22 Nisan 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee SON POSTA Sayfa 3 Hergün Bankanın Kârı e Haciz Ve Tahliye Bankanın kârı Sümer Bank devlet sile korulmuştar. Sümer Bank devlet himayesile Yaâşar. Sümer Bank, münferit teşeb- büslerin başaramadığı büyük sa- nayi işlerini görmek için tes's edilmiştir. Sümer Bankın işlettiği fabrika» ların rakibi yoktur. Sümer Bank halka faydalı olmak, halkın cebinden para ka- zanmamakla mükelleftir. Simer Bank fabrikaları kâr İçin değil hizmet için çılışıı.' Şu halde Sümer Bank fabrika- ları çıkardık'arı malı az kârla Satmiya mecburdur. Halbuki banka bu senekl blânçosunda iki milyondan fazla kâr göstermektedir. Sümer Bank, bankacılık işi yapmaz. O halde bu kârı fabrikaları sayesinde yapmıştır. " Onun böyle bol kâr yapması, kuruluş maksadına uygun dü- Per mi? * * W e- Haciz Ve Tahliye Bir vatandaşı, vergi borcunu ödemediğinden dolayı mahkemeye vermek kanun! bir zaruret. Bunu kabul ettik. Vatandaşın malını haciz karart almak bu da tabil. Fakat bu haciz kararını tatbik ederken onu sokağa atmak, bu, bize gayritabii görünüyor. Halbuki icra memurları yanlarına polis alarak vatandaşların - kapılarına dayanıyor ve hiçbir mazeret, hiç bir itiraz dinlemeden, derhal ic- raya “geçiyor, malını mülkünü haraç mezat satılığa çıkarıyorlar. Bunu bir az daha makul, mantıkt şekle sokamaz mıyız? Vatandaşın haysiyet ve şerefini kırmadan alacağımızı tahsil edemez miyiz? Bunun gibi bir adamı malı ol- mayan bir devlet müikünü işgal ettiğinden dolayı bulunduğu yerden çıkarmak — hükümetin — hakkıdır. Fakat bunu yaparken vatandaş- ları habersizce sokağa atmak caiz midir? Geçende Tophanede, Emlâki Milliyeye ait olup da uzun müd- det metrük bir halde bulunan harap binalar bazı fakirler lır'ı- fından İşgal edilmiş. Emlâki Mi liye idaresi bu vatandaşları ya- kalarından tutup sokağa firla: tivermiş. : Kanunu tatbik ederken biraz da insanlık hislerimizi işe ’k"'f tırmak mümkün değil midir? Sümer Bank Mesai Ve Faalıyet eri Takdir |le Karşılandı An'tara, 21 (A A:) — Sümer bank heyeti umumiyesini teşkil #eden bütçe ve iktısat encümen" leri ile Maliye Vekili Fuat Ağralı ve Ökonomi Bakamı B. Celâl yar, bütçe encümeni başkanı B. Mustafa Şeref Özkanın baş ığında tonlanarak banka idare yeti raporlerile blâcco, kâr ve Zarar besaplarını lııvîpl ılhîllıî'ıı Toj azı saylavlar ta hf.ııd::ııu(ı:::n:â:r izlyıar edilmiş Y*e Ökonomi Bakanı Bay Celâl Yar izahat vermiş bankanın Besoi ve faaliyeti takdirler i'e kar” #lanmıştırr sermaye- Evet, merdiven dururke' yanımızda düz yol veya merdiven du! yolumuzu aramağa çalışmışızdır. gından doğma — bir kusurdur. -— y çin dik kayalıkları tırmanı« yorsunuz? Hayatımızda me kadar bâdiseler — vardır ki Görüşümüz genişle- W Niçin Merdivenden Çıkmıyorsunuz ? Bi mezsel sağımızı solumuzu göremeyiz, önümüze SON TELGRAF HABERLERİ çıkan fırsatları — kavramayız, — mütemadiyen — dikine — gide- rürken dik yokuşlarda | Tize — Görüşümüzü — genişletmek için okumak — lâzım- u, görüşümüzün kıtlı- | dır. — Cahiller, vakltlerinin çoğunu bu dikine gidiş yüzünden krytererler. ni SA Venizelos italyadan Çok Memnun Kalmış Şimdi De Yorgun Ve Bitkin Bir Hal- de Paristedir Paris, 22 (Hususl) — Venizelos ayın on dokuzuncu sabahi buraya gelmiş, oğlu Kiryako ile gelinleri ve torunları tarafından karşılan- mıştır. Venizelos gazetecilere hiç bir şey söylememiş, yalnız oğlu Klr- yako, babasının Italyada gördüğü İyi kabulve güzel muamelelerden çok memnun olduğunu ve Fran- sayı tekrar göımekl;ı c_iu[ haz ydı u — fakat enizelosun .!ı":in:ığ;: mı, yoksa, b.;’i“hbl:r lekette mi yerleşeceği hak- ::::ı:ılüıııtı olmadığını ilâve iştir. “mve;lıı'nı vagondan istasyona gülüyordu, ancak indiği raman TERARDERA yüzü derin bir di “Fîlı:ir gulin evvol buraya gelerek ndisii — bekleyen — karısının :::luıı dayanarak — vagondan çıktı. » Venizelos karaya ayak besar basmaz ilk işi toıunlır_ını kucaklamak oldu. Yunanlı ihtilâl reisi sıkı bir muhafaza altında oduğu için gazeteciler kendisile ıâınıeıuıı' lerdir. Yalnız istasyondan ıynhr!ren muhtelif meseleleri tavzih — için birkaç güne kadar matbuat ile edreceğini söylemiştir. Doktarluğa ali mün: sebetile, vesika eskiden İediyoruz: ——— » z k kör, diğeri gani iki kimseyi tedıvi etmel v d.—’v'ıı olunduğum halde ücretkudumi- hemmiyete almıyarık evvelâ fakirin dave- icabet ve Lir an İkdamıiktisabıâfiyet eylemesine den geri durm'yacağıma, gerek emrazılidiye “Birl üzere bir anda zarel gsrfimes ların Bir sergi halinde teşhiri İ doktorluğun tarihine lar da meydana çıkarılmiştır. Bunlar doktorlurn mesleğe girmeden evvel vı yemin sureti vardır ki, bundan bazı pierçaları nak- Yeni Petrol Damarları Sinop Ve Midyatta Yeni Keşifler Yapıldı Ankara, 22 (Hususi) — Öko- nomi Bakanı Bay Ce'âl Bayar petrol işleri hakkında demiştir ki: — “ Sinop civarında petrol keşfedildiğine dair buraya malü- mat gelmiştir. Mütehassıslar ma- hallinde tetkikat yapıyor. Midşat civarında da mebzul miktarda Tavla, Kâğıt Bilecik Kahvelerinde de Yasak Edildi Blecik £2 (A.A.) — Bilecik beled yesi Hazirandan itibaren kahve, gazino ve buna benzer umum! yerlerde satranç ve bilâr- do müstesna olmak üzere bütün oyunların oynanmasını meneden bir karar vermiştir. petrol bulunmuştur. Tetkikat ve araştırmalar devam ediyor. Formozda Kurban Koca Ada, Hâki'e Yeksan Olmuş Vaziyettedir Formoz adas - Taloku- 21 (A. A, ) — Bu sabah güzel formoz adasını mateme garketmiş olan felâktli — zelzelenin — neticesinde ölenlerin mikdarı, resmen bi.diri- diğine göre 2495 ve yaralanarla- rınki de 5770 kişiye baliğ olmak- tadır; 12122 ev harap o'muştur. 11346 ev de az çok hasara uğramıştır. Zelzele — neticesinde —-. | İSTER İNAN IİSTER INANMA içla, gerek emrazısnsiye ve müstevliyenin İc ay'ahkâ- mında gece ve gündüz hiır kimse teraf ndan d: vet | olunur isem, derbal icabetten istinkâf etmeyeceğime, bhastayândan fâhiş Ücret mütalebesinde bulunm yacağ - e para almak makaadile höstalıklırin: etmeyip hizmetime ve hağtagânın haline mün: sip Gecretikudumiyeyi kalul türette hareket etmeyeceğime, hastagâna türlü sulniyet beslemeyeceğime ve daireinamus ve iffetten inhiraf etmeyeceğime.. ,, İlâahiri... 2494 Kişi l . . Gitti ! adanın bazı yerlerinde vukua gelen yangın beşlangıçları ahali- niz korku ve dehşetini artırmıştır. Adanın Ş maligarbi sahilinde kâin bulunan Taioku şehri hemen ta- mamen harap olmuştur. Adanın bugün şimali garbisin- deki demiryolları zelzele tesrile eğrilip bükülmüştür. Birçok tünek ler yıkılmış, bazıları da yıkı'an topraklarla tıkanmıştır. Ada aha- lisi harabeler arasında akrabala: rını aramaktadır. (Foı:mcl a 4 milyon nü- fuslu kir Japon adesıdır.) Ka el iz m ederek — muhalifivledan — bir kargşı her iSTER İNAN İSTER İNANMA! ________-—___——_———'—__—— Sözün Kısası Serwrr Bedi Istalistik ve anket memleke- tinde, yani Amerikada, iki yüz aile arasında Ssaadet aramışlar. Netice şu çıkmış: Kadın zenginse evin içinde dırıltı eksik olmuyor; kadın fakir, amma kocası gibi dışarıda çalışarak hayatını kaza- niyorsa eviu tadı tuzu kalmıyor. Anlaşılınış ki aile saadetini & şartı kadının fakir olması ve kocasının eline bakmasıdır.. Bunu Mary Borden isminde bir Ingiliz kadını * Evlenmenin tekniği,, adlı, yeni çıkan ve birçok dil ere çevrilerek epey heyecan uyandıran kitabında haber veriyor. Aile müessesesi yaşadıkça ve erkeğin hakimiyeti Üstüne kurulu patriyarkal sistem devam ettikçe en doğrusu da bu. İki cambaz bir ipte oynamaz. Erkeğe para kazanmak ve kadına harcamak yaraşıyor. Allah için iki cins te bu İşlerde mütehassıstırlar. Hiç bir kadın, erkek gibl para ka- zanamaz; hayata atılalı on beş yıldan fazla geçtiği halde kadın- larır tHcarette büyük muvaffaki- yetler — kazandıkları — görülmedi. Hiçbir erkek te kadın gibi usta- lıkla para harcayamaz. Esnaf ara- sında bir anket yapınız: Mal soeç- mokte ve İki arşın patiska alırken bile pazarlıkta kadının ne yaman bir çekişme kabi iyetini haliz ok duğunu anlarsınız. “Zengin kadın,, tabiri sizde biraz korku ve biraz da nef- ret uyandırmıyor. mu? Korku: Çünkü, zengin kadın denince göz önüne hiçbir disiplin tane mayan, başını alıp diyar diyar dolaşan, canının istediğini yapan bir. mahlük aklımıza geliyor. Canının istediğini yapan bir kadı- nın neler yapmaya muktedir oldu- gunu bildiğimiz için de gözü- müz yılıyor. Ayni — sebeplerden dolayı zengin bir kadının sami- miyetine inanmak ve ona ısınmak da güç. (müstesnalara sözümüz yoktur.) O halde? Yaşasın fakir kadıalar! Para- nın da, kocanın da kadrini bilen bu fedakâr mahlüklarla evlen- mek hakiki bir zenginliktir. Ame- rikada yapılan anket te bunu gös- teriyor. Amerikada, yani istotis- tik, anket ve.. Altın memleketinde. Tasdik Edilen Ölüm Cezaları Ankara, 22 (Hususi) — Edir- nede Abalar köyü korucusu Ne- zir oğlu Azizin ve Urfadan Sacit oğlu Salihir Ölüm — cezalarına çarptırılmaları hakkındaki karar Adliye Encümenince tasdik edil- miştlir. Kurşuna Dizilecek General Papulasın Kararı Bugün Öğle- denSonraVerilecek Atina, 21 (Hususi) — Kavala divanıharbi isyan elebaşılarından firari general Kamenos ile mir- alay Bakırcis, binbaşı Burdaros, kaymakam Pongas, Papastamat- yadis, cümhuriyeti muhafaza ce- miyelti reisi Yatros ve avukat Ya- nniycs hakkında idam hükümleri vermişlir, Atina divamharbinde de General Papulas ile General Kimisis ve Miralay Bakos'un hakkında ölüm cerası verilerek kurşuna d.- zilmeleri istenilmi;tir. Divamharp bu husustaki kararını bugün öğle- den #onra verecektir. ça Erdmli ei İtllünller v salak .

Bu sayıdan diğer sayfalar: