20 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALEKIN GÖZÜ HALKTANKÜULAĞI HALRIN DİL Sene 6 — No, 1813 Yazı işleri telefona: Bulgaristan “ Tarih,, Arıyor Bizim Hazinelerden İsti- fade Etmek İstıyorlar Kendisine “tarih,, arayan Bulgarlı» lıııın merkezl So/yaya bir bakış Trakya Genel Müfettişliği İzmir, 20 (Özel) — Trakya genel müfettişliğine tayin edilen General Kâzım Dirik ay sonuna doğru yeni vazifesine gidecektir. B kısmı, Tarihlerimizi De |- v Tetkik Ediyorlar Böylelikle Yeni Bulgar Tarihi Yazılacak Sofya, 20 (Özel) — Bulgarlı- tanda şu günlerde “Bulgar tarihi,, etrafında münakaşalar — oluyor. Bulgar — münevverlerinden — bir Bulgaristan — ulusal bir tarih kitabına hentiz malik olma- dığı iddiasını öne sürüyorlar ve bundan — bir müddet önce bir papas tarafından yazılan llk Bul- gar tarihinin pek çok hatalarla dolu olduğunu söylüyorlar. Bulgaristanın tarihini yazmak isteyen genç Bulgar münevverleri bu arzularına — varabilmek için Türkiyedeki tariht! evrak harzine- lerinin mutlaka tetkik edilmediği lâzımgeldiği — fikrindedirler. Bu münevverler, Türkiyedeki tariht evrak hazinesi — inceden inceye ( Dorvamı 2 inci yüzda ) Dün limanımıza gelen İtalgan bakrigesinin mektep gemilerinden birl (Buna ait tafsllâtı üçüncü sayfada bulacaksınız.) MllkMı!lı Ankotlııılı Çok Alâka Kazandı Dinarlı Mı, Çoban Mı? Çoban Daha Çok Rey Alıyor, Fakat Şüpheli Gorenler De Var Dün de yazdık: Dinarlı Moh- ! met pehlivan, Mülâyim pehlivanla yâptığı güreşi, bütün tahminler hilâfına keybetti. Fakat kendisi, yenilişinin, yor- günluğundan ve idmansızlığından Hleri geldiğini söyliyor; ve yedi Eylülde, Çobanla yapacağı gi- Peşte, dünkü mağlübiyetin acısını gıkaracağını iddia ediyor. İki gündür. yazdığımız gibi, biz, Çoban - Dinarlı müsabakası #trafında ikramiyeli bir anket açtık. Bu görüşlerle uzaktan ya- kından alâkadar okuyucularımıza Soruyoruz: — 7 Eylül güreşinde Çoban Mehmet Mi kazanacak, Dinarlı mı? Bu iki pehlivandan hanglsi- Hin galip geleceğini tahmin edi- Ka ——— ? eylülde Dinartı tle boy ölçüşecek yenen yorsanız; bir kâüğıda yazıp bize gönderiniz. sSon Posta İdaze işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Iıııııı olan Çobıı .'İ'-'f ile Dhl"lll leri, İlkteşrinde teslim — etmek rek 5000 lira Biladan m' üzere Avrupaya çok ucuza alivre | teberrü et:ıl:.. & «a 125 I!r:“:lı “"'ı" Üzüm satışları yapmışlardır. Bu | göndererek hava tehlikesini bilen *“ikramiyeli ıııbı::nlı unu z ıl'ı;m: Yi daci M“PT ( Devamı 8 inol yüzde ) Üye yazılmı — SALI — 20 AĞUSTOS Başbakan İsmet İnönli dün Floryaya gittiler, orada yapılan bayındırlık Işlerini gözden geçirdiler ve yapıları Incelediler. Resimde başbakanımızı Floryada Inceleme gezisinde görüyorsunuz. İngiltere Ve Fransada Korku Başladı! italyaya Karşı Şiddet Gösterilmesi İstenivor Habeş Harbi Felâket Doğuracak. İngilterede İtalyaya Kar; Karşı Hiddet Var, Harbin Pek Yakında Patlak Vereceği Söyleniyor Afrikaya Yeni Kuvvet Gönderdi Londre, 20 (Özel) — Parlste Habeş - Italyan kızışmasını hallet- miye uğraşan Üçler Komtitesinin iflâsı, İngiliz efkârumumiyesini heyecan ve endişeye düşürmüştür. Çünkü bu iflâsın, Afrikada mut- laka bir harbe yol açacağı kor- ( Devamı 6 incl yüzde ) İzmirde bu yılın ilk üzüm mahsulü ihraç için vapara yüklenirken Köylüyü Soymak İsteyenler ! Z Izmirde Buna Meydan Verilmiyecek Izmir, 20 (Özel) — Ekonomi |" e AAA Y Bakanlığı, kenie Pyasmanda per | 5000 Lira isteyen bazı tacirlerin vaziyetle- Veren Blr Yurtdaş rini tetkik ettirmektedir. Bu ta- cirler, köylünün ve yurdun zara- rına olarak kendilerine bol bol menfaat temin etmek İistiyorlar. Bunlar, borsa haricinde ve piyasa Izmir, 20 ( Özel) — İzmirde fiatından aşağı olarak Üzüm alış “Heva — tekik verişi yapıyorlar. Ekonoml Bakan- kesini — bilen lığı bu gibilere karşı lâzımgelen tedbirleri — alacaktır. — Türkofis İzmir direktörü Ziya Argun da, oynanan komedya hakkında ince- lemeler yupıyor. Hiç sebepsiz olarak ÜUzüm piyasasını sun'1 sebeplerle düşür- mek İsteyenlerin maksatları ga- yet açıktır. Bu gibl İhracat tacir« Ç4 İzmirin tanın- mış tütün te- Ç cimenlerinden | Kurumuna müracaat ede- Bay Seyit

Bu sayıdan diğer sayfalar: