20 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

20 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gençleri Buluşturup Nişanlayan Ev * Geçen gün arkadaşlarım be- ni tanıdıkları bir eve götürdüler. Burası büyük bir köşktü. Geniş saloaları - İçinde 20-30 — genç kız — ve erkek — dansediyordu. Merak — edip sordum. “Bura- # beresi, boeni ncreye — getir- Dedim. — Arkadaşlarım gü er. Gramofon sesine biz de uyduk. Biz de dans ettik. Birkaç gençle tanıştık ve çıktık. | izahata | Arkadaşlarımın - verdiği göre, bu semtin bekâr kız ve gençleri ekseriyetle burada bulu- şur, —eğlenir, tanışır ve çok defa da nişanlanıp evlenirler miş. —Ben gittiğime — pişman oldum. Fakat orada tanıştığım gençler" şimdi yolda bana rast geldikçe selâm veriyor, aşinalık ediyorlar, Ben utamyorum. Bu gençlerle konuşmamda bir mah- zür var mı? Suadiye: Hiloran mechul — evlerde, hüviyeti meçhul — insanlarla tanışmak, — goncad a bunlarla dost olup alle — yuvası kuür- mıya kalkmak herhalde gülünç bir gey olsa gerektir. Bence bu- Mahiyeti raya giden erkekler eğlenmek, | kızlar koca bulmak için giderler. Fakat bu kızlar, bu meçhul dost- Tarın elinde ekseriya bir oyuncak olmaktan ileri gidemezler. Size de orada tanıştığınız gençlerle münasebetinizi — ilerletmenizi tav- siye etmem. * Pangaltıda Hüseyin; Kadının seni bırakıp gitmesini tabli görmelisin. Nikâhsız evlemr- diğin için çocuğu da gerl istiye- mezsin yaptığın hatanın cezasını çekersin. * M. Rumuzlu gönce: Bence kızla olan dostluğunu- zu ailesine siz kendiniz bildiriniz ve yarım resmi bir nişan yapmıya çalışın. Bu tarzı hareket kızın ailesine emriyet verir ve müna- sebetiniz bir nevi resmileşir. Bir Doktorun Günlük Notlarından (*) Şişmanlık Bir kaç hastadan aldığım mektuplar. da ve muayenehaneye — mürmonat edenler arasında fazla şişmanlıktan rahatsız ve şikâyetçi olanlar vardı. 1 — Fazla terledikleri, 2 — Fazla yoruldukları, 8 — Fazla çarpıntı geçirdikleri, için zayıflamak İstediklerini söylü- yorlardı. Muayenemde, fazla yağlı, — tuzlu ve tatlı yiyön,aymı zamanda eık sık su içen bu hastalarımda kelbin hare- kâtmi ağırlaştıran, — nefes almayı üren ve pek çok sü İçmeye sevkeden bir huruslyet vardı. İdrarda geker aradım, — yoktu. Boylarına nazaran kilo farkla fazla olan bu muztariplere 1 — On beş günde bir. müshil almalarını, $— Tuzlu,unlu,fazla yağlı ve şekerli maddeleri azaltmalarını 8 — Günde bir, bir buçuk litreden fazla sa içmemelerini 4 — Yirmi dört saatta bir sebze, yoğurt ve meyva yemelerini ve günde iki saat kadar gezinti yape malarını tavsiye ettlm, ——H—————————————— © Bu netları kesip saklayınız, yahut Bi abüme yapıştırıp kolleksiyos yapı. ma. Sıkınti samamınıda ba notlar bir de ter gibi lmdadınıza yetişebilir. Edremitte Bayın İlerleyor Edremit, (Özel) — Edremit 12000 nülfuslu bir şehir ise de ye- ni sayımda bu miktarın 14000 ni bulacağı umulmaktadır. Ba'ıkesir - Tavşanlı — yolunun yapılmaaından, Edremitin iktısadi vaziyeti çok istifade etmiştir. Bu- rada her yıl 6 milyon kilo zoy- tinyağı çıkarılmaktadır. Edremitlilerin en büyük dilek- leri, Ikcadan başlayarak 23 kilo- motre boyunca Palamutluğa kadar uzanan ve bir Fraasız girketl tarafından idare olunan dekovil hattınım hükümetçe satın alınarak Balıkesire kadar uzatılmasıdır. Birçok — köylerde — elektrik vardır ve yolları muntazamdır. Üç yıl evvel, halk tarafından 13000 liraya yapılan — orta okul binasınin ihtiyaçları, Kültür Ba- kanlığı tarafından — deruhte edilmiştir. Halkevinin her kolu ayrı ayrı ve — muntazamen çalışmaktadır. j' ler vermektedir. Birçok köylerde tavukçuluk | ıslah edilmekte ve fenn! kümesler yapılarak, iyi cins tavuklar yetiş- trilmektedir. Edremidin en mühim derdi sudur. Senelerdenberi getirilmesi düşünülen iyi suyun şehre indiril- mesl için Pontomonson girketl 130 bin Hra teklif etmiş ve bu teklifin kabul edildiği duyulmuştur. Sıhhat ve — temizlik işleri iyi bir düzendedir. Tam teşkilâtlı ve her türlü sıhhi şartları haiz bir hastahane yaptırılmış ve bir de mezbaha kurulmuştur. Ağaç yetiştirme İşi de ilerile- mekte ve bilhassa turfandacılığa önem verilmektedir. Güdülde Hamam Güdül, (Özel) — Uray tara- fından burada bir hamam yaptı- rılması kararlaştırılmış, bu iş için (3) bin lira tahsisat ayrılmıştır. SON POSYA C ı *lık işleri Edremitte mahfel caddesi Cizre Bayındırlaştı Musik! kolu, her ayhalka konser- | | Cizrade Atatürk anıtı Cizre, (Özel) — Cizreyi eski- den görmüş olanlar şimdi büyük bir şaşkınlığa düşeceklerdir. Cizre en kısa zamanda en umulmadık bir şekilde bayındırlaştırılmıştır. Kasaba — Atatüirkün — güzel bir heykeli ile de süslenmiştir. Hey- kel Cumhuriyet alanındadır. Eski uray yapısından Cümhuriyet mey- danına kadar 12 metrelik geniş bir cadde açıldı. Şehrin diğer yolları da böyle olacaktır. 16 odalı ve iki salonlu yeni bir uray yapısı yaptırıla- caktır. Uray parkının İgideşı bakan kısmında memurlar mahfeli ve bir kütüphane bizası yaptr rılmaktadır. Balıkesirde Kocaili Köyü Kocaili köyünden bir görünüş Kocalii; Balıkesirde (Özel) — burası kamuni! olan Eburindiye 1 saat kadar uzakta 100 evli ve 724 nüfuslu eski bir köy. Köylün en büyük güzelliği bol ağacı ve ve mükemmel bir çamlığı olma:- sıdır. Kocaili Eburindinin en - eaki bir köyü imiş, Bötün köy suy u bol bir kw- yudan geçiniyor kuyu çok büyük | bunnn 300 sene kadar önce bir | zengin kadın tarafından yapıldığı ötedenberi söylenirmiş. Kendisi şimdi o köyün mezarlığında ya- Hiyor. Köyün kuruluşunun beş yüz yıllık bir tarihi varmış. Komyaniç Kalesi Kömeyn:ç, (Özeli— Ba'ıkesire | den 20 dakika uzaklıkla deniz yüzünden 500 metre yükseklikte kurulmuş olan Kömeyn'ç köyünün tepesinde Komyaniç adı verilen bir kale vardır. Kalenin bir çok yerlerinde mağaralar ve tam or- tasında çok muntazam yapılmış bir kuyuya rastlanmaktadır. Ka- lede köylüler bir çok araştırma- Balıkesirde i . | | 200 kadar Eskişehirde Yapı Çalışmaları Eskişehir, ( Özel) — Burada hazlı blr. inşaat çalışması vardır. Halkın birçoğu yeni evler yaptıre maktadır. Fakat temyiz mahke- mesinin Ankaraya nakli dolayısile ev boş kalmış, ev kiraları bu yüzden haylı düşmüş- tür. Yenl yapılmakta olan Halke- vi binasının İnşaatı bitmek Üzere- dir. Binanın alt kamında bulu- nan dükkânlar kâmilen kiraya verilmiştir. Eskişehirde Otobüs, Araba Rekaheti Eskişehir (Özel) — Halkın ucuzluğu ve çabukluğu dolayısile otobüslere gösterdiği rağbet üze- rine Aarabacılar rekabete — ve şehir içinde gayet ucuz seferler yapmıya başlamışlardır. Arapkirin En Ihtiyar Adamı Arapkir ( Özel) — Arapkirin en yaşlı adamı Mutmur nabiyesinin Kızılışağı köyünden Osman Köse oğlu Mamo'dur. Asırlık bir ömre malik olan bu ihtiyar dinçtir. Köyünden kasabaya kadar uzayan 6 saallik yolu yürüyerek gelmek- tedir. Bir karısı, dört oğlu vardır. Çarşaf Va Peçe Gediz Ve Ka- ramanda Da Kalkıyor Karaman, ( Özel ) — Burada peçe ve çarşaflar.n kaldırılmasına baş'anılm ştır. 15 Eylüle kadar peçe ve çarşaf tamamen kaldırı- miş olacaktır. * Gediz, (Özel) — Uray kadın- ların peçe ve çarşaf kullanmala- rım yazak etmiştir. Bütün kadın- lar Bir Eylülde çarşaf ve peçeyi tamamen a'mış bulunacaklardır. Bir Wahküm Kaçıyordu, Yakalandı Adapazarı (Özel) — Yol bağı yapmaktan cezalı Mehmet oğlu Hidayet hava almak için Ceza evinin bahçesinde dolaşırken du- vardan atlıyarak kaçmıya teşeb- büs etmiş, fakat jandarma tara- fından yakalanmıştır. Tar yapmışlar, fakat kırık dökük bir kaç ev eşyası ile haç gibi şeylerden başka bir şey bulama» mişlardır. Kale çok sağlamdır. ı ” VE 06 BU GÜR Habeş | İmparatoru Eğleniyor ! Hentr. Veliahd Iken w c Bir geziye çıkan Habeşista m paratorunu Kahirede görmü. © ÂAyıp değil a.. benim kalfa yaşayan Habeş Hükümdarı bin beş yöz yıl .I hücum yakış bir. şeydi. Kazildeniz! — galibi fillerin üzerinde aşan ve sonr4 Ebabil — denilen — kırlangıçları$ saldırışına uğrayıp palaa pandırat geri dönen Ebrehe iİse moderg bir slma taşımaktan elbette çol uzaktı. Kahirede gördüğlüm centilmeti prons, kafamdan Ebreheyi sı!iıı çıkarmıştı ve bana bugünkü Haâ beşlstası tanıtmıştı. Şimdi o çok zeki pronsin İmparatorluk şomels yesi altında ve fil dişinden yapılı ma taht üzerinde Avrupalı aytarş larla konuşuşunu gazetelerde okuşi yunca kızıl deniz yanlarındaki inâ coliğin Atlasları, Manşları, Adizş yatikleri kaba gösterecek kadâb yükseldiğine laanacağım geliyor, Hele İimparatorun şu — s9; diyevi yok mu? Gerçekten zui;. Necaşi Hazretleri İngiltere 1l Fransanın, Habeşistana bir kül: giydirmelerine imkân — olmadığını,' ciddi bir dille — söylüyorlar. Ses bep olarak da Habeş imparatori luğunun mülkçe bütünlüğüne $ Iki devletin kefil olmuş bulunmat larını gösteriyorlar. İşte incelik bu ileri sürüleş sebeptedir. Çünkü bütün düny, bilir. ki Avrupa büyük devletiği rinin mülkce bütünlüğünü teahi hüt ettikleri her hangi bir devlet;, parçalanmaya — mahküm edilmiğ| demaktir. Emperyalizm — dilin kefil olmak, yapılmaması ı'ıııı;!jj len şeyin yapılmasını boynul almak anlamını gösterir. Söxır: limi — (1856) daki Paris — muge: hedesinde Osmanli imparatore luğunu — mülkçe bütünlüğzüneg! bütün büyük devletler kefil ob! müuşlardı. Yirmi yıl sonra çarlık! Rusya — Kars - ile Ardahanı ve| Batumu, İngiltere Kıbrısı aldı ve imparatorluğun birçok eyaletlelr Üzerinde yenl yevi hükümetler kuruldu. Bu durumda lmz.:lzın;ııı: Berlin muahedesi o kefilliği taze.! lemişti. Fakat Garp Trablusunuğ Italyanlar, Rumelinin Balkanlılar tarafından alınmasına kefiller ağız | | bile açmadı. Eğer milli mücadele açılmasaydı — o kefillerin bütün 'Türk — yordanu paylaşmaları ise gayet tabli gürünüyordu. İşte Habeş imparatoru Avrupa ile eğlenmek için bu keflliük işint ileri sürüyor, kefil — devletlere “ yağma yok efendiler, biz tarih okuduk ve yakın tarihin içinde yaşadık ,, demek istiyor. Düzeni anlamak, düzene ka- pılmamak demektir. M. T. Tan Lipi eden Ebreheye 1 — Gazetenin esas — yazısile bir sütünun iki satırı bir (exatim ) sayılır. 8 — Sayfasına göre bir san timin Ilân fiatı gunlardır: - 400 250 200 100 / 60 |30 Keş | Krg | Kre. | Krş. )i Paayta | sayf a |Di sazta Yreyta Paaata arta Ditec 3 — Bir santimde vasati (8) kelime vardır. 4 —İzce ve kalın yazılar tulacakları yere — göre l senümle ölçülür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: