21 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALLKIN HALKIN KH AEKEN Sene 6 — No. 1814 işleri telefonu: 20203 Fım Siğaşi — ÇARŞAMBA — 21 AĞUSTOS 20203 1935 İ Ha Tsrl ieletonur Ingıltere, Endişe Icınde! llk Gün Liselerde İtalya Hava Ordusunu Çok unu Çok Kuvvetlendirdi l Harbin Avrupaya Sıçra- masından Korkuluyor İngilterede Musoliniye Ve İtalya- ya Karşı Şıddet Havası Esiyor Habeş Ordusundan Mitralyozlu Kalabalık Bir Müfreze Mükâfatlı Anketimize Cevaplar Dinarlı Mı, Çobaıı Mı Kazanacak ? Mülâylm: Yonılnıııını Rağmen, Dinarlıyı Yine Üstün Tutanlar Var Mükâfatlı anketimjzin sualial bugün de tekrar ediyoruz: Çoban mı, Dinarlı inı? Yedi eylülde bu iki peblivan rşılaşacak, fakat kim yenocek, im yenilecek? Şimdi bu sualimize karşı oku- yucularımızın, kısa birer mektupla tahmini cevaplarını bekliyoruz. Neticede tahminleri doğru çıkan- lardan Üç kişiye para mükâüfatı vereceğiz. Birinciye 50, ikinciye 30, üçüncüye de 20 lira hediye edeceğiz. ( Devamı 10 uncu yüzde ) « Dinarlı idman yapıyor Bu kadınlar ve çocuklar göçende' ÖKağitbüne köyünde çikan: yanyının felt” ketzedeleridir. Dün vilâyete başvurarük açikta kaldıklarını — söylemi,: macak yer İstemiş'erdir. Vilâyet de kemdileridi heinen barındırarak sevindirmiştir. Londra, 21 (Özel) — Sinirler çok gergin, umumi efkâr çok heyecandadır. Çok korkulu gümr ler yaşandığını anlatan alâmetler var. Gazeteler ateş püsküren, çok hiddetli makalelerle doludur. Kabine acele toplantıya çağırıldı. Fransada istirahatta bulunan Baş: bakan Baldvin ile lsviçrede tatil geçiren Finans Bakanına da tele- fon edildi. Kabine perşembe günü (yarın) toplanacaktır. İcap ederse parlamento da toplantıya çağırı- lacaktır. Şimdi bütün fngilte- rede, — Habeş — İşinin, — barış yöolile —halledilmesi için yapı- lan teklifleri reddeden İtalyaya ve Musoliniye karşı çok aşırı bir hiddet havası hüküm sürüyor. Dış işleri bakanı Sir Hoar krala, bu nazik durum hakkında uzun İzahat verdi ( Devamı ö inel yüzde ) Türkiyede Yazım Birçok Talebenin Kaydı Yapıldı Fakat, Mevcut Mektepler Talebeyi Almayacak Gibi Görünüyor Dün lise ve ortamekteplerde talebe yazımının birinci günü idi, Biz bir arkadaşımızı bu işe me- muür ettik. Arkadaşımız İstanbu- lun mühtelif semtlerindeki lise ve ortamektepleri birer birer dolaştı. İk okulları yeni bitirmiş körpe neslin okumak isteğile lise ve orta okullara gösterdiği İlgiyi şöyle tesbit etti : Saat sokiz buçuk! Vaktin erken olmasına rağmen sokak- larda henüz çocuk denecek kü- çük gençlerin gidiş gelişleri, he- yecan dolu hareketleri seziliyor. Genç kızlarımı ellerinden tutmuş anneler, babalar kendilerini mek- tep kapılarına götüren yollara dizilerek — ilerliyorlar, — Bir lise kapısından içeri dalıyorsunuz. Ta- ( Devamı Duncu yüzde ) Mekteplerde dünkü kayıt işlerini görteren iki resim Yahudi Düşmanlığı Yoktur ! Bir luglliz ajansının : ' Türkiyede yaşamakta olan Yahudilerin — tazyik gördükleri, hattâ Galata sokaklarına, Ya- hudilere — karşı — beyannameler yapıştırıldığı hakkında,, — verdiği haber, Yahudi vatandaşlarımız arasında, biraz geç de olaa niha- yet bir reakslon doğurdu, İzmir- den, Ankaradan, Bursadan birçok Yahudi vatandaş İmzas'la gelmiş telgraf veya mektup yalanlamaları gördük, fakat muhakkak ki In- giliz ajansının uydurduğu yalan, en ziyade, sokaklarına beyanna- lata semtinin Musevileri arasında hayret uyandırmıştır. Bunu kendimiz yaptığımız bir (Devamı 8 faci yözde ) Efganda İhtilâl Mi ? Amanullah Hü- cuma Geçiyor ! (Tafatlât Beşinct sayfade) Yahudi Yurtdaşlar Diyor Ki: Hariçte Uydurulan Yalanlar Baştan Başa Hezeyandır, İftiradır Duvarlarına Yahudilik eteghinde begannameler yapıştırıldığı uydarması uçurulan Galata cadderinde Musevi yurtdaşlarımızın'çalıştıkları dükkünlar —e Egeliler Başbakana Mü- racaat Edecekler 21 ( Özel ) — Alaşehir bağcıları, üzüm ürününden doğan zorlukları Başbakan İsmet İnönüne iletmek üzere bir heyet seç- Izmir, Bu heyet başbakanın İzmir seyahati sırasında İzmire gelerek, aldıkları vaziyeti miştir. bu yıl ihracat tacirlerinin Üzüm Ürününe karşı Başbakana etraflıca anlatacaktır. Ekonomi bakanlığı, üzüm vaziyetini tesbit için Izmire, biri Almaa olmak üzere iki mütehassıs göndermiştir. Mütehassıslardan Ernest ve Sıtkı Nemli bu sabah İzmir ihracat firmalarile temasa geçmiştir. |

Bu sayıdan diğer sayfalar: