21 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

21 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sig' et A]emi 1935 Deniz nferansına Doğru Hend! feransın Bi azaltıma — konferansının teisi on geçenlerde bu kon- elteşrin İçinde toplan- masına Cair ilgili olanlara bir teb'igat ve herkesi güldürdü. Uzak kan gövdeyi götürür- ken, Habeş!s'anla İtalya arasında harbin patlak verme- #i beklenirken böyle bir tebliğ ha- kikaten komik bir şeydir. — Silâh- lar azaltma komedyasının sabhneli hazırlana dursun, İngilttere hükümeti de, g derdiği bir davetname ile Vaşington yaptırdı Şarkta arasıra bugünlerde de en hafta bazı devletlere gön- deniz muahedesini imzalıyzn devletleri, deniz silâhları etrafında açılmış olan iki bitirmiye davet etmiştir. Bu suretle, taraflı müzakereleri 1935 yılı sonundan az evvel Londrada başlıyacak olan deniz silâbları konferansı için zemin hazre Tanmış ve temizlenmiş olsun. Amerika hükümetinin fikri, bu hususta İagil- terenin ki ile birleşmektedir. O de, tıpkı büyük bir beyanname gibi, esasları bozulmakta olan Vaşing- ton muahedesinin yerine konulacak bir yeni andlaşmanın — yapılmasına taraftardır. O tarzdaki her devlot için az çok bir yıkım demek olan silâh yarışı tekrar başlamasın. Amerikanın bir. fikri de Japonya İle arasında mevcut olan bugünkü 3 - 5 nisbetinin muhafazasındaki zarurettir. Eğer Je- ponya bu esası kabul edecâk olursa, Amerika, bilmukabele ona, sabit toni- lâto farkı Üzerinde durmiyacak, bazı fedakârlıklar yaparak Japonyanın ileri sürdüğü ihtiyaçları karpılamaya çalışacaktır. Aksi takdirde Japonya- nin anlaşmak İstememesine bir. mu- kabele olmak üzere Aleutiyen ada- Jarını tahkim edecek, büyük okya- nostaki Amerikan adalarında yeni yeni üsler vücüde getirecek ve buna ben- zer daha bir takım ailâhlanma hazır« Çerez Kabilinden | Elbet Böyle Olurlar ! Padişahlık idaresinin en bozuk git- tiği bir tarihte Izmir hükümet ko«s nağının bacalarının üstüne leylekler gelip, yuva kurmuşlarmış. mevalmi he gelmeden, vadan kazaen bahçeye leylek yavrusunu, bazıları içeriye alıp, yemek artik- larile, ekmek - kırıntılarile — besle» müşler. Günün birinde, İzmirle, o devirde- ki ünlü « nıılnrıuduıı. avukat Ruhi Beybaba ile bazı arkadaşları, hü- kümet konağının önünden geçere lerken, bu leyleklerden biri, kapı- daki binek taşına çıkarak, orada duran simitçi tablasından bir simit kapıp İçeriyo doğra kaçmış. Rubi Beybabanın arkadaşları bu hale hayret edip — gülüşürlerkon, Beybabat — Ne gülüyorsunuz? demiş" Bunda gülünecek ve şaşılacak birşey Bu leylekler hükümet — kı terbi gördüler.. — Elbette olacaklar | Uçma bu. yü- düşen iki böyle * Yine Ruhi Beybaba, — dostu Cin Ahmet Beyle Kordonboyunda da- laşırlarken, bir köpeğin rıhtum Gze- rinde can çeklştiğini görü — Azizim! bak: ( cin ) çarpmış.. Cin Ahmet Beyde hiç mıyarakı — Gerçekl ( Ruhu ) kıyor ! Ceovabilo Ruhi Babayı demiş; Köpeği istifini boze kıçından — çı- mat etmiş.. Tifli Bakanlar Kurulu v Toplanıyor Başbakanın ve bütün bakan- ların şehrimizde b nduklarını haber vermiştik.Öğrendiğimize göre bakanlar kırulu bugün Cumur Baş- kanı Atatürkün başkanlığı altında bir toplantı yapacaktır. Başbakan İsmet İaönü Izmir s#eyahatini geri bırakmıştır. memurlardan | F___ & ( Baştarafı 1 inci yüzde ) Durum o kadar naziktir ki, hükümet adamlari bir çözgeye zarar verir endişesile her türlü diyevde bulunmaktan çekin- mektedirler. Dış bakanlığında hep Habeş- Ka'ya meselesi tetkik - ediliyor. Bu işte Ingiltere ile Fransa, İtab- yaya karşı müttefik bir cephe ha'indedir. Artık her çey 4 ey- lülde uluslar kurumunun yapacağı toplantıya kalmışlır. Fakat Ingik- tere devlet adamlarına göre, ulus- lar kurumunun kararı ne oluraa olsun İtalya Habeşistana hücum edecek, en mühim yerleri ole geçirmeğe — çalışacaktır. Fakat Habeşistanda pek büyük menfa- atleri olan İngiltere, bu men- faatlerini korumak Süveyş Kana- lını ve Mendep boğazını elinde tutmak için her türlü çareye baş vuracaktır. Fransız Gazoteleri Hep Harp- ten Bahsediyorlar Paris, 21 (Özel) — Bütün ga- zeteler, İtalyanın Habeş işinde mızıkçılık yaptığını yazarak Ha- beşistanda yakında mutlaka bir harbin patlak vereceği neticesine varıyorlar. Yine bu gazeteler, eğer Avrupada yeni bir harbin başla- maması İsteniyorsa Habeş - Italya kavğasımın önlenmesi İâzımgeldi- ğini yazıyorlar. Pöti — Prizyen diyor ki: “ Diplomatlar akıllı davran- sınlar, Habeş harbinin Avrupaya sıçramasına meydan vermesinler. Yoksa vaziyet çok vehametli olur.,, barışçıl Maten ise, bir plre için yorgan yakılmamasını, yani Almanyaya karşı İngiliz - Fransız - İtab yan beraberliğinin bozulmamasını istiyor. Öte yandan İtalya delgesi Baron Aloizl gazetecilere şunları söylemiştir: “— Afrikada 400 bin silâlı Habeş askeri karşısında 200 bin Htalyan askerl vardır. Habeğ işin- dea uyuşamadık. Fakat Ayvrupa işlerinde Fransa ve İngiltere ile beraberiz. ,, Tagiliz delegesi Eden Londra- ya gitmeden önce bıradaki Çe- koslovak - elçisiyle uzun uzadıya konuştu, Habeş - İtalya görüşme- lerli hakkında — küçük anlaşma namına kendisine İzahat verdi. Fransa Başbakanı Laval'da Türkiye Büyük elçisi Suat İle Yunanistan elçisi Politisi kabul etti, kendilerile bir haylı görüştü. Yeniden 16 bin Tayyareci! Roma, 20 (A. A) — Musolini | Italyan hava kuvvetlerini yeniden 16 bin kişi ilâvesile artlırmıştır. | Habeşistandaki İngilizler Hare koto Haziır Berbara, 20 ( İngiliz somali- sinde ) — Mahalli hükümet, bu- gün Habeşistanın Harrar ilinde bulunan binlerce Ingiliz tebeasının veya Ingiliz himayesinde bulunan kimselerin, harp halinde, buraya | gelmeleri için hazırlıklarda bu- lunmaktadır. Şimdilik hiçbir. kim- se İlbayin izni olmadan — İngiliz lıomıiiıinı girememektedir. SON POSTA - SÖON DAKİKA —— WÜTELGRAF, TFLFFON TELSİZ HABERLERİİ ltalya Huvu ()rdusunu u Çok Kuvvetlendirdi Tokio, 20 (A. A.) — Gazete- ler, Üç taraflı konferansın uğra- dığı — muvaffakiyeteizliği çözele- mektedir. Iakitaın hiç kimseyi hayrete düşürmediğini kaydeden Nichi - Nichi gazetesi, “Italyan - Habeş kavgasının felâketli bir sonuca doğru koştuğunu yazmaktadır. Tehlikede Olanlar Okunsin gazetesi diyor kl : * Tehlikede olan, yalnız Mu- solininin prestiji değil, fakat aynı zamanda Londra, Paris ve Roma arasındaki ilgilerdir. Ihti- 10 Milyon 200 Bin Kilo Fındık Ordu Ve Giresun'dan İlk Parti Fındık Gönderildi Ordu, 20 (A.A.) — İlimizin bu seneki fındık rekoltesi on milyon ikiyüz bin kilo tahmin ediliyor. Bugün yeni üÜründen 36 çuvalda beş bin kilo iç fındığın Erzurum — vapurile — Hamburg'a gönderilmesi dolayisile pek par- lak tören yapılmıştır. * Giresun, 20 (A.A.) — 935 yılı yeni fiındık Ürününden ilk parti 638 çuval fındık içi bugün Erzurum vapuruna törenle yük- lenmiştir. Galatasaray Macaristandaki Üçüncü Maçta Yenildi Peşte, 20 — Galatasaray ta- kımı, burada Şorokşar - takımile yaptığı Üçüncü maçında 5 - 2 ye- nildi. Galatasaraylılar ilk devrede iyi oynadılar, fakat sonra yor« gunluk gösterildi. Orta Tahsil Muallimler Arasında.De- ğişmelerden Bahsediliyor Kültür. Bakanlığı erkân ve direktörlerile — orta tahsil mek- teplerinde vazife gören muallim- ler arasında bazı — değişmeler, olacağı, bu arada eski Kültür Müsteşarı Salih Zekinin Istanbul Kültür Direktörlüğüne getirileceği söyleniyor. hk Kaynağı Yapılan tetkikler | Kayseri havâlisinde kaynağı bulunmuştur. | lar bazı hastalıkların çok şifalı görülmüştür. Ermeni Taşnaklar Ve Bulgaristan Taşnak komitesine mensup Er- meniler Sofyada bir kongre yap- mışlar, barp çıktığı zaman Bulgar bayrağı altında toplanmıya karar neticesinde iki çamur Bu çamur- tedavisinde l vermişlercir. MusolinininPrestiji | Bakanlığı Kayseride Iki Sağ- Habeş Harbinin Avrupaya Sıçramasından Korkuluyor Tehlikede Olan Yalnız Değil | Berlin doğa- ile yakınlaşma malki, bundan Roma arasında bir caktır. İtalyanlar 12 Adada Karargâh Kurmadık- larını Söyliyorlar Atina, 20 (Özel) — İtalya elçiliği tarafından Atina ajansı vasıtasile gazetelere gönderilen bir - bildirikte, İlıılyınlınıı 12 Adada Rumlara eziyet ettiklerine, Adaların karargâh haline kondu- ğuna ve salireye dair verilen haberler yalanlanmıştır. Tekrar Söyliyor “Kışlalarda Cumuriyet İçin Gösteri Yapılamaz,, Atina, 20 (Özel) — Rejim işi etrafında — yeniden gazetecilorle konuşan General Kondilis sözleri söylemiştir : “ Rejim buhran geçirmekte- dir. Ahalinin büyük bir kısmı memlekette krallığın tekrar ku- rulmasını İstediği şu sıralarda kışlalarda — Cumuriyet — lehinde göterller yapılmasını iltizam ede- meyiz. Ahalinin ancak üçte biri Cumuriyetçidir. Nihayet 50 gün sonra buda kat'i olarak anla- şılacaktir.,, Atina, 20 (Özel) — Hava kuvvetleri Bakanı Goneral Niko- layidis askerlerin siayasal kavga- lara karışmasını hoş görmediğini söylemiştir. Buna Da Vahşet Demiyecek Miyiz ? Bulüar Askerleri Dört Türkü Öldürdüler Sofya, 20 — Eğerellik köyün- de Bulgar askerleri dört Türkü süngülerle çok acıklı şekilde öldürmüşlerdir.| Bunların hiçbir suçu yoktur. Facla, gece bu 'Türkler bostanda uyuürken İşlen- miştir. Ceza işleri Müdürlüğü Ankara, 20 — Tüöze (Adliye) Ceza İşleri Müdürlü- ğgüne Balıkesir Ağır Ceza Baş- kanı Haydar Naki tayin edil- miştir. Şark Zammı şu Ankara, 20 — Doğu illerinde | çalışan memurlara Şark zamları | bir kanun lâyihası | verilmesi için hazırlanmaktadır. Bir Kadına Tecavüz Dursunbey (Özel) — Kireç nahiyesinin Akçeküney köyün- den Mehmet karısı Ayşe kırda koyun otlatırken köyden Kâmil adlı birisi kendisine takılmak istemiş, Ayşe de ekmek torba- sında bulunan biçakla kendisini korumaya — çalışmış ve Kâmli kolundan yaralamıştır. l İzmirden ı Yeni Trakya Ge- | nel Müfettişi Cu- martesi Geliyor Izmir, 20 (Telefonla) — Trak-« ya genel müfettişliğine tayin edle len General Kâzım Dirik Cuma günü Bandırma yolile yeni vazle fesine gidecektir. Bu akşam General Kâzım şe- refine 200 — kişilik bir ayrılık şöleni — verilmiştir. Şölen gayet parlak olmuş, içten gelen söylev- ler verilmiştir. Söylevlerde Ge- neral Kâzım Diriğin 10 sene içinde gösterdiği faaliyet ve ba- şardığı İşler şükranla sayılmıştır. Izmir İlbaylığı İzmir, 21 (Özel) — baylığa tayin edilen Bursa ilbayı Fazlı şu günlerde şehrimize gelmele Üzeredir. Facialar Doğuran Bir Çarpışma Izmir, 20 — Bir otobüs İle bir kamyon Menemen civarında çarpışmış, yolculardan bir jandare ma neferi derhal ölmüş, İstabullu Ekrem ile kamyonun şoförü Ib K rahim çok ağır yaralanmıştır, Kontenjan Ankara, 20— Birinciteşrinden önümüzdeki Hazirana kadar olan 9 Aylık kontenjan listesi ve ka« rarnamesi — çıkmıştır. -Yolcuların beraberlerinde getirdikleri ve kıye metleri elli liraya kadar olan eşya kontenjan haricidir. Menşe Şahadetnamesi Nelerden Aranacak? Ankara, 20 — Kiymeti elli İlrayı geçen paketlerle hepsinin birden kıymeti elli lirayı geçen ve bir şahıs veya bir firma na-« mına gelmiş olan paketlerden menşe şahadetaamesi aranması gümrüklere bildirilmiştir. Belediye Muavinliği Ankara, 21 (Özel) — Iç Ba- kanlığı hususi kalem direktörü Ekrem, Istanbul Belediyesi Baş: kan Muavinliğine seçilmiştir. Kırşehir Tarihi Ankara, 20 — Kırşehlir - tarl« hinin yazılması için bir müsaba- ka açılmıştır. Müsabakayı kaza- nanlardan birinciye 500 lira mü- kâfat verilecek, bastığı kitaptan da bin tane alınacaktır. Nöbetçi Eczaneler Bu akşamki nöbetçi eczaneler şunlardır: Eminönü ( Ali Rıza ), Küçük- pazar (B. Hulüsi )) Alemdar ( Beat ), Beyazıt ( Belkis ), Şohza- debaşı ( İsmall Hakkı ), Şehremini (Nazım ), Samatya ( Teofilos ), Fener ( Hüsamettin ), Aksaray (Ethem Perlev ), Karagümrük (Su- ai), Bakırköy tepan ), — Şişli M (Karaköy), Ertuğrul, (Riıza ), Suda, Üsküdar ( Ahmediya ), ( Bezkoz ), Paşabahçe (Pa- Anadoluhlaarı ( Anado- luhisarı ), Rumelibisarı ( Rumelihi- sarı ), Sarıyer ( Osman ).

Bu sayıdan diğer sayfalar: