20 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

20 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2: Sayfa: vi z İ | Halkın Sesi Yalan Ortadan Kalkarsa Ne Yaparsınız? Ecnebi gazotelerinden birinde okus duğumuza göre bir Alman doktoru yeni bir il etmiş. Bu ilâçtan bir kaşık içenler, bütün ömürlerin. cs yalana tövbe ediyorlarmış. Dün bir muharririmiz, muhtelif kimseler» le konuşmuş ve onlardan, bu yeni Mâç hakkındaki düşüncelerini sor- muştur. Aşağıda bu sorguya verilen osvapları bulacaksanız: Nişantaşı, Kodaman caddesi Afitap sokağı 13 numaralı hane, Sabri: — Azizim, bende konuşma değil, ısrarla düşünme man'si vardır. Kafama bir sual girdimiydi, cevabını buluncıya kadar düşünürüm ve buna muvsffak olmadan beynim süküta kavuşamaz, Siz, bu sualinizle dimağımı, uzun bir yorgunluktan sonra süküte kavuştur. dunuz, Çünkü ben me zamandır, * kiyamet, denilen son gürültünün nasıl kopacağını merak ediyordum. Yalanın ortadan kalkacağını bildiren haber yalan mı, doğru mu bilemem! Fakat sualinizin üzerinde biraz kafa yorunca anliyorum ki kıyamet, anesk yalanın ortadan kalkması ile kopabilir. * Beşiktaş, Akaretler caddesi, Camcı sokağı, 33 numaralı hane Efdal: — Yalan ortadan kalkâcakmış ? Desenize artık kadınlar konuşacak lâkırdı bulamıyacaklar. » Divanyolu, Kökçü sokağı 20 numaralı hane Hayroddin: — Böyle bir ilâç bulunsa, ban evvelâ, bu haberl uyduran gazeteciye içirirdim! O doktor, yalandan daha hayırlı işlerle uğraşan çok doğru eder, Bulgaristan “Tarih,, Arıyor (Baştarafı 1 inci yüzde ) tetkik edilmedikçe (bir Bulgar tarihi vücude getirilemiyeceğini de söylüyorlar. Bazı münevverler de Türk ta- rih kitaplarını tetkik etmiye, bu kitaplarda Bulgaristan tarihini al&- kadar eden malümatı kopye ot- miye başlamışlardır. Bu orada dört yıl kadar önce Türkiyede satılıp Bulgaristana getirilen ve bir kısımı bugün hâlâ burada bulunan Türk tarihi evrakı da tetkik edilmiş, bunların içinde Bulgaristanı alâkadar eden bir yıgın malâmat bulunmuştur. Öğrendiğime göre bir kısım genç münevverler, Türkiye hükü- metine müracaat ederek Türk tarihi evrak hazinelerinde bulgar tarihi bakımından tetkikler yap- mak müsaadesi istiyeceklerdir. Hizir 20 AĞUSTOS 935 107 Arabi 1354 | Rumi 1351 Ağustos 7 19 Cem.evvel pi Evkat Jisani (Vasat) Vakit JEnani İVaast Güneş |1011)5 İİ Akşam Öğle (sanlı sl Yanı İktadi ıl iz — Hasan Beyciğim! Çipli yetinm mensup bazı Almanlar.. | Içinde klar cemi- | SON. POSTA Yine Bir Adam Öldürüldü! Sebep, Iki Kaçakçının Uyuşamamasıdır Katil, Bu İşi Sustalı Çakı İle İşledi Dün sabah Haliçte Defterdar da, kahvehane önünde feci bir cinayet işlendi, Otakçılarda mısır tarlasında oturan Haydar All adında birisi, Tahsin adlı birişi tarafından bıçaklanarak öldürül dü. Iddia edildiğine göre bu cina- yet bir tütün kaçakçılığından doğ- muştur. Şöyle ki: Tahsin ve Hay- dar Ali ikisi kaçak tütün satar- larmış. Bu yüzden de aralarında eski bir husumet varmış. Haydar Ali aynı zamanda Feshane fabris kasında amele imiş. Dün sabah Haydar Ali fabrikaya giderken Tahsin önüne çıkmış ve: — Haydar.. Bana bak demiş: Hem amelelik, hem de tütün kaçakçılığı olmaz. Bari ekmeğin İ birisini bize bırak, biz açlıktan mı öleceğiz. Haydar All bu tehdide kızmış ve Taksine söğmüş, aynı zaman- dada yerden bir taş alarak Tahsinin kafasına atmış. Tahsin de sustalısım çekerek Haydar Alinin sol böğrüne saplamış ve yaralı yere düşer diişmez öimtiş- tür. o Tahkikata O müddelumum! muavinlerinden Feridun el koy- muş ve tabibi âdili Enver Karan da cesedi muayene ederek gö- mülmesine müsaade vermiştir. Bir tane daha Dün bir cinayet daha olmuş, Yorgi adında birisi, Ayvansaray- de oturan Leonu, sol küreğinden çok tehlikeli surette yaralamıştır. Hastanın durumu çok ağırdır. Kuş Avlarken Yaralandı Göztepe Yeniyolda 21 sayıda oturan binbaşı Mehmedin çocuğu 14 yaşında Şefik, evinin önünde kuş avlamakta iken ufak kuş tüfeğini attığı sırada tüfeğin de- mir çubuğu sağ gözünün altına saplanmış, Şefik ağırca yaralan- mıştır. Gülhane hastanesine kal dırılan çocuğa ameliyat yapılmış ve tedavisine başlanmıştır. Bir Kilo Kaçak İpekli Kumaş Yaka'andı Selânikten gelen Prenses Marya vapuru (yolcularından Ma Kiryakinin üzerinde Gümrük hafaza Omemurları (o tarafından şüphe Üzerine arama yapılmıştır. Aramada Madamın mantogunun ustalıklı saklanmış çok kıymetli ipekli kumaşlar bulun- muştur. Br kilo kadar tutan ipekli kumaşlar müsadere edilmiş, kadın hakkında takibata başlan mışlır, Büyük Ekmek Narhı Değişmedi Belediye Narh Komlsyonu dün toplanmış, ekmek narbını 10.5, fırancola narhını da 14.5 kuruşta, yani eski fiatında ipka etmiştir. Fikret İçin Şair Saygı aygı İle Anıldı MT Fikretin mezarında dün yapılan ihtifalden bir görünüş iel ama Böyük şair Tevfik Fikretin ölümünün 20 inci yıldönümü ih- tfali dün Eyüpteki mezarmda saat 15,5 ta yapılmıştır. Ihtifalde Halide Nusret, Eyüp Halk Partisi reisi ve kamun di- rektörü, Fikretin arkadaşı Ziya, ve yüz kadar Fikreti sever bır lunmaştur. Mezara bir çelenk konmuş, Filorineli (Nâzım kızı Meliha Nazım ve edebiyat mual: İlmlerinden oONaci, büyük şairi saygı ve sevgi İle anan şilr ve hitabeler söylemişlerdir. Beşibirliği Çalınmış Dökmecilerde Zeki Paşa ko- nağında bir odaya yeni taşman Şetika adında bir kadının eşya- larına yardım için odasına gelen yine aym konaktan Şükriye ve EF adındaki kad tarafından Şefikamın bir beşibirliği çalınmış, iki suçl TÜN ÜLKEYİ HERGÜN BU a) | DOLAŞAMAZSINIZ | FAK Liselerde Yazım İşi Başladı Bu yıl, orta mektep ve lise lere yeniden alınacak talebenin kayıt muameleleri bugün 9 dan itibaren başlamıştır. Muamele, on gün sürecek ve kayıt İşine, ağus- tosun 30 uncu günü saat 13 de son verilecektir, Her sınıfa ne kadar talebenin yanldığı aynı günde bakanlığa bildirilecektir. Şoför Ve Aşçı Mektebi Ameli Hayat Yerine Açıl ması Düşünülüyor Kaldırılan Ameli Hayat mek- tebi yerine, bir şoför, bir aşçı, bir de terzi mektebi açılması için tetkikata başlanılmıştır. Vilâyet Istanbul sınırları (o içerisinde 20 ilkmektebi tamir “ettire- cektir, Bu tamir işi, yeni ders senesi başlangıcına kadar çıkmış olacaktır. Kuyuya Düştü Ve Boğuldu Fatih İskenderpaşa mahallesi Ortaçeşme sokağı 4 sayıda Otu- ran Malatyalı İsmail kızı bir buçuk yaşlarında Salme, evin on Posta Dürüm üvevi HER GUN DOLAŞIR! altındaki bodrumda oynamakta iken kuyaya düşmüş ve boğularak ölmüştür. Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: izin istemişler... sw Hayırsızada da kamp kurmak için l n. İlgili makamlar da izin vermemiş. | bu Ş Ağustos X | | Günün Tarih Bir Iki Satırla Reis Muavinliği Hâmidin yerine belediye rels avinliğine henüz kimâe tayin edil miştir. İç Bakanlığı hususi ka müdürü Ekremle, eski Beyoğlu bi diye başkanı Hazımın isimleri geçiy * * Anason Alımı İzmir. 19 — Çeşme dolayında (i valisinde ) ki anasonların satin al masına Tekitler ( İnhisâr ) İdaresiz devam edilmektedir. ME İstanbul Öğretmenleri İzmir, 19 — Istanbul öğretmeni rinden altmış öğretmen incelemel yapmak İçin şehrimize gelmiştir. * * * Hava Durumu Rasathanenin © verdiği malüma göre, dün rüzgâr Yıldızdan esmişti Gölgede sıcaklık 25 derece idi, * * * Moskova Kongresinde Moskovada (toplanan © ormulusi fiziyoloji o kongresine iştirek (ed profesör Kemal Cenap ve eğ Kerim, o güne kadar şehrimize neceklerdir. İn Edebieyt Fakültesinde Edebiyat Fakültesinin ikmal enğel imtihanları 16 Eylülde başlıyâ caktır. * * * Duvar İlâncılığı Belediye, Anadolu » Festival Festival komitesi » fonla 110 kişi için yer hazırlanmaği istenilmiştir. » 4 * Yeni Bir Sergi gün kadar bir resim saktır. » # Kalpleri Durdu Dün şehrimizde iki kişi, kalp durmasından ansızın ölmüşlerdiği * * * Kavga Etmişler Arnavutköy belediye temizli işleri o amelesinden Hasan o; Hüseyinin, arkadaşı oMehmetlâ yaptıkları bir ağız kavğasındi Mehmet bir taşla Hüseyini kafği sından ağırca yarsladığından Hi seyin tedaviye alınmış Mehmet dö yakalanmıştır. * * » Mühendis Mektebinde Mühendis mektebinin inkılâğ dersi imtihanları dün Edebiyat Fakültesinde yapılmıştır. » » * Üniversite Bütçesi Üniversite bütçesi tasdik edile miştir. Bu yıl bütçede mühim bi? değişiklik yoktur ve ilâve olarak on tane İaborantia konmuştur, Hasan Bey — Vermez ya! Bütün Istans lu ufacık adava mı tasıvacaklardı?

Bu sayıdan diğer sayfalar: