20 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

20 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N çe RSlr Slyaset Aleml l Habeş Harbi Eylül Haftasına Mı ? Habeş — meselesi — münasebetiyle Parista toplanıp ve bir hal çaresi bulmıya memur olan üçler konferansı bir netice alamadan dağıldı. Çünkü, muhtelif tezler arasında bir telif imkânı yoktu. Hatıraları — tarelemiş olmak için bunları, sırasıyle kaydede- limt 1 — İtalya, Habeşistan Üzerindâ bir Uluslar kurumu damı de bile İngiltere ve Fra iktiran etmiş bir hakimiyet İstemoek- tedir. 2 — İngiltere, Hind #zerinde ve Mıiısirin — ya kuvvellı bir İtalyan müstemlek: böyle tatmin etmek emtl tandan bazı topraklar , İddlaya abiliyeti azdı. beynessema vessü- istlamar —- Fra reyya bir vaziyettedir. Bir taraftan İtalyanın şu voya bu şekilde tatmin edilmesini isterken Öbür taraftan da, sulhun bakası namına İngiltere ile olan dostluğundan vazgeçmek isteme- mektedir. O suretle ki Üüçler konfe- ransında, nihayet Habeşistan İşinin, süretâ — halledilmesi, için İngiltere, burayı yeni üç nüfuz mintakasına ayırmak teklifinde bulunduğu zaman İtalya, bu teklifi derhal reddetmiştir. Bu durum karşısında İngiltere, İtalya üzerinde mücssir olması için Fransaya gu tehdidi savurmuştur! Ya İtalyayı yola getirir ve bir harbe mani olursun; yahut da Habeşistanda harp patları ben Avrupa işlerinden elimi çekerim. Varmın Almanya şunu yapsın; Baltık devletleri bunu yapsınlar. Fransa ise bu ültimatomu kabul etmiyor ve İogilterenin, Fransayı böyle bir vaziyette bırakamıyacağını lddla ediyor. Şu hal gösteriyor ki Habeş mere- lüsi yüzünden siyasal durum Arap saçına dönmüştür. Üçler konferansı- nın (Eden Lâval, Aloizi) akamete uğramasile yarıda kalan işler diplo- masi yölile görüşülecektir. Bunun manası şudur ki İtalya, ya açacağı harbin meşruiyetinl tasdik ettirmek için son bir ra yapacak, yahut hücuma pç-c.uu İngilliz matbu. kanaatine göl silâhların patlama tarihi Eylül hafta- ni aşmayan bir tarih olacaktır. Süreyya Çerez Kabilinden ©O Zaman Feci Olurdu! Eksoriya yavae yı zıcılardan biri, aynı gazşteye woriyordu. Bir gün, Nazifin bir makalesi, bir yanlışlık netlcesi olarak, altında o yazıcının imzasile çıkmıştı. Adamcağız, pürtelüş, Üstâdın yanı- na koştu ve birçok özürler diledi: — Aman, Üstüt! — Alfedersiniz.. Bendenizin hiç bir suçum yok.. Böyle birşey olmuş, kabahat mü- rettiplerle musahhihde.. Nazif: — Ne bele var, Ben bununla bilâkis iftihar ederim. — Çok lütufkâ Üstât.. — Tükin, kazârü sizin yazınızın altına benim imzamı koyaalardı, o zaman feci olurdu | heveskâr ya- elendim ? dedi., Tfti | Dinarlı Mehmet Yenilmemiş ! Pazar günü Mülâyim pehlivan ile karşılaşan Dinarlı Mehmet hakkında hakem heyeti tarafin- dan yenilme kararı verildi. Bütün seyirciler de Dinarlının yenildiği hakikatinde Ittifak edi- yorlar, Fakat Dinarlı Mehmet gazetecilere: “— Ben, demiştir, esas iti- barile yenilmedim. Sırtım yere gelmedi ! ,, Orman Yangını Çankırı, 19 (A.A.) — Çankırı Kastamona, Tosya arasında İlğaz dağının Hişhiş mevklinde çıkan yangın söndürülmüştür. Ön beş kilometrelik bir alan tamamen yanmıştır. —0“-—-—— aa aa İtalyaya Karşı Şiddet Gösterilmesi İsteniyor Habeşe Komşu İngiliz Müstemlekele- rinde ÂAskeri Kuvvet Arttırılacak (Baş tarah 1 inci yözde) kusu vardır. Bu harbin Avrupa- ya da sirayet edebileceği ihtimal- lırI Ingiliz ulusunu çok korkutuyor İngilterede Lord Sesilin baş- kanlığı altındaki “Uluslar sosye- tesine müzaheret kurumu,, hükü- mete müracaat ederek, bir Habeş Italyan harbinin mutlaka önüne geçilmesi için İngilterenin müda- hale etmesini intemiş ve bu uğur- da lcap ederse şiddet ve kuvvete müracaat edilmesi de öne sürül- müştür. Harp olduğu taktirde Ingiltereyi, Htalyaya karşı düşman bir vaziyet Almaya davet eden bu istek, türlü tefsirlere yol açmıştır. Bazı gazeteler, harp aç- mak yen İtalyayı harpten vaz- geçirmek için kullanılacak kuvvet ve şiddetin, İngiltere tarafından harp açmak demek olduğunu ya- zarak müzaheret kurumuna ça- lışıyorlar. Parlis konferansının iflâsı üze rine İngiliz kabinesi acele toplan- tıya çağırılmıştır. Toplantıda kon- feransın akamete uğraması Bzerine Habeşe silâh satılması yasağının kaldırılacağı söyleniyor. Konferan- sın iflâsından bahseden gazete- lerden bir çoğu, İtelyaya karşı ağır ittihamlar savuruyorlar. Tay- mis gazetesi, bundan Musoliniyi mesul tutuyor ve diyor ki: * Soğuk — kanlılık lâzımdır. Avrupanın bu karışık durumunda çılgın bir harekat felâket ve belâ doğurur. ,, Diğer gazeteler de Musoliniye ağır kanlılık tavsiye ediyorlar. Vaziyot Fransa'da Nasıl Görülüyor? Paris, 20 ( Özel ) — Üç dev- let könferansı, — Habeş - Italya gerginliğinin önüne geçemeden dağıldı. Şimdi Uluslar Kurumunun 4 Eylül — toplanışinı — beklemek lâzım geliyor. Hx eaj Gerginlik bu toplantıda da halledilemezse harp felâketinin önüne geçmek çok müşkül ola- caktır. Gazeteler üçler konferan- gının iflâsımı söz gelişi ediyorlar. Maten garzetesi diyor ki: “Henliz toplara intikal etml- yen söz, diplomatlardan çıkmak Üzeredir. Bu —acıklı meselede Fransa, dürüst hareket etmiş olmakla övünebilir.,, Bazı gazeteler, İnkıtaım tam ve kesin olduğunu ve Musolininin harp yolunda yürtümekte bulun- duğunu yazmaktadırlar. Rtalyan kuvvetlerinin eylülde Adisababaya yürüyecekleri — ve harbin önüne geçmenin İmkansız olduğu sanılmaktadır. Ve böyle bir harbin, Avrupa için pek büyük bir tehlike ola- cağı Ööne sülrülüyor. Musolininin Saltanatı Sona mı Erecek Londra, 19 (A.A.) — Söylen- diğine göre, Ingiliz çevenlerinde bay Musoliniye karşı büyük bir hiddet vardır. Bu çevenler de Habeşlstanda muvaffak olmadığı takdirde Italyan rejiminin fazla devam edemiyeceği söylenilmek- tedir. Her halde, Baldvin kabi- nesinin projeleri basittir. Ingiliz hükümeti, Uluslar ku- rumu konseyinin 4 Eylül toplan- tısında, İtalyaya karşi bir takbih kararı verilmesini İsteyecektir. Görünüşe göre, Italya bu top- lantıda hazır bulunmıyacaktır. Habeş'de Londra, 19 (A.LA ) — Röyter 1 Dünya İIşçileri Italyayı Protesto Ediyor! Brüksel, 20 (A. A.) — Sosyalist amele enternasyonali, Brükselde toplanarak bir karar sureti kabul etmiştir. Pek uzun olan bu karar suüretinde, Italyanın Habeşistana karşı boslemekte olduğu niyetler protesto ve mühlmmat tedarik etmesinin her türlü finansal yardımda bulunmaktan maddeler vardır. mutaarrızın — silâh kendisine dair edilmekte, önüne geçilmesine ve imtina olunmasına Enternasyonal, kendi mensuplarını4 Eylülden, yani Uluslar Kurumu Italya- Habeş işini görüşmeye başlamadan evvel bir nümayiş tertibine davet etmektedir, İngiltereden Bir Ses Daha! Londra, 20 (A. A.) — Ecnebi memleketlerden gelen ve İtalyanın Habeşistana harp ilân etmesi halinde Ingilterenin Habeşistandaki Tsana gölü mıntakasını askeri İşgal altına alacağım bildiren haber, Dış bakanlık tarafından kat'l surette yalanlanmaktadır. Arnavutluk Ve Balkanlar Pariste çıkan Pötl Parizyen g » Arnavutluğun Balkan anlaşmasına — girmek — İstediğini yazarak diyor kl: “Fakat Arnavutluk bu anlaş- maya girmek için Türkiye Ro- manya ve Yugoslavyadan 40 mi- yon altın frank borç almayı şart koşuyor.,, Ali Çetinkaya Bayındırlık bukam Çetinkaya- nın, yakında Ereğli - Irmak hattın- da tetkik yapmak Üzere Çankırı- ya gideceği haber veriliyor. Celâl Bayar Rusya gezisinden dönen Eko- nomi Bakanı Celâl Bayar dün Afyon İnhisarında ve Türkofiste tetkikler yapmıştır. Fransız Doktaorları Şehrimize Fransanın tanınmış doktorlarından 300 kişilik bir ka- file gılmı.lıı. ajansının bildirdiğine göre Oga- den bölgesinde yanındaki 5,500 askerle — İtalyanlara karşı — ilk mukavemeti yapması muhtemel olan başlıca Habeş şeflerinden biri, emrinde —büyük ” miktarda silâh ve cephane olduğu halde Diredaua bölgesinin kumandasını almak üzere hareket etmiştir. İtalya'da Napoli, 19 ( AA ) — Önemli miktarda harp geçerl (ııııluınoıl) ile 50 sübay ve 1000 topçu ne: taşıyan iki gemi Afrikaya gltınol üzere hareket etmiştir. Bükreşteki İtalyanlar Bükreş, 19 (Özel) — Burada askerlik çağında bulunan İtalyan- lar, gelen emir Üüzerine İtalyan sefarethanesine giderek İsimlerini yazdırmışlardır. Ekonomik Imtiyazlar Adis ababa, 19 (A. A.) — Havas ajansı bildiriyor: İyi bir. kaynakdan berlere göre — Habeşistan son görüşlerde Eritre ve Somalıya cıvar olan topraklarından önemli bir kısmını terketmeye ve geniş ekonomik — imtiyazlar vermeye hazır olduğunu dolayısile önerge- miştir. Yunanistanda Yine Gürültüler Oldu Atina, 19 (Özel) — Hüküme- tin bütün tedbirlerine rağmen, kraliyetçiler arasında hemen her- gün hâdiseler olmaktadır. Dün de, son İsyandan sonra Papolas ile birlikte kurşuna dizilen General Kimlsiz için kilisede yapılan bir Ayinin sonunda Cumuriyetcilerle kraliyetçiler gürültü çikarmışlar- dır. Polls gürültülere sebep olan- Jardan Üç — cümuüriyetçiyi tevkif etmiştir. Aynı gün — Kimalzin mezarı başında bir söylev veren bir yüzbaşı için de tevkif müzek- keresi kesilmiştir. Daha Şimdiden Atina, 19 (Özel) — Atina'daki Nea gazetesi, hava kuvvetleri kumandanı Reppas'ın karargâh-« larda eski Kıral Yorğinin res- minin asılması iİçin emir verdiğini yazıyor. imza Toplanıyor Atina, 20 (Özel) — Genoyun (arayı umumiyenin) gerl bırakıl- ması için Çaldaris partisinin Cüm- huriyetçi — saylavları tarafından yazılan takrire — iltihak edenler çoğalıyor. Trakya Genel Müfettişi Işe Başlıyor İzmir, 20 (Öıel) — Trakya Genel Müfattişliğine atanan va miz General Kâzım Dirik, bura- dan Cuma günü ayrılarak yeni vazifesi başına gidecektir. Ankarada Asri Mezarlık Ankara, 19 — Burada yapı- lacak asri mezarlık için 380 dö- nümlük yer ayrılmış, plân için | arsıulusal müsabaka açılmıştır. ilk incir Satıldı izmir, 20 (Özel) — Incir pt yasası — açılmıştır. — Fiatlar 8 -9 kuruştur. Bik parti gelen Incir 10 bin çuvaldır. Ispanyada Seferberlik Plânı Madrit, 19 (A. A.) — Sü Ba- kanı, bir seferberlik projesi ha« zırlamıştır. Bu proje, meclis top- lanır toplanmaz müzakere edile- cektir. FAŞ LEEM z CAĞIRAMÜ < tilea < e Ağustos 20 F—_— Ankaradan — SON DAKIKA —BE< TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ İlköğretmen Okulları Yıl da Parasız Yat Talebesi Alınacak Ankara, 19 (A.A.) — Koltü Bakanlığından bildirilmektedir; 1935-1936 ders yılı için ilk öğretmen okullarına parasız yat talebesi alınacaktır. 1 — İsteklinin şu şartları ta şıması geroktir. a « Türk olmak, B- Orta okulu İyi veya peb yi derecede bitirmiş, lise birinci veya ikinci sınıfı iyi veya pek İyl derecede geçmiş olmak, e- Ulusal karakterinin iyiliği, öğretmenler kurulundan saptan: miş bulun d Yaşı ılkügrıtmın okulları öğreneğinin — saptadığı — çağda olmak, e- Tinel ve bedensel sağlam- lığı okullara gönderilmiş olan rapor örneğine göre okul doktoru tarafından saptanmak, 2 — Şehit çocukları ile yetlme ler Üstün tutulacaktır, 3 — Bu şartlara uyğun tale- benin bağlı oldukları okullara hemen baş vurmaları gerektir. Temyiz Mahkemesi Ankara, 20 (Özel) — Temyiz mahhemesinin Ankaraya nakli ay sonundan evvel bitirilmiş ola- caktır. Mahkeme 6 eylüde Anka- rada faaliyeto geçmiş buluna- çaktır. Sayım İşleri Isviçre Istatistik Genel Direktörü Geliyor Ankara, 19 (A. A.) — Haber aldığımıza göre, Yozgat, Niğde, İçel, Adana hariç olmak üzere yurdun her tarafında numarataj İşleri, kaza ve nahiyelere varın- caya kadar bütün kontrol edik miştir. Sayım işleri hakkında müşahe- de ve mutalealarını bildirmek Üzere müşavir sıfatiyle angaje edilen İsviçre İstatistik umum müdürü Brouchvailere 20 eylülde memleketimize gelecek ve 30 teşrini evvele kadar kalacaktır. Fener Şampiyon Futbol Federasyonu Fenerbah- çe - Galatasaray maç - ihtilâfını tetkik etmiş, Fenerbahçenin bu yıl için Istanbul şampiyonluğunu kazandığına karar vermiştir. Bu Da Mı Define Mersinde Nüzhetiye maballe- sinde oturan İhtiyar bir kadının evinin bodrumunda, 10 — İngiliz, beş Türk altını ile bir miktar göümüş Türk ve Yunan parast bulunmuştur. Nöbetçi Eczaneler Bu akşamki nöbetçi eczaneler şunlardır: Eminönü Bu ( Beşir Kemal - 41 Cevat), Küçükpazar — ( Yorgi ), Alemdar — ( Cağaloğlu), — Beyazıt (Gemil ), Şahradebaşı ( İbrahim Halil ), Şehreminli ( Nazım), Su- matya ( Brofiloa ), Fenor ( Hüsa- mettin), Aksaray ( Sarım ), Kara- gümrük — (M. Fuat), — Bakırköy ( Merkez ), Beyoğlu ( Kanzak, rakin Kürkçiyan ), Pangaltı ( Gü- neş #ozaneleri), — Şişli ( Nocdet Fkrem ), Galata ( Hidayet), Beşik» taş (Nall ), Hasköy ( Yeni Türi ye), Kasmpaşa ( Yeni Turan), Kadıköy ( Sotraki ve Üçler coza- neleri ), — Büyükada — ( Mehmet ), Hoybeli ('Tanaş ), Üsküdar ( İti- hat ), Beykoz ( Beykoz ), Paşabah- ge ( Paşabahçe), — Anadoluhisarı ( Anadoluhisarı ), Rumelihisarı ( Rumelihisarı ), Sanyer ( Asaf ).

Bu sayıdan diğer sayfalar: