16 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11

16 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üzerlerinde muhtelif ticaret- hanelerin başlıkları görünen bu tenk renk zarflar arasında bir- denbire kavuniçi renginde bir fantazi zarf üzerinde durdum. Dikkatle baktığım zaman, pulun Üstündeki damgada ( Kadıköy ) İsmini okudum. Busun terzi Nerminden gek diğini anladım. Derhal xzarfı bor- Mmadan açlım. Şu mektupla kar- #ılaştım. * Benim Ömerim ! Zevcel muhteremeniz hanım- tendi — hazretlerile — barıştığınız gündenberi, artık bizleri arayıp #ormayı unuttunuz. A, hiyanet!.. Bir finacan kahvenin kırk yıl hakkı | var, derler. Bunu bilmez misin?.. Halbuki ben sana bir fincan kah- | 'e deği şu öpüp okşadığın tlceğizlerimle, kadeh kadeh rakı İçirdim, Envai türlü mezeler ye- dirdim, Yalana yalana yediğin Bursa - geftalilerinin, Sultanselim | tacirlerinin, Çamlıca kirazlarının, Ümon — ayvalarının lezzetini ne Çabuk unuttun, a haln ... Erkek | kumı, vefasız olur derler, meğer he doğru İmiş. Gözden irak olunca, gönülden de Irak olduk desene. Zarar yok. Biz kadınlar ken- Mizin birer burun mendill olduğu- tuzu biliriz. Lâzım oldukça, kuk lanılırız. Fakat kirlendikten sonra da bir tarafa atılırız. İşte sen de beni böylece kirlettin ve bir ta- Tafa atıverdin. Böyle şeyler, sana Yakışırını, a benim tontonum. Haydi bu vefasızlığı, bana revo Rördün. Buna, zarar yok. Nasibl- Mmiz, kaderimiz büyle imiş, diye- lim: süküt edelim. Fakat şu kar- Bımda, gümbür gümbür oynayan; Norede İse: — Babacığım!. Ah benim ve- fasız babacığım. Hasretinden ha- tir üstünde yatan garip anacığımı ıliylı boynu bükük bıraktın da, Berelere gittin. Diye bağırmıya başlıyacak olan Yavrucağınıza da merhametin yok- Mu?.. Anadolulular, evlâda haris *tlurlar; çocuk için çıldırırlar; diye İşitirdim. Meğer, ve yalanmış. Eğer doğru olsaydı; her şeyi gözüne alir, | gelir de, elbisemin Üstünden olsun, Yavrucağızını şöylece bir okşardın. Yazıklar olsun, senin erkekli- ğine, Demek ki karından bu kadar korkuyorsun hal. Filhakika er- koklerin kılıbıkları biraz sevlir Umma, doğrusu senin gibileri de Sona nefret verir. Amma ben, insaflı kadınlar- danım. Bak; kalbimde acı bir cran — bıraktığın balde, gene tana darılmadım. Şu mektubu Yazdım. Seni, müşkül mevkide bıraka- tak kadar zalim bir kadın deği- , tonlonum. Onun İçin; illâki haftada üç gece de bana gele- teksin; demiyorum, Eğer böyle r iddiada bulunsam, hak kaza- hacağımı biliyorum. Emel Han- tefendi, nikâhlı refikanız İse; güne bugün ben de, sizin Tülbünüzden gelon yavrucağınızın Ynasıyım. ezia Üzerinizde, benim de bir hakkım var; demektir. Bu ı'lkııı istemek de, hiç ayıp Seğildir. — vefasız ton — ton Fakat ne yapayım ki- sizi çık KIZLAR IÇİN! | dırası, bir muhabbetle sevdiğim için, bu hakkımı cebirle, şiddetle istemeye kıyamıyorum. — Ancak böyle, hasretinizden — zâri zârl inleyerek, hazin hazin gözyaşları dökerek — söyleyip — yazdırdığım mektupla İstiyorum. Bütün erkekler gibi ne kadar zalim ve insafsız olsanız, — tabil bana ve karnımdakl — yavrunuza merbamet edersiniz. — Evinizdeki ağzınızın tadını bozmamak İçin &zi geceleri eve davet etmiyo- rum, Yalnız, yarın akşam Kadı- köye gelecek beşi beş geçe va- purunda sizi bekliyorum. Vapur- dan çıkar çıkmaz, bir otomobile atlar, biraz dolaşırız. Belki de, Modadaki otellerin birine doğru uzanırız. Şöylece bir saat kadar, başbaşa kalır; birkaç kadeh ça- karız. Olmaz mi, benim tontonum. Sakın, karın olacak © kokana bozuntusundan korkup da gel- memezlik etme ha. Sonra; alimal- lah, beni gücendirirsin. — Bilsen, hasretinden — ne büyük azap ve iztiraplar çekiyorum; — yarın ak- şamı da, dört gözle bekliyorum; benim sevgili tontonm. Senin aşkın! deli, divano olan zavallı Nermin Şu mektubu okuyup bitirdiğim zaman, kadınlıktan iğrenmiştim. Derin derin içimi çektim: — Zavallı Ömer Beyl.. Sana da, bana da yazık oldu. Bu gay- rı tabil! izdivaç, hem senin ve hem benim için bir felâket doğurdu. Terzi Nermin, hiç şüphesiz ki seni benden daha — çok mes'ut edordi, Dedim. Zarfı, hiç açılmamış gibl ka-

padım. Tokrar öteki mektup- ların arasına karıştırdım. Hepsinl birden, Ömer Beyin masasının Üstüne bıraktım. Derhal şapkamı giydim. Yazıhaneyl terkettim. Bu mektubu gördüğüme dair, Ömer Beye şüphe vermek İstemedim. * Doğruca köşke geldim. Şu satırları yazdım. Aceba Ömer Bey, mektubu okuyunca me yapacak?.. Artık bunun neticesi, yarın akşam belli olacak. Yarın akşamı yalnız onlar de- gil; ben de sabırsızlıkla bekliye- ceğim, Ve... » 15 Şubar - Dün Ömer Bey, dalgın — ve düşünceli bir halde avdet etti. Sebebini sordum: — Konyadan dört vagon buğ- day gelecekti; gelmedi. Halbuki piyasada da okadar kızgın müşteri yarki. Fena halde canım sıkıldı. Dedi. Ben, onun fena halde can sı- kıntısının, neden ileri geldiğini derbal hissetmiştim. Fakat hisle- riml ona katiyen belli etmedim. Bilâkls; — Canın sağ olsun, kocacığım. Dört vagonun ticaretinden ne ola- cak?. Canını sıkmıya bile deymez. Dedim. * Gece, tabli bir surette geçti. Fakat Ömer Beyin manevt istırabı, G a Öi Ark _.* var) — Ht ee B e eee A A İ Bankağı Talas Amerikan Meite;ii | Orta derece - 5 sınıf Lisan — San'at — Ticaret 1035 - 36 ders senesinde ayrıca iki senelik mesloki san'at kursları açılacaktır. Fazla malümat mektep idaresinden alınır. Tedrisat 23 Eylül Pazartesi günü başlar. Evvelce Vall Konağı caddesinde 4- 59 No, lu evda mukim iken Halön Yunanisti gidip mezkür mahal- deki İkametgâhı meçhul bulunan Davit Rekanetiye İstanbul ikinci lcra Eomur- luğundan : Ayram ve Salamonun uhtel ta- sarrufunda — olup (18937) on üç bin dokuz yüz otuz yedi İlra mukabilinde namıniza Üçüncü derecede ipotekli bu- lu Beyoğlunda Meşrutiyet mahal- lesinde küğtthâne caddesinde eski 10, 10 mükerrer yeni 262 282, 1/1, 1/2 numara'larla — murakkam — mensucat fabrikası İsmall Sefa Salih ve Mithak İstanbul Evkaf müdüriyeti n Recal namlorına — birinel derecüde Tahmin Cinsi — Kilo lik teminat edilen Fi. Tar, Gün saat — Eksiltme Ş. İnek sütü 38000 — 741 lira 13 22/8/935 Perşembe — Açık saat 15 ipotek boreumdan ötürü dairemize müracaatla munmelâtı mütecakibeden #onra pârayâa çevrilmesine karar ve- rilen mezkür fabrikanın erbabı vukuf fetil hall n * BarNR BUK DERİEC YEt y Gureba hastanesinin 936 Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı olan ve takdiri kiymet — neticözinde ümum — mesahal — sathiydel — (1135) | ve yukarda miktarı yazılı sütün eksiltmeye lıoııılıııışlut.h. metre murabbaı, — tapu — kaydına Işbu sütün ne suretle ekslitmeye konulduğunun ve gi ve ifraz — haritasına göre — araa. ve saatte yapılacağı ve eksiltme ıııtııııodndğıkl ilk teminatı d': :::"'“::'“' lı(o::ı )':::;' :.'; tarı yanında yazılıdır. Eksiltme Istanbu! Evkaf Müdüriyeti dairesine ( 32389 ) â" kaymet tıkdır" ve | de toplanan İdare encülmeninde yazılı gün ve saatto yapılacaktır. keza — fabrika içindeki — makine Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı ve müddelyat ve salrenin tamamına ve mahallen yapılan vam'yed ve tak- diri kıymette müteaddit mütehassıa erbabı vukuf tarafından (57300) lira kiymet takdir. edilmiş bulunmasına ve cem'an . yekün fabrika arası ve derunundaki maklinalar — (89689) llra olmak —Üzere — kaymetlendirilmiştir. Mexkür fabrika 30/9/935 gün'emecine rastlayan pazartesi günü saat 14 den 16 ya kudar dairemizde açık arttırma ile satılacağı ve fakat muhamımen kanununun ikinci ve Oçüncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına İşe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten alınan Vekâletnamelerile 'ıh!lımıy. girebilirler. Lsteklilerin yazılan gün ve saate kadar teminatlsrını Evkaf yeznesine yatırmaları ve eksiltme şartlarını almak ve görmek üzere Evkaf Levazım Idaresine gelmeleri, *4581,, Kartal Kazazı Müdürlüğünden : kıymetinin — yüzde — yetmiş — beşini | Mahallesi Mevkli — Cinsi — Evsafı — Metre S Beher Muha: buldu; takdirde —aheisı — üstünde : bıııl:ı“eıı aksi Iııldı.ııon arttıranın M. mı.;.'. Kıymet antı rinde — kalmak T llıılnd .."ı:. güön —sonra ısgı;o: ı G Ük 995 © raslayan Salı günü saat 14 den | Pendik Çamlık Ahşap Ha- Alt kat 1 O- 16 ya kadar açık arttırmaya bırakıla« rapça Babe da 1 Kiler 1 caktır. İkametgâhı hazırın:zın meçhu- çei Köşk. helâ:Üst kat liyeti hasebile satış Hlânı — tarafımıza etrafı Kori- tebliğ kılımamadığından ilânen tebliğ dor 1 odal makamına kalm olmak — Üzere ilân sandık odası gaü GST 1 helâ. — 480,60 0000 — 960 00 Maltepe Feyzul- Denizyolları Ü 15 ©. ayazma. Tarla 00 —— 882,00 0005 — 44 10 I:LI!IESİ Maltepe BostanS, Arsa 00 176,70 — 00 50 88 35 Acenteleri © Karaköy — Köprübaş » kurüçeşme Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade sığır yolu Arsa 00 913,00 — 00 08 73 04 Haa Tel. 22740 » Ayazma ,, Tarla 00 — 459,00 0007 — 32 13 Ayvalık Yolu "Şf",f:.“ğ MERSİN vapuru 17 Ağustos kız ağaç — Aarsa 00 —— 133,00 0040 — 5320 CUMARTESİ günü saat 17 de İ| p. stancı yeni Ka- Dikiliye kadar. (4817) B çiye Tarla 00 2060,00 00110 206 00 Mersin Yolu ÇANAKKALE vapuru 18 Ağustos PAZAR günü saat IÇ da Mersine kadar. "4818,, Yukarda yazılı taşıtsız malların peşin para ile satılmak üzere 13/8/935 Günlemecinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. 28/8/935 Çarşamba günü saat birde ihaleleri tcra İcılıs nacağından Isteklilerin Depozito ıııkbşılırllı Kartal Malmü-üriüe ğ müteşekkil satış Komisyonuna “en Üree ASA zi blilE İ ü A AĞRARAIT BN t SÜĞ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler