsiye simekten maksadı ne idi?.. Ab met Rıza Beyle Damat Ferit pe şa, bu mesele etrafında bir haylı kafalarını; yordukları halde, bu suale hiçbir mana ve cevap Ve rememişlerdi. Halbuki bu mese leyl hallâtmek, © kadar büyük bir zekâ işi değildi. Vahdeddin, daha bâlh İttihatçılardan kork makta ve çekinmekte... artık Ce- miyet ve fırka tamamile infisah ederek İttihatcıların herbiri bir köşeye çekildikleri halde, bunları hep gizli ve korkunç manevra telâkkı etmekte idi. Fakat bugün, iş değişmişti. (Mondros)ta müta- rekenin İmzalanması üzerinden tam altı gün geçmişti. Bu altı gön zarfında, Çanakkale boğazı rinden bir kısını temiz- vi Boğaz haricine toplanan asından bir e arın boğazı geçecek ve en girecekti. Buna binaen; ğer iihatelar, birdenbire bir ii ve İbtilâl çıkarsalar bile, Itilâf kuy.vatlerinin yardımı saye- inde derhal baslırılverirdi. İşte “3 hesap ile hareket eden padi- b artık kapalı hareketlere ye vermek zamana geldi- İn hükmetmiş, Nühatcılara karşı ik defa olarak taarruz hareketine Skal asıl dikkate şayan olan kta şurasıdır ki, İttihatçılar aleyhindeki galeyanın artması ve muhalif gazetelerde de kabi << Ittihaterara karşı mü- meni ir bir vaziyet aldığı bakkındaki meşriyatın çoğalması lenmişti. itilaf donanm ermiy SON POSTA LTANATI GÖÇERKENİe Yazan: Zıya Şakir Ik ihtiraslarını e Başlıyor özerine Hayri ve Cavit Beyler kabinede kalmek İstememişler.. Ve hattu, istifalarını vermişlerdi. Fakat, birkaç gündenberi ağırca hasta bulunan Sadrazam İzzet Paşa, bu İstifanamelere cevap vereme mişti, Buna da sebep, bem hasta- lığı ve hem de, böyle nazik bir za- manda bu iki mazırın yerine iki zat bulabilmekti. Abdürrahman Şeref Bey sa- raydan gelerek iradel seniyeyi tebliğ ettiği zaman İzzet Paşa derhal şu cevabı verdi: — Hayrı Beyle Cavit Bey, Za» ten istifa ettiler. Bir iki güne ka- dar onlara birer halef bulunur ve arzedilir. Fethi Bey hakkında Zatişahanenin niçin böyle düşün düklerine hayret ediyorum. Fethi Beyi lttihatçı addedebilmek için ortada hiç bir sebeb yoktur. Son ra bu zat, mecliste kuvvetli bir fırka teşkil etmiştir. Şu esmada onun tebdili hiç münasip değil dir. Rauf Beye gelince: o dane- zaret mevkilme gelir gelmez der- hal mütarekenin akti için (Mond- ros)a gitmiş, daha dün avdet etmiştir. Bu zatın tebdili de mi- him ve maküs bir tesir hâsıl edebilir. “Etendimiz,, buyuruyorlar ki... Abdürrahman Şeref Bey, er- tesi Ogün tekrar saraya git miş, (o Vahdeddinin © huzuruna çıkarak İzzet paşanın söyledikle- rini arzetinişti, Padişah bu söz- leri dinledikten sonra: — Pekâlâ... Tekrar İzzet pa- şaya gidiniz. Fikirlerini muvafık bulduğumu söyleyiniz: cevabını vel 1 rü padişab, bu sözlerinde ne dereceye kadar amimi idi?.. Bu sualin cevabı, ertesi gün te- bellür edivermişti. O gün per - mbe idi, Henliz yn dev- 10 olan İzzet paşaya, ” a e Ahmet Riza Beyin geldiğini haber vermişlerdi. İzzet paşa, Ahmet Rıza Beyin hatır ağa geldiğini zannetmiş ve Sanli. bir memnuniyetle kendi sini kabul eylemişti. Fakat, Afaki sözlerle birkaç dakika geçtikten sonra Abmet Rıza Bey: — Efendim!,. Doğruca, tarafı şahaneden geliyorum ve zati dev- letlerine şu iradei seniyeyi tebliğ ediyorum, Efendimiz, buyuruyor- lar ki... Diye söze başlamış, iki gün evvel Abdurrahman Şeref Beyin tebliğ ettiği iradeyi aynen tekrar- lamıştı. Yalnız Ahmet Rıza Be- yin sözlerinde biraz daha kat'iyet vardı. ( Arkası ver ) I — Gazetenin esas gazısile bir sütunun iki satırı bir (santim) sagıtır. 2 Sayfasına göre bir santi” min ilân fiatı şanlardırı 3—;Bir santimde o vasati (8) kelime (vardır. 4 Ince ve kalın yazılar tutacakları yere göre senlimle ölçülür. i demiştir ki: Bulgaristanda Kanlı Hâdiseler ulgar Zabitleri Y ananis- tana İltica Ettiler ( Başara 1 inci yüzde ) Gizliden gizliye isyan tertipleri yapıldığı hakkında yol alan şayla- lar devam ediyor. Sürgüne gönde rilen eski Başvekil serbest © bırakılmasını istiyen kalabalık o bir kütle evvelki gün Sofya sokaklarında gü- rültülü bir Onümayiş yapmış, Çankofon tahliye edilmesini iste- miştir. Bu arada halka beyanna- meler de dağıtılmış, fakat zabıta hemen harekete geçerek bazı mü- sademelerden sonra nümayişçiler dağıtılmıştır. Komünistler Baskına Uğradılar Sofya, 22 ( Hususi) — Mülfrit komünistlerden omürekkep (bir gurup, dün akşam (İstanbula giden şose civarında bir evde toplanarak, bir isyan çıkarmak ve bu suretle hükümeti ele almak için müzakereye (girişmişlerdir. Bunu haber alan hükümet, ko- münistlerin Üzerine otobüslerle zabıta kuvveti göndermiş, ev mu- hasara edilmiş, bir haylı silâh teati edildikten sonra komünistler teslim olmağa mecbur edilmiş lerdir. Yunanistana Kaçan Bulgar Zabitleri Selânik, 22 (Hasust) — Bura- ya Dramadan gelen haberlerden, Bulgaristanda bir isyan çıktığı an- laşılıyor. | Son bir o habere göre, (o Cenubi (Bulgaristanda balk ile o askerler (arasında kanlı çarpışmalar olmuş, birkaç kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Bu çarpışmalara İştirak eden Bulgar zabitlerinden birkaçı da huduttan Yunanistana İltica etmişlerdir. Kabine Buhran! Nasıl Halledildi Sofya, 22 (Hususi) — Profe- sör Toşef, bir hayli mücadeleden sonra nihayet yeni (kabineyi teşkil edebildi. Yeni kabinede Hariciye Bakanlığına Köse Ivanof, Dahiliyeye General Atanasof, Harbi- yeye General Çonef, Maliyeye Riyaz- kaf, Maarife General Radef, Adliyeye Karagözof geçmiştir. Temin edi- liyor ki yeni kabine, dahili ve ha- rici siyasette eski kabinenin yo- lundan gidecektir. Fakat vaziyet el'an gergin olup yeni kabinenin de ksa bir müddet sonra düşeceği söyleniyor. Dün sabah Askeri Birlik mümes- silleri, yeni kabine bakkında fikirleri sorulmak Üzere saraya çağırılmışlardı. Bu mrada asker! mektepten bir kıt'a, sarayın avlusuna girmiş ve kiral alkışlamıştır. Bu nümayiş halk arasında muhtelif mütalealara yol açmıştır. Her ihtimale karşı xabit ve askerlerin kışlada kalmaları karar altına alınmıştır, Bulgaristan Silâhlanmak Hazırlığı ndadır Sofya, 22 (Hususi) — Askeri bir mahiyet gösteren yeni kabine- nin, Bulgaristanın silâblanması ve Nöyi muahedesinin feshi maksat- larını temin İçin çalışacağı haber veriliyor. Kabine, Bulgaristanın Balkan anlaşmasına girmemek hususunda evvelki kabineler tarafından ver'- len karara sadaka? gösterecektir. Yeni Başvekil (o profesör Toşef “ — Siynsetimize 20 seneden- beri hâkim olan ana prensiplere uygun hareket (edeceğiz. Hiç kimse geriye döneceğimi zornsf mesin.,, Bulgar Siyaseti Ordunun Elindedir! Sofya, 22 ( Hususi ) — Yeni Çankofun İ kabinenin teşkili o münasebetile Kıralın neşrettiği o beyannamede, hükümetin 19 mayıs 934 progra- mından kat'iyen ayrılmıyacağını bildirmiştir. Kıral sarayı ile posta ve tak graf dairesi askerlerinmuhafazaşı altındadır. Zabitler ve küçük zabitler ce miyeti, yeni kabineye muzaheret etmektedir. Yeni kabine, Yugot- lavya ile dost olmak siyasetine devam edecektir. Kıralın Zaferi! Sofya, 22 (A.A.) — Yeni kas binevin (o doğrudan (© doğruya kıtalın o arzusundan (o doğmuş gibi göründüğü ve kralın fırkalara karşı zafer kazandığı öne sürülüyor. Hariciye bakanlı- ğına Köse İvanolun getirilmiş olması, komşu devletlerin endişe- lerini giderecek mahiyette görü İiyor. Fenerlilere Ceza Verilecek! | Buştarafı 1 inci yüzde ) “ Cuma günkü hâdise spor hesabına bir faciadır. Mıntakamız bu hâdiseye elkoyacak ve hakem raporunun tetkikinden sonra l4- zımgelen kararı verecektir ,, de- miştir. Diğer taraftan Fenerbahçeye göre, Viyanalılar ilk golden sonra sert ve favullü bir oyun oynamıya başlamışlar ve Fenerden Niyazinin yaralanmasına sebep olmuşlardır. Bu vaziyet Fenerlilere mukabele etmek zihpiyetini vermiştir. Maamafih kulöp bu zihniyeti terviç etmiyor. Bunun için suçları sabit olanlara kulüpçe ceza veri lecektir. Askeri Sınıf Ve Rütbe Renkleri Ankara 22 (Hususi) — Askeri sınıf ve rütbeleri gösteren renk- lerde bazı değişiklikler yapılmış- tır. Bu deği; ere göre muha- rip sımf eraller Ankoni kır- mizi çuha, muavin «nıflı Gene“ raller kırmızı oçuha kenarında yarım santimetre sınıf rengi çuha ya kadife koyacaklardır. Karamühendisleri baruti siyab çuha Üzerine sarı mühendis işa- reti, haritacılar yeşil çuha Üzerine sarı mühendis İşareti koyacaklar- dır. Motör kullanan, zırhlı vasita- larda top ve tüfek başında bulu- nan, İnşaat atölyelerinde ve tavs lalarda çalışan er baş ve erlere yerli kumaştan koyu renkte tulum verilecektir. Ankaradaki Ziyafetler Ankara, 22 ( Husunl Şükrü Kaya tarafından Sovyet artistleri o gerefine, o Yugoslavya sefareti tarafından Balkan antantı ökonomi konseyi şerefine, Öko- momi Vekili tarafından yine kon sey iie birer ziyafet verik miştir, Definenin Aslı Çıkmıyor ! Kadıköyde Yeldeğirmeni civas rında bir define bulunduğu hak» kında hükümete haber verilmiş ve icap eden araştırma müsaadeşi alınmıştı. Dün mahallinde, memurlar huzurunda kazma ve araşıma yapılmış. fakat define buuna- manı” » e

Bu sayıdan diğer sayfalar: